งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็น สิ่งที่ชื่นชม แนวทางการพัฒนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็น สิ่งที่ชื่นชม แนวทางการพัฒนา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมวด ๒ การให้ความสำคัญสำคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเด็น สิ่งที่ชื่นชม แนวทางการพัฒนา 2.4 บทบาทของภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วม มีการประชุม ให้ชุมชนมีส่วนร่วม โดยการจัดทำการทอดผ้าป่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อเป็นคลังอุปกรณ์ให้กับรพ. สต. สำหรับผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการมาขอรับอุปกรณ์ มีการแจกซองผ้าป่าให้กับทุกบ้าน ประชาสัมพันธ์ให้คนมาร่วมบริจาค เพื่อให้คนในชุมชน สามารถมายืมอุปกรณ์กลับไปใช้ที่บ้านได้เช่นเตียงไม้เท้า เป็นต้น โดยมีประธานเป็นครูเกษียณอายุ

2 การทำงานกับชุมชน ภาคีเครือข่าย สุขภาพ

3 หมวด ๒ การให้ความสำคัญสำคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเด็น สิ่งที่ชื่นชม แนวทางการพัฒนา 2.5 ความสัมพันธ์ความพึงพอใจของประชากรกลุ่มเป้าหมายชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการจัดการข้อร้องเรียน ผลการประเมินพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ มีกล่องรับฟังความคิดเห็น มีการติดป้ายสิทธิผู้ป่วย ไม่มีเรื่องร้องเรียน จากการสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ในการให้บริการเช่น การมีแพทย์ออกตรวจทุกเดือน การอยู่เวรในวันธรรมดาและวันหยุด จนทำให้ ประชาชนจากพื้นที่อื่นเข้ามารับบริการ ในรพ. สต. เพิ่มมากขึ้น

4 หมวด ๓ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
ประเด็น สิ่งที่ชื่นชม แนวทางการพัฒนา การจัดการอัตรากำลัง บุคลากรในระดับผู้ปฏิบัติมีความรู้ความสามารถบริหารจัดการดีทำให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่องแม้จะมีภาระงานเพิ่มขึ้น บุคลากรอยากได้ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำที่ดีมีศักยภาพและสมรรถนะผู้บริหารครบถ้วนตามตำแหน่งทั้งนี้ผู้บริหารระดับสูงควรพิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสม การสร้างความผาสุก -บุคลากรมีการประเมินความผาสุกโดยใช้โปรแกรมhappinometer ค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีแม้จะมีภาระงานที่เพิ่มขึ้นแต่ก็ทำงานอย่างมีความสุข -มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีมาก ต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพมาช่วยปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร -มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องพร้อมบันทึกการประชุม/อบรม -มีการพิจารณาเรื่องเงินเดือนที่โปร่งใสและเป็นธรรมโดยผ่านคณะกรรมการพิจารณา -ต้องจัดทำแผนพัฒนาและจัดสรรงบพัฒนาบุคลากรให้ชัดเจน -ขาดความเข้าใจในการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลเพื่อใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน

5 หมวด ๓ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
ประเด็น สิ่งที่ชื่นชม แนวทางการพัฒนา การเสริมพลังประชาชนและครอบครัว (Self Care) มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ3อ.2ส.ร่วมกับชุมชน บุคลากรทุกคนควรปฏิบัติตนตามหลัก3อ.2ส.เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน

6 หมวด ๔ : การจัดการระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย
เกณฑ์รพ.สต.ติดดาว ชื่นชม โอกาสพัฒนา - การจัดบริการตามสภาพปัญหา (ODOP/OTOP) -มีฐานข้อมูลผู้รับบริการที่ชัดเจน -มีการเก็บข้อมูลเป็นระบบ -มีขอบเขตการดูแลระบบการดูแลผู้ป่วยที่ดีเริ่มตั้งแต่กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยแยกสีตามรายโรคได้ชัดเจน -มีแพทย์ออกตรวจในคลินิกเรื้อรังทุกเดือน ในรพ. สต. มีทีมงานที่มีความสามารถบริหารจัดการผู้ป่วยในคลินิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ncd สามารถทำหน้าที่ exit nurse ได้เป็นอย่างดี คนไข้น้ำตาลไม่ลดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสามารถหาปัญหาของผู้ป่วยได้และทำให้ผู้ป่วยปรับพฤติกรรมตนเองได้อย่างถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt ประเด็น สิ่งที่ชื่นชม แนวทางการพัฒนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google