งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ICT in KM 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ICT in KM 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ICT in KM 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม
Knowledge Management Program CAMT.CMU 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม Achara Khamaksorn : June 2011 Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University

2 Human Resource Management
PREVIOUS Human Resource Management 15/09/61 Knowledge Management Activities The main activities of knowledge management: Knowledge Creation Knowledge Representation Knowledge Storage and Retrieval Knowledge Transfer Achara Khamaksorn; B.Arch, M.Eng.(CEM)

3 Human Resource Management
PREVIOUS Human Resource Management 15/09/61 Knowledge Creation Knowledge Creation process by Nonaka Created (สร้าง) Shared (แบ่งปัน) Amplified (ขยาย) Enlarged (ดูภาพขยาย) Justified (จัดเรียง) IT for knowledge creation Enabling forum for constructing and sharing beliefs. (สร้างฟอรั่มเพื่อการแบ่งปัน) Confirming consensual interpretation. (การได้รับการตอบรับ, เป็นที่ยอมรับ) Allow expression new idea. (อนุญาตให้เกิดการนำเสนอแนวความคิดใหม่) Achara Khamaksorn; B.Arch, M.Eng.(CEM)

4 Human Resource Management
PREVIOUS Human Resource Management 15/09/61 Knowledge Representation Representing is customization of knowledge representation to suit a knowledge section. (เป็นตัวแทนของการแทนความรู้ให้เหมาะสมกับส่วนความรู้) Tools: Text. Multimedia. Knowledge Map. and Etc. Achara Khamaksorn; B.Arch, M.Eng.(CEM)

5 Human Resource Management
PREVIOUS Human Resource Management 15/09/61 Knowledge Representation IT and Knowledge Representation Increase ability of sharing (เพิ่มความสามารถในการใช้งานร่วมกัน) Maintain quality of knowledge (รักษาคุณภาพของความรู้) Simplify the complexity of knowledge (ลดความซับซ้อนของความรู้) Achara Khamaksorn; B.Arch, M.Eng.(CEM)

6 Human Resource Management
PREVIOUS Human Resource Management 15/09/61 Knowledge Storage and Retrieval Storing is preserving the knowledge in the right format for reuse. (การจัดเก็บรักษาความรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับนำมาใช้ใหม่) Retrieving is extracting knowledge from identified knowledge storage. (การเรียกคืนคือการสกัดความรู้จากการจัดเก็บความรู้ที่ระบุ) Storing Knowledge Storage Retrieving Achara Khamaksorn; B.Arch, M.Eng.(CEM)

7 Human Resource Management
PREVIOUS Human Resource Management 15/09/61 Knowledge Storage and Retrieval Example of information technology that support storing and retrieving of knowledge. Achara Khamaksorn; B.Arch, M.Eng.(CEM)

8 Human Resource Management
PREVIOUS Human Resource Management 15/09/61 Knowledge Transfer Chatting Internet Application Meeting Telephone FAX Messaging Service Achara Khamaksorn; B.Arch, M.Eng.(CEM)

9 Human Resource Management
15/09/61 Internet, Intranet and Extranet OUTLINE เครือข่ายคอมพิวเตอร์(Computer Network) อินเทอร์เน็ต (Internet) อินทราเน็ต (Intranet) เอ็กซ์ทราเน็ต (Extranet) โปรโตคอล (Protocol) วิธีการเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ต World Wide Web(WWW) โฮมเพจ(Home Page) IP Address DNS(Domain Name System) URL (Uniform Resource Locator) Address PREVIOUS Achara Khamaksorn; B.Arch, M.Eng.(CEM)

10 Human Resource Management
15/09/61 Internet, Intranet and Extranet อินเทอร์เนต (Internet) คือ เครือข่ายนานาชาติ ที่เกิดจากเครือข่ายขนาดเล็กมากมาย รวมเป็นเครือข่ายเดียวทั้งโลก หรือเครือข่ายสื่อสาร ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ที่ต้องการเข้ามาในเครือข่าย เป็นระบบเครือข่าย (Network) ที่เชื่อมโยงเครือข่ายมากมายหลากหลายเครือข่ายเข้าด้วยกัน เครือข่าย หมายรวมถึง การมีคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป เชื่อมต่อ เข้าด้วยกันทางสายเคเบิล หรือสายโทรศัพท์ นอกจากนี้ยังต้องมีผู้ใช้คอมพิวเตอร์และมีการถ่ายเทข้อมูลระหว่างกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ทั่วโลก ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ทางอีเมล์ สามารถสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้ แต่ละเครือข่ายจะต้องมีเครื่องแม่ข่าย(Server) หรือ โฮสต์ (Host) คือคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารกับผู้ใช้บริการ PREVIOUS Achara Khamaksorn; B.Arch, M.Eng.(CEM)

11 Human Resource Management
15/09/61 Internet, Intranet and Extranet อินทราเนต (Intranet) คือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบภายในองค์กร ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในการใช้งานอินทราเน็ต จะต้องใช้โปรโตคอล IP เหมือนกับอินเทอร์เน็ต สามารถมีเว็บไซต์และใช้ Web Browser ได้เช่นกัน รวมถึงอีเมล์ ถ้าเราเชื่อมต่ออินทราเน็ตของเรากับอินเทอร์เน็ต เราก็สามารถใช้ได้ทั้ง อินเทอร์เน็ต และ อินทราเน็ต ไปพร้อม ๆ กัน แต่ในการใช้งานนั้นจะแตกต่างกันด้านความเร็ว ในการโหลดไฟล์ใหญ่ ๆ จากเว็บไซต์ในอินทราเน็ต จะรวดเร็วกว่าการโหลดจากอินเทอร์เน็ตมาก ดังนั้นประโยชน์ที่จะได้รับจากอินทราเน็ต สำหรับองค์กรหนึ่ง คือ สามารถใช้ความสามารถต่าง ๆ ที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ           PREVIOUS 02: Internet, Intranet and Extranet Achara Khamaksorn; B.Arch, M.Eng.(CEM)

12 Human Resource Management
15/09/61 Internet, Intranet and Extranet เอ็กซ์ทราเนต (Extranet) คือ ระบบเครือข่ายซึ่งเชื่อมเครือข่ายภายในองค์กร หรือ อินทราเน็ต (Intranet) เข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ภายนอกองค์กร เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของสาขาของผู้จัดจำหน่ายหรือของลูกค้า เป็นต้น โดยการเชื่อมต่อเครือข่ายอาจเป็นได้ทั้งการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่าง 2 จุด หรือการเชื่อมต่อแบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Network) ระหว่างระบบอินทราเน็ต หลาย ๆ เครือข่ายผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้           ระบบเครือข่ายแบบเอ็กซ์ทราเน็ต โดยปกติแล้วจะอนุญาตให้ใช้งานเฉพาะสมาชิกขององค์กร หรือผู้ที่ได้รับสิทธิในการใช้งานเท่านั้น โดยผู้ใช้จากภายนอกที่เชื่อมต่อเข้ามาผ่านเครือข่ายเอ็กซ์ทราเน็ต อาจถูกแบ่งเป็นประเภท ๆ เช่น ผู้ดูแลระบบ สมาชิก คู่ค้า หรือผู้สนใจทั่วๆ ไป เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้แต่ละกลุ่มจะได้รับสิทธิในการเข้าใช้งานเครือข่ายที่แตกต่างกันไป PREVIOUS 02: Internet, Intranet and Extranet 02: Internet, Intranet and Extranet Achara Khamaksorn; B.Arch, M.Eng.(CEM)

13 Human Resource Management
15/09/61 Internet, Intranet and Extranet World Wide Web (WWW) เป็นบริการหนึ่งที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ต ทำให้การใช้งานอินเตอร์ง่ายขึ้น เป็นการแสดงเอกสารที่อยู่ในรูปของสื่อผสม (Multimedia) ที่เรียกว่า เว็บเพจ(Web Page) ที่ประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ และไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) PREVIOUS 02: Internet, Intranet and Extranet 02: Internet, Intranet and Extranet Achara Khamaksorn; B.Arch, M.Eng.(CEM)

14 Human Resource Management
15/09/61 Internet, Intranet and Extranet Address เป็นที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือที่อยู่อีเมล์ เพื่อให้ผู้ใช้งานในอินเทอร์เน็ตสามารถรับส่งจดหมายผ่านทางคอมพิวเตอร์ได้ รูปแบบมีดังต่อไปนี้ ตัวอย่างเช่น PREVIOUS 02: Internet, Intranet and Extranet 02: Internet, Intranet and Extranet Achara Khamaksorn; B.Arch, M.Eng.(CEM)

15 ? ? ? 03: “TEAM” เทคโนโลยีสนับสนุน การทำงานร่วมกันเป็นทีม
4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project ? เทคโนโลยีสนับสนุน การทำงานร่วมกันเป็นทีม ? “TEAM” 03:

16 “TEAM WORK” 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม
4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project “TEAM WORK” 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

17 T E A M veryone ore ogether chieved
4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project T E A M veryone ogether chieved ore 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

18 ปัจจัยที่สำคัญในการทำงานในองค์การหนึ่ง ๆ
4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project แนวคิดในการพัฒนาทีมงาน “TEAM WORK” ปัจจัยที่สำคัญในการทำงานในองค์การหนึ่ง ๆ คือ “คน” 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

19 “ ” “TEAM WORK” ความหมายของทีมงาน
4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project ความหมายของทีมงาน “TEAM WORK” ทีมงาน (TEAMWORK) หมายถึง  การทำงานของกลุ่มที่ใช้ความสามารถของแต่ละบุคคล ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเน้นที่กระบวนการทำงานเป็นกลุ่มและผลงานของกลุ่ม  เพื่อผลประโยชน์ขององค์การหรือหน่วยงาน 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

20 “ ” การสร้างทีมงาน “TEAM Development”
4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project การสร้างทีมงาน “TEAM Development” การสร้างทีมงาน หมายถึง  การทำงานของกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ  พยายามทำให้กลุ่มสามารถเรียนรู้วิธีการวินิจฉัยปัญหา  ปรับปรุงความ สัมพันธ์ในการทำงานให้ดีขึ้น ความร่วมมือร่วมใจประสานงานกันในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน วู๊ดค็อก (Wood cock 1989 : 75 – 116) 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

21 กระบวนการของการสร้างทีม “Stage of TEAM Development”
4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project กระบวนการของการสร้างทีม “Stage of TEAM Development” 2. Storming 1. Forming 3. Norming 4. Performing 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

22 “ ” การรวมตัวของกลุ่ม (Forming)
4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project การรวมตัวของกลุ่ม (Forming) เป็นระยะของการทดลองเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 􀂄 ตั้งกฎพื้นฐาน 􀂄 สร้างความเชื่อใจ 􀂄 กำหนดงานที่ต้องทำ 􀂄 กำหนดเป้าหมาย 􀂄 พฤติกรรมที่เน้นตัวบุคคล 􀂄 การมีส่วนร่วมไม่เท่ากัน 1. Forming 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

23 “ ” การขัดแย้งภายใน (Storming) 2. Storming
4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project การขัดแย้งภายใน (Storming) มีเรื่องขัดแย้ง ไม่พอใจในระหว่างสมาชิกหรือผู้นำกลุ่ม อันเป็นลักษณะธรรมชาติของบุคคลที่จะต่อต้านสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความเป็นปัจเจกบุคคลของตน (Individuality) 􀂄 การแบ่งบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 􀂄 เปลี่ยนจากพฤติกรรมที่เน้นตัวบุคคลไปสู่การเน้นทีม 􀂄 ต่างคนต่างต้องการมีส่วนในการควบคุมทีม 􀂄 ตั้งข้อสงสัยถึงความเหมาะสมในการเป็นผู้นำ 􀂄 ความขัดแย้ง 2. Storming 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

24 “ ” การกำหนดบรรทัดฐานของกลุ่ม (Norming)
4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project การกำหนดบรรทัดฐานของกลุ่ม (Norming) หลังจากที่ได้ต่อสู้กันจนปรากฏผลแพ้ชนะแล้วความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มจะค่อยๆ พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น จะมีการกำหนดบรรทัดฐานใหม่ๆ มีการกำหนดบทบาทใหม่ๆ และสร้างแนวปฏิบัติขึ้นใหม่ และเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มยึดถือ และสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 3. Norming 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

25 “ ” การทำงานของกลุ่ม (Performing)
4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project การทำงานของกลุ่ม (Performing) เมื่อสมาชิกกลุ่มสามารถเข้ากันได้ดี มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว กลุ่มจะสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มได้ดีขึ้น บทบาทของแต่ละบุคคลจะมีการยืดหยุ่นและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกิดความ สัมพันธ์ที่ดีในกลุ่ม ซึ่ง จะช่วยให้การปฏิบัติงานทำได้ดีขึ้น 4. Performing 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

26 Human Resource Management
15/09/61 CoP: Community of Practice: CoP 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม Achara Khamaksorn; B.Arch, M.Eng.(CEM)

27 CoP: 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม
เครื่องมือจัดการความรู้(Knowledge Management Tools) จากหนังสือ การจัดการความรู้ สู่การปัญญาปฏิบัติ โดย อ.บดินทร์ วิจารณ์ Mapping โดย ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี Download ได้จาก CoP: 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

28 ประวัติของ CoP เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม
First used in 1991 by Jean Lave and Etienne Wenger who used it in relation to situated learning as part of an attempt to "rethink learning" at the Institute for Research on Learning. In 1998, the theorist Etienne Wenger extended the concept and applied it to other contexts, including organizational settings. More recently, Communities of Practice have become associated with knowledge management as people have begun to see them as ways of developing social capital, nurturing new knowledge, stimulating innovation, or sharing existing tacit knowledge within an organization. It is now an accepted part of organizational development (OD). ที่มา: 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

29 Definition of CoP เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม
Communities of Practice are groups of people who share a concern or a passion for something they do and learn how to do it better as they interact regularly. “CoPs are groups that form to share what they know and to learn from one another regarding some aspects of their work” Fred Nickols, 2003 Etienne Wenger “Peers in the execution of real work. What holds them together is a common sense of purpose and a real need to know what each other knows” John Seely Brown 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

30 Best Knowledge Transfer Technology Best Knowledge Repository
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม People are the key… Best Knowledge Transfer Technology Face-to-Face Interaction Not always possible but everything else aspires to it Best Knowledge Repository A Community or Group of people Transactional Memory 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

31 Human Resource Management
15/09/61 เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม Community of Practice (CoP) Community of Practice (CoP) is a small group of people who have worked together over a period of time. (ชุมชนของการปฏิบัติ (CoP) คือ กลุ่มเล็ก ๆ ของคนที่ได้ทำงานร่วมกันตลอดระยะเวลา) People in CoP - Perform the same job (ดำเนินงานเดียวกัน) - Collaborate on a shared task (การทำงานร่วมกันในงานที่ใช้ร่วมกัน) - Work together on a product (ทำงานบนเป้าหมายเดียวกัน)   - Have the same interest (มีความสนใจเหมือนกัน) 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม Achara Khamaksorn; B.Arch, M.Eng.(CEM)

32 Human Resource Management
15/09/61 เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม Community of Practice (CoP) Objectives of CoP (เพื่อเอื้อต่อกลุ่มบุคคลที่จะแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา มากกว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งของความสนใจร่วมกัน) (เพื่อแก้ปัญหาแบบวันต่อวัน และเพื่อการปรับปรุงตัวเอง ให้มีความรู้สดใหม่ในพื้นที่ที่น่าสนใจของพวกเขา) (เพื่อช่วยให้บริษัท มีพื้นที่สำหรับเพื่อแบ่งปันความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ๆสำหรับธุรกิจขององค์กร) 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม Achara Khamaksorn; B.Arch, M.Eng.(CEM)

33 Human Resource Management
15/09/61 เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม Community of Practice (CoP) Components of CoP แนวปฏิบัติ Domain ชุมชน ชุมชนแห่งการปฏิบัติ เปรียบเหมือน เก้าอี้สามขา 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม Achara Khamaksorn; B.Arch, M.Eng.(CEM)

34 Human Resource Management
15/09/61 เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม Community of Practice (CoP) Components of CoP S. Pavlin, 2006 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม Achara Khamaksorn; B.Arch, M.Eng.(CEM)

35 Human Resource Management
15/09/61 เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม Community of Practice (CoP) Components of CoP In a CoP, there are three elements present i.e. Domain is the area or the subject of interest which binds all the members. (Knowledge) Community concerns the interaction, trust, relationship, and structure of community. (People) Practice binds the member with some benefit of collaboration. (Experience) S. Pavlin, 2006 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม Achara Khamaksorn; B.Arch, M.Eng.(CEM)

36 Communities of Practice (CoP) Characteristics
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม Communities of Practice (CoP) Characteristics - Groups of people who share a concern, a set of problems, or a passion about a topic by interaction on an ongoing basis. (กลุ่มคนที่ร่วมกันแบ่งปันปัญหาหรือหัวข้อที่สนใจ โดยการปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง) Typically share information, insight and advise; help each other solve problems; discuss situations; their aspirations and their needs; ponder common issues; explore ideas. (กลุ่มคนที่ใช้ข้อมูลร่วมกัน ให้คำแนะนำ ช่วยกันแก้ปัญหาหารือสถานการณ์) They are informally bound by the value they find in learning together. (กลุ่มคนที่จะถูกผูกไว้อย่างไม่เป็นทางการ โดยคุณค่าของสิ่งที่พวกเขาพบมาจากการเรียนรู้ร่วมกัน) Their sense of identity is created through interactions and exchanges over time, which continually combine the personal/social and instrumental/business concerns of members. (กลุ่มคนที่ถูกสร้างขึ้นผ่านการปฏิสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนในช่วงเวลา ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องผ่านบุคคล / สังคมและการใช้เครื่องมือ / ธุรกิจของสมาชิก) 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

37 Communities of Practice (CoP) Characteristics
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม Communities of Practice (CoP) Characteristics They may create a "body of knowledge, practices and approaches” (กลุ่มคนที่สร้าง “องค์ความรู้ผ่านการปฏิบัติความรู้และวิธีการเข้าถึงความรู้" Their tangible outcomes,which include reports, documents and improved skills, usually links them directly to their legitimacy. (ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงการรายงานเอกสารและทักษะที่ดีขึ้น และมักจะเชื่อมโยงโดยตรงไปยังกลุ่มของพวกเขา Their intanglibles such as sense of trust; increased ability to innovate; relationships and intimacy they build amongst people; sense of belonging they create; spirit of enquiry; etc. become especially important towards building a sense of community among participants. intanglibles. (ก่อให้เกิดความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และความสนิทสนมที่มากขึ้น ซึ่งนับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความรู้สึกของชุมชน) 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

38 What does Communities of Practice (CoP) look like…
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม What does Communities of Practice (CoP) look like… 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

39 Type of Communities of Practice (CoP)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม Type of Communities of Practice (CoP) Big VS Small Long VS Short lived Web-based VS Face2Face Self-organizing Sponsored Within Across boundaries ที่มา: S. Pavlin, 2006 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

40 Type of Communities of Practice (CoP)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม Type of Communities of Practice (CoP) มีทั้งขนาดเล็ก คือสมาชิก 2-3 คน และขนาดใหญ่ คือมีสมาชิกมากกว่า 1000 คน วงจรอายุของ CoP อาจมีอายุยาวนาน หรืออาจมีช่วงอายุที่สั้น กลุ่มคนที่มีความชอบ มีความสนใจหรือมีปัญหาร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเป็นระยะ CoP อาจเกิดจากการรวมตัวกันอย่างเป็นธรรมชาติของสมาชิก หรืออาจเกิดจากการจัดตั้งโดยองค์กรขึ้นมาอย่างเป็นทางการ CoP อาจก่อตั้งจากสมาชิกที่มาจากสายธุรกิจเดียวกัน หรือข้ามสายธุรกิจ หรือข้ามองค์กร ที่มา: บดินทร์ วิจารณ์, 2004 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

41 Benefits of Communities of Practice (CoP)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม Benefits of Communities of Practice (CoP) For an organization, For the community For Individual 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

42 การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ Expert 5% Training Professional 40% Expert in Community of Practice 100% 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

43 การสร้างชุมชนนักปฏิบัติสู่การพัฒนา Learning Organization
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม การสร้างชุมชนนักปฏิบัติสู่การพัฒนา Learning Organization CoP1 Learn Create Share Capture Use CoP2 CoP3 CoP9 CoP11 CoP7 CoP5 CoP4 CoP8 CoP6 CoP10 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

44 สังเกตการณ์ เข้าร่วม แต่ไม่แสดงความเห็น
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม ระดับการเข้าร่วมในชุมชนนักปฏิบัติ ดูอยู่ห่างๆ สังเกตการณ์ เข้าร่วม แต่ไม่แสดงความเห็น ขาจร ขาประจำ แกนหลัก 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

45 Different names:- Communities of Practice (CoP) Virtual CoP :-
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม Communities of Practice (CoP) Different names:- Learning communities (HP) Family Group (Xerox) Thematic groups (World bank) Peers groups (British Petroleum) Knowledge network (IBM) Virtual CoP :- Discussion lists, forums, shared glossaries, repositories of reference documents, chat rooms, video & audio-based communication facilities 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

46 Case Study: Learning communities (HP)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม Case Study: Learning communities (HP) ที่มา: 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

47 Case Study: Thematic groups (World bank)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม Case Study: Thematic groups (World bank) ที่มา: 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

48 Case Study: The Knowledge Network (IBM)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม Case Study: The Knowledge Network (IBM) ที่มา: 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

49 Case Study: PTT Thailand
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม Case Study: PTT Thailand 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

50 ? 03: ในการจัดการความรู้ และ เทคโนโลยี สนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม
4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project บทบาทของ เทคโนโลยี ในการจัดการความรู้ และ เทคโนโลยี สนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม 03:

51 ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการจัดการความรู้
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการจัดการความรู้ แม้ว่าจะมีผู้กล่าวกันว่าเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ใช่การจัดการความรู้ แต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือ เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยทำให้การจัดกรความรู้แพร่หลายและมีความเป็นไปได้มากขึ้น ปัจจุบันการจัดการความรู้สมัยใหม่แยกไม่ได้จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยสาเหตุต่อไปนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการอำนวยความสะดวกในการเผยแพร่ของความรู้ ช่วยในการวัด ควบคุม ประสานงานด้านความรู้ และเป็นหลักประกันว่าความรู้ที่ได้ถูกต้องโดยใช้วิธีการที่ถูกต้อง มีรูปแบบที่ถูกต้องในเวลาที่รวดเร็วและมีต้นทุนที่เหมาะสม (Right information, right processors in the right formats at the right cost) 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

52 ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการจัดการความรู้
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการจัดการความรู้ ระบบสารสนเทศช่วยสนับสนุนการเรียนรู้องค์กร โดยการรวบรวม กำหนดรหัส และเผยแพร่ความรู้ที่ชัดแจ้งและไม่ชัดแจ้ง เมื่อมีการรวบรวมความรู้และจัดระบบแล้ว ความรู้จะสามารถนำมาใช้ได้หลายครั้ง องค์กรสามารถใช้ระบบสารสนเทศในการรวบรวมการปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) และเผยแพร่ให้พนักงานได้ทราบอย่างทั่วถึง ตลอดจนช่วยในการปรับปรุงหรือพัฒนาการปฏิบัติที่ดีที่สุด รวมทั้งเพื่อประโยชน์ต่อการฝึกพนักงานและช่วยในการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศจะช่วยทำให้เกิดเครือข่ายที่เชื่อมโยงผู้คน รวมทั้งถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญได้ 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

53 ความแตกต่างของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม ความแตกต่างของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ ประเด็น โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจัดการความรู้ ประเภทความรู้ เน้นความรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) มีทั้งความรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และแบบไม่ชัดแจ้ง (Tacit Knowledge) วิธีการเผยแพร่ - เน้นวิธีการที่เป็นทางการ - เฉพาะเนื้อหาข้อมูลและสารสนเทศ - ผสมผสานวิธีการไม่เป็นทางการและเป็นทางการในกระบวนการจัดการความรู้ - เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสาร กลั่นกรอง ตีความ และสังเคราะห์สารสนเทศ ประโยชน์ สนับสนุนการปฏิบัติงาน - สนับสนุนการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้าง การประมวล การใช้ และการเผยแพร่ความรู้ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาและเน้นเทคนิคในการรวบรวมและประมวลผล (Technical Approach) การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศปานกลาง สร้างดุลยภาพระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและบริบททางสังคม (Socio-technical Systems) เน้นเรื่องการนำไปใช้ประโยชน์ 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

54 ความสัมพันธ์กับความรู้
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะเวลา ความสัมพันธ์กับความรู้ Transaction processing Systems (TPS) 1950s – 1960s เป็นความรู้ระดับต่ำสุด บันทึกข้อมูลที่เกิดจากธุรกรรม Management Reporting Systems (MRS) 1960s s ความรู้ระดับต่ำถึงกลาง บันทึกข้อมูลจากธุรกรรม จัดทำรายงานที่กำหนดรูปแบบไว้ล่วงหน้า Decision Support Systems (DSS) 1970s – 1980s ความรู้แบบพรรณนา ความรู้เชิงกระบวนการและความรู้ที่ให้เหตุผล ใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้ตัดสินใจในรูปแบบที่ต้องในเวลาที่ต้องการรวมทั้งสำหรับความต้องการที่ไม่คาดคิดมาก่อน Organization Computing Systems 1980s – 1990s อำนวยความสะดวกในการไหลของความรู้และการใช้ความรู้ของผู้ใช้หลายคนในองค์กร ความรู้เดียวกับ DSS เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง คือ กรุ๊ปแวร์, enterprise information systems, inter-organizational information systems. Ubiquitous computing 1990s- ความรู้และกระบวนการความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้เป็นแบบเว็บเบส (web-based) เคลื่อนที่ง่าย (ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่) และเป็นระบบชิปที่ฝังอยู่ภายในเครื่องใช้อื่น (embedded technology) 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

55 เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทในการจัดการความรู้
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทในการจัดการความรู้ เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Tools) เทคโนโลยีการทำงานร่วมกัน (Collaboration Tools) เทคโนโลยีการจัดเก็บ (Storage Tools) 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

56 (Communication Tools) เทคโนโลยีการทำงานร่วมกัน (Collaboration Tools)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทในการจัดการความรู้ เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Tools) ช่วยให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ต่างๆได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น รวมทั้งสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ค้นหาข้อมูล สารสนเทศและความรู้ที่ต้องการได้ ผ่านทางเครือข่ายอินทราเน็ต เอ็กทราเน็ต หรืออินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีการทำงานร่วมกัน (Collaboration Tools) ช่วยให้ประสานการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในเรื่องของระยะทาง ตัวอย่างเช่น โปรแกรมกลุ่ม Groupware ต่างๆ หรือระบบ Screen Sharing เป็นต้น เทคโนโลยีการจัดเก็บ (Storage Tools) ช่วยในการจัดเก็บและจัดการความรู้ต่างๆ 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

57 ตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู้
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม ตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู้ Tool Category Tool Software and Database tools Knowledge-based system (KBS) Collaborative hypermedia for documentation of discussions Learned lessons databases Data warehouse Databases for classification, codification categorization of information Storage of threads to crate a repository of best practices Corporate memory database also known as Knowledge archives Corporate yellow pages such as “People who know” Employee home pages on an intranet 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

58 ตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู้
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม ตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู้ Tool Category Tool Collaboration tools Electronic meeting systems and Video- conferencing GroupWare Electronic bulletin boards Intelligent tools Decision support tools using neural network Virtual reality Genetic algorithm Intelligent agents Internet Search engines Knowledge Mapping Communication Tools Network, Intranet, Extranet and Internet 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

59 บทบาทของเทคโนโลยีในการสร้างความรู้
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม บทบาทของเทคโนโลยีในการสร้างความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้ช่วยในการสร้างความรู้ โดยใช้ระบบเกี่ยวกับงานด้านความรู้ (Knowledge work systems) อาทิ โปรแกรมแคด (CAD-Computer Aided Design) ซึ่งเป็นโปรแกรมกราฟิกชั้นสูง ที่ช่วยในการสร้างและแก้แบบ มีลักษณะเป็นสามมิติ หรือการใช้ระบบความจริงเสมือน (Virtual Reality Systems) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนาจากโปรแกรมแคด มีลักษณะโต้ตอบได้ (Interactive) ในการสร้างภาพจำลองใกล้เคียงกับความจริง โปรแกรมระบบความจริงเสมือน มีประโยชน์ในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และธุรกิจ 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

60 บทบาทของเทคโนโลยีในประมวลความรู้
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม บทบาทของเทคโนโลยีในประมวลความรู้ การประมวลความรู้สามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) ซึ่งเป็นสาขาของวิชาคอมพิวเตอร์ที่เลียนแบบการเรียนรู้และการตัดสินใจต่างๆของมนุษย์ เช่น การใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert systems) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นำฐานความรู้ (Knowledge base) ซึ่งประกอบด้วยกฎเกณฑ์ของความรู้ที่เป็นเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและโปรแกรม จะทำงานเมื่อมีการป้อนข้อมูลโดยผู้ใช้ ในลักษณะการถามตอบ และประมวลคำตอบจากที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไป เพื่อหาข้อมูลข้อสรุปหรือคำแนะนำที่ต้องการ 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

61 บทบาทของเทคโนโลยีในแบ่งปัน/เผยแพร่ความรู้
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม บทบาทของเทคโนโลยีในแบ่งปัน/เผยแพร่ความรู้ ระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการแบ่งปันความรู้ขององค์กร เช่น กรุ๊ปแวร์ (Groupware) ซึ่งเป็นซอฟแวร์ที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือของกลุ่มคน โดยประกอบด้วยซอฟแวร์ที่ช่วยในการแบ่งปันสารสนเทศ การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ การจัดตารางเวลาการส่งอีเมล์ เป็นเครือข่ายที่กลุ่มคนทำงานในสถานที่ต่างกันสามารถทำงานร่วมกันได้ หรือการใช้อินทราเน็ต (Intranet) เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายของคนในแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

62 บทบาทของเทคโนโลยีในแบ่งปัน/เผยแพร่ความรู้
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม บทบาทของเทคโนโลยีในแบ่งปัน/เผยแพร่ความรู้ ระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการแบ่งปันความรู้ขององค์กร เช่น กรุ๊ปแวร์ (Groupware) ซึ่งเป็นซอฟแวร์ที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือของกลุ่มคน โดยประกอบด้วยซอฟแวร์ที่ช่วยในการแบ่งปันสารสนเทศ การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ การจัดตารางเวลาการส่งอีเมล์ เป็นเครือข่ายที่กลุ่มคนทำงานในสถานที่ต่างกันสามารถทำงานร่วมกันได้ หรือการใช้อินทราเน็ต (Intranet) เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายของคนในแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

63 บทบาทของเทคโนโลยีในแบ่งปัน/เผยแพร่ความรู้
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม บทบาทของเทคโนโลยีในแบ่งปัน/เผยแพร่ความรู้ กรุ๊ปแวร์ช่วยกันส่งเสริมการร่วมมือการแลกเปลี่ยนความเห็นของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละหัวข้อ จะถูกเก็บไว้ในกลุ่มโดยมีการระบุวันที่ เวลา และผู้เขียน การตอบโต้กันสามารถทำได้ง่ายโดยจะดูได้ว่าใครเสนอความคิดเห็นมาก่อนหน้านี้ว่าอย่างไร กรุ๊ปแวร์ที่นิยมใช้กัน เช่น Lotus note หรือ Internet Explorer หรือ Netscape ซึ่งมีฟังชั่นของกลุ่มกรุ๊ปแวร์รวมด้วย เช่น อีเมล์ การประชุมทางไกล (Data and Audio Conference) นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีที่ช่วยได้ทั้งการแบ่งปันและเผยแพร่ความรู้ เช่น การใช้ Chat room รวมทั้งการนำระบบฐานข้อมูล ที่มีเครื่องมือในการค้นหาและดึงข้อมูล เช่น Search engine 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

64 บทบาทของเทคโนโลยีในจัดเก็บความรู้
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม บทบาทของเทคโนโลยีในจัดเก็บความรู้ ฐานข้อมูลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice Database) ระบบจัดการเอกสาร (Document Management Systems) การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning Tools) สมุดหน้าเหลืองอีเลคทรอนิคส์ ( Electronic Yellow Pages ) ฐานความรู้ (Knowledge Bases) คลังเก็บรวบรวมความรู้ (Knowledge Repository) 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

65 เทคโนโลยีในการแบ่งปัน/เผยแพร่ความรู้
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการแบ่งปัน/เผยแพร่ความรู้ เทคโนโลยีในการแบ่งปัน/เผยแพร่ความรู้ เป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการจัดการความรู้ในองค์การให้มีประสิทธิภาพ - ระบบจัดการอิเล็กทรอนิกส์ (Document and Content Management Systems) - ระบบสืบค้นข้อมูลข่าวสาร (Search Engines) - ระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) - ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Meeting Systems and VDO conference) - การเผยแพร่สื่อผ่านระบบเครือข่าย (E-Broadcasting) - การระดมความคิดผ่านระบบเครือข่าย (Web board หรือ E-Discussion) - ซอฟต์แวร์สนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Groupware) - บล็อก (Blog หรือ Weblog) เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

66 3. Electronic Document Management System (EDM)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการแบ่งปัน/เผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ที่ดีนั้นจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีในการแบ่งปัน/เผยแพร่ความรู้ โดย เครื่องมือทางเทคโนโลยี (Technology Tools) ที่สนับสนุนการจัดการความรู้ เรียกว่า Know ware ซอฟต์แวร์จัดการความรู้ ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยเครื่องมือต่อไปนี้ อย่างน้อยหนึ่งอย่าง ได้แก่ Collaboration Tools เป็นเครื่องมือสนับสนุนการ ทำงานร่วมกัน (Groupware) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการถ่ายทอดความรู้โดยนัย Enterprise Knowledge Portals (EKP) เป็นประตูสู่ระบบจัดการความรู้ขององค์การ 3. Electronic Document Management System (EDM) เป็นระบบที่มุ่งจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบที่เน้นการทำงานร่วมกัน 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

67 เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดเก็บความรู้
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดเก็บความรู้ การจัดการความรู้ นอกจากจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีในการแบ่งปัน/เผยแพร่ความรู้ แล้ว เทคโนโลยีในการจัดเก็บความรู้ ก็นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ Knowledge Harvesting Tools เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากในการจัดเก็บความรู้ Search Engines ทำหน้าที่ในการจัดการความรู้ เช่น การค้นหาและดึงเอกสาร ที่ต้องการมาจากแหล่งเก็บเอกสารขนาดใหญ่ขององค์การ Knowledge Management Suites (KMS) เป็นการจัดการความรู้แบบครบชุดที่รวมเทคโนโลยีการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการจัดเก็บ (Storage) ในชุดเดียวกัน 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

68 Software ที่ใช้ในการจัดการความรู้
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม Software ที่ใช้ในการจัดการความรู้ 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

69 Software ที่ใช้ในการสื่อสาร
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม Software ที่ใช้ในการสื่อสาร Communication Tools 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

70 ? Communication Tools What is
4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project What is Communication Tools

71 (เทคโนโลยีการสื่อสาร)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Communication Tools (เทคโนโลยีการสื่อสาร) Discussion Group 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

72 (เทคโนโลยีการสื่อสาร)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Communication Tools (เทคโนโลยีการสื่อสาร) Discussion Group 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

73 (เทคโนโลยีการสื่อสาร)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Communication Tools (เทคโนโลยีการสื่อสาร) Discussion Group 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

74 (เทคโนโลยีการสื่อสาร)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Communication Tools (เทคโนโลยีการสื่อสาร) Chatting Internet Application Meeting Telephone FAX Messaging Service Discussion Group 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

75 (เทคโนโลยีการสื่อสาร)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Communication Tools (เทคโนโลยีการสื่อสาร) คือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการส่งข้อความจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง มีระบบการกำหนดแอดเดรส เช่น บนอินเทอร์เน็ต มีแอดเดรสเป็นชื่อHost คอมพิวเตอร์ โดยใช้ระบบชื่อโดเมน เช่น bu.ac.th หากผู้ใช้เป็นผู้หนึ่งที่อยู่บน Host ก็จะมีชื่อบัญชี (account) หรือ Username ประกอบอยู่ด้วย เช่น การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นวิธีการส่งเหมือนจดหมายจริง โดยจะไปเก็บไว้ใน Mailbox ของผู้รับปลายทาง รอจนกว่าผู้รับปลายทางจะมาเปิด Mailbox นำจดหมายไป 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

76 (เทคโนโลยีการสื่อสาร)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Communication Tools (เทคโนโลยีการสื่อสาร) Hotmail 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

77 (เทคโนโลยีการสื่อสาร)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Communication Tools (เทคโนโลยีการสื่อสาร) 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

78 (เทคโนโลยีการสื่อสาร)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Communication Tools (เทคโนโลยีการสื่อสาร) Chat “Chat” ในภาษาอังกฤษ แปลว่า สนทนาอย่างเป็นกันเอง เช่นเดียวกันกับในอินเทอร์เน็ต  จุดต่างกันเพียงแค่ในอินเตอร์เน็ต การ Chat เป็นการคุยโดยใช้วิธีพิมพ์ข้อความลงไปเท่านั้น ไม่ได้ใช้เสียง แต่ว่าปัจจุบันก็มีบางโปรแกรมที่สามารถคุยเห็นหน้ากัน ได้ยินเสียงกัน ถ้าหากผู้ใช้ต่ออุปกรณ์เสริม กล้อง Webcam หรือไมโครโฟน เช่น โปรแกรม ICQ , MSN, Yahoo Messenger ฯลฯ 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

79 (เทคโนโลยีการสื่อสาร)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Communication Tools (เทคโนโลยีการสื่อสาร) Instant Messenger เป็นการอนุญาตให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลบนเครือข่ายที่เป็นแบบ relative privacy ตัวอย่าง client ที่เป็นที่นิยมเช่น Gtalk , Skype , Meetro , ICQ , Yahoo Messenger , MSN Messenger และ AOL Instant Messenger เป็นต้น ในการใช้งานดังกล่าวจะสามารถเพิ่มรายชื่อให้อยู่ใน contact list หรือ buddy list ได้ โดยการใส่ address หรือ messenger ID ลงไป ถ้าคนๆนั้น onlineขึ้นมา ชื่อของคนนั้นจะปรากฏขึ้นมาและสามารถ chat ได้โดยการคลิกไปที่ชื่อนั้นแล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการสนทนาลงไปใสช่องหน้าต่างที่กำหนดให้สำหรับพิมพ์ข้อความ รวมถึงสามารถอ่านข้อความที่โต้ตอบได้โดยอาจผ่านหน้าจอเดียวกัน เช่น โปรแกรม Google Talk, ICQ เป็นต้น 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

80 เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Communication Tools 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

81 เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Communication Tools 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

82 เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Communication Tools 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

83 เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Communication Tools 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

84 เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Communication Tools 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

85 เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Communication Tools 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

86 (เทคโนโลยีการสื่อสาร)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Communication Tools (เทคโนโลยีการสื่อสาร) VDO Conference 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

87 (เทคโนโลยีการสื่อสาร)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Communication Tools (เทคโนโลยีการสื่อสาร) VDO Conference การประชุมทางไกลด้วยภาพ ความหมายของ VDO Conference คือ การประชุมกันโดยมองเห็นกันด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยไม่ต้องมาพบกันจริงๆ โดยการประชุมกันนั้นอาจเป็นรูปแบบ การประชุมกันของกลุ่มบุคคลในสถานที่ต่างๆ โดยใช้อุปกรณ์ด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วย ทำให้ไม่ต้องเดินทาง ไม่เสียเวลา ไม่เสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ หลายอย่าง เช่นค่าที่พัก ค่าสถานที่ ฯลฯ 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

88 (เทคโนโลยีการสื่อสาร)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Communication Tools (เทคโนโลยีการสื่อสาร) VDO Conference 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

89 (เทคโนโลยีการสื่อสาร)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Communication Tools (เทคโนโลยีการสื่อสาร) VDO Conference 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

90 (เทคโนโลยีการสื่อสาร)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Communication Tools (เทคโนโลยีการสื่อสาร) VDO Conference 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

91 (เทคโนโลยีการสื่อสาร)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Communication Tools (เทคโนโลยีการสื่อสาร) VDO Conference 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

92 ? Collaboration Tools What is
4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project What is Collaboration Tools

93 Collaborative Computing Tools (เทคโนโลยีการทำงานร่วมกัน)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Collaborative Computing Tools (เทคโนโลยีการทำงานร่วมกัน) เป็นเครื่องมือสนับสนุนการ ทำงานร่วมกัน (Groupware) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการถ่ายทอดความรู้โดยนัย ช่วยให้ประสานการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในเรื่องของระยะทาง ตัวอย่างเช่น โปรแกรมกลุ่ม Groupware ต่างๆ ( , Discussion groups and databases Data sharing), Electrical Meeting System, VDO Conference, Electrical Bulletin Boards หรือระบบ Screen Sharing เป็นต้น 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

94 ? 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project What is Groupware?

95 What Groupware Functionality do Users Really Use?
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ What Groupware Functionality do Users Really Use? Popular Operations 11.4% Getting meta-information on objects 11.2% Creation (upload) of documents 7.6% Reading information about events 5.7% Creation of folders 5.3% Confirmation of events 5.1% Modification of personal preferences 4.7% Invitation of users to workspaces 4.4% Modification of meta-information 3.8% Creation of discussions or notes 3.8% Display of sub-folders or threads Popular Operation Categories 24.7% Creation of information 12.4% Modification of information 12.3% Presentation of information 13.4% Awareness features 12.3% Reading information on objects 4.7% Moving and deleting objects 8.2% Access rights features 1.5% Searching 1.6% Personal information 0.6% Meeting objects 2.8% Java applets 5.1% Other features 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

96 (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Collaboration Tools (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน) CMS (Content Management System) ระบบจัดการบริหาร ข้อมูลเว็บไซต์ คือเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารข้อมูลภายในเว็บไซต์ซึ่งสามารถสนับสนุนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆภายในเว็บไซต์ โดยทำการควบคุมเนื้อหา รูปแบบ และกระบวนการนำเสนอเนื้อหา 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

97 (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Collaboration Tools (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน) CMS (Content Management System) Open Source CMS: - Drupal - Demo - Alfresco ( ECM (Enterprise Content Management). - Knowledgetree ( a powerful document management system made in Java and PHP - Joomla 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

98 (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Collaboration Tools (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน) Weblogs 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

99 (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Collaboration Tools (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน) Weblogs เป็นกิจกรรมที่จำเป็นต่อองค์กรเพื่อสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ Social Software “The use of computing tools to support, extend, or derive added value from social activity including weblogs, instant messaging, music and photo sharing, mailing lists and message boards, and online social networking tools (Lawley 2004).” 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

100 (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Collaboration Tools (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน) Weblogs ปี 2004 “Blog” เป็นคำที่ถูกค้นหามากที่สุดใน Merriam-Webster.com ปลายปี 2005 จำนวนบล็อกทั่วโลก คือ 53.4 ล้าน ปี % ของ Blogger อายุต่ำกว่า 30 ปี วัยรุ่น ปี คือ Blogger ที่มีจำนวนมากที่สุด 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

101 (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Collaboration Tools (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน) Weblogs Create your free Blog 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

102 (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Collaboration Tools (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน) 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

103 (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Collaboration Tools (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน) Weblogs 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

104 (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Collaboration Tools (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน) Wiki วิกิ หรือ วิกี้ เป็นนวัตกรรมที่ช่วยสนันสนุนการสร้างฐานข้อมูล ในระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดยสามารถทำงานผ่านเว็บบราว์เซอร์ทุกชนิด ดังนั้นเราสามารถให้ความหมายของนวัตกรรมวิกิได้ใน 3 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะของเว็บไซต์ 2) ตัวซอฟต์แวร์ 3) ตัวเว็บไซต์ ในด้านลักษณะของเว็บไซต์ คือ เว็บวิกิจะเป็นเว็บที่มีลักษณะการออกแบบเพื่อที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มและแก้ไขเนื้อหาได้โดยง่าย ซึ่งบางครั้งไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อแก้ไข นอกจากนี้เว็บวิกิยังมีระบบสนับสนุนการเชื่อมโยง (Link) ไปยังข้อมูลต่างๆ ได้อัตโนมัติ ด้วยความง่ายในการแก้ไขและโต้ตอบวิกิเว็บไซต์ วิกิ (Wiki) ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่รองรับการทำงานของระบบเว็บวิกิ (Wiki) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Server) 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

105 (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน) ที่มา: วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Collaboration Tools (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน) Wiki pedia ที่มา: วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

106 (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Collaboration Tools (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน) Wiki book ที่มา: วิกิตำรา 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

107 (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Collaboration Tools (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน) Wiki quote ที่มา: วิกิคำคม 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

108 (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Collaboration Tools (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน) Wiki source ที่มา: วิกิซอร์ซ 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

109 (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Collaboration Tools (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน) Wiki news ที่มา: วิกิข่าว 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

110 (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Collaboration Tools (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน) Wiki วิกิพจนานุกรม ( tionary Wiki วิกิสปีซีส์ ( species Wiki คอมมอนส์ ( commons 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

111 (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Collaboration Tools (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน) ข้อดีของ 1. วิกิจะอนุญาตให้ทุกคนมีสิทธิ์ในการแก้ไขในเนื้อหาได้โดยเสรี และติดตามผู้แก้ไขเนื้อหาได้ เป็นการร่วมมือกันสร้างองค์ความรู้และเรียนรู้ร่วมกัน 2. ด้านเนื้อหาของสารานุกรมวิกิพีเดียได้รับการยอมรับจากนักวิชาการและสื่อมวลชน 3. เนื้อหาข้อความทั้งหมดในวิกิพีเดียเป็นเนื้อหาเสรี งานสมทบที่ส่งมายังวิกิพีเดียทุกชิ้น ถูกคุ้มครองโดยสัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของ "GNU Free Documentation License“ ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญญาอนุญาตชนิด "copyleft" ที่ให้สิทธิ์นำเนื้อหาไปแจกจ่ายซ้ำ, ดัดแปลงต่อยอด, และนำไปใช้งานได้อย่างเสรี Wiki 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

112 (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Collaboration Tools (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน) ข้อจำกัดของ 1. ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่นำเสนอจากผู้เขียนที่เปิดให้แก้ไขปรับปรุงโดยเสรี อาจยังไม่เป็นที่ยอมรับในด้านวิชาการเหมือนกับเอกสารสิ่งพิมพ์ เช่น สารานุกรม 2. ในเว็บไซต์ประเภท Wiki ไม่สามารถกรองเนื้อหาประเภทขยะออกได้ ทำให้ผู้นำไปใช้อาจได้ข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อไม่ได้ หรืออาจเกิดความเสียหายในการนำไปใช้ Wiki 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

113 ? 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project What is Social Network

114 Social Network เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม
ยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต การนำเสนอข้อมูลข่าวสารในรูปแบบของเว็บไซต์มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้อ่านสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างกว้างขวางนำไปสู่การเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด ทำให้ทุกคนทุกสังคมต้องมีการปรับตัว และพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกของการสื่อสาร ในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์บางเว็บไซต์นั้น มักจะเป็นการนำเสนอจากผู้ดูแลเว็บไซต์ เพียงด้านเดียว(one-way communication) และไม่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าใช้เว็บไซต์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ได้ ซึ่งเรียกว่ายุคเว็บ 1.0(Web 1.0) แต่เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคที่ 2 ของเทคโนโลยีของ WWW หรือ Web 2.0 เป็นยุคที่ทำให้อินเทอร์เน็ตมีศักยภาพในการใช้งานมากขึ้น เน้นให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ข่าวสารลงบนเว็บไซต์ร่วมกันและสามารถโต้ตอบกับข้อมูลที่อยู่บนเว็ปไซต์ได้ ผู้ใช้สามารถสร้างเนื้อหาแลกเปลี่ยน และกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อแบ่งปันถึงกันได้ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์กร เรียกว่า การสื่อสารสองทาง(Two-way Communication) Web 2.0 ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ในกลุ่มต่างๆ จนเกิดเป็นเครือข่ายทางสังคม (Social Network) บนโลกออนไลน์ที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด กลายเป็นสังคมเสมือนจริง(Virtual Communities) 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

115 Social Network คืออะไร
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม Social Network คืออะไร Social network คือ สังคมออนไลน์ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเขียนสร้างและอธิบายถึงตัวตนความสนใจและถึงกิจกรรมที่ได้ทำ มีการเชื่อมโยงกับความสนใจในกิจกรรมของผู้อื่น Why Social Network เนื่องจากสภาพสังคมที่คนเจอกันน้อยลงทุกที โดยเฉพาะในประเทศที่อัตราการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับที่สูง ทำให้มนุษย์ต้องหาทางคิดค้นวิธีที่คนเราจะสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ หรือสร้างความสัมพันธ์กันทางสังคมผ่านทางอินเทอร์เน็ต สิ่งนี้มาจากพื้นฐานความคิดที่ว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคม เราอยู่บนโลกแห่งนี้ด้วยการที่เราต้องพูดคุยและโต้ตอบกับใครคนอื่น แต่ในเมื่อชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้ถูกบังคับให้เจอกันน้อยลง ถูกบังคับให้ทำทุกกิจกรรมหลายๆ อย่างผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ มนุษย์ก็เลยสร้างแหล่งที่ให้ผู้คนพบปะผ่านทางโลกอินเทอร์เน็ต เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ในเรื่องนี้ และนี่คือสิ่งที่มองว่าเป็นที่มาของบรรดา social networking system(SNS) ทั้งหลาย 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

116 Open to people 18 and older
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม Social Network Name Description/Focus User count Registration Flickr Photo sharing 4,000,000 Open Last.fm Music Unknown MySpace General 130,000,000 TagWorld General (tagging) 1,850,692 WAYN Travel & Lifestyle 7,000,000 Open to people 18 and older Windows Live Spaces Blogging (formerly MSN Spaces) 30,000,000 Open - Uses Windows Live ID Xanga Blogs and "metro" areas 40,000,000 Yahoo! 360° Linked to Yahoo! IDs 4,700,000 List of social networks: 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

117 Social Network เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม
03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

118 (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน) Share Forum or Internet Forum
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Collaboration Tools (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน) Share Forum or Internet Forum เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนพื้นที่เสมือน (Virtual space) ที่สร้างขึ้นโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ (Information & Communication Technology) หรือที่เรียกว่า ICT โดยการใช้ประโยชน์จาก บล็อก (Weblog) ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) บนพื้นที่เสมือนที่อนุญาตให้ผู้อ่านแสดงความคิดเห็นต่อความรู้ที่ผู้เขียนถ่ายทอดลงไปในบล็อก และผู้เขียนได้เขียนโต้ตอบต่อความคิดเห็นนั้นไป ๆ มา ๆ ในลักษณะของการสนทนาเพื่อหาความแตกฉานในตัวความรู้ ถือได้ว่าเป็นการร่วมกันสกัดความรู้ฝังลึกได้อย่างดี (จันทวรรณ ปิยะวัฒน์, 2548) ผู้สนใจเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวกรวดเร็ว ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (พออยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เราเรียกว่า Internet Forum 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

119 (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน) Share Forum or Internet Forum
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Collaboration Tools (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน) Share Forum or Internet Forum 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

120 (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Collaboration Tools (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน) Blog Photo Sharing 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

121 (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Collaboration Tools (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน) Blog Secure, Family-Friendly Media Sharing 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

122 (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน)
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ Collaboration Tools (เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน) Blog Broadcast yourself 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

123 Human Resource Management
Achara Khamaksorn : June 2011 Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University 15/09/61 01: Introduction to ICT in KM 01: Introduction to ICT in KM 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม Assignment # 3 ให้นักศึกษาจัดทำ CoPs ของนักศึกษา KM CAMT โดยวางแผนในการแบ่งกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (นักศึกษาประชุมเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยเลือกใช้ Collaboration Tools ในการ Implementation เพื่อนำเสนอพื้นที่การจัดเก็บ/แลกเปลี่ยน/แบ่งปัน/เผยแพร่ ความรู้ร่วมกัน ของนักศึกษา KM ในรุ่น และของนักศึกษา KM CAMT โดยให้นำเสนอ Assignment ในรูปแบบของ Power Point Presentation Present on 31 July 2011 Achara Khamaksorn; B.Arch, M.Eng.(CEM)

124 KM CAMT.CMU Thank You.


ดาวน์โหลด ppt ICT in KM 03: เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม