งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองทัพอากาศ ทุ่งสีกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองทัพอากาศ ทุ่งสีกัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองทัพอากาศ ทุ่งสีกัน
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองทัพอากาศ ทุ่งสีกัน สน.ผบ.ดม.

2 การบริหารงาน และการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟู ฯ
ปี 56 การพัฒนา แบ่งเป็น 3 ส่วน 1. อาคารสถานที่ ซ่อมแซม 3 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 172, บาท สตง.ตรวจงานเรียบร้อยแล้ว 1.1 ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 1.2 ซ่อมแซมเหล็กดัดหน้าต่างชั้นบน 1.3 ปูกระเบื้องห้องเรียน 1.1 ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 1.2 ซ่อมแซมเหล็กดัดหน้าต่างชั้นบน 1.3 ปูกระเบื้องห้องเรียน

3 การบริหารงาน และการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟู ฯ
ปี 56 การพัฒนา แบ่งเป็น 3 ส่วน 2. บุคลากร มีการส่งอบรมทุกหลักสูตรทั้งภายใน ทอ. และภายนอก ทอ. , มีการเผยแพร่ความรู้เมื่อมีการประชุมประจำสัปดาห์ 3. กระบวนการฟื้นฟู ฯ มีการทบทวนกระบวนการฟื้นฟู ฯ เมื่อมีข้อขัดข้องและมีการแก้ไขเพื่อให้การฟื้นฟู ฯ ดำเนินไปได้ในบริบทของศูนย์ฟื้นฟู ฯ ทอ.ทุ่งสีกัน

4 การบริหารงาน และการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟู ฯ ปี 57
การวิเคราะห์องค์กร ใช้หลัก SWOT Analysis S - strength 1.ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมและสนับสนุนงานในทุกๆด้าน 2.จนท.มีความตั้งใจ , เสียสละ , มีขวัญกำลังใจที่ดี 3.จนท.พยายามศึกษาหาความรู้และมีการทำงานที่เป็นระบบ 4.การฟื้นฟู ฯ เน้นผู้เข้ารับการฟื้นฟู ฯ เป็นศูนย์กลาง 5.กิจกรรมการฝึกอบรมเน้นการสร้างทักษะเกี่ยวกับการเลิก ยาเสพติดด้วยตนเอง โดยมีครูพี่เลี้ยงและครูฝึกอบรมเป็น ที่ปรึกษา 6. มีการทบทวนการปฎิบัติงานทุกๆ 1 ปี ( ทบทวนตามมาตรฐาน 9 ข้อ ) W - Weaknesses 1.สถานที่คับแคบและติดถนน 2.ขาดอุปกรณ์สำนักงานที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ , โทรสาร , ระบบสื่อสาร (โทรศัพท์ , อินเตอร์เนท) 3.ยังไม่สามารถนำครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟู ฯ (ขณะนี้มีส่วนร่วมน้อย) 4.ไม่มี จนท.ที่มีความรู้ด้านงบประมาณ , สปช.ที่เกี่ยวข้องกับ งบลงทุนทำให้การดำเนินงานเกี่ยวกับงบลงทุนไม่คล่องตัว 5.ขาดวัสดุสำหรับสำรองไว้รับผู้เข้ารับการฟื้นฟู ฯ เช่นที่นอน , หมอน ซึ่งควรมีสำรองประมาณ 30 ชุด O - Opportunities 1.เนื่องจากตาม พรบ.นี้ได้กำหนดสถานที่เพื่อการฟื้นฟู ฯ คือ กองทัพอากาศ ทุ่งสีกัน กรุงเทพมหานคร จึงมีการใช้สถานที่ ที่กำหนดดังกล่าวตามความเหมาะสมและตามควรแก่กรณี 2.ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานข้างเคียงเกี่ยวกับวัสดุซ่อมแซม อาคารสถานที่บางรายการ 3.มีการนำของใช้ส่วนตัว มาใช้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ ดำเนินงาน T - Threats 1.ไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนในเรื่องอาคารสถานที่สำหรับศูนย์ฟื้นฟู ฯ 2.ไม่สามารถติดตั้งระบบสื่อสารที่ทันสมัยได้ 3.ครอบครัวให้ความร่วมมือน้อย 4.ไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนสำหรับให้คำปรึกษาในทุกเรื่อง

5 การบริหารงาน และการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟู ฯ
แนวคิดในการบริหาร “ สร้างสรรค์ โปร่งใส ทันสมัยและยุติธรรม ” การบริหารองค์กร ใช้หลัก 4 M Man - คน จะใช้คนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ ? 1. จนท. – สำคัญที่สุด คือ ครูต้องสมัครใจเพราะไม่ใช่งานหลักแต่ เป็นงานที่จะต้องปฎิบัติและเป็นงานที่เป็นหน้าตาของ หน่วย ส่วนความรู้นั้น ถ่ายทอดกันได้ 2. ผู้เข้ารับการฟื้นฟู ฯ – ต้องบริหารให้ได้จำนวนตามเป้าหมายและ ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ Money - เงิน จะจัดสรรเงินอย่างไรให้คุ้มค่า บริหารอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามข้อกำหนด เช่น เบี้ยเลี้ยง จนท การเบิกจ่ายงบประมาณในหมวดค่าใช้จ่ายต่างๆ Material - วัสดุอุปกรณ์ จะบริหารวัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานอย่างไรให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด 1. ดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และ ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด 2. เครื่องมือเครื่องใช้ต้องทันสมัย Method - วิธีปฎิบัติงาน ต้องมีการวางแผน, ปฎิบัติ ตามแผนและควบคุมให้มีประสิทธิภาพ 1. นำจุดเด่น มาวางแผนเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนา 2. นำจุดด้อย มาวางแผนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง 3. เลือกแผนที่ง่ายต่อการปฎิบัติมาทำก่อน 4. ประเมินผล

6 การบริหารงาน และการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟู ฯ ปี 57
ปฎิทินงานในปี 57 ไตรมาสที่ บุคลากร ( อบรม) เป้าหมาย ( 180คน/ปี ) อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ งานพัฒนา 1 (ต.ค.-ธ.ค.56) แผน 14 ต.ค.56 ( ยก.ทอ.) ผล ถ่ายทอดข้อมูลแล้ว รับ – 60 คน รับ – 68 คน , หนี 5 คน , ปรับแผนป่วย 1 คน แผน 3 รายการ 1.ซ่อมรั้วลวดหนาม 16,200บาท 2.ซ่อมเหล็กดัดชั้นล่าง 42,800บาท 3.ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมลานรวมพล 197,700บาท สปช.ยังไม่สั่งจ่าย ปรับปรุงการบันทึกรายบุคคล 1.จัดทำเป็นการบันทึกภาพรวม ( Kardex) 2. นำเสนอเป็น KM ปี 58 2 (ม.ค.- มี.ค.57) 28-30 ม.ค.57 (พอ.) 25-27 ก.พ.57 (พอ.) 3-5 มี.ค.57 (ธัญญรักษ์) 13-14 มี.ค.57 (วิทยากรภายนอก) - รับ – 17คน , หนี - คน , ปรับแผน - คน แผน 3 รายการ ( ครบ) 1.ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมพื้นอาคารเอนกประสงค์ 84,200บาท 2. ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมพื้นอาคาร ,400บาท 3. ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมพื้นอาคาร โรงฝึกอาชีพ 55,200บาท 3 (เม.ย.- มิ.ย.57) 21.25 เม.ย.57 ( ธัญญรักษ์ ) 12-13 มิ.ย.57 รับ – 60 คน ( ครบตามเป้าหมาย) เตรียมข้อมูลซ่อมแซม ปี 58 4 (ก.ค.- ก.ย.57) 2-4 ก.ค.57 ( ธัญญรักษ์ ) รับ - คน

7 การบันทึกรายบุคคล ปรับเปลี่ยนเป็นการบันทึกใน book visible (Kardex) ขณะนี้ทดลองใช้

8 การซ่อมแซมอาคารสถานที่ปี 57
ไตรมาส 1 = 256,700 ซ่อมรั้วลวดหนาม = 16, บาท ซ่อมเหล็กดัดชั้นล่าง = 42, บาท จัดซื้อวัสดุซ่อมลานรวมพล = 197, บาท ไตรมาส 2 = 239,800 จัดซื้อวัสดุซ่อมพื้นอาคารเอนกประสงค์ = 84, บาท จัดซื้อวัสดุซ่อมพื้น อาคาร 6022 = 100, บาท จัดซื้อวัสดุซ่อมพื้นอาคาร โรงฝึกอาชีพ = 55, บาท

9 กิจกรรม Walk Rally

10 การฝึกอาชีพ การปลูกผัก

11 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองทัพอากาศ ทุ่งสีกัน
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองทัพอากาศ ทุ่งสีกัน ตอบข้อซักถาม สน.ผบ.ดม.


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองทัพอากาศ ทุ่งสีกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google