งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Visual Basic 2010

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Visual Basic 2010"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Visual Basic 2010

2 โปรแกรม Microsoft Visual Basic
ระบบปฏิบัติการ Windows ของบริษัทไมโครซอฟท์ การสร้างโปรแกรมใช้งานด้วย Microsoft Visual Basic เป็นการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object- Oriented Programming) โดยสร้างโครงงาน (Project) ซึ่งประกอบด้วยฟอร์ม (Form) สำหรับจัดวางวัตถุ(Object) ชนิดต่างๆ ซึ่งเรียกว่า ตัวควบคุม(Control) ที่เป็นรูป (Graphic) เพื่อให้ผู้ใช้เห็นง่ายและสามารถเลือกกระทำกับตัวควบคุมตัวใดตัวหนึ่งได้ การเขียนคำสั่งหรือโปรแกรม (Code) เก็บไว้ที่ตัวควบคุมแต่ละตัวเพื่อให้ ตัวควบคุมทำงานตามลักษณะการกระทำหรือเหตุการณ์ (Event) ที่เกิดขึ้นกับตัวควบคุมนั้น เช่น ตัวควบคุมแบบปุ่ม (Button) ดังรูปภาพ

3 โปรแกรม Microsoft Visual Basic
การกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับปุ่ม Button1 อาจเป็นการคลิกปุ่ม ดังนั้นการ เขียนโปรแกรมเก็บไว้ที่ปุ่ม หมายความว่า ถ้าคลิกปุ่มนี้แล้วจะให้ทำงานตามที่เขียน โปรแกรมไว้

4 โปรแกรม Microsoft Visual Basic
วิธีการเขียนโปรแกรมสั่งงานที่ปุ่ม คือ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม ซึ่งจะปรากฎหน้าโค๊ด ดังรูป จากนั้นจึงเขียนคำสั่ง สั่งลงไป ดังรูป

5 โปรแกรม Microsoft Visual Basic
Me.Text = "Hello" คือ การสั่งให้หน้า Form1 หรือตัวเอง เปลี่ยนข้อความเป็นคำว่า Hello เมื่อทำการคลิกปุ่ม Button1 โปรแกรมก็จะทำงานตามคำสั่ง คือ เปลี่ยนข้อความใน หน้า Form1 หรือตัวเองเป็นคำว่า Hello ดังรูป

6 การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010 Express
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม 1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010 Express ได้ที่ DownloadFamilies_4 2. เมื่อดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ดาวน์โหลด จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป

7 3. ให้คลิกปุ่ม Run เพื่อรันตัวติดตั้งโปรแกรม รอสักครู่ จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป

8 การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010 Express
4. ให้คลิกปุ่ม Next จะปรากฏหน้าต่าง ให้คลิกเลือก I have read and accept the license items ดังรูป

9 การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010 Express
5. จากนั้นคลิกปุ่ม Next จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป

10 การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010 Express
6. ให้คลิกปุ่ม Next จะปรากฏหน้าต่างที่ให้บอกแหล่งที่จะติดตั้งโปรแกรม และขนาด เนื้อที่ที่ต้องการใช้ในการติดตั้งโปรแกรม คือ 784 MB ดังรูป

11 การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010 Express
7. ให้คลิกปุ่ม Install > เพื่อติดตั้งโปรแกรมจะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป และรอจนกว่า จะติดตั้งโปรแกรมเสร็จ

12 การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010 Express
8.ใเมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จจะปรากฏหน้าต่าง ดังรูปจากนั้นให้คลิกปุ่ม Exit เป็นอันเสร็จ สิ้นการติดตั้งโปรแกรม หมายเหตุ ตอนติดตั้งโปรแกรมจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เนื่องจากตองดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม จากเว็บไซต์

13 การเข้าสูโปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010
ให้คลิกที่ปุ่ม Start> All Programs> Microsoft Visual Studio 2010 Express> Microsoft Visual Basic 2010 Express ดังรูป

14 การเข้าสูโปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010
2. หรือดับเบิ้ลคลิกที่ Icon จะเข้าสู่หน้าเริ่มต้นของโปรแกรม ดังรูป

15 การสร้างโครงงานใหม่ (New Project)
ขั้นตอนการสร้างโครงงานใหม่ เมื่อเข้าสู่โปรแกรมให้คลิกที่ New Project เพื่อสร้างโครงงานใหม่

16 การเข้าสูโปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010
2. จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกรูปแบบที่ต้องการพัฒนา ดังรูปให้ เลือก Window Forms Application และในช่อง Name เป็นช่องสำหรับกรอกชื่อโครงงาน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK

17 การสร้างโครงงานใหม่ (New Project)
3. จะได้โครงงานใหม่ ดังรูป

18 ส่วนประกอบหน้า Microsoft Visual Basic 2010 Express
มีส่วนประกอบทั้งหมด 7 ส่วน ดังนี้

19 ส่วนประกอบหน้า Microsoft Visual Basic 2010 Express
1. แถบชื่อ (Title Bar) แสดงชื่อโครงงานปัจจุบัน 2. แถบเมนู (Menu Bar) แสดงรายการเลือกต่างๆ 3. แถบเครื่องมือมาตรฐาน (Standard Toolbar) แสดงเครื่องมือมาตรฐาน 4. กล่องเครื่องมือ (Toolbox) แสดงเครื่องมือประเภทต่างๆ เช่น เครื่องมือที่ใช้ ในการเขียนโปรแกรมทั่วไป (Common Controls) ซึ่งเครื่องมือแต่ละอันจะมีตัวควบคุม (Control) ต่างๆ เช่น

20 ส่วนประกอบหน้า Microsoft Visual Basic 2010 Express
- ปุ่ม (Button) ใช้คลิกเพื่อสั่งงาน - ป้ายแสดงข้อความ (Label) ใช้แสดงข้อความ - กล่องข้อความ (TextBox) ใช้สำหรับกรอกข้อความ - ปุ่มเลือก (RadioButton) ใช้สำหรับกำหนดรายการสำหรับเลือกรายการใด รายการหนึ่งจากหลายรายการ - กล่องเลือก (CheckBox) ใช้งานคล้ายกับปุ่มเลือก แต่กล่องเลือกสามารถเลือก ได้หลายรายการ

21 ส่วนประกอบหน้า Microsoft Visual Basic 2010 Express
กล่องรูปภาพ (PictureBox) ใช้สำหรับแสดงรูปภาพ 5. หน้าต่างฟอร์ม (Form Window) ใช้ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้โปรแกรม (User Interface) โดยเอาตัวควบคุมมาวางในหน้าต่างฟอร์ม 6. หน้าต่างเกี่ยวกับโครงงาน (Solution Explorer Window) ใช้แสดงรายชื่อไฟล์ต่างๆ ที่มีอยู่ในโครงงาน 7. หน้าต่างเกี่ยวกับคุณสมบัติ (Properties Window) ใช้แสดงคุณสมบัติของสิ่งต่างๆ ที่กำลังใช้ในการพัฒนาโปรแกรม

22 การบันทึกโปรเจ็กต์ โปรเจ็กต์ที่สร้างขึ้นใหม่ จะจัดเก็บข้อมูลบางส่วนไว้โดยอัตโนมัติ แต่ ในขณะพัฒนาโปรแกรมจะมีข้อมูลบางส่วนที่ยังไม่ถูกบันทึก ดังนั้นควรจะมีการ บันทึกโปรเจ็กต์ก่อนการปิดโปรเจ็กต์ทำได้โดย - Click ที่ปุ่ม (บันทึกทั้งหมด) หรือ - Click ที่เมนู File > Save all

23 การปิดโปรเจ็กต์ ในกรณีที่ต้องการเลิกการทำงาน และต้องการปิดโปรเจ๊กต์ สามารถทำได้โดย - Click ที่เมนู File > Exit หรือ Alt + F4 หรือ - Click ที่ปุ่ม ที่มุมบนขวาของโปรแกรม

24 การเปิดโปรเจ็กต์ เมื่อเปิดโปรเจ็กต์ขึ้นมา สามารถเปิด Project เดิมที่เคยพัฒนามาแล้วได้จาก 1. Start Page วิธีที่ 1 Click เลือกชื่อ Project จาก Recent Projects วิธีที่ 2 Click Open Project ….. และเลือกชื่อProjects ที่ต้องการ 2. เลือกจากเมนู วิธีที่ 3 เลือกที่เมนู File > Open > Project Solution

25 การเขียนโค้ดของโปรแกรม
ในการเขียนโปรแกรมจะต้องเขียนโค้ดเพื่อควบคุมการทำงานของ โปรแกรม สามารถทำได้ดังนี้ วิธีที่ 1 กด F7 วิธีที่ 2 Click ขวาที่ Form แล้วเลือก View Code วิธีที่ 3 ไปที่ Solution Explorer โดยเลือก Form ที่ต้องการแล้ว Click ที่ปุ่ม View Code

26 การสลับระหว่างมุมมองการออกแบบ(ฟอร์ม)และการเขียน Code
การสลับฟอร์มเพื่อไปเขียน Codeสามารถทำได้ดังนี้ วิธีที่ 1 กด F7 วิธีที่ 2 Click ขวาที่ Form แล้วเลือก View Codeหรือ View Designer วิธีที่ 3 ไปที่ Solution Explorer เลือกปุ่ม View Code View Designer วิธีที่ 4 Click ที่แท็บด้านบนของ Form และ Code

27 เลือกอีเวนต์ที่เกิดขึ้น กำหนดวิธีการตอบสนองต่ออีเวนต์
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมแบบอีเวนต์ การเขียนโปรแกรมแบบ Visual นั้นส่วนใหญ่จะเป็นการทำงานเพื่อ ตอบสนองต่อเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้น เหตุการณ์เหล่านี้เรียกว่า อีเวนต์ (Event) เช่นเมื่อคลิกที่ปุ่มกดแล้วจะให้ทำอะไร เป็นต้น ดังนั้นการเขียนโปรแกรมจึงประกอบด้วย เลือกอีเวนต์ที่เกิดขึ้น กำหนดวิธีการตอบสนองต่ออีเวนต์

28 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมแบบอีเวนต์
เช่น อีเวนต์การกดปุ่ม Private Sub Button1_Click ( ) Handles Button.1Click Me.Close ( ) End Sub ดังนั้นเมื่อมีการ Click ที่ปุ่ม Button 1 จะเกิดเหตุการณ์ปิดฟอร์ม (Me.Close())

29 การทดสอบโปรแกรม (การรันโปรแกรม)
การรัน (Run) คือ การสั่งให้โปรแกรมทำงานตามโค้ดที่เขียนไว้ ซึ่ง สามารถรันได้หลายวิธี เช่น วิธีที่ 1 กด F5 วิธีที่ 2 Click ที่ปุ่ม บน Toolbar วิธีที่ 3 เลือกจากเมนู Debug > Start Debugging


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Visual Basic 2010

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google