งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 7 Electronic Auctions (e-auctions) E-Commerce.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 7 Electronic Auctions (e-auctions) E-Commerce."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 7 Electronic Auctions (e-auctions) 954420 E-Commerce

2 Agenda 1.Definition 2.Example 3.Type of Auction 4.The E-Auctions Process and Software Support 5.E-Auction Fraud 6.Mobile E-Auctions and the Future of Auctions

3 1. Definition: Online auction An online auction is a service in which auction users or participants sell or bid for products or services via the Internet. Virtual auctions facilitate online activities between buyers and sellers in different locations or geographical areas. Various auction sites provide users with platforms powered by different types of auction software. An online auction is also known as a virtual auction.

4 E-Auctions – A Major Trend in Supply Chain CAPS Research (2003) defined an e-auction as an online, real-time dynamic auction between a buyer (including an organization) and a group of pre- qualified suppliers who compete agains teach other so as to win the business of supplying products or services that have pre-defined specifications for design, quality, quantity, delivery, and related terms and conditions. Within this e-auction, these suppliers compete against each other by bidding online using specialized software by submitting successively lower-priced bids during a scheduled time period. Additionally, Sehwail and Ingalls (2004) defined e- auction as the real-time electronic bidding event, which a company uses to outsource products/ services with reducing bid prices.

5 E-Auctions การเสนอซื้อเสนอขายสินค้าหรือบริการผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเข้า มาแข่งขันกันเสนอราคาในช่วงเวลาที่กำหนด

6 กำหนด สินค้าที่ ต้องการ ซื้อ / ขาย ร่าง RFQ/Quot ation คัดเลือกผู้ ซื้อ / ผู้ขาย ที่มี ศักยภาพ เจรจา ต่อรอง ตัดสินผู้ ชนะ จัดส่งสินค้า / ชำระเงิน กำหนด สินค้าที่ ต้องการ ซื้อ / ขาย คัดเลือกผู้ซื้อ / ผู้ขาย ที่มีศักยภาพโดยการ ประมูลผ่าน อินเทอร์เน็ต ตัดสินผู้ ชนะ จัดส่งสินค้า / ชำระเงิน การเสนอซื้อ / เสนอขายสินค้าแบบ ดั้งเดิม การประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ร่าง RFQ/Quotati on

7 2. Example ebay the World’s Largest Auction Site

8 ebay: Live Auctions

9 http://pics.ebay.com/aw/pics/pdf/us/education/ sellingbasics/sellingBasics.pdf

10

11 ebay the World’s Largest Auction Site On eBay, people can buy and sell just about anything The auction process: Seller fills in the appropriate registration information Posts a description of the item for sale specifying a minimum opening bid If a successful bid is made, the seller and the buyer negotiate (the payment method, shipping details, warranty, and other particulars) eBay is the interface through which sellers and buyers can conduct business ผู้ขายลงทะเบียน โพสข้อมูลสินค้า ราคาขั้นต่ำและเสนอ ขาย หากการซื้อขายตกลงได้จะ ดำเนินการเรื่องการชำระ เงิน การส่งสินค้า การรับประกัน และอื่นๆ ต่อไป

12 3. Type of Auctions

13 Fundamentals of Dynamic Pricing and E-Auctions auction Market mechanism by which buyers make bids and sellers place offers; characterized by the competitive and dynamic nature by which the final price is reached ผู้ซื้อเสนอราคา และผู้ขายกำหนดข้อเสนอ ( แข่งขัน และยืดหยุ่นจนได้ราคาที่ต้องการ ) electronic auctions (e-auctions) Auctions conducted online

14 Fundamentals of Dynamic Pricing and E-Auctions dynamic pricing Fluctuating prices that are determined based on supply and demand relationships at any given time ข้อกำหนดให้อัตราขึ้นลงได้ ผันผวนขึ้นลงได้ ด้านราคา ขึ้นอยู่กับความต้องการในเวลาที่ กำหนด

15

16 16 Types of Dynamic Pricing Source: Prentice Hall © 2006

17 17 Fundamentals of Dynamic Pricing and E-Auctions One Buyer, One Seller Popular in B2B Each party can use negotiation, bargaining, or bartering The resulting price will be determined by: Bargaining power Supply and demand in the item’s market Business-environment factors นิยมมากใน B2B สามารถเจรา ต่อรอง ต่อรองราคาสินค้า ราคา สินค้าขึ้นอยู่กับการต่อรอง ผู้ซื้อ ผู้ขาย และปัจจัยทางธุรกิจอื่น ๆ Buyer Seller 1 1

18 18 Fundamentals of Dynamic Pricing and E-Auctions One Seller, Many Potential Buyers forward auction An auction in which a seller offers a product to many potential buyers การประมูลเพื่อขาย ผู้ซื้อเสนอ ราคาสูงสุดจะชนะการประมูล sealed-bid auction Auction in which each bidder bids only once; a silent auction, in which bidders do not know who is placing bids or what the prices are Buyer Seller M 1

19 Fundamentals of Dynamic Pricing and E-Auctions Vickrey auction An auction in which the highest bidder wins but pays only the second-highest bid ผู้ขายเสนอราคาสินค้าที่สูงมากจากนั้นจะลด ราคาลงเรื่อย ๆ จนเหลือระดับราคาที่ผู้ซื้อจ่าย ในราคาระดับนั้นได้ The auction was first described academically by Columbia University professor William Vickrey in 1961Columbia University professor William Vickrey in 1961

20 20 Fundamentals of Dynamic Pricing and E-Auctions One Buyer, Many Potential Sellers reverse auction Auction in which the buyer places an item for bid (tender) on a request for quote (RFQ) system, potential suppliers bid on the job, with the price reducing sequentially, and the lowest bid wins; used mainly in B2B and G2B e-commerce การประมูลเพื่อซื้อ ผู้ซื้อ ให้ยื่นประมูล เสนอราคา ราคาที่ต่ำกว่าจะชนะ การประมูลราคา Buyer Seller M 1 A request for quotation (RFQ) is a standard business process whose purpose is to invite suppliers into a bidding process to bid on specific products or services. RFQ generally means the same thing as IFB (Invitation For Bid).

21 21 Fundamentals of Dynamic Pricing and E-Auctions One Buyer, Many Potential Sellers B2B Reverse Auctions C2C Reverse Auctions “Name-Your-Own-Price” Model “name-your-own-price” model Auction model in which would-be buyers specify the price (and other terms) they are willing to pay to any willing seller; a C2B model, pioneered by Priceline.com

22 Priceline.com

23 23 Fundamentals of Dynamic Pricing and E-Auctions Many Sellers, Many Buyers Buyers and their bidding prices are matched with sellers and their asking prices based on the quantities on both sides and the dynamic interaction between the buyers and sellers Buyer Seller M M

24 24 The “Name-Your-Own- Price” C2B Model Enables consumers to achieve significant savings by naming their own price for goods and services Same concept as C2B reverse auction, in which vendors bid on a job by submitting offers and the lowest priced vendor or the one that meets the buyer’s requirements gets the job

25 Types of Auctions English auctions: Single item up for sale to single buyer Highest bidder wins เริ่มจากราคาต่ำแล้วราคาประมูลสูงขึ้น Traditional Dutch auction:  Uses a clock visible to all that displays starting price, ticks down until buyer stops it Dutch Internet auction:  Public ascending price, multiple units  Final price is lowest successful bid, which sets price for all higher bidders  ผู้ขายเสนอราคาสินค้าที่สูงมากจากนั้นจะลดราคาลงเรื่อย ๆ จนเหลือระดับราคาที่ผู้ซื้อจ่ายในราคาระดับนั้นได้และผู้ซื่อที่ ยอมรับในระดับดังกล่าวก็จะเป็นผู้ชนะการประมูล

26 26 The E-Auction Process

27 27 Integrated Auction Business Model

28 28 4. The E-Auctions Process and Software Support Phase 1: Searching and Comparing Phase 2: Getting Started at an Auction Phase 3: Bidding Phase 4: Post-auction Follow- Up

29 Phase 1: Searching and Comparing Auction aggregators and notification auction aggregators Companies that use software agents to visit Web auction sites, find information, summarize it, and deliver it to users Browsing site categories Basic and advanced searching The E-Auctions Process and Software Support

30 Phase 2: Getting Started at an Auction Registration and participants’ profiles Listing and promoting Pricing The E-Auctions Process and Software Support

31 Phase 3: Bidding Bid Watching and Multiple Bids sniping Entering a bid during the very last seconds of an auction and outbidding the highest bidder proxy bidding Use of a software system to place bids on behalf of buyers; when another bidder places a bid, the software (the proxy) will automatically raise the bid to the next level until it reaches the buyer’s predetermined maximum price The E-Auctions Process and Software Support

32 Phase 4: Post auction Follow-Up Post auction activities Bidding notifications End-of-auction notices Seller notices Postcards and thank-you notes User communication Chat groups Mailing lists Message boards The E-Auctions Process and Software Support

33 Feedback and ratings Invoicing and billing Payment methods P2P transfer service Escrow service Credit card payment Shipping and postage The E-Auctions Process and Software Support

34 Additional Terms and Rules Bid retraction Featured auctions Other services The E-Auctions Process and Software Support

35 Double Auctions, Bundle Trading, and Pricing Issues Double Auctions single auction Auction in which at least one side of the market consists of a single entity (a single buyer or a single seller) double auction Auction in which multiple buyers and sellers may be making bids and offers simultaneously; buyers and their bidding prices and sellers and their asking prices are matched, considering the quantities on both sides

36 36 5. E-Auction Fraud Fake photos and misleading descriptions Improper grading techniques Bid siphoning Selling reproductions as originals Failure to pay Failure to pay the auction house

37 37 5. E-Auction Fraud High shipping costs and handling fees Failure to ship merchandise Loss and damage claims Fake escrow services Switch and return Other frauds

38 10-38 5. E-Auction Fraud Types of E-Auction Fraud bid shielding Having phantom bidders bid at a very high price when an auction begins; they pull out at the last minute, and the real bidder who bid a much lower price wins shilling Placing fake bids on auction items to artificially jack up the bidding price

39 10-39 E-Auction Fraud and Its Prevention User identity verification Authentication service Grading services Feedback forum Insurance policy Escrow services Nonpayment punishment Appraisal services Physical inspection Item verification Buyer protections Spoof (fraudulent) Web site protection eBay security center Protecting against E-Auction Fraud

40 Issues in E-Auction Implementation Using Intermediaries การใช้ส่วนกลาง หรือตัวกลางในการทำ e-auction Some of the popular third-party auction sites include: General sites Specialized sites B2B-oriented sites Trading Assistants Auction Rules

41 Issues in E-Auction Implementation Strategic Issues Which items (services) to auction What type of auction to use Whether to do the auction in-house or to use an auctioneer (and which one) How long to run each auction How to set the initial prices How to accept a bid What increments to allow in the bidding What information to disclose to the participants

42 Issues in E-Auction Implementation Auctions in Exchanges Infrastructure for E-Auctions Building auction sites Auctions on Private Networks Pigs in Singapore and Taiwan Livestock auctions in Australia

43 Components of a Comprehensive Auction Site

44 Integrated Auction Business Process

45 Issues in E- Auction Implementation : Auctioning Pigs in Singapore

46 6. Mobile E-Auctions and the Future of Auctions Benefits of Mobile Auctions Convenience and ubiquity Privacy Simpler and faster Limitations of Mobile Auctions Visual quality Memory capacity Security

47 6. Mobile E-Auctions and the Future of Auctions The Future of E-Auctions Global auctions Wireless auctions Selling art online in real-time auctions Strategic alliances

48 7. Managerial Issues  Should we have our own auction site or use a third party site?  What are the costs and benefits of auctions?  What auction strategies would we use?  What about support services?

49 10-49 7. Managerial Issues  What would we auction?  What is the best bartering strategy?  How can we promote our auction?  Should we combine auctions with other models?

50 Questions?

51 แบบฝึก กระบวนการประมูลแบบดั้งเดิม ต่างจากการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในขั้นตอนใด อย่างไร อธิบายประมูลเพื่อขาย (forward auction) แตกต่างจากการ ประมูลเพื่อซื้อ (reverse auction) อย่างไร ขั้นตอนของการประมูลอิเล็กทรอนิกส์มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง นักศึกษาคิดว่าการประมูลอิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์หรือข้อดีต่อผู้ ซื้อ หรือผู้ขาย อธิบายเหตุผลประกอบ ประเทศไทยกำหนดทิศทางตามแนวคิด Thailand 4.0 นักศึกษา คิดว่าแนวโน้มของการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตจะเป็น อย่างไร จงอธิบายและให้เหตุผลประกอบ จงยกตัวอย่างเว็บไซต์ที่ให้บริการประมูลออนไลน์ของไทย มา อย่างน้อย 3 เว็บไซต์ และระบุข้อดี ข้อด้อยของเว็บ

52 References © 2008 Pearson Prentice Hall, Electronic Commerce 2008, Efraim Turban, et al. http://www.sci.brooklyn.cuny.edu/~sklar/te aching/f05/cis3.2/notes/lec6.pdf https://www.cips.org/Documents/Knowledg e/Procurement-Topics-and-Skills/12-E- commerce-Systems/E-Sourcing-E- Procurement- Systems/BuyIT_Online_Auctions.pdf


ดาวน์โหลด ppt Chapter 7 Electronic Auctions (e-auctions) E-Commerce.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google