งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดราคาและผลผลิต ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดราคาและผลผลิต ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดราคาและผลผลิต ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์
บทที่ 7 การกำหนดราคาและผลผลิต ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 9/22/2018

2 ลักษณะของตลาดแข่งขันโดยสมบูรณ์
มีผู้ซื้อและผู้ขายเป็นจำนวนมาก Price taker สินค้าลักษณะเหมือนกันทุกประการ (Homogeneous product ) ผู้ผลิตแต่ละรายไม่ถูกจำกัดในการเลือกใช้นโยบายการค้าใดๆ ไม่มีการรวมตัวกันระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค การเข้าและออกจากอุตสาหกรรมทำได้อย่างเสรี ( Free entry )

3 การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตทำได้ง่าย ( Free mobility )
ผู้ซื้อและผู้ขายแต่ละคนมีความรอบรู้ในสภาวะตลาดเป็นอย่างดี ( Perfect knowledge )

4 รูปแสดงเส้นดีมานด์และซัพพลายของอุตสาหกรรมและหน่วยธุรกิจ
ราคา ราคา S P P D=AR=MR D ปริมาณผลผลิต ปริมาณผลผลิต

5 การวิเคราะห์ดุลยภาพ. 1. การวิเคราะห์ดุลยภาพ ระยะสั้น. 2
การวิเคราะห์ดุลยภาพ 1. การวิเคราะห์ดุลยภาพ ระยะสั้น 2. การวิเคราะห์ดุลยภาพ ระยะยาว

6 การวิเคราะห์ดุลยภาพระยะสั้น
เงื่อนไขที่ทำให้เลือกผลิต แล้วได้รับกำไรสูงสุดคือ ณ จุดที่ MR = MC

7 กำไรส่วนเกิน (Excess Profit)
MC A P = D = AR = MR P1 AC AVC B C E F Q Q1 กำไรส่วนเกิน (Excess Profit)

8 กำไรปกติ (Normal Profit)
MC AC AVC P = D = AR = MR P2 A B Q Q2 กำไรปกติ (Normal Profit)

9 P MC AC AVC B C P = D = AR = MR P3 A E F Q Q3 ขาดทุน (Loss)

10 P MC AC AVC B 300 P = D = AR = MR 200 A 100 F Q 20

11 P MC AC AVC B C P = D = AR = MR P4 A Shut down point Q Q4

12 P MC AC AVC C E B P5 P = D = AR = MR A Q Q5

13 P MC AC AVC P1 P2 P3 P4 P5 Q Q5 Q4 Q3 Q2 Q1

14 รูปแสดงการลากเส้นซัพพลายระยะสั้นของหน่วยธุรกิจจากเส้น MC
ราคา ปริมาณผลผลิต S L P1 P2 Q1 Q2 P3 Q3 P4 Q4 R N M

15 สรุป ดุลยภาพระยะสั้นของหน่วยธุรกิจ
สรุป ดุลยภาพระยะสั้นของหน่วยธุรกิจ กำไรเป็นกำไรสูงสุด ถ้าขาดทุนเป็นการขาดทุนน้อยที่สุด ณ จุดที่ MC = MR ในระยะสั้นหน่วยธุรกิจสามารถจะได้รับกำไรส่วนเกิน กำไรปกติ หรือ ขาดทุน

16 แบบฝึกหัด P = D = AR = MR P MC AC AVC 650 B 500 450 A 200 F Q 20 50
Q 20 50 100

17 คำถาม 1. ผู้ผลิตควรผลิตกี่หน่วย 2. ณ ดุลยภาพ รายรับเฉลี่ยมีค่าเท่าใด
1. ผู้ผลิตควรผลิตกี่หน่วย 2. ณ ดุลยภาพ รายรับเฉลี่ยมีค่าเท่าใด 3. ณ ดุลยภาพ ต้นทุนเฉลี่ยมีค่าเท่าใด 4. ณ ปริมาณการผลิต 20 หน่วย ต้นทุนเพิ่มมีค่าเท่าใด 5. ณ ปริมาณการผลิต 50 หน่วย รายรับเพิ่มมีค่าเท่าใด 6. ณ ดุลยภาพ รายรับรวมมีค่าเท่าใด

18 7. ณ ดุลยภาพ ต้นทุนรวมมีค่าเท่าใด
8. ณ ดุลยภาพ ต้นทุนคงที่เฉลี่ยมีค่าเท่าใด 9. ในขบวนการผลิต ผู้ผลิตเสียต้นทุนคงที่เท่าใด 10. ณ ปริมาณการผลิต 100 หน่วย ผู้ผลิตเสียต้นทุนผันแปรเฉลี่ยเท่าใด 11. ณ ดุลยภาพผู้ผลิตเผชิญกับสภาวะใด ผู้ผลิตยังทำการผลิตต่อไปหรือไม่ เพราะเหตุใด

19 การวิเคราะห์ดุลยภาพระยะยาว
เงื่อนไขดุลยภาพคือ D = P = AR = MR = SMC = LMC = LAC = SAC

20 หน่วยผลิตสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดและจำนวนปัจจัยการผลิตทุกชนิดได้ตามต้องการ
สามารถปรับขนาดโรงงานให้เหมาะสมกับการผลิตได้ตลอดเวลา หน่วยผลิตยังสามารถเลิกทำการผลิตเมื่อเห็นว่าผลตอบแทนที่ได้รับไม่คุ้ม ผู้ผลิตรายอื่นสามารถเข้ามาแข่งขันได้โดยเสรี

21 รูปแสดงดุลยภาพของหน่วยธุรกิจในระยะยาว
ราคา LMC SMC1 LAC SAC3 SAC1 N M SMC2 B K SAC2 P D=AR=MR A R S ปริมาณผลผลิต Q1 Q2 Q3

22 สรุป ณ ดุลยภาพในระยะยาวผู้ผลิตจะได้รับเพียงกำไรปกติ(Normal Profit) อันเป็นผลเนื่องมาจากคุณสมบัติ Free entry

23 แนวความคิดเกี่ยวกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์
1. ผู้บริโภคจะได้รับความพอใจสูงสุดในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ 2. ผู้ผลิตสามารถจัดสรรทรัพยากร หรือปัจจัยการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 3. ผู้บริโภคมีโอกาสที่จะเลือกซื้อสินค้าและบริการได้ในราคาทีต่ำที่สุด


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดราคาและผลผลิต ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google