งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติศาสตร์โลก สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ยุคหินเก่า เร่ร่อนเก็บของป่า ล่าสัตว์ ใช้ไฟ ภาพวาดในถ้ำอัลตามิรา ยุคหินกลาง การดำรงชีพไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงแต่รู้จักสร้างที่พักแทนการอยู่ถ้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติศาสตร์โลก สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ยุคหินเก่า เร่ร่อนเก็บของป่า ล่าสัตว์ ใช้ไฟ ภาพวาดในถ้ำอัลตามิรา ยุคหินกลาง การดำรงชีพไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงแต่รู้จักสร้างที่พักแทนการอยู่ถ้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประวัติศาสตร์โลก สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ยุคหินเก่า เร่ร่อนเก็บของป่า ล่าสัตว์ ใช้ไฟ ภาพวาดในถ้ำอัลตามิรา ยุคหินกลาง การดำรงชีพไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงแต่รู้จักสร้างที่พักแทนการอยู่ถ้ำ ยุคหินใหม่ รู้จักเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์, ทอผ้า ทำเครื่องปั้นดินเผา

3 ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
ยุคโบราณ : C.E. ยุคกลาง : C.E. ยุคใหม่ : 1500 C.E. - ปัจจุบัน

4 สมัยประวัติศาสตร์ โลกตะวันตก
สมัยประวัติศาสตร์ โลกตะวันตก  อียิปต์ เมโสโมเตเมีย กรีก โรมัน

5

6

7

8

9 USA Election 2008

10 สมัยประวัติศาสตร์ เริ่มตั้งแต่มีอักษรใช้
สมัยประวัติศาสตร์ เริ่มตั้งแต่มีอักษรใช้   อียิปต์ - มีอักษรเฮียโรกลิฟฟิค บันทึกในกระดาษปาปิรุส เป็นชาติที่เชื่อถือเทพเจ้าเชื่อชีวิตหลังความตาย ซึ่งจะสะท้อนออกมาในงานศิลปะ เมโสโมเตเมีย - มีหลายชนเผ่ามายึดครอง เช่น สุเมเรียน ฟินิเซียน อัสซิเรียน บาบิโลนเนียน กรีก - ชำนาญด้านการค้า เชื่อมั่นในเหตุผล นักคิดนักปรัชญา เป็นต้นคิดของ "มนุษยนิยม" โรมัน - เป็นนักปฏิบัติเน้นความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม ระบบกฎหมาย

11 Greek Empire

12 Greek & Roman

13

14 USA Election 2008

15

16 Holy Roman Empire

17 ยุคกลาง ( Medieval Age / Middle Age )
สมัยกลาง C.E. - เป็นสมัยที่คริสต์ศาสนาเข้าครอบงำ - มีระบบฟิวดัล เป็นระบบสังคมของยุคกลาง - มีประมวลกฎหมายของพระเจ้าจัสตีเนียน - มีศิลปะแบบต่าง ๆ เช่น ศิลปะไบแซนไทน์ ศิลปะโรมาแนสก์ ศิลปะแบบโกธิค ศิลปะมุสลิม

18 สมัยใหม่ : Modern Age   สมัยใหม่ ตั้งแต่ ค.ศ.ที่ ระบบฟิวดัลเสื่อม - ชนชั้นกลางมีอิทธิพลมากขึ้น - ศาสนาเริ่มหมดอิทธิพลบทบาท - มีการแสวงหาความรู้

19 สมัยใหม่ : Modern Age   ช่วงแรก มีการฟื้นฟูศิลปะ การสำรวจค้นหาดินแดนใหม่ การปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติวิทยาศาสตร์และเหตุผล ศิลปะแบบบารอค และนีโอคลาสสิก ช่วงหลัง การเกิดชนชั้นกลาง ซึ่งร่ำรวยจากการประกอบการค้า แนวคิดเสรีนิยม และสังคมนิยม ศิลปะแบบโรแมนติค ศิลปะสัจนิยม

20 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ   สมัยกลาง ศูนย์กลางเศรษฐกิจตามระบบฟิวดัล อยู่ที่แมนเนอร์ สมัยใหม่ ค้นพบเส้นทางเดินเรือ รัฐควบคุมการค้า สมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม เกิดการจัดระบบโรงงาน ระบบนายทุน เกิดลัทธิทางเศรษฐกิจ ลัทธิเสรีนิยม ลัทธิสังคมนิยม

21 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  สมัยโบราณ ปกครองแบบเทวราชา กรีก มีการปกครองแบบสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยทางตรง โรมัน ปกครองแบบสาธารณรัฐ และจักรวรรดิ มีกฎหมายสิบสองโต๊ะ

22 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  สมัยกลาง ระบบฟิวดัลครอบคลุมทุกด้าน แต่ในช่วงปลาย มีการขัดแย้งระหว่างศาสนาจักรและสถาบันกษัตริย์ สมัยใหม่ การสร้างชาติที่สืบเนื่องจากระบบฟิวดัลเสื่อมลง และชนชั้นกลางสนับสนุนกษัตริย์จนเข้าสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ การเกิดนักปรัชญาการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาประชาธิปไตย เช่น จอห์น ล็อค, มองเตสกิเออร์, รุสโซ, วอลแตร์

23 ช่วงการเปลี่ยนแปลงของยุคฟื้นฟูศิลปและวิทยาการ
ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา / ยุคเรอเนสซองซ์ : Renaissance ยุคแห่งการรู้แจ้ง / ยุคภูมิธรรม : The Enlightenment C.E. ปลายยุคกลาง ต้นยุคใหม่

24 สมัยประวัติศาสตร์ (ยุคใหม่)
C.E. ศตวรรษที่ 16 : ศตวรรษที่ 17 : ศตวรรษที่ 18 : ศตวรรษที่ 19 : ศตวรรษที่ 20 :

25 สมัยประวัติศาสตร์ (ยุคใหม่)
ศ. 16 : ศ. 17 : ศ. 18 : ศ. 19 : ศ. 20 : ปฏิรูปศาสนา + การสำรวจดินแดน นักคิด + นักวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม + โรงงาน จักรวรรดินิยม (ล่าอาณานิคม) ยุคแห่งสงครามและความตรึงเครียด

26 ช่วงการเปลี่ยนแปลงของยุคฟื้นฟูศิลปะและวิทยาการ
C.E = Turks capture Constantinople = Columbus reaches America = Luther nails theses to church door at Wittenburg

27 การปฏิรูปศาสนา (Reformation)
1500 C.E C.E = Luther nails theses to church door at Wittenburg = Tyndale's English translation of New Testament (Bible) published = Henry VIII breaks with Rome / Anglican ( Church of England ) 1541 = John Calvin founds church at Geneva 1545 = Council of Trent begins ( to 1563 C.E. )

28 ยุคแห่งการค้นพบ-สำรวจดินแดน ศ.15-16
1486 = Portuguese reach Angola = Columbus reaches South America = Vespucci reaches Venezuela = Vasco da Gama reaches India 1500 = Cabral reaches Brazil = Balboa reaches Pacific Ocean = Cortes begins conquest of Aztecs = Magellan reaches Pacific Ocean = Pizarro captures Inca capital

29 ยุคแห่งนักคิด นักวิทยาศาสตร์
= Galileo (Astronomers) = Johannes Kepler (Astronomers ) = Thomas Hobbes (Political Philosophers) = René Descartes (Mathematicians ) = Blaise Pascal (Mathematicians ) 1642 – 1727 = Isaac Newton (Physic)

30 ยุคแห่งนักคิด นักวิทยาศาสตร์
1600 C.E C.E = Galileo records rings of Saturn and moons of Jupiter = Boyle states gas law (Robert Boyle) ( Chemistry ) = Robert Hooke ( Biology ) = Isaac Newton ( Physic ) 1674 = Anton van Leeuwenhoek reported his discovery of protozoa. ( Biology )

31

32 เส้นทางการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกและโลกตะวันตกในอดีต

33 Vasco da Gama

34

35

36

37

38

39

40 โลกยุคปี

41

42 อาณานิคมในโลกใหม่

43 สมัยกลาง -เป็นสมัยที่คริสต์ศาสนาเข้าครอบงำ และมีระบบฟิวดัส เป็นระบบสังคมของยุคกลาง มีประมวลกฎหมายของพระเจ้าจัสตีเนียน มีศิลปะแบบต่าง ๆ เช่น ศิลปะไบแซนไทน์ ศิลปะโรมาแนสก์ ศิลปะแบบโกธิค ศิลปะมุสลิม สมัยใหม่ ตั้งแต่ ค.ศ.ที่ 15 ระบบฟิวดัสเสื่อม ชนชั้นกลางมีอิทธิพลมากขึ้น ศาสนาเริ่มหมดบทบาท มีการแสวงหาความรู้ อาณานิคมในศตวรรษที่ 19

44 อาณานิคมในแอฟริกา

45

46 อาณานิคมฝรั่งเศส

47 อาณานิคมสเปน

48 ประเทศอาณานิคมก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2

49 ประเทศหลังยุคอาณานิคม

50


ดาวน์โหลด ppt ประวัติศาสตร์โลก สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ยุคหินเก่า เร่ร่อนเก็บของป่า ล่าสัตว์ ใช้ไฟ ภาพวาดในถ้ำอัลตามิรา ยุคหินกลาง การดำรงชีพไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงแต่รู้จักสร้างที่พักแทนการอยู่ถ้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google