งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2558

2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ขอต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

3

4

5 รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ. ม
รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ประจำปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559)

6 กล่าวนำ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลา 5 ปี (เปิดหลักสูตรครั้งแรกในปีการศึกษา 2554) ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างครบถ้วน จากผลการประเมินตนเองพบว่า หลักสูตรมีผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 4 ประการ คือ การสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในภาพรวม ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก

7 ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ปณิธาน : มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาชั้นสูง ที่มีมาตรฐานระดับสากล พันธกิจ : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มีพันธกิจหลักในการผลิตมหาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นด้านการเรียนการสอน และการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ขั้นสูง บูรณาการการวิจัยสู่การบริการวิชาการแก่สังคมและการเรียนการสอน การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

8 โครงสร้างการบริหาร

9 อาจารย์ประจำหลักสูตร
รศ. ดร.อิทธิพงศ์ ชัยสายัณห์* วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รศ. ดร. อดิศักดิ์ มนต์ประภัสสร* รศ. ดร.เดชา พวงดาวเรือง* วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ผศ.สมศักดิ์ สิริโปราณานนท์ รศ.บุญเลิศ สื่อเฉย* *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

10 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานกรรมการ 2. รศ. ดร.เดชา พวงดาวเรือง รองประธานกรรมการ 3. รศ.บุญเลิศ สื่อเฉย กรรมการ 4. รศ. ดร.อิทธิพงศ์ ชัยสายัณห์ กรรมการ 5. รศ. ดร.อดิศักดิ์ มนต์ประภัสสร กรรมการ 6. ผศ. ดร.สมเกียรติ เพียงพรานทอง กรรมการ 7. ผศ.น.อ.ไชโย ธรรมรัตน์ ร.น. กรรมการ 8. ผศ.สมศักดิ์ สิริโปราณานนท์ กรรมการ 9. นางสาวน้ำผึ้ง ปัถวี เลขานุการ (คำสั่งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ที่ มออ. 198/2558)

11 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคสมทบ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมไฟฟ้า - จำนวนบุคลากร บุคลากร จำนวน (คน) บุคลากรสายวิชาการ 5 บุคลากรสายสนับสนุน 1 รวม 6

12 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รวม (คน) รหัส 54 13 รหัส 55 6 รหัส 56 7 รหัส 57 (งดรับนักศึกษา) - รหัส 58 14 รวม 40 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชา รวม (คน) วิศวกรรมไฟฟ้า 10 รวม

13 ผลงานวิจัยของคณาจารย์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
บทความผลงานวิจัยของคณาจารย์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการศึกษา 2558 จำนวน 26 บทความ

14 ผลงานวิจัยของนศ.และผู้สำเร็จการศึกษาที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในปีการศึกษา 2558 มีนศ.สำเร็จการศึกษา 10 คน ซึ่งมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่จำนวน 19 บทความ

15 สรุปผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
ลำดับ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจาก ผลการตรวจประเมินในปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2557 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการและเป้าหมายในรอบ ปีการศึกษา 2558 1. องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน (ไม่มี) - 2. องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต จุดเด่น บัณฑิตมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ในแหล่งตีพิมพ์ที่เป็นที่ยอมรับมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ โอกาสในการพัฒนา สนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ของบัณฑิต สนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ของบัณฑิต โดยกำหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีชื่อร่วมอยู่ในบทความวิจัยของนักศึกษาใช้สิทธิ์ของอาจารย์ขออนุมัติงบประมาณ จากมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ สำหรับเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ซึ่งมหาวิทยาลัยให้การ สนับสนุนในส่วนนี้

16 สรุปผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ต่อ)
ลำดับ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจาก ผลการตรวจประเมินในปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2557 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการและเป้าหมายในรอบ ปีการศึกษา 2558 3. องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา จุดเด่น นักศึกษามีความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตร โอกาสในการพัฒนา จัดการเรียนการสอนโดยเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลางในการทำวิจัยวิทยานิพนธ์ จัดการเรียนการสอนโดยเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง ในการทำวิจัยวิทยานิพนธ์ โดยให้นักศึกษาเลือกหัวข้อวิจัยวิทยานิพนธ์ ที่ตนเองสนใจและมีความถนัด ทั้งแบบอิงปัญหา (Problem-based) และแบบอิง การวิจัย (Research-based) ที่ผ่านการสืบค้นด้วยตนเอง ภายใต้การให้คำปรึกษาและแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 4. องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ อาจารย์มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ จำนวนมาก สนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ของคณาจารย์ สนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ของคณาจารย์ โดยมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ มออ. เรื่อง การพิจารณาให้ทุนส่งเสริมการทำวิจัยและการทำสัญญาลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 และประกาศ มออ. เรื่องการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเดินทางไปนำเสนองานวิจัย ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2559

17 สรุปผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ต่อ)
ลำดับ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจาก ผลการตรวจประเมินในปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2557 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการและเป้าหมายในรอบ ปีการศึกษา 2558 5. องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน จุดเด่น ผลการประเมินผู้เรียนเกี่ยวกับการจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน อยู่ในระดับ ดีมาก การกำหนดผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โอกาสในการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ ส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ และสนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกคนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เพื่อนำเสนอบทความวิจัยและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการที่เป็นปัจจุบัน

18 สรุปผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ต่อ)
ลำดับ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจาก ผลการตรวจประเมินในปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2557 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการและเป้าหมายในรอบ ปีการศึกษา 2558 6. องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จุดเด่น สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน โอกาสในการพัฒนา จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีความทันสมัย โดยสำนักหอสมุดได้จัดหาฐานข้อมูล Digital Collection, E-Journals, WEB OPAC และ ห้องสมุดดิจิทัล พร้อมทั้งสื่อการสอนที่เป็นสากล ได้แก่ The Great Courses, Rosetta Stone, Get Abstract และ Safari เพื่อให้นักศึกษาได้สืบค้น

19 ประมวลภาพกิจกรรม (การนำเสนอผลงานวิจัย)
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 38 (EECON-38) ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ พฤศจิกายน 2558

20 ประมวลภาพกิจกรรม (การนำเสนอผลงานวิจัย) (ต่อ)
Global Engineering & Applied Science Conference (GEASC-2015) ณ Sunshine City, Ikebukuro, Tokyo Japan 2 – 4 December, 2015

21 ประมวลภาพกิจกรรม (การนำเสนอผลงานวิจัย) (ต่อ)
The 2016 International Electrical Engineering Congress (iEECON-2016) 2-4 March 2016, Duangtawan Hotel, Chiang Mai, Thailand

22 ณ Sukosol Hotel กรุงเทพ วันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2559
ประมวลภาพกิจกรรม (การนำเสนอผลงานวิจัย) (ต่อ) International Conference on Engineering and Innovation 2016 (ICEI – 2016) ณ Sukosol Hotel กรุงเทพ วันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2559

23 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิส คอนเวนชั่น, กทม., 23 มิถุนายน 2559
ประมวลภาพกิจกรรม (การนำเสนอผลงานวิจัย) (ต่อ) การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2559 ครั้งที่ 3 (SAUNIC-2016) ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิส คอนเวนชั่น, กทม., 23 มิถุนายน 2559

24 ณ โรงแรมไอบิช หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ “พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย” วันที่  8 –9 มกราคม 2559 ณ โรงแรมไอบิช หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

25 ประมวลภาพกิจกรรม (ต่อ)
โครงการ “ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม : ศึกษาดูงาน สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2558” วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ บริษัท สามมิตรเทค จำกัด และ วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา

26 โครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”
ประมวลภาพกิจกรรม (ต่อ) โครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” (English Proficiency Development for Graduate Students) วันที่ พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 7 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

27 ประมวลภาพกิจกรรม (ต่อ)
โครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท  ประจำปีการศึกษา 2558” วันอาทิตย์ที่  6  กันยายน  2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณ  ประโมทะกะ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

28 ประมวลภาพกิจกรรม (ต่อ)
โครงการ “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2558” วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์  2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณ  ประโมทะกะ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google