งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ

2 โครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศแบ่งออกเป็นส่วนประกอบหลัก
โครงข่ายพื้นฐานด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Computer Hardware Platforms) โครงข่ายระบบปฏิบัติการ (Operating System Platform) โปรแกรมใช้งานทั่วทั้งองค์กร (Enterprises Software Application) การบริหารข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล (Data Management and Storage) ระบบเครือข่ายโทรคมนาคม (Networking / Telecommunication Platform) โครงข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Platform) การให้คำปรึกษาและการเชื่อมต่อระบบงาน (Consulting and System Integration Services)

3 โครงข่ายพื้นฐานด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
โครงข่ายพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยอุปกรณ์นำเข้า อุปกรณ์ ประมวลผล และอุปกรณ์นำข้อมูลออก

4 โครงข่ายพื้นฐานด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ต่อ)
ในด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แนวโน้มของการพัฒนามุ่งไปสู่การเชื่อมโยงโครงข่าย ระบบคอมพิวเตอร์กับระบบโทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์มือถือในปัจจุบันทำได้ มากกว่าการติดต่อสื่อสาร แต่สามารถทำอะไรได้มากกว่าที่อดีตเคยทำได้ ได้แก่ การ ถ่ายรูป การเชื่อมต่อ Internet เป็นต้น เสมือนเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเล็ก นั่นเอง Grid Computing เป็นอีกแนวโน้มหนึ่งของการพัฒนาด้านอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องที่กระจายตามสถานที่ต่างๆ ให้มารวมเป็นหนึ่งเครือข่าย Report #1 ส่งวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2553 “Research Grid”

5 โครงข่ายระบบปฏิบัติการ
ประกอบด้วยโครงข่ายระบบปฏิบัติการ (Operating System) และโปรแกรมการใช้ งาน (Application Programming) Window XP, 7 Ubuntu, Redhat Unix, Linux Window server 2003, 2008 Unix, Linux นิยมใช้ทั่วโลกเพราะเชื่อถือได้

6 โปรแกรมการใช้งานทั่วทั้งองค์กร
คือโปรแกรมใช้งานมุ่งสู่โปรแกรมที่สามารถทำให้เกิดการเชื่อมต่อทั้งองค์กร เช่น โป แกรมประเภทวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprises Resource Planning-ERP) กิจการผู้ผลิตโปรแกรมสำเร็จรูปบางประเภทใช้งานทั่วทั้งองค์กร ได้แก่ SAP Oracle/PeopleSoft

7 การบริหารข้อมูลและจัดการเก็บข้อมูล
การบริหารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลดิจิทัลเป็นสิ่งจำเป็นในระบบสารสนเทศ กิจการมักต้องการใช้โปรแกรมประเภทบริหารฐานข้อมูล (Database Management System) สำเร็จรูปตัวใดตัวหนึ่งที่มีจำหน่ายในท้องตลาด โปรแกรมที่มีชื่อเสียงได้แก่ Oracle, SQL Server, MySQL เป็นต้น *** MySQL โหลดมาใช้ได้ฟรี ส่วนมากมักโหลดโปรแกรม Web Server แล้วจะมี MySQL รวมมาอยู่ด้วย เช่น Appserv, Xampp (PHP, MySQL, PHPMyAdmin, Apache)  สำหรับ Download MySQL โปรแกรมเดียว

8 Client-Server Architecture
Apache MySQL

9 ระบบเครือข่ายและระบบโทรคมนาคม
ระบบเครือข่ายที่ใช้ภายในองค์กรได้แก่ ระบบเครือข่ายแบบ LAN, การแชร์เครื่อง Print, การแชร์ไฟล์ เป็นต้น การเชื่อมต่อเครือข่ายระยะไกลแบบ WAN ระบบโทรคมนาคม Quiz = ระบบโทรคมนาคมคืออะไร? มีการทำงานอย่างไร? เหมือนหรือต่างจาก LAN อย่างไร?


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google