งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการคดีชั้นสูง (คดีพิเศษและคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการคดีชั้นสูง (คดีพิเศษและคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการคดีชั้นสูง (คดีพิเศษและคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน)
ประสบการณ์ มหาวิทยาลัยเดอแรม สหราชอาณาจักร 10 – 24 มิถุนายน 2561

2 ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีแพ่ง
คดีแพ่งในสหราชอาณาจักร 1.Queen’s Benchพิจารณาคดีชั้นอุทธรณ์ของmagistrates’ และพิจารณาคดีชั้นต้น- Maritime, Insurance, Finance 2.Chancery พิจารณาคดีชั้นอุทธรณ์จาก County เรื่องBankruptcy/ที่ดิน ธุรกิจ/ทรัพย์สิน,IP 3.Familyพิจารณาชั้นต้นเกี่ยวกับครอบครัว,พินัยกรรม -ผิดสัญญา -ละเมิด ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีแพ่ง The Supreme Court พิจารณาคดีที่มาจาก High Courtและ County Court Court of Appeal High Court Magistrates’ Court County court

3 การปฏิรูปวิธีพิจารณาความแพ่งในประเทศอังกฤษและเวลส์
เดิมวิธีพิจารณาความแพ่งก่อนการแก้ไขปี 1999 มีข้อกำหนดของศาลสูง (Rules of the Supreme court : RSC) และ ข้อกำหนดของศาล County (County Court Rules : CCR) ปัญหา การพิจารณาคดีแพ่งล่าช้าเพราะขึ้นอยู่กับคู่ความ และมีค่าใช้จ่ายสูง

4 Lord Woolf, Harry Woolf, Baron Woolf
เป็นผู้ริเริ่มปฏิรูปกระบวนพิจารณาทางแพ่งในประเทศอังกฤษและเวลส์ โดยเสนอข้อกำหนดวิธีพิจารณาความแพ่ง (Civil Procedure Rules : CPR) บังคับใช้ 26 เมษายน ปี 1999 Picture Cr. Wikipedia

5 หลักการ Civil Procedure Rules : CPR
Overriding objectives มีวัตถุประสงค์เป็นการบริหารจัดการคดีด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม ลดภาระค่าใช้จ่าย เพื่อก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของคู่ความทุกฝ่าย CPR1.1 เหมาะสมยุติธรรม/เป็นธรรม – justly ได้สัดส่วนกับค่าใช้จ่ายทางคดีที่เสียไป – proportionality CPR ไม่นำมาใช้กับคดีไม่มีทุนทรัพย์

6 เน้นกระบวนพิจารณา “cards on table” แสดงพยานหลักฐานที่ตนมีให้ศาลเห็น
หลักการคือให้คู่ความเตรียมความพร้อมทั้งประมาณการค่าใช้จ่ายในส่วนตนและแจ้งข้อเรียกร้อง ข้อต่อสู้ (ข้ออ้าง ข้อเถียง) และแสดงพยานหลักฐานให้ศาลทราบ โดยศาลจะให้คู่ความกรอกแบบสอบถาม (direct questionnaire) ทำให้ศาลสามารถกำหนดประเด็นข้อพิพาทได้อย่างแท้จริง (real issue) ศาลสามารถกำหนดเงินที่ฝ่ายแพ้คดีจะต้องชดใช้ให้แก่ผู้ชนะคดีได้ (ดูจากประมาณการค่าใช้จ่าย)

7 การพิจารณา 3 ช่องทาง Small claims track ทุนทรัพย์น้อยกว่า 10,000 ปอนด์ Fast track ทุนทรัพย์ระหว่าง 10,000 – 25,000 ปอนด์ กำหนดตารางแน่นอนภายใน 30 วัน Multi track ทุนทรัพย์มากกว่า 25,000 ปอนด์ มีการประชุมคู่ความ Case Management Conference : CMC อาจมีการจ้างพยานผู้เชี่ยวชาญ และหลังจากประชุม CMC ศาลจะกำหนด pre-trial checklist เพื่อให้คู่ความตรวจสอบว่าตนได้ทำตามที่ตกลงไว้ใน CMC ครบถ้วนหรือไม่

8 CPR ข้อ 31 ศาลมีคำสั่งให้คู่ความเปิดเผยหลักฐานให้คู่ความอีกฝ่ายตรวจสอบ เว้นแต่จะมีสิทธิพิเศษบางประการ ตัวอย่างคดี Jones v Worwick University –ขอเปิดเผยเครื่องบันทึกเสียงในวันที่สืบพยาน เพราะมีผลต่อรูปคดี CPR ข้อ 32 กำหนดให้คู่ความต้องส่งบันทึกคำเบิกความ (witness statement) มีบัญชีระบุพยาน รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ (trial bundle) ก่อนวันพิจารณาไม่น้อยกว่า 14 วัน

9 บทบังคับของศาลหากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดวิธีพิจารณาความแพ่ง/CPR
การวางค่าใช้จ่าย การวางประกันค่าใช้จ่าย คดีที่ศาลฟังตามฟ้องโจทก์แล้ว ไม่เห็นพ้องด้วย มีคำสั่งยกฟ้องและให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายแก่จำเลย ตัวอย่าง คดี Allen v Rowling

10 4. ค่าใช้จ่ายบางประการ ตาม CPR ข้อ44 เช่น การที่จะต้องจ่ายเงิน
แม้จะเป็นฝ่ายชนะคดี 5. หากศาลสั่งให้ทำอะไรแล้วเพิกเฉย ก็ให้ข้อเรียกร้องตกไป บทบังคับ sanction ถือเป็นบทลงโทษหากคู่ความไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือแนวปฏิบัติก่อนขึ้นศาล (pre-action protocal)หรือไม่สามารถยื่นประมาณการค่าใช้จ่ายของคู่ความฝ่ายตนภายในเวลา 20 วันนับแต่วันที่ได้รับแบบสอบถาม หากยื่นประมาณการค่าใช้จ่ายช้าไป ผล ถูก sanction ตัวอย่าง คดี Mitchell v News Group Newpaper แต่มีการบรรเทาการลงโทษโดยศาลพิจารณาถึงความร้ายแรงในการหลงลืมกับเวลาที่เสียไป ตัวอย่าง คดี Denton v T.H White

11 Figure 1.1: Civil claims, defences, allocations and trials, 2009 –January to March (cr.Ministry of Justice, the UK)

12 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการคดีชั้นสูง (คดีพิเศษและคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google