งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง ปี 2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

2 ความเสี่ยง เหตุฉุกเฉินจังหวัดพัทลุง
ภัยธรรมชาติ อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง อัคคีภัย อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่

3 พื้นที่เสี่ยงสูงเกิดอุทกภัย จังหวัดพัทลุง
ระดับ ทั้งหมด เสี่ยงภัยสูง อำเภอ 11 อำเภอ ตำบล 65 ตำบล 45 ตำบล หมู่บ้าน 670 หมู่บ้าน 257 หมู่บ้าน

4 สถิติการเกิดอุทกภัยจังหวัดพัทลุง ย้อนหลัง 10 ปี
พ.ศ. ครั้ง เสียชีวิต 2548 1 8 2549 2550 2 2551 2552 4 พ.ศ. ครั้ง เสียชีวิต 2553 1 4 2554 2 19 2555 2556 2557

5 พื้นที่ชุมชนแออัดเสี่ยงเกิดอัคคีภัย จังหวัดพัทลุง
อำเภอ จำนวนชุมชน สถานที่ตั้ง เมือง 8 ต.คูหาสวรรค์, ลำปำ ตะโหมด 2 ต.แม่ขรี, ตะโหมด ควนขนุน 3 ต.ควนขนุน, มะกอกเหนือ,พนางตุงทะเลน้อย ปากพะยูน 16 ต.หารเทา,เกาะนางคำ,เกาะหมากฝาละมี,ปากพะยูน ป่าพะยอม 1 ต.บ้านพร้าว

6 การเตรียมความพร้อม ปี 2559
จัดทำโครงสร้างระบบบัญชาการ 2. จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติ 3. จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข

7 กรอบแนวทางการเตรียมความพร้อม
๏ คู่มือระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการจัดการในภาวะสาธารณภัย/ ภัยพิบัติ (Public Health Emergency Incident Command System) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.)

8 กรอบแนวทางการเตรียมความพร้อม
๏ กรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ ภาวะฉุกเฉินและระบบการบัญชาการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ....กรมควบคุมโรค ๏ คู่มือพัฒนาการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค

9 โครงสร้างพื้นฐาน ๏ ห้อง EOC
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ ต่อ 138 ,139 โทรสาร ๏ อุปกรณ์ ๏ IT

10 โครงสร้างระบบงาน ๏ แผนงานจัดการภาวะฉุกเฉิน ระดับจังหวัด ๏ ระบบข้อมูล
๏ การสื่อสารความเสี่ยง ๏ การซ้อมแผน

11 การเตรียมความพร้อมระบบICS
แผนผังโครงสร้างจังหวัดพัทลุง

12 แผนการพัฒนาระบบ EOC ปี 2560
๏ ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินตามระบบ ICS ครอบคลุมทุกภัย ๏ ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรระดับสั่งการรองรับการจัดการ ICS เน้นผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน

13 แผนการพัฒนาระบบ EOC ปี 2560
๏ อบรมเชิงปฏิบัติการ Incident Command ๏ จัดทำ SOP IAP ๏ ฝึกซ้อมแผน Table Top Exercise (TTX) ระบบ ICS ระดับจังหวัด ๏ ประชาสัมพันธ์การเข้าถึง สายด่วน 1669

14 แผนการพัฒนาระบบ EOC ปี 2560
๏ จัดให้มีระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานทั้งวิทยุสื่อสาร / โทรศัพท์ / โทรสาร ๏ จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมพร้อมด้านการแพทย์ และสาธารณสุขแบบบูรณาการ ทุกระดับ ตามความเสี่ยงภัย

15 แผนการพัฒนาระบบ EOC ปี 2560
๏ จัดระบบเครือข่ายการส่งต่อ จากจุดเกิดเหตุในพื้นที่ ให้เชื่อมโยงถึงสถานบริการสาธารณสุข 4 ระดับ (รพท/รพช./ รพสต) และนอกจังหวัดโดยวิธีที่เหมาะสม

16 เกณฑ์การเปิด EOC ระดับจังหวัด
๏ภัยหมอกควัน ค่า PM≥ 200 ๏อุบัติเหตุ ตาย>5ราย บาดเจ็บ>50 รายขึ้นไป ๏ภัยสาธารณะ เป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติส่งผลให้มีผู้ป่วย/เสียชีวิตจำนวนมาก

17 เกณฑ์การเปิด EOC ระดับจังหวัด
๏โรคติดต่อ อัตราป่วย>Median 5 ปี ติดต่อกันตั้งแต่ 4 wkในพื้นที่จำกัด มีแนวโน้มที่จะระบาดแพร่ไปสู่อำเภออื่น จังหวัดอื่น ๏โรคอุบัติใหม่ เช่น โรคไวรัสโคโรน่า เมื่อมีผู้ป่วยยืนยันรายแรก

18 แผนการพัฒนาระบบ EOC ปี 2560
Time Line การพัฒนา กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ จัดโครงสร้าง ICS อบรมผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มงาน สค.59 ตค.59 ยุทธ์+คร.+พัฒนาฯ อบรมเชิงปฏิบัติการ IC ทุกระดับ ธค.59 จัดทำคู่มือ SOP IAP มค.60 ซ้อมแผน กพ.60 ทุกกลุ่มงาน

19 สวัสดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google