งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Toward National Health Information System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Toward National Health Information System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Toward National Health Information System
Thai Care Cloud Nemo Toward National Health Information System DM/HT DAMASAC รศ.ดร. บัณฑิต ถิ่นคำรพ ผู้อำนวยการศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Isan Cohort CASCAP CA Care Cloud

2 ระบบการส่งข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
DHS HDC One way, Text file manual transfer, Monthly basis

3 ระบบการส่งข้อมูล Thai Care Cloud
User User สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข User User User User DHS HDC DHS HDC DHS HDC

4 ระบบการส่งข้อมูล Thai Care Cloud
User User สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข Two ways, Automatic data transfer, Real time basis User User User User DHS HDC DHS HDC DHS HDC

5 จาก Thai Care Cloud สู่ National HIS
User User สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข User User User User DHS HDC DHS HDC DHS HDC

6 Health Information System (HIS)เป็น Intranet
Intranet IS

7 Trigger Algorithm Intranet HIS Internet Care Cloud

8 Intranet HIS Internet Care Cloud Trigger เฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น

9 ข้อมูลที่ได้ในอินเตอร์เน็ต คือ Electronic Medical Record
Intranet HIS Internet Care Cloud ข้อมูลที่ได้ในอินเตอร์เน็ต คือ Electronic Medical Record ของผู้ป่วย ที่ใช้เลขบัตร 13 ระบุตัวตน ซึ่งเข้ารหัส เก็บรักษาความลับที่เข้มงวด

10 Intranet HIS Internet Care Cloud ผู้ดูแลระบบ ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ
สมัครสมาชิก หน่วยบริการ สมัครขอโดเมน ???.thaicarecloud.org คลิก [Download TCC Bot] ติดตั้ง TCC Bot กรณีไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ให้ Setup โดยทำ Table view Transfer ข้อมูล ตาม Standard data set สร้าง Trigger เอง ผ่าน Web service ได้ ยุติการส่งข้อมูลได้ ถอดถอน TCC Bot ได้ ยกเลิกการเข้าร่วมใน Thai Care Cloud ได้

11 TCC Bot เป็น Connector หรือ Adapter
คล้าย Open database connector (ODBC) ทำหน้าที่เชื่อมต่อ Web service กับ HIS ติดตั้งที่ HIS Server ทำงานตามคำสั่งจาก Web service ป้องกันไม่ให้รับคำสั่งที่มีอันตรายต่อ HIS Server ทำหน้าที่ เข้ารหัสข้อมูล เข้ารหัส CID ชื่อ สกุล (แต่ละหน่วยบริการมี Key เฉพาะหน่วย) เข้ารหัสด้วยรูปแบบ MD5 + xxxxx จึงมีรูปแบบเดียวกัน จึงสามารถเชื่อมข้อมูลผู้ป่วยรายเดียวกันด้วย CID 13 หลัก โดยที่ไม่ต้องรู้ CID เข้ารหัสก่อนส่งข้อมูลออกจาก HIS Server ดังนั้น TCC Server จึงเก็บเฉพาะข้อมูลที่เข้ารหัสไว้แล้วเท่านั้น หากต้องการรู้ CID ชื่อ สกุล ต้องได้ Key จากหน่วยบริการต้นสังกัด

12 TCC Bot (cont.) TCC Bot implemented using trigger algorithm
A trigger is a set of SQL statements that is invoked automatically when a change is made to the data on the associated table. A trigger can be defined to be invoked either before or after the data is changed by INSERT, UPDATE or DELETE statement. MySQL Syntax example: CREATE TRIGGER before_employee_update BEFORE UPDATE ON employees FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO employees_audit SET action = 'update', employeeNumber = OLD.employeeNumber, lastname = OLD.lastname, changedat = NOW(); END

13 TCC Bot (cont.) CREATE TRIGGER before_employee_update BEFORE UPDATE ON employees FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO employees_audit SET action = 'update', employeeNumber = OLD.employeeNumber, lastname = OLD.lastname, changedat = NOW(); END Trigger name Table Views in HIS Table in TCC Server

14 TCC Bot (cont.) CREATE TRIGGER before_employee_update BEFORE UPDATE ON employees FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO employees_audit SET action = 'update', employeeNumber = OLD.employeeNumber, lastname = OLD.lastname, changedat = NOW(); END Trigger name Table Views in HIS Table in TCC Server โครงสร้างแฟ้มมาตรฐาน (Data Dictionary) PERSON ADDRESS DEAD CARD DRUGALLERGY etc. Table Views ใน Web service PERSON ADDRESS DEAD CARD DRUGALLERGY etc. Table Views ใน HIS Server PERSON ADDRESS DEAD CARD DRUGALLERGY etc.

15 Thai Care Cloud Overview
HIS Server Database มี Table จำนวนมาก แตกต่างกันไปตาม Vender Table Views Vender สร้าง ตาม Data dictionary ของ Standard data set สร้าง และทดสอบใน Web service ดูตัวอย่าง Table View ได้ใน Web service สร้างเพิ่มเองได้ไม่จำกัด TCC Bot ติดตั้งแล้ว Run ตลอด Trigger ถูกสร้างอัตโนมัติจาก Web service TCC Server Web service กำหนด Standard data set เช่น 43 แฟ้ม สร้าง Data dictionary มีเครื่องมือสร้าง Table Views ทดสอบคำสั่งที่สร้าง Table Views จนผ่าน สร้าง Trigger ส่งให้ TCC Bot โดยอัตโนมัติ Monitor activity เกี่ยวกับ Server load และสถานะการส่งข้อมูล Client Data Storage and Data Processing รับข้อมูลจาก Trigger จัดการข้อมูล ใช้ประโยชน์ข้อมูล Report Refer Epi Vaccine ANC Cancer CKD Etc. User added forms สร้างฟอร์มเก็บข้อมูลเพิ่ม ด้วย EzForm Share forms ได้โดยง่าย

16 Toward National HIS HIS Server TCC Server Client Database
Database ใหม่ สำหรับ NHIS Table Views กำหนด Standard data set สำหรับ NHIS Vender สร้าง Table Views ตามนั้น TCC Bot ติดตั้งแล้ว Run ตลอด Transfer ข้อมูลเท่าที่จำเป็น ไปสู่ Thai Care Cloud Data entry พัฒนา User interface ครอบ NHIS Database สร้างฟอร์มผ่าน EzForm คีย์ข้อมูลเข้า HIS Server TCC Server Web service กำหนด Standard data set ให้ครบทุกแฟ้ม ที่จำเป็นสำหรับ NHIS สร้าง Data dictionary สร้าง Table Views ทดสอบคำสั่งที่สร้าง Table Views จนผ่าน สร้าง Trigger ส่งให้ TCC Bot โดยอัตโนมัติ Synch ข้อมูลระหว่าง Thai Care Cloud กับ NHIS เฉพาะที่ต้องการ Monitor activity เกี่ยวกับ Server load และสถานะการส่งข้อมูล Client NHIS Interface คีย์เข้าข้อมูล แล้ว ข้อมูลไปอยู่ทั้ง HIS เดิม และ NHIS database จัดการข้อมูล ใช้ประโยชน์ข้อมูล Report Refer Epi Vaccine ANC Cancer CKD Etc. User added forms สร้างฟอร์มเก็บข้อมูลเพิ่ม ด้วย EzForm Share forms ได้โดยง่าย

17 Toward National HIS Database structure เป็นเอกภาพ
User interface สามารถพัฒนาได้หลากหลายรูปแบบ เข้ารหัสข้อมูลอย่างเป็นเอกภาพ แต่ยังคงรักษาความลับเป็นการเฉพาะของแต่ละหน่วยบริการ มีเครื่องมือสร้างฟอร์ม สร้าง database ที่ยืดหยุ่น ให้ user มีความเป็นอิสระ มีการส่งต่อข้อมูลแบบ real time โดยไม่ต้องรบกวนคนทำงานด้านข้อมูล มีรายงานที่ช่วยในการ monitoring and evaluation ได้แบบ real time มีระบบ DSS-Decision Supporting System ทั้ง policy maker และ at point of care

18 Intranet HIS Internet Care Cloud ผู้ดูแลระบบ ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ
สมัครสมาชิก บันทึกข้อมูล อัลบั้ม สำหรับแนบภาพหรือ VDO ใบยินยอม และข้อมูลส่วนตัว แบบสำรวจ (ได้จากการ assign form) รายงานและสถิติ Timeline ภาพจากอัลบั้ม และ web board รายการข้อมูลที่ตนกรอกไปแล้ว สรุปผลข้อมูลที่มีทั้งหมดใน site นั้น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็น web board ปิดเฉพาะสมาชิก จำแนกเป็นกลุ่มโรค

19 Intranet HIS Internet Care Cloud ผู้ดูแลระบบ ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ
สมัครสมาชิก บันทึกข้อมูล จัดการข้อมูล รายงานและสถิติ ตั้งค่า (Settings) สร้าง/จัดการ web site สำหรับหน่วยบริการ สร้าง/จัดการกลุ่มงานบริการหรือหมวดกิจกรรม สร้าง/จัดการฟอร์มบันทึกข้อมูล สร้างและจัดการ Data Validation จัดการสมาชิก (จัดสิทธิ์ ลบออก) สร้างรายงานราย individual record จัดการงานวิจัย

20 Intranet HIS Internet Care Cloud ผู้ดูแลระบบ ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ
สมัครสมาชิก ผู้ดูแลระบบ สมัครในนามหน่วยบริการ ผู้รับบริการ สมัครในนามส่วนตัว เพื่อใช้ Thai Care Cloud เป็นฐานข้อมูลสุขภาพส่วนตัว และร่วมเครือข่ายสังคม ผู้ให้บริการ สมัครในนามบุคลากร ที่จะได้รับการจัดสิทธิ์ โดยผู้ดูแลระบบ ภายใต้การมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

21 Intranet HIS Internet Care Cloud ผู้ดูแลระบบ ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ
สมัครสมาชิก การให้บริการ ยังคงบันทึกผ่าน Intranet HIS เช่นเดิม ทันทีที่คลิก “บันทึก” ลงใน HIS หากเป็นข้อมูลที่ตรงกับ Standard data set แล้ว ข้อมูลจะถูกส่งไป Internet Server โดยอัตโนมัติ กรณีที่ต้องการบันทึกข้อมูลที่ไม่มีใน HIS สามารถสร้าง ฟอร์มเองได้โดย EZForm ซึ่งสามารถ share ในเครือข่าย เพื่อการทำงานร่วมกัน ข้ามหน้ายงานได้ ข้อมูลการให้บริการ จึงเป็น Electronic Medical Record ที่ สามารถเข้าถึงโดยผ่าน internet ได้

22 ประโยชน์ Intranet HIS Internet Care Cloud
ผู้บริหาร รู้สถานการโรค หรือปัญหาสาธารณสุข พร้อมๆ กันกับ ผู้ให้บริการ ณ จุดรับบริการ ผู้บริหารสามารถสั่งการ และติดตามกำกับ ตรวจสอบผลการ ทำงานได้ real time ผู้ให้บริการได้ข้อมูลการให้บริการ จากหน่วยงานอื่น โดยไม่ ต้องร้องขอ ทำให้ได้ผลงานด้าน Coverage โดยอัตโนมัติ บุคคลากร ทุกคน ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โดย อัตโนมัติ แบบ real time ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดได้ ประชาชน ผู้รับบริการ เข้าถึง และได้รับบริการที่มีคุณภาพ ยิ่งขึ้น

23 Thai Care Cloud Add on applications to make use of data

24 Lots of applications for Thai Care Cloud
Cancer Care Cloud Palliative Care Cloud DM/HT Care Cloud CKD Care Cloud Patient Social Network Line Group Smart Card Fast Tract สำหรับผู้ป่วยโรค ???

25 มีฐานข้อมูลประเมินผลสำเร็จของโครงการ
ประชากรทั้งหมด ลดอัตราตาย ลดอัตราป่วย ลดอัตราการเกิดอาการเริ่มต้น ลดอัตราการผิดปกติผลตรวจร่างกาย ลดอัตราพฤติกรรมเสี่ยง

26 Thai Care Cloud


ดาวน์โหลด ppt Toward National Health Information System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google