งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

International Trade Contract สัญญาซื้อขายสินค้า ระหว่างประเทศ อ. ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "International Trade Contract สัญญาซื้อขายสินค้า ระหว่างประเทศ อ. ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 International Trade Contract สัญญาซื้อขายสินค้า ระหว่างประเทศ อ. ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์

2 Outline 1. Negotiating International Trade Contract 2. Drafting International trade Contract 3. Model Contract ตัวแบบสัญญาซื้อ ขายสินค้าระหว่างประเทศ

3 Negotiating International trade Contract  Negotiating by contest  Adversarial standoff style  Negotiating by building consensus  Want ?  Need ?  Can offer in return ?  Cannot offer in return ?

4 ทีมเจรจา (Negotiating Team)  3 “ ประเภท ” เป็นอย่าง น้อย  ผู้ที่มีอำนาจ / สถานะ เหมาะสม  ผู้เชี่ยวชาญ / ล่าม /…  นักกฎหมาย  ซักซ้อม Role- Playing  Factors  ความเหมาะสมของ เวลา  ภาษาของการเจรจา  กระบวนการ / พิธี – ภาษาของการเขียน ข้อตกลง / สัญญา – วัฒนธรรม – วางแผนการเจรจาครั้ง ต่อๆ ไป

5 Contract of Int’l Business Transaction “The Foundation of any Commercial Transaction is Contract” Commercial Dialogues Commercial Agreements Lawyer

6 เป้าหมายของการทำ ธุรกิจ กับกฎหมาย  ลดต้นทุน (Costs)  ลดความเสี่ยง (Risks) = > นักกฎหมาย / ที่ปรึกษา

7 Local / Inter Business  ปัจจัยที่เหมือนกัน  New Legislations / Regulations, Inflation, Stockholders Disputes, Strikes, etc.  PREDICTABLE  ปัจจัยที่แตกต่างกัน  Mandatory Local Stock Ownership, Labor Participation in Management, Cartels, Expropriation, Tariff Barriers, Exchange Control, etc.  Outside Sources

8 หน้าที่ของนักกฎหมาย การค้าระหว่างประเทศ  นักกฎหมายต้องมีความรู้และความ สนใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย และเรื่องอื่นๆ ที่อาจมีความเกี่ยวพันกับ การทำธุรกิจ  นักกฎหมายต้องพิจารณา ประเมิน และ เข้าใจลูกความของตนให้ถ่องแท้  ข้อตกลงต่างๆ ต้องอยู่ในรูปหนังสือ เอกสาร หรือเป็นลายลักษณ์อักษร ใน ทุกๆ ขั้นตอน  หากทำได้ ข้อตกลงหรือสัญญาแต่ละ เรื่องควรแยกส่วนกัน

9 Drafting Clauses in Contract 1. Definitions & Standardized Terms  นิยามศัพท์ต่างๆ  Incoterms (2010), RAFTD: Revised American Foreign Trade Definitions (1941) 2. Choice of Language Clause 3. Payment Clauses  Open-Price Clauses  Cost-Plus Clauses  Gold Clauses  Foreign Currency Clauses  Stabilization Clauses

10 Drafting Clauses in Contract  This Agreement is signed in two (2) originals in the English language, which shall by regarded as the authoritative and official text. (Any matter referred to arbitration also will be in the English language, which will be the official language used in arbitration.)

11 Drafting Clauses in Contract 4. Force Majeure (Fr.) & Supravening Law Clauses  “ กำลังอำนาจภายนอกที่ยิ่งใหญ่กว่า ไม่ อาจต่อต้านได้ และไม่อาจคาดหมาย ได้ ”  เหตุการณ์ที่ทำให้การปฏิบัติตามสัญญา เป็นไปไม่ได้หรือยากเกินไป 5. Government Approval, Local Taxation, & Fees 6. Choice of Law (s) 7. Choice of Forum

12 Model Contract ตัวแบบ สัญญาซื้อขายสินค้า ระหว่างประเทศ  Model Contract for the International Commercial Sale of Goods  Model Contract contains the substantive rules for an international sales contract  Influenced by the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), widely accepted by lawyers of different traditions and backgrounds Source: International Trade Center, http://www.intracen.org/model- contracts-for-small-firms/

13 สัญญาซื้อขายสินค้า ระหว่างประเทศ  Covering the main rights and obligations of the Parties in contract Four main parts.  The first part lays down rules on the Goods: Delivery, price, payment conditions and documents to be provided.  The second part governs the remedies of the Seller in case of non-payment at the agreed time; the remedies of the Buyer in case of non-delivery of goods at the agreed time, lack of conformity of goods, transfer of property and legal defects.

14  The third part contains the rules on avoidance of contract and damages − grounds for avoidance of contract, avoidance procedure, effects of avoidance in general, as well as rules on restitution, damages and mitigation of harm.  The fourth part contains the standard provisions.

15  Model Contract adopts the CISG

16 ดูตัวแบบสัญญาที่ เสนอไว้ให้

17


ดาวน์โหลด ppt International Trade Contract สัญญาซื้อขายสินค้า ระหว่างประเทศ อ. ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google