งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการบริหารจัดการสิทธิ GFMIS Web Online

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการบริหารจัดการสิทธิ GFMIS Web Online"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงการบริหารจัดการสิทธิ GFMIS Web Online
กองระบบการคลังภาครัฐ

3 วัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้การบริหารจัดการสิทธิเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2 ลดงบประมาณรายจ่ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป 3 ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 4 ส่วนราชการมีความสะดวกในการปฏิบัติงานมากขึ้น

4 แนวทางในการบริหารจัดการสิทธิ
กรณีส่วนราชการ เป็นสิทธิในการดำเนินการในระบบและสิทธิในการขอเบิกเงินจากคลัง เป็นสิทธิของผู้อนุมัติการจ่ายเงิน สิทธิ10 สิทธิ02

5 สิทธิการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
1. มี GFMIS Terminal (ใช้ GFMIS Smart Card) 2. ไม่มี GFMIS Terminal (ใช้ GFMIS Web Online) 2.1. ผ่านเครือข่าย Internet (GFMIS Token Key) 2.2 ผ่านเครือข่าย Intranet 2.3 ผ่านเครื่อง GFMIS Terminal

6 สิทธิการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
หน่วยเบิกจ่าย มีเครื่อง Terminal ใช้ GFMIS Smart Card ไม่มีเครื่อง Terminal (Intranet) (Internet) 1. ใช้ บัตร GFMIS Smart Card เข้าระบบ SAP R/3 2. ไม่ใช้บัตร Smart Card (Web Online) 2.1 ผ่าน Internet (GFMIS Token Key) 2.2 ผ่าน Intranet (ใช้ User Name/Password) 2.3 ผ่าน GFMIS Terminal

7 สรุปสิทธิการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS Web Online (เดิม)
ผ่านเครือข่าย Intranet User Name/Password ที่ได้รับ ผ่านเครือข่าย Internet (GFMIS Token Key) Token Key ที่ได้รับ

8 สิทธิการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (เดิม)
Web Online Intranet Web Online Internet 1. Token Key ผู้บันทึก (สีขาว) ใช้สำหรับบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอเบิกเงิน นำส่งเงิน บันทึกบัญชีแยกประเภท ผ่าน Web Online เข้าสู่ระบบ GFMIS 2. Token Key ผู้อนุมัติเบิก P1 (สีฟ้า) ใช้สำหรับการอนุมัติเบิกเงิน รายการขอเบิก เงิน ผ่าน Web Online 3. Token Key ผู้อนุมัติจ่ายเงิน P2 (สีส้ม) ใช้สำหรับการอนุมัติการจ่ายเงิน รายการขอ เบิกเงิน ผ่าน Web Online ผู้อนุมัตินำส่งเงิน P3 ใช้สำหรับการอนุมัติการนำส่งเงิน รายการ นำส่งเงินแทนหน่วยงานอื่น ผ่าน Web Online รหัสผู้ใช้งาน (xxxxxxxxxx10) + รหัสผ่าน รหัสผู้ใช้งาน (xxxxxxxxxx01) รหัสผู้ใช้งาน (xxxxxxxxxx02) สิทธิการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (เดิม)

9 สรุปสิทธิการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS Web Online (ใหม่)
ผ่านเครือข่าย Intranet User Name/Password ที่ได้รับ ผ่านเครือข่าย Internet (GFMIS Token Key) Token Key ที่ได้รับ สิทธิ xxxxxxxxxx+10 เป็นสิทธิการดำเนินการในระบบและการขอเบิกเงินจากคลัง สิทธิ xxxxxxxxxx+02 เป็นสิทธิผู้อนุมัติการจ่ายเงิน

10 สิทธิการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (ใหม่)
Web Online Intranet Web Online Internet 1. Token Key ผู้บันทึก (สีขาว) ใช้สำหรับบันทึกทั้ง 6 ระบบ และการอนุมัติเอกสารขอเบิก ใน GFMIS Web Online 3. Token Key ผู้อนุมัติจ่ายเงิน P2 (สีส้ม) ใช้สำหรับการอนุมัติการจ่ายเงิน รายการขอ เบิกเงิน ผ่าน Web Online ผู้อนุมัตินำส่งเงิน P3 ใช้สำหรับการอนุมัติการนำส่งเงิน รายการ นำส่งเงินแทนหน่วยงานอื่น ผ่าน Web Online รหัสผู้ใช้งาน (xxxxxxxxxx10) + รหัสผ่าน รหัสผู้ใช้งาน (xxxxxxxxxx02) 2. Token Key ผู้อนุมัติเบิก (สีฟ้า) ต้องส่งคืน กองระบบการคลังภาครัฐ (กคร.) ส่งคืน กคร.

11 สิทธิการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (ใหม่)
การบันทึกข้อมูล รหัสผู้ใช้งาน (xxxxxxxxxx10) + รหัสผ่าน

12 สิทธิการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (ใหม่)
การอนุมัติรายการเอกสารขอเบิกเงิน รหัสผู้ใช้งาน (xxxxxxxxxx10) + รหัสผ่าน

13 สิทธิการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
การอนุมัติการจ่ายเงิน การอนุมัติการนำส่งเงินรายการนำส่งเงินแทนหน่วยงานอื่น รหัสผู้ใช้งาน (xxxxxxxxxx02) + รหัสผ่าน

14 การใช้งาน GFMIS Web Online
ชื่อผู้ใช้ :

15 Internet (GFMIS Token Key) Intranet

16 ระบบบริหาร GFMIS Token Key
1. เข้าไปที่ 2. จะปรากฏหน้าจอ

17 ระบบบริหาร GFMIS Token Key
3. เมื่อเลือกเปลี่ยนผู้ถือ จะปรากฏแบบฟอร์มให้บันทึก

18 ระบบบริหารข้อมูล รหัสผู้ใช้ GFMIS Web Online
1. เข้าไปที่ 2. จะปรากฏหน้าจอ

19 ระบบบริหารข้อมูล รหัสผู้ใช้ GFMIS Web Online
3. เมื่อเลือกเปลี่ยนผู้ใช้ จะปรากฏแบบฟอร์มให้บันทึก


ดาวน์โหลด ppt โครงการบริหารจัดการสิทธิ GFMIS Web Online

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google