งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสบการณ์ของเอกภาพในคริสตจักรยุคแรก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสบการณ์ของเอกภาพในคริสตจักรยุคแรก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสบการณ์ของเอกภาพในคริสตจักรยุคแรก
ประสบการณของเอกภาพในคริสตจักรยุคแรก Lesson 5 for November 3, 2018

2 คริสตจักรยุคแรกเป็นตัวอย่างที่ดีของ ความเอกภาพ
การเตรียมตัว งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ การใช้เวลาด้วยกัน การมีใจกว้างขวาง การคิดถึงผู้อื่น คริสตจักรยุคแรกเป็นตัวอย่างที่ดีของ ความเอกภาพ พวกเขาไปถึงเอกภาพได้อย่างไร? เรา จะมีเอกภาพอย่างเดียวกันในทุกวันนี้ได้ ไหม?

3 การเตรียมตัว “พวก​เขา​อุทิศ​ตัว​อธิษ​ฐาน​ด้วย​กัน พร้อม​กับ​พวก​ผู้​หญิง​และ​มารีย์​มารดา​ของ​พระ​เยซู​ทั้ง​พวก​น้อง​ชาย​ของ​พระ​องค์​ด้วย.” (Acts 1:14) ก่อนที่จะเสด็จขึ้นสวรรค์พระเยซูทรงสัญญาว่าผู้ช่วยจะมา พระองค์จะทำ พระราชกิจพิเศษในสาวกของพระเยซู: พระองค์จะ​ทำให้พวกเขา​ระลึก​ถึง​ทุก​สิ่ง​ที่​พระเยซูได้​กล่าว​​แล้ว (John 14:26) พระองค์จะเผยความจริงใหม่ (John 16:13) พระองค์จะช่วยให้พวกเขาเป็นพยานไปทัวโลก (Acts 1:8) พวกเขาเตรียมตัวสำหรับรับของประทานเป็นเวลา 10 วัน: พวกเขาอธิษฐาน พวกเขาระลึกถึงประสบการณ์กับพระเยซู พวกเขากลับใจและสารภาพบาป พวกเขาทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ พวกเขาสงวนความแตกต่าง ยิ่งพวกเขาได้ติดสนิทกับพระเยซู พวกเขายิ่งมีความเป็นเอกภาพ

4 พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
“เมื่อ​วัน​เทศ​กาล​เพ็น​เท​คอสต์​มา​ถึง พวก​สา​วก​รวม​ตัว​อยู่​ใน​สถาน​ที่​แห่ง​เดียว​กัน.” (Acts 2:1) การเฉลิมฉลอง Shavuot ชาวูอด (สัปดาห์) หรือ วันเพ็นเทคอสต์ (วันที่ 50) เป็นการเฉลิมฉลองสองต่อ ในด้านหนึ่งพวกเขาเฉลิมฉลองบัญญัติที่ได้รับที่ภูเขา ซีนาย ตอนนี้จุดเริ่มต้นของอิสราเอลเหมือนกันกับ จุดเริ่มต้นของคริสตจักร กฏหมายและข่าวประเสริฐ ได้พบ ในทางกลับกัน นี่เป็นงานเลี้ยงขอบคุณพระเจ้า พวก เขาขอบคุณสำหรับของประทานในอดีตและอนาคต จากพระเจ้า พวกเขาถวายผลแรกของการเก็บเกี่ยว พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้รวบรวมผลแรก (3,000 คน) โดย มอบของประทานให้เหล่าสาวกในการพูดภาษาต่าง ๆ ที่ หลากหลายของผู้คนที่ชุมนุมกันในกรุงเยรูซาเล็ม ภาษาต่าง ๆ ทำให้เกิดการแบ่งแยกกันในบาเบล อุปสรรคนั้นทลายไปในเทศกาลเพ็นเทคอสต์ ดังนั้นทุก คนจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์

5 การใช้เวลาอยู่ร่วมกัน
“เขา​ทั้ง​หลาย​อุทิศ​ตัว​เพื่อ​ฟัง​คำ​สอน​ของ​บรร​ดา​อัคร​ทูต​และ​ร่วม​สา​มัค​คี​ธรรม รวม​ทั้ง​หัก​ขนม​ปัง​และ​อธิษ​ฐาน .” (Acts 2:42) หลายคนได้รับการสัมผัสให้กลับใจ เมื่อพวกเขาได้ยิน เกี่ยวกับการฟื้นคืนพระชนม์และความสูงส่งของพระ เยซู บาปของเขาได้รับการยกโทษในพระนามของพระ เยซู พวกเขาตัดสินใจที่จะใช้เวลากับพระผู้ช่วยให้รอดตั้งแต่ นั้นมา: เวลา ที่จะศึกษาคัมภีร์ เวลา ที่จะพูดคุยกับคนอื่นและรู้จักพระเยซู เวลา ที่จะกินอาหารด้วยกัน เวลา ที่จะอธิษฐานด้วยกัน การอุทิศตัวครั้งนี้นำความสามัคคีมาสู่คริสตจักร เป็น พยานที่หนักแน่นสำหรับผู้ที่กำลังดูพวกเขาอยู่ (กิจการ 2:43)

6 การมีใจกว้างขวาง “เพราะ​ว่า​ใน​พวก​เขา​ไม่​มี​ใคร​ขัด​สน ใคร​มี​ไร่นา​บ้าน​เรือน​ก็​ขาย​เสีย.” (Acts 4:34) ความเอื้ออาทรเป็นผลมาจากความสามัคคีและความรักของ พวกเขา ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขามี ได้นำมาแบ่งปันกับผู้อื่นตาม ความจำเป็นของพวกเขา บารนาบัสเป็นตัวอย่างของ ความเอื้ออาทรที่ไม่เห็นแก่ ตัวนี้ (กิจการ 4: 36-37) ตรงกันข้ามอานาเนียและสัปฟีรา ปล่อยให้ความโลภครอบยำใจของพวก เขาและพวกเขาโกหกต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ (บารมี 5: 1-11) ความโลภเป็นบาปที่เป็นอันตรายซึ่งทำลายความเอกภาพ มันอยู่ในจิตใจ และไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก

7 การคิดถึงผู้อื่น “เพราะ​ว่า​บรร​ดา​คริสต​จักร​ใน​แคว้น​มา​ซิ​โด​เนีย​และ​แคว้น​อา​คา​ยา ยินดี​ที่​จะ​เรี่ย​ไร​เงิน​ส่ง​ไป​ให้​แก่​ธรร​มิก​ชน​ที่​ยาก​จน​ใน​กรุง​เยรู​ซา​เล็ม.” (Romans 15:26) ยาแก้สำหรับความโลภก็คือการหยุดคิดถึงตัวเอง และเริ่มคิดถึงคนอื่น เราต้องให้พระวิญญาณ บริสุทธิ์กระทำการนี้ในใจของเรา คริสตจักรยุคแรกสนับสนุนทัศนคตินี้ เพื่อเป็น หลักฐานแห่งเอกภาพในหมู่ผู้เชื่อ เปาโลสนับสนุนให้คริสตจักรของคนต่างชาติ ช่วยคริสตจักรที่ขาดแคลนในกรุงเยรูซาเล็ม "โดย​ทรง​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​มั่ง​คั่ง​ขึ้น​ใน​ทุก​สิ่ง เพื่อ​บริ​จาค​ด้วย​ใจ​กว้าง​ขวาง​อยู่​เสมอ และ​จะ​ ทำ​ให้​เกิด​การ​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​เจ้า​ผ่าน​เรา" (2 โครินธ์ 9:11)

8 เอกภาพในคริสตจักรยุคแรก
องค์ประกอบใดสนับสนุนความสามัคคีในคริสตจักรยุคแรก? การอธิษฐาน การนมัสการ การเข้าพิธีมหาสนิท การศึกษาพระคัมภีร์ การเทศนาพระกิตติคุณ ความรักและห่วงใย 1 2 3 4 5 6 เอกภาพของพวกเขาทำให้เกิดความเอื้อ อาทรและการสนับสนุนทั้งภายในคริสตจัก ท้องถิ่นและท่ามกลางคริสตจักรต่างๆ ใน ภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน

9 "หลังจากการลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เหล่า สาวกออกไปเพื่อประกาศเรื่องพระผู้ไถ่ผู้ทรงฟื้นขึ้นมา ผู้ซึ่งปรารถนาความรอดทางจิตวิญญาณ พวกเขาชื่น ชมยินดีในความหวานชื่นของการมีส่วนร่วมกับวิสุทธิ ชน พวกเขาอ่อนโยน, รอบคอบ, ปฏิเสธตัวเอง, เต็มใจที่ จะเสียสละเพื่อประโยชน์แห่งความจริง ใน ความสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ทุกวันพวกเขาได้เปิดเผย ความรักที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงบัญชาให้เปิดเผย โดย คำพูดและการกระทำที่ไม่เห็นแก่ตัว พวกเขาได้ปลุก ความรักในหัวใจดวงอื่นๆ" E.G.W. (Testimonies for the Church, vol. 8, cp. 38, p. 241)

10 E.G.W. (The Story of Redemption, cp. 32, p. 246)
“คำพยานที่เกี่ยวกับการจัดตั้งคริสตจักรคริสเตียน ไม่เพียง เป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น แต่ ยังเป็นบทเรียนอีกด้วย ทุกคนที่อ้างชื่อของพระเยซูคริสต์ ควรเฝ้าคอยและอธิษฐานด้วยหัวใจเดียวกัน ความแตกต่าง ทั้งหมดควรจะวางไว้ และความสามัคคีและรักที่อ่อนโยนที่ ให้แก่กันจะอบอวนไป จากนั้นคำอธิษฐานของเราจะขึ้นไป ถึงพระบิดาบนสวรรค์ของเรา ด้วยความเชื่อที่เข้มแข็งและ จริงจัง จากนั้นเราจะรอด้วยความอดทนและหวังใน ความสำเร็จตามพันธสัญญา "


ดาวน์โหลด ppt ประสบการณ์ของเอกภาพในคริสตจักรยุคแรก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google