งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินคุณภาพการให้รหัสโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินคุณภาพการให้รหัสโรค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินคุณภาพการให้รหัสโรค
จังหวัดพะเยา

2 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารอ้างอิง ICD -10-TM for PCU เล่ม 1 – 4 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3 มาตรฐานการให้รหัสโรค

4 วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ถูกบันทึกในเวชระเบียนและโปรแกรมการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้มารับบริการ(Hosxp) รวมถึงทบทวนกระบวนการทั้งหมดว่ามีส่วนบกพร่องที่ใด เพื่อให้วินิจฉัยโรคและการให้รหัสโรคมีความถูกต้องและสอดคล้องกัน

5 มาตรฐานการให้รหัสโรค
ส่วนที่ 1 มาตรฐานการบันทึกข้อมูลของผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ ส่วนที่ 2 มาตรฐานการบันทึกข้อมูลของผู้รับบริการบำบัดรักษา ส่วนที่ 3 มาตรฐานการบันทึกข้อมูลของผู้รับบริการติดตามหลังการรักษา/นัดตรวจโรคเรื้อรัง ส่วนที่ 4 มาตรฐานการบันทึกข้อมูลของผู้รับบริการกรณีอื่นๆ

6 ส่วนที่ 1 มาตรฐานการบันทึกข้อมูลของผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ

7 ส่วนที่ 1 มาตรฐานการบันทึกข้อมูลของผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
ก. บันทึกบริการหลัก : ให้วัคซีน ให้ยาคุม วัดความดัน ข. ระบุรายละเอียดของบริการหลัก : วัคซีนป้องกันโรคอะไร ครั้งที่? ยาคุมกำเนิดอะไร ค. เหตุผลที่ให้บริการหลัก : วัคซีนตามกำหนด วัคซีนรณรงค์ การให้รหัส ICD-10-TM บริการหลักเป็น Principle Diag (Diag type 1) รหัสโรคประจำตัว/โรคเรื้อรังเป็น Diag type 4 ไม่ใส่รหัสหัตถการ

8 ส่วนที่ 2 มาตรฐานการบันทึกข้อมูลของผู้รับบริการบำบัดรักษา

9 ส่วนที่ 2 มาตรฐานการบันทึกข้อมูลของผู้รับบริการบำบัดรักษา
บันทึกอาการสำคัญและระยะเวลาที่เกิดอาการนั้น การบาดเจ็บให้ระบุการได้รับบาดเจ็บ โรคประจำตัวให้บันทึกจนครบ บันทึกผลการตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรคสำหรับอาการสำคัญครั้งนี้ ยกเว้น รักษาตามอาการ ระบุชนิด ตำแหน่ง ที่เกิดโรค บันทึกหัตถการ บันทึกชื่อยา จำนวนยา และวิธีการใช้ยาทั้งหมด โรคจากอาการสำคัญเป็น Principle Diag (Diag type 1) โรคที่เหลือ เป็น Diag type 4 ให้รหัสหัตถการเพื่อการบำบัดรักษา

10 ส่วนที่ 3 มาตรฐานการบันทึกข้อมูลของผู้รับบริการติดตามหลังการรักษา/นัดตรวจโรคเรื้อรัง

11 ส่วนที่ 3 มาตรฐานการบันทึกข้อมูลของผู้รับบริการติดตามหลังการรักษา/นัดตรวจโรคเรื้อรัง
บันทึกติดตามการรักษาเป็นหลัก โรคประจำตัวบันทึกครบทุกโรค บันทึกการตรวจร่างกาย ประเมินผลการตรวจติดตาม บันทึกหัตถการ บันทึกชื่อยา กรณีติดตามการรักษาเป็น Principle Diag (Diag type 1) ติดตามการรักษาพบว่าหายแล้ว ให้รหัส Z.09- เป็นDiag type 1 โรคเรื้อรังมาตามนัด เป็น Diag type 1 โรคประจำตัวเรื้อรังอื่น/อื่นเป็น Diag type 4 ให้รหัสหัตถการเพื่อการบำบัดรักษา

12 ส่วนที่ 4 มาตรฐานการบันทึกข้อมูลของผู้รับบริการกรณีอื่นๆ

13 ส่วนที่ 4 มาตรฐานการบันทึกข้อมูลของผู้รับบริการกรณีอื่นๆ
บันทึกโรคที่ส่งต่อ หากวินิจฉัยโรคไม่ได้บันทึกอาการที่ส่งต่อ กรณีอื่นๆ ให้บันทึกบริการที่ร้องขอ กรณีส่งต่อไปรักษาโรคใดให้รหัสโรคเป็น Principle Diag (Diag type 1) หากวินิจฉัยโรคไม่ได้ให้รหัสอาการ Diag type 1 กรณีอื่นๆให้บันทึกบริการที่ร้องขอเป็น Diag type1 โรคประจำตัวเรื้อรังอื่น/อื่นเป็น Diag type 4

14 การใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพการ ICD-10 จังหวัดพะเยา

15 แบบประเมินคุณภาพการให้รหัสโรค

16 ส่วนที่ 1 มาตรฐานการบันทึกข้อมูลของผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ

17 แบบประเมินคุณภาพการให้รหัสโรค

18 มาตรฐานการบันทึกบริการส่งเสริม

19 มาตรฐานการบันทึกบริการส่งเสริม

20 มาตรฐานการบันทึกบริการส่งเสริม

21 มาตรฐานการบันทึกบริการส่งเสริม

22 มาตรฐานการบันทึกบริการส่งเสริม

23 มาตรฐานการบันทึกบริการส่งเสริม

24 มาตรฐานการบันทึกบริการส่งเสริม

25 มาตรฐานการบันทึกบริการส่งเสริม

26 มาตรฐานการบันทึกบริการส่งเสริม

27 ส่วนที่ 2 มาตรฐานการบันทึกข้อมูลของผู้รับบริการบำบัดรักษา

28 แบบประเมินคุณภาพการให้รหัสโรค

29 มาตรฐานการบันทึกบริการรักษา

30 มาตรฐานการบันทึกบริการรักษา

31 มาตรฐานการบันทึกบริการรักษา

32 มาตรฐานการบันทึกบริการรักษา

33 มาตรฐานการบันทึกบริการรักษา

34 มาตรฐานการบันทึกบริการรักษา

35 มาตรฐานการบันทึกบริการรักษา

36 มาตรฐานการบันทึกบริการรักษา

37 มาตรฐานการบันทึกบริการรักษา

38 มาตรฐานการบันทึกบริการรักษา

39 มาตรฐานการบันทึกบริการรักษา

40 มาตรฐานการบันทึกบริการรักษา

41 มาตรฐานการบันทึกบริการรักษา

42

43

44

45

46

47

48 ส่วนที่ 3 มาตรฐานการบันทึกข้อมูลของผู้รับบริการติดตามหลังการรักษา/นัดตรวจโรคเรื้อรัง

49 แบบประเมินคุณภาพการให้รหัสโรค

50 มาตรฐานการบันทึกบริการติดตามการรักษา โรคเรื้อรัง

51 มาตรฐานการบันทึกบริการติดตามการรักษา โรคเรื้อรัง

52 มาตรฐานการบันทึกบริการติดตามการรักษา โรคเรื้อรัง

53 มาตรฐานการบันทึกบริการติดตามการรักษา โรคเรื้อรัง

54 มาตรฐานการบันทึกบริการติดตามการรักษา โรคเรื้อรัง

55 มาตรฐานการบันทึกบริการติดตามการรักษา โรคเรื้อรัง

56 มาตรฐานการบันทึกบริการติดตามการรักษา โรคเรื้อรัง

57 มาตรฐานการบันทึกบริการติดตามการรักษา โรคเรื้อรัง

58 ส่วนที่ 4 มาตรฐานการบันทึกข้อมูลของผู้รับบริการกรณีอื่นๆ

59 แบบประเมินคุณภาพการให้รหัสโรค


ดาวน์โหลด ppt การประเมินคุณภาพการให้รหัสโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google