งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับชาติและ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับชาติและ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับชาติและ
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) หน่วยที่ 3 สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

2 องค์ประกอบสำคัญในการจัดการเรียนรู้
O (objective) มาตรฐานการเรียนรู้ สอดคล้อง สอดคล้อง L (Learning) การจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน E (Evaluation) การประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้ สอดคล้อง

3 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ Objective Learning Evaluation ยกระดับคุณภาพของผู้เรียน

4 กิจกรรมการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
๑) การวิเคราะห์ผลการประเมินและจัดทำฐานข้อมูล ๕) การกำกับและติดตามการดำเนินงาน ๒) การสร้างความตระหนัก สื่อสาร และความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ๔) การวางระบบสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างความเข็มแข็งในการดำเนินงาน ๓) การพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

5 การวิเคราะห์ผลการประเมินและ จัดทำฐานข้อมูล
 ค้นหามาตรฐานและตัวชี้วัดที่ต้องแก้ไข  ค้นหาเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่ต้องแก้ไข

6 การวิเคราะห์มาตรฐานที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
อิงเกณฑ์ (คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 50) อิงกลุ่ม

7 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
อิงเกณฑ์ อิงกลุ่ม (คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 50)

8 วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและ กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ในแต่ละ กลุ่มสาระการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา (พิจารณาจากสภาพบริบทต่างๆของ สถานศึกษา) - แหล่งสาเหตุของปัญหา - จุดอ่อน/อุปสรรค - จุดแข็ง/โอกาส - แนวทางการแก้ปัญหา (สอดคล้องกับ 3 ประเด็นข้างต้น)

9 กำหนดกลยุทธ์และแผนในการยกระดับ คุณภาพผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนของแต่ละเขตพื้นที่ การศึกษา และสถานศึกษา ที่สอดคล้อง สาเหตุของสภาพปัญหา บุคลากร งบประมาณ การบริหารจัดการ สื่ออุปกรณ์ ปัญหา ร.ร.1 ปัญหา ร.ร.2 ปัญหา ร.ร.4 ปัญหา ร.ร…. แนวทาง แก้ไขปัญหา ปัญหา ร.ร.3 แนวทาง แก้ไขปัญหา กลยุทธ์ SWOT

10 การวิเคราะห์สภาพบริบทของสถานศึกษา (SWOT Analysis)
ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ปัจจัย ภายในสถานศึกษา จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) ปัจจัย ภายนอกสถานศึกษา โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats )

11 การกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม
ของสถานศึกษา กลยุทธ์สร้างความเติบโต(Growth Strategy) ปัจจัยภายในสถานศึกษา จุดเด่น (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) ปัจจัย ภายนอกสถานศึกษา โอกาส (Opportunities) 2 1 กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ(Stability Strategy) อุปสรรค (Threats ) 3 4 กลยุทธ์ตัดทอน (Retrenchment Strategy)

12 การกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ของสถานศึกษา
กลยุทธ์สร้างความเติบโต(Growth Strategy) จุดเด่น (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) S+O = Matching approach กลยุทธ์ “ผนึกพลัง” เพื่อใช้จุดแข็ง และโอกาสใหม่ในการแก้ปัญหา W+O = Off-set approach กลยุทธ์ “ทดแทน” แก้ไขจุดอ่อน โดยใช้โอกาสที่มีอยู่ขององค์การ อุปสรรค (Threats ) S+T = Covering approach กลยุทธ์ “โอบล้อม” การอาศัยจุดแข็ง ต้านและตรึงภาวะคุกคามที่มีต่อวัตถุประสงค์ขององค์การ W+T = Mitigation approach กลยุทธ์ “บรรเทา” เพื่อหาทางแก้ไขจุดอ่อน และเลี่ยงภาวะคุกคามที่บดบังวัตถุประสงค์ขององค์การ กลยุทธ์ตัดทอน (Retrenchment Strategy) กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ(Stability Strategy)

13 การวิเคราะห์ตัวชี้วัด ในการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (NT/O-NET)
 มาตรฐานและตัวชี้วัด  รูปแบบข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบ

14 มาตรฐานและตัวชี้วัด รูปแบบข้อสอบ ระดับชั้น ตัวชี้วัด น้ำหนักคะแนน
ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2559

15 ตัวชี้วัดที่เป็นทักษะกระบวนการ
มาตรฐานและตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่เป็นทักษะกระบวนการ (Process skill) ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2559

16 รูปแบบข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบ
ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2559

17 ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2559

18 ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2559

19 ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2559

20 ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2559

21 (ต่อ) คำตอบ คือ 675 ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2559

22 ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2559

23 (ต่อ) ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2559

24 (ต่อ) ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2559

25 ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2559

26 ที่มา : สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ., 2559

27 ที่มา : สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ., 2559

28 ที่มา : สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ., 2559


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับชาติและ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google