งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมวดกลุ่มด้อยโอกาส ต่างด้าวและอื่นๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมวดกลุ่มด้อยโอกาส ต่างด้าวและอื่นๆ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมวดกลุ่มด้อยโอกาส ต่างด้าวและอื่นๆ
วัชระ เสงี่ยมศักดิ์ Cr.by อ.มนต์ชัย นะรารัมย์

2 หมวดกลุ่มด้อยโอกาส ต่างด้าวและอื่นๆ
1.ประชาชนที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ที่เข้าถึงบริการ 2.ประชากรต่างด้าว/แรงงานต่างด้าวที่เข้าถึงบริการ 3.ผู้ป่วยฉุกเฉินที่รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามนโยบาย "ใช้บริการทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ" 4.ประชาชนพื้นที่พิเศษที่เข้าถึงบริการ 5.ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ 6.ต้นทุนยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของหน่วยงานต่อผู้ป่วยลดลง

3 ประชาชนที่มีปัญหาสถานะและสิทธิที่เข้าถึงบริการ

4 จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน ช่วงระยะเวลาการบันทึกข้อมูล
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กิจกรรม แนวทางการบันทึก จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน ช่วงระยะเวลาการบันทึกข้อมูล กำหนดส่งข้อมูล หมายเหตุ ประชาชนที่มีปัญหาสถานะและสิทธิที่เข้าถึงบริการ ตรวจสอบสิทธิก่อนทุกครั้งเมื่อมีการมารับบริการในแต่ครั้ง ขั้นตอนการบันทึก ตรวจสอบสิทธิ แล้วแก้ไขในเมนูสิทธิการรักษา หลังจากนั้นเลือกสิทธิการมารับบริการโดยต้องเลือกเป็น สิทธิบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ให้เพิ่มสิทธิการรักษาโดยให้กำหนดชื่อสิทธิการรักษาเป็น "บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ" เพิ่มในเมนู สิทธิการรักษา บันทึกทุกครั้งเมื่อมีการมารับบริการ ส่ง Datacenter ส่ง 43 แฟ้ม ถ้า รพสตก่อนวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ส่วน รพช. ก่อนวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เงื่อนไขใช้ในการออกรายงาน จะนับเฉพาะผู้ป่วยที่มีสิทธิการรักษาเป็นบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ แหล่งข้อมูล table service from 43 files

5 ต้องมีการแก้ไขสิทธิการรักษา ของ รอพิสูจน์สถานะ แก้ไขข้อความ เป็น บุคคลที่มีปัญหาสถานะ ไปที่ system setting >> สิทธิการรักษา >> รอพิสูจน์สถานะ แก้ไขข้อความ เป็น บุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ

6

7 เลือกรายการสิทธิการรักษา

8 ประชากรต่างด้าว/แรงงานต่างด้าวที่เข้าถึงบริการ

9 จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน ช่วงระยะเวลาการบันทึกข้อมูล
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กิจกรรม แนวทางการบันทึก จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน ช่วงระยะเวลาการบันทึกข้อมูล กำหนดส่งข้อมูล หมายเหตุ ประชากรต่างด้าว/แรงงานต่างด้าวที่เข้าถึงบริการ ตรวจสอบสิทธิก่อนทุกครั้งเมื่อมีการมารับบริการในแต่ครั้ง ขั้นตอนการบันทึก ตรวจสอบข้อมูลทั่วไปให้ครบถ้วน โดยเฉพาะในเมนู เวชระเบียน ให้ตรวจสอบว่าบันทึกข้อมูล เชื้อชาติ และ สัญชาติ ให้ถูกต้อง (กัมพูชา,ลาว,พม่า) ตรวจสอบสิทธิ หลังจากนั้นเลือกสิทธิการมารับบริการโดยต้องเลือกเป็น สิทธิแรงงานต่างด้าว ทั้งขึ้นทะเบียน/ไม่ขึ้นทะเบียน ให้เพิ่มสิทธิการรักษาโดยให้กำหนดชื่อสิทธิการรักษาเป็น "แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียน/ไม่ขึ้นทะเบียน" เพิ่มในเมนู สิทธิการรักษา บันทึกทุกครั้งเมื่อมีการมารับบริการ ส่ง Datacenter ส่ง 43 แฟ้ม ถ้า รพสตก่อนวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ส่วน รพช. ก่อนวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เงื่อนไขใช้ในการออกรายงาน จะนับเฉพาะผู้ป่วยที่มีสิทธิการรักษาเป็นแรงงานต่างด้าว (กัมพูชา,ลาว,พม่า) แหล่งข้อมูล table service from 43 files

10 ต้องมีการจัดการไฟล์สิทธิการรักษา ของแรงงานต่างด้าว ต้องมีการเพิ่มตาราง ใน sql query >>> pcode เพิ่มตารางใน code = AL และ name = แรงงานต่างด้าว

11

12 เลือกรายการสิทธิการรักษา

13 ประชาชนพื้นที่พิเศษที่เข้าถึงบริการ
อำเภอติดชายแดน อ.บ้านกรวด อ.ละหานทราย อ.โนนดินแดง

14 จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน ช่วงระยะเวลาการบันทึกข้อมูล
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กิจกรรม แนวทางการบันทึก จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน ช่วงระยะเวลาการบันทึกข้อมูล กำหนดส่งข้อมูล หมายเหตุ ประชาชนพื้นที่พิเศษที่เข้าถึงบริการ ตรวจสอบสิทธิก่อนทุกครั้งเมื่อมีการมารับบริการในแต่ครั้ง ขั้นตอนการบันทึก ตรวจสอบข้อมูลทั่วไปให้ครบถ้วน โดยเฉพาะที่อยู่ของผู้ป่วย ตรวจสอบสิทธิ แล้วแก้ไขในเมนูสิทธิการรักษา หลังจากนั้นเลือกสิทธิการมารับบริการ ตามปกติ บันทึกทุกครั้งเมื่อมีการมารับบริการ ส่ง Datacenter ส่ง 43 แฟ้ม ถ้า รพสตก่อนวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ส่วน รพช. ก่อนวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เงื่อนไขใช้ในการออกรายงาน จะนับจำนวนและรวมค่าใช้จ่าย แยกตามสิทธิการรักษา(UC,NONUC,AL) และเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในเขตพิเศษ(บ้านกรวด,ละหานทราย,โนนดินแดง)ที่มารับบริการทั้งผู้ป่วยนอกและใน แหล่งข้อมูล datacenter / 43 แฟ้ม table service

15

16 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ

17 จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน ช่วงระยะเวลาการบันทึกข้อมูล กำหนดส่งข้อมูล
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กิจกรรม แนวทางการบันทึก จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน ช่วงระยะเวลาการบันทึกข้อมูล กำหนดส่งข้อมูล หมายเหตุ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ ความถูกต้องของการบันทึกการวินิจฉัยโรค ICD10,ICD9-CM,ICD10-TM แพทย์ผู้ตรวจ/เวชระเบียน บันทึกICD10,ICD9-CM,ICD10-TM ในหน้าเมนูระบบห้องทำงานแพทย์,ผู้ป่วยใน,ER แล้วบันทึกในเมนูย่อย วินิจฉัย เพื่อบันทึก ICD10,ICD9-CM,ICD10TM โดยเลือกรหัสโรคเป็น F32,F33,F34.1 จัดเตรียมข้อมูลรหัสวินิจฉัยให้ครอบคลุมเป็นปัจจุบันเช่นข้อมูลในตาราง ICD10,ICD9-CM,ICD10TM บันทึกทุกครั้งเมื่อมีการมารับบริการ ส่ง Datacenter ส่ง 43 แฟ้ม ถ้า รพสตก่อนวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ส่วน รพช. ก่อนวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เงื่อนไขใช้ในการออกรายงาน นับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็น รหัส F32,F33,F แหล่งข้อมูล datacenter / 43 แฟ้ม

18

19 ต้นทุนยาและ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ของหน่วยงานต่อ ผู้ป่วยลดลง

20 จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน ช่วงระยะเวลาการบันทึกข้อมูล
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กิจกรรม แนวทางการบันทึก จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน ช่วงระยะเวลาการบันทึกข้อมูล กำหนดส่งข้อมูล หมายเหตุ ต้นทุนยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของหน่วยงานต่อผู้ป่วยลดลง ตรวจสอบรายการยาแต่ละชนิดให้ถูกต้องและบันทึก ปรับปรุงรายการยา โดยเฉพาะ 24 หลัก ,TMT,ราคาทุนยา,ราคาขาย,ประเภทยา รวมถึงเวชภัณฑ์มิใช่ยา บันทึก ปรับปรุง แก้ไข ราคาทุนและราคาขายรวมถึง เลข 24 หลัก ในเมนูระบบห้องยา ในเมนูย่อย ทะเบียนเวชภัณฑ์ยา เภสัชจัดเตรียมรายการยา ข้อมูลราคาทุน ราคาขาย 24 หลัก,TMT บันทึกทุกครั้งเมื่อมีการมารับบริการและมีการจ่ายยาและเวชภัณฑ์ ส่ง Datacenter ส่ง 43 แฟ้ม ถ้า รพสตก่อนวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ส่วน รพช. ก่อนวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เงื่อนไขใช้ในการออกรายงาน จะคำนวณราคาทุนยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา แหล่งข้อมูล datacenter / 43 แฟ้ม

21

22 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt หมวดกลุ่มด้อยโอกาส ต่างด้าวและอื่นๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google