งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์การเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
บทที่1 บทนำบัญชีเพื่อการจัดการและระบบงานสั่งทำ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1. ข้อแตกต่างระหว่างบัญชีการจัดการและบัญชีการเงิน 2. บัญชีเพื่อการจัดการสำหรับองค์กร 3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต้นทุน 4. ภาพรวมของระบบบัญชีต้นทุน 5. ระบบงานสั่งทำและธุรกิจการผลิต 6. ระบบงานสั่งทำเพื่อการตัดสินใจ 7. ระบบงานสั่งทำสำหรับธุรกิจบริการ C1

2 การบัญชีการเงินและการจัดการ รายงานจะมีประโยชน์สำหรับ
การบัญชีเพื่อการจัดการ รายงานจะมีประโยชน์สำหรับ ประโยชน์สำหรับ ผู้ใช้ภายนอก ประโยชน์สำหรับ ฝ่ายจัดการ

3 การบัญชีการเงินและการจัดการ ผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชี
การบัญชีการจัดการ ผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชี ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ รัฐบาล บุคคลภายนอก ฝ่ายจัดการ ฝ่ายจัดการ

4 การบัญชีการเงินและการจัดการ
การบัญชีการจัดการ ลักษณะของรายงานการเงิน วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ จัดทำรายงานให้เป็นไปตาม GAAP (generally accepted accounting principles) จัดทำรายงานที่เป็นแบบยืดหยุ่น คือ ขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหาร จัดทำรายงานเพื่อให้ข้อมูล เกี่ยวกับธุรกิจโดยรวม จัดทำรายงานเพื่อให้ข้อมูล แยกเป็นหน่วยธุรกิจย่อย รายแผนก รายผลิตภัณฑ์ ฯลฯ

5 ผังองค์กร – หน้าที่ของฝ่ายดำเนินงานตรงและฝ่ายสนับสนุน
Line and Staff Responsibilities Board of Directors President, CEO Vice-President Finance, CFO Vice-President Personnel Vice-President Sales Vice-President Production Controller Treasurer Manager Conyers Plant Manager Union Point Plant Manager Norcross Plant Staff responsibilities Line responsibilities

6 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
การจำแนกต้นทุน วัตถุดิบทางตรง ต้นทุนผลิตภัณฑ์ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิต ค่าใช้จ่ายในการขาย ต้นทุนตามงวดเวลา ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

7 ค่าใช้จ่ายการผลิต วัตถุดิบทางตรง :
1. เป็นวัตถุดิบที่มีส่วนสำคัญในการแปลงสภาพเป็นสินค้า 2. สามารถระบุได้ชัดเจนว่าวัตถุดิบเป็นต้นทุนสินค้า 1. แรงงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการผลิตสินค้า 2. สามารถระบุและแจกแจงได้ชัดเจนว่าเป็นต้นทุนสินค้า ต้นทุนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการแปลงสภาพสินค้าสำเร็จรูป หรืออาจกล่าวได้ว่าค่าใช้จ่าย การผลิตเป็นต้นทุนการผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงทางตรง ค่าแรงทางตรง : ค่าใช้จ่ายการผลิต :

8 การจำแนกต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
Product Costs งบดุล วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิต งบกำไรขาดทุน Period Costs ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

9 การจำแนกต้นทุนการผลิต
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ งบดุล วัตถุดิบทางตรง วัตถุดิบทางตรง ต้นทุนตามงวดเวลาจะเข้าสู่งบกำไรขาดทุนโดยตรง ค่าแรงทางตรง งานระหว่างทำ ค่าใช้จ่ายการผลิต งบกำไรขาดทุน สินค้าสำเร็จรูป ต้นทุนขาย ต้นทุนตามงวดเวลา ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

10 ระบบบัญชีต้นทุน วัตถุประสงค์ ให้ข้อมูลในการบริหารระบบการผลิตสินค้า
1. ต้นทุนผลิตภัณฑ์ใช้ในการกำหนดราคาและการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 2. ต้นทุนจะเกิดเป็นรายแผนก หรือกระบวนการจึงต้องมีการควบคุมต้นทุน 3. สินค้าคงเหลือ และ ต้นทุนขาย จะรายงานในงบการเงิน ข้อมูลที่ใช้

11 ระบบบัญชีต้นทุน ระบบต้นทุนงานสั่งทำ
1. ลักษณะของงานมีความแตกต่างกัน และหน่วยต้นทุนจะคิดแยกตามงาน 2. เก็บต้นทุน แสดงในบัตรต้นทุนงาน (job cost sheet) 1. มีงานชนิดเดียวที่มีการทำอย่างต่อเนื่อง และหน่วยต้นทุนคิดแยกตามแผนก 2. เก็บต้นทุนและรายงานใน departmental production report. ระบบต้นทุนงานช่วง

12 Flow of Manufacturing Costs
Direct Labor Factory Overhead MATERIALS STOREROOM INK Materials Inventory PRINTING PLANT Job 73 Work in Process Inventory

13 Flow of Manufacturing Costs
CAMPUS BOOKSTORE Cost of Goods Sold WAREHOUSE Job 69 Job 70 Finished Goods Inventory

14 Flow of Costs in Perpetual Inventory Accounts
วัตถุดิบ งานระหว่างทำ สินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบที่ซื้อเข้ามา DM DM ต้นทุนขาย ค่าจ้างค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายการผลิต ค่าจ้างรวม Direct materials used in production ( วัตถุดิบทางตรงที่ใช้ในการผลิต ) DM

15 Flow of Costs in Perpetual Inventory Accounts
วัตถุดิบ งานระหว่างทำ สินค้าสำเร็จรูป DM วัตถุดิบที่ซื้อเข้ามา DM IM ต้นทุนขาย ค่าจ้างค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายการผลิต IM ค่าจ้างรวม IM Indirect materials used in production ( วัตถุดิบทางอ้อมที่ใช้ในการผลิต )

16 Flow of Costs in Perpetual Inventory Accounts
วัตถุดิบ งานระหว่างทำ สินค้าสำเร็จรูป DM วัตถุดิบที่ซื้อเข้ามา DM DL IM ต้นทุนขาย ค่าจ้างค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายการผลิต DL IM ค่าจ้างรวม Direct labor used in production ( ค่าแรงทางตรงที่ใช้ในการผลิต ) DL

17 Flow of Costs in Perpetual Inventory Accounts
วัตถุดิบ งานระหว่างทำ สินค้าสำเร็จรูป DM วัตถุดิบที่ซื้อเข้ามา DM DL IM ต้นทุนขาย ค่าจ้างค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายการผลิต DL IM ค่าจ้างรวม IL IL IL Indirect labor used in production ( ค่าแรงทางอ้อมที่ใช้ในการผลิต )

18 Flow of Costs in Perpetual Inventory Accounts
วัตถุดิบ งานระหว่างทำ สินค้าสำเร็จรูป DM วัตถุดิบที่ซื้อเข้ามา DM DL IM ต้นทุนขาย ค่าจ้างค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายการผลิต DL IM ค่าจ้างรวม IL IL OFOH OFOH Other factory overhead costs incurred during production ( ค่าใช้จ่ายการผลิตอื่น ๆที่มีระหว่างการผลิต )

19 Flow of Costs in Perpetual Inventory Accounts
วัตถุดิบ งานระหว่างทำ สินค้าสำเร็จรูป DM วัตถุดิบที่ซื้อเข้ามา DM DL IM FOHA ต้นทุนขาย ค่าจ้างค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายการผลิต DL IM FOHA ค่าจ้างรวม IL IL คิดมาจากอัตราการคิดค่าใช้จ่ายการผลิตล่วงหน้า OFOH Factory overhead applied to work in process ( ค่าใช้จ่ายการผลิตที่คิดเข้างานระหว่างทำ ) FOHA

20 Flow of Costs in Perpetual Inventory Accounts
วัตถุดิบ งานระหว่างทำ สินค้าสำเร็จรูป DM DM วัตถุดิบที่ซื้อเข้ามา COGM COGM DL IM FOHA ต้นทุนขาย ค่าจ้างค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายการผลิต DL IM FOHA ค่าจ้างรวม IL IL OFOH Cost of goods manufactured and transferred to finished goods ( ต้นทุนสินค้าที่ผลิตสำเร็จ และโอนเข้าสินค้าสำเร็จรูป ) COGM

21 Flow of Costs in Perpetual Inventory Accounts
วัตถุดิบ งานระหว่างทำ สินค้าสำเร็จรูป DM DM วัตถุดิบที่ซื้อเข้ามา COGM COGM SOLD DL IM FOHA ต้นทุนขาย ค่าจ้างค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายการผลิต SOLD DL IM FOHA ค่าจ้างรวม IL IL OFOH Finished goods sold SOLD

22 Flow of Costs in Perpetual Inventory Accounts
Materials Work in Process Finished Goods DM DM Materials Purchased COGM COGM SOLD DL IM FOHA Cost of Goods Sold Wages Payable Factory Overhead SOLD DL IM FOHA Total Wages IL IL Based on predetermined overhead rate OFOH สรุปทางเดินของต้นทุน

23 Materials Information and Cost Flows Materials Requisitions
Job 71 1,000 units of American History Balance $ 3,000 Direct Materials Direct Labor Factory Overhead Materials Requisitions Job 72 4,000 units of Algebra Direct Materials Direct Labor Factory Overhead

24 Materials Information and Cost Flows Materials Requisitions
Job 71 1,000 units of American History Balance $ 3,000 Direct Materials 2,000 Direct Labor Factory Overhead Materials Requisitions Job 72 4,000 units of Algebra Direct Materials $11,000 Direct Labor Factory Overhead

25 Labor Information and Cost Flows
Job 71 1,000 units of American History Balance $ 3,000 Direct Materials 2,000 Direct Labor Factory Overhead Time Tickets Job 72 4,000 units of Algebra Direct Materials $11,000 Direct Labor Factory Overhead

26 Labor Information and Cost Flows
Job 71 1,000 units of American History Balance $ 3,000 Direct Materials 2,000 Direct Labor 3,500 Factory Overhead Time Tickets Job 72 4,000 units of Algebra Direct Materials $11,000 Direct Labor 7,500 Factory Overhead

27 Predetermined Factory Overhead Rates
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานล่วงหน้า Estimated total factory overhead costs Estimated activity base Predetermined factory overhead rate : POHR or FOHA = Activity base examples 1. Direct labor hours 2. Direct labor dollars 3. Machine hours 4. Direct materials 5. Other

28 Predetermined Factory Overhead Rates
Estimated total factory overhead costs Estimated activity base Predetermined factory overhead rate = Why is the predetermined overhead rate calculated from estimated numbers at the beginning of the period? It is a tradeoff between accuracy and timeliness. If a company waited until the end of an accounting period, when all overhead costs are known, the allocated factory overhead would be accurate but not timely.

29 Predetermined Factory Overhead Rates
Estimated total factory overhead costs Estimated activity base Predetermined factory overhead rate = $50,000 estimated factory overhead costs 10,000 estimated direct labor hours =

30 Predetermined Factory Overhead Rates
Estimated total factory overhead costs Estimated activity base Predetermined factory overhead rate = $50,000 estimated factory overhead costs 10,000 estimated direct labor hours $5 per direct labor hour =

31 Predetermined Factory Overhead Rates
Estimated total factory overhead costs Estimated activity base Predetermined factory overhead rate = $50,000 estimated factory overhead costs 10,000 estimated direct labor hours $5 per direct labor hour = For each direct labor hour worked, factory overhead applied is $5. Direct Factory Labor Overhead Hours Applied Job x $5 = $1,750 Job x $5 = $2,500

32 Assigning Factory Overhead to Jobs
1,000 units of American History Balance $ 3,000 Direct Materials 2,000 Direct Labor 3,500 Factory Overhead Time Tickets Predetermined Overhead Rates Job 72 4,000 units of Algebra Direct Materials $11,000 Direct Labor 7,500 Factory Overhead

33 Assigning Factory Overhead to Jobs
1,000 units of American History Balance $ 3,000 Direct Materials 2,000 Direct Labor 3,500 Factory Overhead 1,750 Time Tickets Predetermined Overhead Rates Job 72 4,000 units of Algebra Direct Materials $11,000 Direct Labor 7,500 Factory Overhead 2,500

34 Summary of Job Cost Sheets Total of debits to Work in Process
1,000 units of American History Balance $ 3,000 Direct Materials 2,000 Direct Labor 3,500 Factory Overhead 1,750 Total Job Cost $10,250 Job 72 4,000 units of Algebra Direct Materials $11,000 Direct Labor 7,500 Factory Overhead 2,500 $21,000 Total of debits to Work in Process

35 Recording Factory Overhead Based on actual costs incurred
$4,400 ACTUAL Based on actual costs incurred

36 Recording Factory Overhead Factory Overhead
$4,400 $4,250 ACTUAL Based on actual costs incurred APPLIED Based on estimated rate ($5 x 850 hrs) What account is charged (debited)? Is factory overhead overapplied or underapplied?

37 Recording Factory Overhead Factory Overhead
$4,400 $4,250 ACTUAL Based on actual costs incurred APPLIED Based on estimated rate ($5 x 850 hrs) Work in Process is charged (debited). $150 BALANCE Underapplied How would this balance be closed at year end?

38 Recording Factory Overhead Factory Overhead
$4,400 $4,250 ACTUAL Based on actual costs incurred APPLIED Based on estimated rate ($5 x 850 hrs) Work in Process is charged (debited). $150 BALANCE Underapplied An immaterial balance is closed to Cost of Goods Sold at year end.

39 Job Cost Sheets and Work in Process
Job ,000 units Balance $ 3,000 Direct Materials 2,000 Direct Labor 3,500 Factory Overhead 1,750 Total Job Cost $10,250 Job ,000 units Balance $ Direct Materials 11,000 Direct Labor 7,500 Factory Overhead 2,500 $21,000 WORK IN PROCESS Balance Date Item Debit Credit Debit Credit Dec. 1 Balance 3,000 31 Direct materials 13, ,000 31 Direct labor 11, ,000 31 Factory overhead 4, ,250 31 Jobs completed 10,250 21,000

40 Job Cost Sheets and Work in Process
Job ,000 units Balance $ 3,000 Direct Materials 2,000 Direct Labor 3,500 Factory Overhead 1,750 Total Job Cost $10,250 Job ,000 units Balance $ Direct Materials 11,000 Direct Labor 7,500 Factory Overhead 2,500 $21,000 WORK IN PROCESS Balance Date Item Debit Credit Debit Credit Dec. 1 Balance 3,000 31 Direct materials 13, ,000 31 Direct labor 11, ,000 31 Factory overhead 4, ,250 31 Jobs completed 10,250 21,000

41 การลงบัญชีระบบต้นทุนงานสั่งทำ
Activity Journal Entry Debit Credit a. การซื้อวัตถุดิบเข้ามาในเดือนธันวาคม b. เบิกวัตถุดิบใช้ในงานการผลิต c. ค่าแรงงานที่ใช้ในการผลิต วัตถุดิบ 10,500 เจ้าหนี้การค้า 10,500 งานระหว่างทำ 13,000 วัตถุดิบ 13,000 งานระหว่างทำ 11,000 ค่าจ้างค้างจ่าย 11,000

42 การลงบัญชีระบบต้นทุนงานสั่งทำ
Activity Journal Entry Debit Credit d. บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการผลิต e. ค่าใช้จ่ายที่คิดเข้างาน จะคิดจากอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายการผลิต 4,600 วัตถุดิบ 500 ค่าจ้างค้างจ่าย 2,000 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 900 ค่าเสื่อมราคาสะสม 1,200 งานระหว่างทำ 4,250 ค่าใช้จ่ายการผลิต 4,250

43 การลงบัญชีระบบต้นทุนงานสั่งทำ
Activity Journal Entry Debit Credit f. Closing underapplied factory overhead. g. บันทึก Job 71 ที่ทำเสร็จเดือนธันวาคม h. บันทึกต้นทุนขาย i. บันทึกรายได้ที่ได้จากการขายสินค้าที่ผลิต ต้นทุนขาย 150 ค่าใช้จ่ายการผลิต 150 สินค้าสำเร็จรูป 10,250 งานระหว่างทำ ,250 ต้นทุนขาย 20,000 สินค้าสำเร็จรูป 20,000 ลูกหนี้การค้า 28,000 ขาย 28,000

44 สำหรับงวด 1 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2003
Goodwell Printers งบกำไรขาดทุน สำหรับงวด 1 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2003 ค่าขาย $28,000 ต้นทุนขาย 20,150 กำไรขั้นต้น $ 7,850 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร : เงินเดือนพนักงานขาย $2,000 เงินเดือนฝ่ายบริหาร 1,500 รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,500 กำไรจากการดำเนินงาน $ 4,350


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์การเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google