งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to Intelligent Systems

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to Intelligent Systems"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to Intelligent Systems
Asst.Prof. Juthawut Chantharamalee Program in Computer Science, Science and Technology of Faculty, Suan Dusit University

2 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
2 1. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาแนวคิดและวิธีการของระบบชาญฉลาด 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานการแก้ปัญหาด้วยการค้นหา การวางแผน ความไม่แน่นอนกับการหาเหตุผลจากความรู้ การเรียนรู้ การประมวลผลภาษาธรรมชาติเชิงการใช้งาน การรับรู้ และหุ่นยนต์ 3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้งานระบบชาญฉลาดกับสิ่งต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัลได้ Program in Computer Science, Science and Technology of Faculty, Suan Dusit University

3 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
3 มีการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชา โดยเพิ่มเติมวิธีการประยุกต์ใช้งานระบบชาญฉลาดกับสิ่งต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัล และวิธีการจัดการเรียนการสอนจากโดยใช้มีสื่อการสอน PowerPoint ควบคู่กับวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบการใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology-base-Learning) โดยใช้เครื่องมือ Google Classroom ของ Google มาเสริมเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด Program in Computer Science, Science and Technology of Faculty, Suan Dusit University

4 คำอธิบายรายวิชา 4 ศึกษาแนวคิดและวิธีการของระบบชาญฉลาด พัฒนาทักษะพื้นฐานการแก้ปัญหาด้วยการค้นหา การวางแผน ความไม่แน่นอนกับการหาเหตุผลจากความรู้ การเรียนรู้ การประมวลผลภาษาธรรมชาติเชิงการใช้งาน การรับรู้ และหุ่นยนต์ Study the concepts and methods of intelligent systems, developing basic skills to solve problems by: searching, planning, to find out why the uncertainty of knowledge, learning, natural language processing-oriented applications, the recognition and robotics. Program in Computer Science, Science and Technology of Faculty, Suan Dusit University

5 จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
5 บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ งานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา สอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย 75 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา Program in Computer Science, Science and Technology of Faculty, Suan Dusit University

6 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
6 1. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 2. มีวินัย ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับขององค์กร และสังคม 3. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ 4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพกฎระเบียบข้อบังคับ 5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ Program in Computer Science, Science and Technology of Faculty, Suan Dusit University

7 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
7 2. ความรู้ 1. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายได้ถึงหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาวิชา ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 3. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบคอมพิวเตอร์ 4. มีประสบการณ์ในการออกแบบ พัฒนาและการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างสร้างสรรค์   5. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง Program in Computer Science, Science and Technology of Faculty, Suan Dusit University

8 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
8 3. ทักษะทางปัญญา 1. สามารถวิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์อย่างมีวิจารณญาณ และสรุปประเด็นปัญหาได้อย่าง ถูกต้องเหมาะสม 2. สืบค้นข้อมูล ความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และประเมินคุณภาพสารสนเทศได้อย่าง มีประสิทธิภาพ 3. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม Program in Computer Science, Science and Technology of Faculty, Suan Dusit University

9 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
9 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 1. ให้ความร่วมมือที่ดีและช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม 2. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 3. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง Program in Computer Science, Science and Technology of Faculty, Suan Dusit University

10 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
10 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 2. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ การนำเสนออย่างเหมาะสม 3. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเหมาะสม Program in Computer Science, Science and Technology of Faculty, Suan Dusit University

11 เนื้อหารายวิชา 11 บทที่ 1 แนวคิดและวิธีการของระบบชาญฉลาด บทที่ 2 ทักษะพื้นฐานการแก้ปัญหาด้วยการค้นหา บทที่ 3 การวางแผน ความไม่แน่นอนกับการหาเหตุผลจากความรู้ บทที่ 4 การเรียนรู้ของระบบชาญฉลาด บทที่ 5 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเชิงการใช้งาน บทที่ 6 วิทยาการหุ่นยนต์และการรับรู้ Program in Computer Science, Science and Technology of Faculty, Suan Dusit University

12 บทที่ 1 แนวคิดและวิธีการของระบบชาญฉลาด
12 1.1 ความหมายของระบบชาญฉลาด (Intelligence system) ความหมายของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มุมมองและรากฐานของปัญญาประดิษฐ์ แนวคิดและวิธีการของระบบชาญฉลาด Program in Computer Science, Science and Technology of Faculty, Suan Dusit University

13 บทที่ 2 ทักษะพื้นฐานการแก้ปัญหาด้วยการค้นหา
13 2.1 ความหมายของการค้นหา 2.2 วิธีการค้นหาเส้นทางดีที่สุด - depth-first and breadth-first - iterative deepening - evolutionary algorithms - hill-climbing and gradient descent - beam search and best-first Program in Computer Science, Science and Technology of Faculty, Suan Dusit University

14 บทที่ 2 ทักษะพื้นฐานการแก้ปัญหาด้วยการค้นหา
14 2.2 วิธีการค้นหาเส้นทางเหมาะสมที่สุด - branch and bound - dynamic programming - A* Program in Computer Science, Science and Technology of Faculty, Suan Dusit University

15 บทที่ 3 การวางแผน ความไม่แน่นอนกับการหาเหตุผลจากความรู้
15 3.1 การใช้เหตุผลและการควบคุม - Data-driven and goal-driven reasoning - AND/OR graphs - truth-maintenance systems - abduction and uncertainty Program in Computer Science, Science and Technology of Faculty, Suan Dusit University

16 บทที่ 3 การวางแผน ความไม่แน่นอนกับการหาเหตุผลจากความรู้
16 3.2 ความไม่แน่นอนกับการหาเหตุผลจากความรู้ - Probabilities - conditional independence - causality, Bayesian networks - noisy-OR - d-separation - belief propagation Program in Computer Science, Science and Technology of Faculty, Suan Dusit University

17 บทที่ 4 การเรียนรู้ของระบบชาญฉลาด
17 4.1 Inductive and deductive learning 4.2 unsupervised and supervised learning 4.3 reinforcement learning 4.4 concept learning from examples, - Quinlan's ID3 - Classification and regression trees - Bayesian methods Program in Computer Science, Science and Technology of Faculty, Suan Dusit University

18 บทที่ 5 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเชิงการใช้งาน
18 5.1 เป้าหมายการประมวลผลภาษามนุษย์ด้วยคอมพิวเตอร์ 5.2 ความยากของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 5.3 สถาปัตยกรรมของระบบการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 5.4 แนวทางหลักในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 5.5 ทิศทางของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ Program in Computer Science, Science and Technology of Faculty, Suan Dusit University

19 บทที่ 6 วิทยาการหุ่นยนต์และการรับรู้
19 6.1 ความหมายของหุ่นยนต์ 6.2 ประวัติของหุ่นยนต์ 6.3 ส่วนประกอบหุ่นยนต์ 6.4 การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ 6.5 การนำหุ่นยนต์มาใช้งาน และวิทยาการหุ่นยนต์ในอนาคต 6.6 งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์ในประเทศไทย 6.7 การแข่งขันหุ่นยนต์ในประเทศไทย Program in Computer Science, Science and Technology of Faculty, Suan Dusit University

20 การประเมินผลการเรียนรู้
19 1. การเข้าชั้นเรียนและการตั้งใจเรียน 10 % 2. งานที่ได้รับมอบหมาย (รายบุคคล) 10 % 3. รายงานกลุ่ม 20 % 4. สอบกลางภาค 20 % 5. สอบปลายภาค 40 % รวม 100 % Program in Computer Science, Science and Technology of Faculty, Suan Dusit University

21 แหล่งข้อมูลและการสั่งงาน
19 - Google Classroom - Facebook Group - Program in Computer Science, Science and Technology of Faculty, Suan Dusit University

22 The End Introduction to Intelligent Systems
Program in Computer Science, Science and Technology of Faculty, Suan Dusit University


ดาวน์โหลด ppt Introduction to Intelligent Systems

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google