งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดับเพลิงขั้นต้น ทรงพล หอมอุทัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดับเพลิงขั้นต้น ทรงพล หอมอุทัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดับเพลิงขั้นต้น ทรงพล หอมอุทัย

2 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัย
เพื่อเป็นการลดความสูญเสีย ชีวิตและทรัพย์สินจากการเกิดเพลิงไหม้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้  ได้รู้จักวิธีการป้องกันและการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย ได้อย่างถูกต้องถูกวิธี

3 ไฟ… เป็นพลังงานชนิดหนึ่ง ซึ่งให้ความร้อน
เป็นต้นกำเนิดของพลังงาน และ ไฟอาจก่อให้เกิดภัยอย่าง มหันต์ได้ หากขาดความรู้หรือขาดความระมัดระวังในการใช้และการควบคุม ดูแลแหล่งกำเนิดไฟ

4 ภัยอันตรายจากไฟไหม้ มีความมืดปกคลุม มีแก๊สพิษและควันไฟ
มีความร้อนสูงมาก

5 ระยะการเกิดไฟไหม้ ไฟไหม้ขั้นต้น
ตั้งแต่เห็นเปลวไฟ จนถึง 4 นาที สามารถดับได้ โดยใช้เครื่องดับเพลิงเบื้องต้น   ไฟไหม้ขั้นปานกลาง คือ ระยะเวลาไฟไหม้ไปแล้ว 4 นาที ถึง 8 นาที อุณหภูมิจะสูงมากเกินกว่า 400 C ไฟไหม้ขั้นรุนแรง คือ ระยะเวลาไฟไหม้ต่อเนื่องไปแล้ว เกิน 8 นาที และยังมีเชื้อเพลิงอีกมากมายอุณหภูมิจะสูงมากกว่า  600 C ไฟจะลุกลามขยายตัวไปทุกทิศทางอย่างรุนแรงและรวดเร็ว  

6 การป้องกันและระงับอัคคีภัย
1. กำจัดสาเหตุ 2. ขวบคุมเขตลุกลาม

7 สาเหตุที่ทำให้เกิดอัคคีภัย
อุปกรณ์หรือเครื่องกำเนิดความร้อนชำรุด สูบบุหรี่หรือจุดไม้ขีดไฟทิ้งทั้งๆที่ยังไม่ดับ ทำการตัด/เชื่อมโลหะด้วยก๊าซหรือไฟฟ้า การแตกรั่วของท่อน้ำมันไฮโดรลิค ใช้สารไวไฟใกล้กับแหล่งกำเนิดความร้อน การทับถมกันของเศษวัสดุ

8 อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดหรือใช้เกินกำลัง
คราบเขม่าสะสมในปล่องระบายควันจำนวนมาก การสันดาปเองของสารบางชนิด ใช้เชื้อเพลิงเหลวในทางที่ผิด การแตกรั่วของท่อก๊าซ การเสียดสีกันระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร การติดต่อลุกลามจากอัคคีภัย ฟ้าผ่า

9 องค์ประกอบของไฟ  Component of Fire

10 วิธีการดับไฟ จึงมีอย่างน้อย 3 วิธี คือ
วิธีการดับไฟ       จึงมีอย่างน้อย  3  วิธี คือ 1.   ทำให้อับอากาศ ขาดออกซิเจน 2.   ตัดเชื้อเพลิง กำจัดเชื้อเพลิงให้หมดไป 3.   ลดความร้อน ทำให้เย็นตัวลง

11 ประเภทของไฟ

12 ไฟประเภท A ได้แก่ไฟที่ลุกไหม้วัตถุเชื้อเพลิงธรรมดา
เชื้อเพลิงส่วนมากอยู่ในสถานะของของแข็ง เช่น ไม้ กระดาษ เสื้อผ้า พลาสติก ฝ้าย หญ้า ฯลฯ A วิธีดับไฟประเภท A ที่ดีที่สุด คือ การลดความร้อน (Cooling) โดยใช้น้ำ

13 ไฟประเภท B ได้แก่ไฟที่ลุกไหม้วัตถุเชื้อเพลิงเหลว และก๊าซ
เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดต่างๆ ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ สารตัวทำละลาย เช่น ก๊าซหุงต้ม,โปรเพน,บิวเทนไฮโดรเจน, อะซิทีลีน วิธีดับไฟประเภท B ที่ดีที่สุด คือ กำจัดออกซิเจน ทำให้อับอากาศ โดยคลุมดับ ใช้ผงเคมีแห้ง ใช้ฟองโฟมคลุม

14 ไฟประเภท C ได้แก่ไฟที่ลุกไหม้อุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้า
คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ น้ำยาเหลวระเหยที่ไม่มี CFC ไล่ออกซิเจนออกไป

15 ไฟประเภท D ได้แก่ไฟที่ลุกไหม้โลหะติดไฟสารเคมีติดไฟ
ได้แก่ ผงแมกนีเซียม เซอร์โครเมียม ไททาเนียม ผงอลูมิเนียม วิธีดับไฟประเภท D ที่ดีที่สุด คือ การทำให้อับอากาศ  หรือใช้สารเคมีเฉพาะ (ห้ามใช้น้ำเป็นอันขาด) ซึ่งต้องศึกษาหาข้อมูลแต่ละชนิดของสารเคมีหรือโลหะนั้นๆ  

16 เครื่องดับเพลิงแบบมือ Portable Fire Extinguishers

17 ชนิดน้ำ Water A Download from

18 โฟมเคมี Foam B Download from

19 ผงเคมีแห้ง Dry Chemical A B C

20 น้ำยาเหลวระเหย Halon 1211,1301 A B C

21 A B C น้ำยาเหลวระเหย

22 คาร์บอนไดออกไซด์เหลวแบบสะสมแรงดัน
B C คาร์บอนไดออกไซด์เหลวแบบสะสมแรงดัน CO 2

23 การตรวจสอบแรงดันในถังดับเพลิง
“เข็มตั้งยังใช้ได้ เข็มเอียงซ้ายไม่ได้การ”

24 การติดตั้งเครื่องดับเพลิง

25 การติดตั้งเครื่องดับเพลิง
ให้ติดตั้งสูงจากพื้น โดยวัดถึงส่วนที่สูงที่สุดของเครื่องดับเพลิง   ต้องไม่เกิน 140 ซม. เพื่อให้ทุกคนสามารถหยิบใช้ได้สะดวก  

26 ทําตัวอย่างไรเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
๑. อย่าตกใจ ให้ตั้งสติ และคิด ๒. แจ้งเพื่อน หรือหัวหน้าเพื่อกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และช่วยกันดับไฟ ๓. ใช้ถังดับเพลิงดับไฟทันที ๔. อพยพออกจากพื้นที่ (เกิดเพลิงไหม้รุนแรง) ๕. อยู่ในที่ปลอดภัย ที่จัดเตรียมไว้

27 วิธีใช้เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
การหิ้วถัง มองหาเป้าหมาย การเข้าดับ

28

29 กำหนดการดับเพลิง 6 สค 56และขั้นตอนการปฏิบัติ

30 อบรมความรู้ในการอพยพหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้น (ต่อ)
เวลา รายละเอียด อบรมความรู้ในการอพยพหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้นโดยวิทยากรจากบริษัท Southen Safety รับประทานอาหารว่าง อบรมความรู้ในการอพยพหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้น (ต่อ) พักรับประทานอาหารเที่ยง ทีมงานความปลอดภัยเตรียมความพร้อมการซ้อมดับเพลิง สถานการณ์มีผู้พบเห็นไฟไหม้บริเวณห้องกรง ชั้น G แจ้งสำนักงาน สำนักงานเลขาแจ้งรหัส 007 พบเหตุที่ห้องกรงชั้น G ทีมความปลอดภัยดับเพลิงด้วยตัวเอง (ถังดับเพลิง, สายน้ำ) หัวหน้าหน่วยดับเพลิงรายงานสถานการณ์ไม่สามารถดับเพลิงได้แจ้งให้ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือทราบ เพื่อขออพยพบุคลากรและลูกค้า สำนักงานเลขาแจ้งรหัส 009 อพยพหนีไฟ และโทรเรียกรถดับเพลิง(2190) รถพยาบาล(1700,1709) เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ 14.10 ทีมความปลอดภัยเข้าค้นหาผู้บาดเจ็บ และนำทีมดับเพลิงของมหาลัยไปยังจุดเกิดเหตุ ตรวจนับจำนวนบุคลากรและลูกค้า ณ จุดรวมพลหน้าอาคารบริหารวิชาการรวม จับเวลาตั้งแต่ตอนอพยพจนนับจำนวนคนเสร็จ 14.30 ทีมความปลอดภัยแจ้งสถานการณ์ปกติ บุคลากรศูนย์เครื่องมือซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นที่สนามบน

31 Thank you


ดาวน์โหลด ppt ดับเพลิงขั้นต้น ทรงพล หอมอุทัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google