งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนพัฒนาฯและแผนปฏิบัติการประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนพัฒนาฯและแผนปฏิบัติการประจำปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนพัฒนาฯและแผนปฏิบัติการประจำปี
ของสถานศึกษา ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา ระยะ ๔ ปี กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑

3 กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
การวางแผนพัฒนาฯ Strategic Formulation การปฏิบัติตามกลยุทธ์ Strategic Implementation การควบคุมกลยุทธ์Strategic Control  แผนปฏิบัติการประจำปี  การปรับแต่งกระบวนงาน โครงสร้าง เทคโนโลยี คน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม กำกับติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน  การรายงานผลการดำเนินงาน การทบทวนสถานการณ์เพื่อปรับกลยุทธ์ Strategic Management Process

4 คำถามกระบวนการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
คำถามที่ ๑ วิธีการ/เครื่องมือ ผลลัพธ์ ปัจจุบันการดำเนินการขององค์กรเป็นอย่างไร Where are we now ? วิเคราะห์ - สภาพแวดล้อมภายนอก (C-PEST) - สภาพแวดล้อมภายใน (๒S ๔M) - โอกาส (Opportunities) - อุปสรรค (Threats) - จุดแข็ง (Strengths) - จุดอ่อน(Weaknesses)

5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
รู้เขา รู้เรา = โอกาส รู้เขา สภาพแวดล้อมภายนอก อุปสรรค ควบคุมไม่ได้ (ลูกค้า เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี) CPEST จุดแข็ง รู้เรา สภาพแวดล้อมภายใน จุดอ่อน ควบคุมได้ (โครงสร้าง บุคลากร งบประมาณ ระเบียบ) 2S4M

6 หมายถึง สถานการณ์ หรือปัจจัยที่เกิด
โอกาส หมายถึง สถานการณ์ หรือปัจจัยที่เกิด จากสภาพแวดล้อมภายนอก ที่มีลักษณะเกื้อกูลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์กร รู้เขา ควบคุมไม่ได้ อุปสรรค หมายถึง สถานการณ์ หรือปัจจัยที่เกิด จากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีลักษณะเป็นอุปสรรคขัดขวาง หรือทำให้เกิดผลเสียหาย เป็นผลกระทบทางลบต่อการบริหารงานขององค์กร

7 หมายถึง ข้อได้เปรียบหรือส่วนที่เข้มแข็ง
จุดแข็ง หมายถึง ข้อได้เปรียบหรือส่วนที่เข้มแข็ง ของทรัพยากรด้านต่างๆ ภายในองค์กรที่สามารถใช้เป็นประโยชน์เพื่อผลักดันให้องค์กรสามารถดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์และภารกิจ ขององค์กร รู้เรา ควบคุมได้ จุดอ่อน หมายถึง ข้อผิดพลาด ข้อด้อย หรือ ข้อจำกัดต่างๆ ในองค์กรที่มีผลทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจ ขององค์กร

8 SWOT ANALYSIS C-PEST 2S 4M C : พฤติกรรมของลูกค้า S1 : โครงสร้าง
โอกาส (Opportunities) จุดแข็ง (Strengths) อุปสรรค(Threats) จุดอ่อน (Weakness) C-PEST 2S 4M C : พฤติกรรมของลูกค้า S1 : โครงสร้าง S2 : ผลผลิตและบริการ P : การเมืองและกฎหมาย M1 : บุคลากร E : เศรษฐกิจ ( M2 : การเงิน S : สังคมและวัฒนธรรม M3 : สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ T : เทคโนโลยี M4 : การบริหารจัดการ

9 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก
ตัวอย่าง การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านพฤติกรรมของลูกค้า (Customer Behaviors : C) โอกาส (+) อุปสรรค (-) ประเด็นสำคัญ สมาชิกคนที่ เฉลี่ย ๑. ผู้ปกครองมีความสนใจในการดูแลบุตรหลานให้มีความพร้อม ๓.๕๐ ๑. ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนยอดนิยม ๔.๐๐ ๒. ผู้ปกครองมีการศึกษาดี ให้การสนับสนุนโรงเรียน ๔.๕๐ ค่าเฉลี่ย ๓.๘๘

10 การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน
ตัวอย่าง การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน ด้านโครงสร้างและนโยบายองค์กร (Structure and Policy : S๑) จุดแข็ง (+) จุดอ่อน (-) ประเด็นสำคัญ สมาชิกคนที่ เฉลี่ย ๑.โครงสร้างมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ๔.๐๐ ๑.การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสร้าง ๑.โรงเรียนมีทิศทางการจัดการศึกษาที่ชัดเจน ค่าเฉลี่ย

11 การประเมินสถานภาพของสถานศึกษา
ตัวอย่าง การประเมินสถานภาพของสถานศึกษา ปัจจัยนอก น.น. คะแนน เต็ม ๑ คะแนนเฉลี่ย น.น. X คะแนนเฉลี่ย สรุป ผล ปัจจัยภายใน คะแนน เต็ม ๑ ค่าคะแนน โอ กาส อุป สรรค จุดแข็ง จุด อ่อน พฤติกรรมลูกค้า ๐.๓ ๑.๒๐ ๐.๓๐ + ๑.๑๐ โครงสร้าง/นโยบาย ๐..๑๒ ๐.๔๘ ๐.๑๒ ๐.๓๖ เศรษฐกิจ ๐.๒ ๐.๖๐ ๐.๒๐ ๐.๔๐ ผลิต/บริการ ๐.๒๕ ๐.๘๕ ๐.๕๐ การเมืองและกฎหมาย ๐.๑๕ -๐.๔๕ บุคลากร ๐.๑๑ ๐.๔๔ -๐.๓๓ สังคม – วัฒนธรรม ๐.๘๐ +๐.๖๐ การเงิน ๐.๒๒ เทคโนโลยี ๐.๔๕ +๐.๑๕ วัสดุอุปกรณ์ ๐.๑๐ -๐.๑๐ เฉลี่ยปัจจัยภายนอก ๓.๒๐  ๑.๖๐ การบริหารจัดการ เฉลี่ยปัจจัยภายใน  ๒.๔๘  ๑.๖๓ สรุปปัจจัยภายนอก + ๐.๘๐ สรุปปัจจัยภายใน ๐.๔๓

12 สรุปปัจจัยภายนอก = (๓.๒๐ – ๑.๖๐) หารด้วย ๒ = ๐.๘๐
สรุปปัจจัยภายใน = (๒.๔๘ – ๑.๖๓) หารด้วย ๒ = ๐.๔๓ น้ำหนักคะแนนร่วมกันกำหนดตามความสำคัญของปัจจัย น้ำหนักคะแนนเต็ม ๑

13

14 คำถามกระบวนการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
คำถามที่ ๒ วิธีการ/เครื่องมือ ผลลัพธ์ ในอนาคตเราต้องการไปที่ใด Where do we want to go ? นำผลลัพธ์จาก SWOT มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดทิศทางการจัดการศึกษา - วิสัยทัศน์ (Vision) - พันธกิจ (Mission) - เป้าประสงค์(Goal) คำถามที่ ๓ วิธีการ/เครื่องมือ ผลลัพธ์ ทำอย่างจึงจะไปถึงจุดนั้น How do we get there - SWOT Matrix - BSC - การวัดผลการดำเนินงาน - ประเด็นกลยุทธ์ - กลยุทธ์ - แนวทางการดำเนินงาน - งาน/โครงการ

15 การสร้างกลยุทธ์จากความสัมพันธ์ของ SWOT (SWOT MATRIX)
พัฒนาต่อยอด พัฒนาภายใน O : W S : O S : จุดแข็ง W : จุดอ่อน ปรับเปลี่ยนเพื่อรับสถานการณ์ หาผู้ช่วยเหลือ ดูแล เติมเต็ม S : T T : W T : อุปสรรค

16 กราฟแสดงสถานภาพ 4 แบบ จากการหาความสัมพันธ์สภาพแวดล้อมภายใน - ภายนอก
กราฟแสดงสถานภาพ 4 แบบ จากการหาความสัมพันธ์สภาพแวดล้อมภายใน - ภายนอก O : โอกาส Questionmarks Stars 1 2 แข็ง - เอื้อ เอื้อ-อ่อน S : O O : W S : จุดแข็ง W : จุดอ่อน 3 4 แข็ง –ไม่เอื้อ ไม่เอื้อ-อ่อน S : T T : W Cash cows Dogs T : อุปสรรค

17 การจัดทำกลยุทธ์คือการบริหารอนาคต(Vision)ให้เป็นจริง
โดยการทำปัจจัยอย่างสมดุล Future Balance เส้นทางสู่ความสำเร็จ Vision ๑. กำหนดอนาคต ผลสัมฤทธิ์ในอนาคต Goal กำหนด KPI ๒. กำหนดการวัดผล สมดุลกับผลสัมฤทธิ์ KRA กำหนดกลยุทธ์ ดีพอที่จะทำให้ระบบวัดผลไปถึง ๓. กำหนดการกระทำ GOAL กำหนดโครงการ

18 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษายึดการกระทำเชิงกลยุทธ์ Initiatives
การกระทำ เชิงกลยุทธ์ การกระทำเพื่อลดปัญหาหรือทำให้ปัญหาหมดไป (Problem Based :PB) การกระทำที่แตกต่างจากเดิมให้โดดเด่น ก้าวกระโดด Development Based : DB การกระทำที่เกิดจากการเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่นลักษณะเดียวกับ(Benchmarking Based :BB) การกระทำที่เกิดจากการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ สู่นวัตกรรมที่มีคุณค่า (Innovation Based :IB)

19 แผนที่การเดินทางการพัฒนาสู่เป้าหมายสูงสุด
Do Now Do Next Do Long Do Sustain ทำทันทีให้เป็นรูปธรรม ทำต่อเนื่องให้เปลี่ยน แปลง ทำต่อไป ให้ไปหา ประชาชน ทำให้ยั่งยืน เข้มแข็งพึ่งตนเองได้

20 แผนที่การเดินทางการพัฒนาสู่เป้าหมายสูงสุด
ตัวอย่าง แผนที่การเดินทางการพัฒนาสู่เป้าหมายสูงสุด Do Now Do Next Do Long Do Sustain - การปรับระบบ การเรียน เปลี่ยน การสอน โดยใช้ทักษะสากล เป็นฐานในการเรียนรู้ การปรับปรุงห้องเรียนห้องปฏิบัติ การ สู่การมีทักษะสากล การปรับสภาพ แวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ทักษะสากล การจัดหาและพัฒนาครูทักษะสากลรองรับการพัฒนาผู้เรียน การสร้างระบบการทดสอบสมรรถนะผู้เรียน การแสวงหาหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อสร้างทักษะสากลกับนานาชาติ การสร้างมาตรฐานการจัดการศึกษาทักษะสากล

21 ประเภทของแผนที่โรงเรียนต้องจัดทำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯระยะ ๔ ปี เป็นกรอบแผนแม่บทที่โรงเรียนกำหนดกรอบความสำเร็จหรือเป้าหมายว่า ใน ๔ ปี ข้างหน้าโรงเรียนจะมีความสำเร็จในเรื่องใดอย่างไร รวมทั้งกำหนดแผนงานโครงการ พร้อมประมาณการงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานไปสู่เป้าหมายสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพที่ควรจะเป็น แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ/ปี กศ. เป็นแผนที่โรงเรียนจะใช้ดำเนินการจริงภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรแล้ว (แผนใช้งบประมาณ)

22 กรอบแนวคิด/หลักการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
เป็นแผนที่มีการกำหนดอนาคตและทิศทางของตำแหน่งการพัฒนาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เป็นแผนพัฒนาการศึกษาที่เน้นการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เป็นแผนที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๕๙) นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และแผนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอื่นๆ รวมทั้งศักยภาพและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ สามารถแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการด้านการศึกษาของประชาชน รวมทั้งตอบสนองความต้องการด้านกำลังคน และการมีงานทำ

23 กรอบการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ระยะ ๔ ปี วิสัยทัศน์ (Vision) สิ่งที่อยากจะให้หน่วยงานเป็นในอีก ๔ ปีข้างหน้า พันธกิจ (Mission) กรอบ ขอบเขต การดำเนินงานของหน่วยงานที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ (Goal) อะไรคือสิ่งที่หน่วยงานอยากจะบรรลุ อัตลักษณ์ (Identity) ผลรวมลักษณะเฉพาะของบุคคลหรือสิ่งอื่นใด เอกลักษณ์ (Uniqueness) ผลของความสำเร็จ ลักษณะเด่น เป็นหนึ่งของสถานศึกษาต่างจากผู้อื่น ประเด็นกลยุทธ์(Strategic Issue) เป็นการกำหนดทิศทาง แนวทางที่สำคัญเป็นประเด็นหลักในการนำไปสู่วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ (Strategies) แนวทางหรือวิธีการทำงานที่ดีที่สุด แยบคายที่สุด เพื่อบรรลุประเด็นกลยุทธ์

24 กรอบการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ระยะ ๔ ปี วัตถุประสงค์(Objective) อะไรคือสิ่งที่หน่วยงานอยากจะบรรลุภายใต้กลยุทธ์ ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) ตัวบ่งชี้หลักที่สำคัญของวัตถุประสงค์ ใช้วัดว่าองค์กรบรรลุในแต่ละกลยุทธ์ตามที่กำหนดไว้หรือไม่ เป้าหมาย (Target) ค่าเป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุในแต่ละตัวชี้วัดนั้นๆ และมุ่งหวังไปที่การบรรลุของผลผลิต หรือเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ แนวทางการพัฒนา(Initiatives) วิธีการกระทำที่เน้นการพัฒนาที่แตกต่าง โดดเด่น และก้าวกระโดดที่สอดคล้องกับศักยภาพที่มี และบรรลุวัตถุประสงค์ โครงการ ระยะ ๔ ปี (Project) เป็นการกำหนด โครงการ/กิจกรรมที่จะมาตอบสนองในแต่ละ กลยุทธ์และเชื่อมโยงกับงบประมาณที่ได้จัดทำเป็นปกติอยู่แล้ว

25 จัดวางทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา (Direction Setting)
ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา เป็นการกำหนดผลลัพธ์ระดับสูงที่สถานศึกษาต้องการที่จะบรรลุ การกำหนดทิศทางของสถานศึกษาเป็นกระบวนการที่บุคลากรทุกฝ่ายของสถานศึกษา ร่วมกันตั้งปณิธานความมุ่งหวัง ตั้งมั่น ปรารถนาที่จะพัฒนาสถานศึกษาไปสู่ความสำเร็จโดยร่วมกันระดมพลังปัญญา วิจารณญาณ และแรงบันดาลใจ ตรวจสอบ ทบทวน กลั่นกรอง จัดวางสร้างสรรค์สภาพที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา ทิศทางของสถานศึกษาประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ทิศทางของสถานศึกษาที่ดีและชัดเจนย่อมก่อประโยชน์ต่อสถานศึกษาต่อไป ถ้าขาดการกำหนดทิศทางขององค์กรที่ดีและชัดเจนแล้วองค์ประกอบอื่นๆ ย่อมไม่สามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

26 วิสัยทัศน์ หมายถึง ความคาดหวังในอนาคตขององค์กรที่ต้องการจะเป็น เป็นข้อความซึ่งกำหนดทิศทางของพันธกิจ/ภารกิจ เป็นสถานภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง(หรือหลายๆอย่าง)ที่องค์กรมุ่งหมายมุ่งหวัง หรือประสงค์จะเป็นหรือจะมีในอนาคต พันธกิจ หมายถึง บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่ต้องดำเนินการเพื่อให้วิสัยทัศน์เป็นจริง พันธกิจจึงเป็นการบ่งบอกหน้าที่ของหน่วยงาน ที่กำลังทำหรือจะทำในอนาคตให้แก่ลูกค้า ผู้รับบริการ หรือสังคมได้รับรู้ว่าเรากำลังทำอะไร เป้าประสงค์ หมายถึง สิ่งที่คาดหวังในอนาคตหรือผลลัพธ์ที่สถานศึกษาต้องการให้เกิดขึ้น โดยมีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และพันธกิจเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์และประเมินผลความสำเร็จต่อไป

27 อัตลักษณ์ เป็นผลรวมของลักษณะเฉพาะของบุคคล หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้บุคคลนั้น หรือสิ่งนั้น เป็นที่รู้จัก จดจำได้ เป็นลักษณะที่เป็นหนึ่งเดียวไม่มีผู้ใดเหมือน เอกลักษณ์ เป็นผลลัพธ์ของความสำเร็จในการจัดการศึกษาที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะเด่น มีลักษณะเป็นหนึ่งของสถานศึกษา จุดเด่นดังกล่าวส่งผลให้มีความเป็นปัจเจกแตกต่างจากผู้อื่น

28 การกำหนดกรอบกลยุทธ์สถานศึกษา (Strategic Formulation)
กรอบกลยุทธ์สถานศึกษา เป็นการเลือกวิธีทำงานอย่างมีทิศทางอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ประสบความสำเร็จ รวมทั้งมีการวัดผลการดำเนินงานที่ชัดเจน การจัดทำกรอบกลยุทธ์ ประกอบด้วย - ประเด็นกลยุทธ์ - กลยุทธ์ - วัตถุประสงค์ - ตัวชี้วัด - เป้าหมาย - แนวทางการพัฒนา

29 ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ
เตรียมการจัดทำแผนฯ สำรวจ/วิเคราะห์ความต้องการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๑.๑ จัดตั้งคณะกรรมการ/ คณะทำงาน ๑.๒ เก็บรวบรวมข้อมูล ระเบียบ/กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้อง ๑.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา ๒.๑ กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒.๒ สำรวจความคาดหวังกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒.๓ วิเคราะห์ความคาดหวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒.๔ สรุปผลความต้องการ

30 ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ของสถานศึกษา การกำหนดทิศทางการพัฒนา ของสถานศึกษา ๓.๑ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ๓.๒ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ๓.๓ ประเมินสถานภาพสถานศึกษา ๔.๑ กำหนดวิสัยทัศน์ ๔.๒ กำหนดพันธกิจ ๔.๓ กำหนดเป้าประสงค์ ๔.๔ อัตลักษณ์ ๔.๕ เอกลักษณ์

31 ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ จัดทำร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
การกำหนดกรอบกลยุทธ์ สถานศึกษา ถึงตรงนี้ จัดทำร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ ๔ ปี ๕.๑ ประเด็นกลยุทธ์ ๕.๒ กลยุทธ์ ๕.๓ วัตถุประสงค์ ๕.๔ ตัวชี้วัด ๕.๕ ค่าเป้าหมาย ๕.๖ แนวทางการพัฒนา ๕.๗ จัดทำโครงการระยะ ๔ ปี ๖.๑ รวบรวมข้อมูลและประมวลผล ๖.๒ ยกร่างแผนพัฒนาฯ ๖.๓ นำเสนอแผน ผชช.ตรวจสอบความสมบูรณ์ ๖.๔ จัดทำร่างแผนตามข้อเสนอแนะ

32 ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ
เสนอขอความเห็นชอบ ประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ๗.๑ ผอ.รร.เห็นชอบร่างแผนฉบับสมบูรณ์ ๗.๒ เสนอแผนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๘.๑ สื่อสาร สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ๘.๒ เผยแพร่เอกสารแผนต่อสาธารณชน

33 เค้าโครงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
โรงเรียน พ.ศ คำนำ สารบัญ ส่วนที่ ๑ บทนำ ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป/ประวัติความเป็นมา ๑.๒ ข้อมูลพื้นฐานบุคลากร/นักเรียน/ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ๑.๓ ข้อมูลผลการจัดการศึกษา/ผลงานที่ประสบผลสำเร็จ ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน ๒.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ๒.๒ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ๒.๓ สรุปผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโรงเรียน

34 เค้าโครงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
โรงเรียน พ.ศ ส่วนที่ ๓ ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษา ๓.๑ วิสัยทัศน์ ๓.๒ พันธกิจ ๓.๓ เป้าประสงค์ ๓.๔ อัตลักษณ์ ๓.๕ เอกลักษณ์

35 เค้าโครงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
โรงเรียน พ.ศ ส่วนที่ ๔ กำหนดกรอบกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา ๔.๑ ประเด็นกลยุทธ์ ๔.๒ กลยุทธ์ ๔.๓ วัตถุประสงค์ ๔.๔ ตัวชี้วัด ๔.๕ เป้าหมาย ๔.๖ แนวทางการพัฒนา

36 ตัวอย่างการนำเสนอกรอบกลยุทธ์ในรูปแบบตาราง
ประเด็นกลยุทธ์ มาตรฐานการศึกษา กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีสมรรถนะที่เป็นสากล วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน ๕ กลุ่มสาระสูงขึ้น ร้อยละของผล สัมฤทธิ์ทาง การเรียน ๕ กลุ่มสาระสูงขึ้น ๓๒.๑๒ ๓๒.๕๖ ๓๓.๘๖ ๓๕.๒๑ ๓๖.๖๒ ๓๘.๐๘ พัฒนากระบวนการคิด/ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

37 เค้าโครงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
โรงเรียน พ.ศ ส่วนที่ ๕ ประมาณการรายรับของสถานศึกษา รายรับ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม จำนวน นร.ล่วงหน้า ๔ ปี ณ ๑๐ มิถุนายน เงินงบประมาณ ๑. ค่าจัดการเรียนการสอน ๒. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน ๔. ค่าหนังสือเรียน ๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เงินนอกงบประมาณ ๑. เงินรายได้สถานศึกษา ๒. เงินบำรุงการศึกษา ๓. เงินจากการระดมทรัพยากร ๔. เงินอื่นๆ

38 เค้าโครงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
โรงเรียน พ.ศ ส่วนที่ ๖ โครงการ/กิจกรรม ระยะ ๔ ปี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณปีที่ดำเนินการ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ โครงการ กิจกรรม รวมงบประมาณ ภาคผนวก - ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

39 การบริหารแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและอัตลักษณ์สู่การปฏิบัติ
ขั้นตอนการบริหารแผน/โครงการพัฒนาการศึกษาและอัตลักษณ์ ๑. ปรับกลไกผลักดันการบริหารแผน/โครงการ ๒. สื่อสารทิศทางและเป้าประสงค์ขององค์กรทั้งผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติ ๓. ดำเนินการตามแผนและโครงการ ๔. ติดตามและประเมินผลแผน/โครงการ - ผอ.รร.ติดตามผลการดำเนินงานทั้งระบบ เอกสาร/อิเลคทรอนิคส์ ๕. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ/โครงการ - รร.จัดทำรายงานฯผลการดำเนินงานทั้งระบบเสนอ กก.รร. ๖. เสริมสร้างแรงจูงใจ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลนำข้อมูลไปใช้พิจารณาเชิงบริหาร

40 Q & A ด้วยความขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนพัฒนาฯและแผนปฏิบัติการประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google