งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักจัดการข้อมูล” กลุ่มอำเภอโซน 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักจัดการข้อมูล” กลุ่มอำเภอโซน 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักจัดการข้อมูล” กลุ่มอำเภอโซน 3
วันที่ กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนางรอง

2 ความสำคัญของข้อมูลและตัวชี้วัด ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล ให้มีคุณภาพ
นายมณฑป เธียรวรรณ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนางรอง

3 จุดประสงค์การเรียนรู้ของนักจัดการข้อมูล
เพื่อให้นักจัดการข้อมูลสามารถจัดการข้อมูลที่มีการบันทึกโดย นสค. ให้มีคุณภาพ (ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา) เพื่อให้นักจัดการข้อมูลสามารถจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด QOF P4PP MOPH Province dental ให้มีคุณภาพ เพื่อให้นักจัดการข้อมูลสามารถจัดทำ factsheet เพื่อนำเสนอผลงานที่สำคัญ นโยบายที่สำคัญ หรืองานเร่งด่วน พร้อมทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ล้มเหลว และแนวทางการการปรับปรุงแก้ไข ได้อย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์

4 บทบาทของนักจัดการข้อมูล
1. จัดการข้อมูลให้มีคุณภาพ (ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา) - กรณีอยู่ระดับ รพ.สต./ศสม. จัดการการตั้งค่าระบบให้ถูกต้อง แนะนำการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล และส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทันเวลา โดยประสานงานกับทีม นสค. - กรณีอยู่ระดับ รพ. แนะนำการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้องของข้อมูล โดยประสานงานกับทีม นสค. และผู้ดูแลระบบ รพ. 2. จัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด QOF P4PP MOPH Province Dental ให้มีคุณภาพ และประเมินความก้าวหน้าทุกสัปดาห์ 3. จัดทำ factsheet สัปดาห์ละ 1 เรื่อง รวม 28 เรื่อง นับจาก 21 ก.พ.57 ถึง 30 ก.ย.57

5 แหล่งที่มาของข้อมูลและการไหลเวียนของข้อมูลขาขึ้น
Database in Program HOSxP or HOSxP PCU Point 21 แฟ้ม Export Upload File ตัวชี้วัดจังหวัด #94 Database Synchronize DataCenter คตค. #30 ทันตกรรม #11 43 แฟ้ม HDC Upload File Upload Zip DataCenter Upload Zip DataCenter ตัวชี้วัดกระทรวง #44 PROVIS QOF # 27

6 แหล่งที่มาของข้อมูลและการไหลเวียนของข้อมูลขาลง
ตัวชี้วัดกระทรวง #44 คตค. #30 ทันตกรรม #11 สนย. เขต 9 นม. ตัวชี้วัดจังหวัด #94 QOF # 27 Point สปสช.กลาง สปสช.9 นม. Data Quality Ranking Pending Death NCDSCREEN Service (OP) UR

7 อันดับคุณภาพข้อมูล OP/PP Individual Data ระดับจังหวัด (76 จังหวัด)
Data Quality Ranking อันดับคุณภาพข้อมูล OP/PP Individual Data ระดับจังหวัด (76 จังหวัด) Rank จังหวัด เขต ส่งทั้งหมด ผ่าน ไม่ผ่าน %ผ่าน CID %CID Not Match 32 3200 สุรินทร์ 9 5,469,611 5,105,601 364,010 93.34 39,391 0.72 44 3600 ชัยภูมิ 4,036,489 3,625,260 411,229 89.81 23,318 0.58 57 3100 บุรีรัมย์ 5,343,924 4,680,014 663,910 87.58 23,536 0.44 65 3000 นครราชสีมา 10,399,211 8,674,226 1,724,985 83.41 269,783 2.59

8 อันดับคุณภาพข้อมูล OP/PP Individual Data ระดับอำเภอ TOAL 880 ampur
Data Quality Ranking อันดับคุณภาพข้อมูล OP/PP Individual Data ระดับอำเภอ TOAL 880 ampur ลำดับ อำเภอ ส่งทั้งหมด ผ่าน ไม่ผ่าน %ผ่าน CID %CID Not Match 3 3102 คูเมือง 193,967 193,854 113 99.94 788 0.41 4 3108 บ้านกรวด 201,758 201,636 122 795 0.39 5 3121 บ้านด่าน 74,208 74,163 45 60 0.08 7 3115 พลับพลาชัย 116,613 116,524 89 99.92 228 0.2 11 3116 ห้วยราช 125,742 125,552 190 99.85 110 0.09 13 3105 หนองกี่ 204,418 204,094 324 99.84 511 0.25 18 3123 เฉลิมพระเกียรติ 126,791 126,533 258 99.8 805 0.63 129 3110 ลำปลายมาศ 305,445 302,672 2,773 99.09 963 0.32 178 3114 หนองหงส์ 152,083 150,276 1,807 98.81 388 0.26 227 3103 กระสัง 274,410 270,208 4,202 98.47 1,550 0.56 259 3119 บ้านใหม่ไชยพจน์ 110,962 109,084 1,878 98.31 145 0.13 426 3107 ประโคนชัย 368,407 353,812 14,595 96.04 2,709 0.74

9 อันดับคุณภาพข้อมูล OP/PP Individual Data ระดับอำเภอ (ต่อ)
Data Quality Ranking อันดับคุณภาพข้อมูล OP/PP Individual Data ระดับอำเภอ (ต่อ) ลำดับ อำเภอ ส่งทั้งหมด ผ่าน ไม่ผ่าน %ผ่าน CID %CID Not Match 520 3106 ละหานทราย 209,046 196,478 12,568 93.99 823 0.39 560 3112 ปะคำ 168,296 156,313 11,983 92.88 663 632 3120 โนนดินแดง 93,697 84,537 9,160 90.22 375 0.4 637 3113 นาโพธิ์ 150,998 136,081 14,917 90.12 246 0.16 666 3111 สตึก 339,041 300,029 39,012 88.49 708 0.21 690 3109 พุทไธสง 150,889 132,353 18,536 87.72 374 0.25 711 3122 แคนดง 113,419 98,687 14,732 87.01 138 0.12 742 3117 โนนสุวรรณ 92,347 78,324 14,023 84.81 297 0.32 822 3101 เมืองบุรีรัมย์ 1,031,232 768,322 262,910 74.51 4,380 0.42 839 3118 ชำนิ 206,872 148,202 58,670 71.64 973 0.47 853 3104 นางรอง 533,283 352,280 181,003 66.06 5,507 1.03

10 อันดับคุณภาพข้อมูล OP/PP Individual Data ระดับหน่วยบริการ TOP 1000 (1)
Data Quality Ranking อันดับคุณภาพข้อมูล OP/PP Individual Data ระดับหน่วยบริการ TOP 1000 (1) ลำดับ หน่วยบริการ อำเภอ ส่งทั้งหมด ผ่าน ไม่ผ่าน %ผ่าน CID %CID Not Match 1 02980 รพ.สต.บ้านสายตะกู หมู่ที่ 01 ตำบลสายตะกู บ้านกรวด 10,685 100 3 03069 รพ.สต.บ้านบาก หมู่ที่ 03 ตำบลกู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ 8,088 6 03045 รพ.สต.บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลจันดุม พลับพลาชัย 5,818 7 13845 รพ.สต.บ้านเกตุใต้ หมู่ที่ 08 ตำบลบ้านตะโก ห้วยราช 5,693 22 02961 รพ.สต.บ้านโคกประเดียก หมู่ที่ 03 ตำบลละเวี้ย ประโคนชัย 15,586 0.01 24 03080 รพ.สต.บ้านดงกระทิง หมู่ที่ 01 ตำบลโนนขวาง บ้านด่าน 9,140 25 03079 รพ.สต.ปลัดปุ๊ก หมู่ที่ 01 ตำบลวังเหนือ 7,836 26 02995 รพ.สต.บ้านบุแปบ หมู่ที่ 07 ตำบลทะเมนชัย ลำปลายมาศ 7,471 27 03021 รพ.สต.บ้านสระบัว หมู่ที่ 01 ตำบลสระบัว แคนดง 11,529 2 0.02 28 02896 รพ.สต.บ้านแพ หมู่ที่ 05 ตำบลบ้านแพร คูเมือง 10,245 33 02925 รพ.สต.บ้านโคกศรีพัฒนา หมู่ที่ 07 ตำบลหนองกง นางรอง 7,793 0.03 37 03081 รพ.สต.บ้านหนองนา หมู่ที่ 08 ตำบลโนนขวาง 9,074 38 02904 รพ.สต.บ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 03 ตำบลกระสัง กระสัง 6,031 42 03050 รพ.สต.บ้านห้วยราช หมู่ที่ 03 ตำบลห้วยราช 9,468 4 0.04 44 02884 รพ.สต.บ้านหนองตาด หมู่ที่ 07 ตำบลหนองตาด เมืองบุรีรัมย์ 13,363 45 02954 รพ.สต.บ้านราษฎร์รักแดน หมู่ที่ 09 ตำบลหนองแวง ละหานทราย 4,229 0.05

11 อันดับคุณภาพข้อมูล OP/PP Individual Data ระดับหน่วยบริการ TOP 1000 (2)
Data Quality Ranking อันดับคุณภาพข้อมูล OP/PP Individual Data ระดับหน่วยบริการ TOP 1000 (2) ลำดับ หน่วยบริการ อำเภอ ส่งทั้งหมด ผ่าน ไม่ผ่าน %ผ่าน CID %CID Not Match 46 03068 รพ.สต.บ้านเป้าพัฒนา หมู่ที่ 05 ตำบลแดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์ 8,068 100 4 0.05 47 13837 รพ.สต.บ้านหนองยาง หมู่ที่ 07 ตำบลหนองโบสถ์ นางรอง 7,730 49 03035 รพ.สต.บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 04 ตำบลบ้านดู่ นาโพธิ์ 7,257 0.06 50 03067 รพ.สต.บ้านทองหลาง หมู่ที่ 02 ตำบลทองหลาง 22,534 13 54 10216 สสช.บ้านสายตรี บ้านกรวด 2,735 2 0.07 55 02963 รพ.สต.บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 06 ตำบลจรเข้มาก ประโคนชัย 10,653 8 0.08 56 02914 รพ.สต.บ้านสวายสอ หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองไผ่ กระสัง 5,090 57 02965 รพ.สต.บ้านโคกย่าง หมู่ที่ 02 ตำบลโคกย่าง 10,049 59 03019 รพ.สต.บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าม่วง สตึก 12,074 10 60 02991 รพ.สต.บ้านหนองจิก หมู่ที่ 01 ตำบลหายโศก พุทไธสง 12,893 11 0.09 61 03002 รพ.สต.บ้านยาง หมู่ที่ 01 ตำบลบ้านยาง ลำปลายมาศ 11,680 64 02971 รพ.สต.โนนสว่าง หมู่ที่ 05 ตำบลเขาคอก 15,944 16 0.1 69 02901 รพ.สต.บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลตูมใหญ่ คูเมือง 11,457 14 0.12 70 03005 รพ.สต.บ้านโนนตะครอง หมู่ที่ 05 ตำบลหินโคน 11,406 71 13846 รพ.สต.บ้านแก หมู่ที่ 08 ตำบลหนองแวง 7,885 0.13 74 03047 รพ.สต.บ้านตาพระ หมู่ที่ 05 ตำบลโคกขมิ้น พลับพลาชัย 8,431

12 อันดับคุณภาพข้อมูล OP/PP Individual Data ระดับหน่วยบริการ TOP 1000 (3)
Data Quality Ranking อันดับคุณภาพข้อมูล OP/PP Individual Data ระดับหน่วยบริการ TOP 1000 (3) ลำดับ หน่วยบริการ อำเภอ ส่งทั้งหมด ผ่าน ไม่ผ่าน %ผ่าน CID %CID Not Match 75 03077 รพ.สต.ปราสาท หมู่ที่ 01 ตำบลปราสาท บ้านด่าน 13,512 100 18 0.13 76 02932 รพ.สต.บ้านหนองยาง หมู่ที่ 05 ตำบลหนองยายพิมพ์ นางรอง 8,944 12 84 02937 รพ.สต.บ้านขามน้อย หมู่ที่ 07 ตำบลเย้ยปราสาท หนองกี่ 8,592 14 0.16 85 03082 รพ.สต.บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 14 ตำบลเจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ 10,613 0.17 86 03040 รพ.สต.บ้านกระเบื้องน้อย หมู่ที่ 06 ตำบลหนองชัยศรี หนองหงส์ 12,145 21 88 03064 รพ.สต.บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 09 ตำบลละลวด ชำนิ 14,229 25 0.18 90 02945 รพ.สต.บ้านหนองทำนบ หมู่ที่ 01 ตำบลบุกระสัง 11,726 91 02936 รพ.สต.บ้านหนองกี่ หมู่ที่ 06 ตำบลหนองกี่ 9,982 92 03022 รพ.สต.บ้านสนามชัย หมู่ที่ 01 ตำบลสนามชัย สตึก 11,606 93 02878 รพ.สต.บ้านบุลาว หมู่ที่ 02 ตำบลสะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ 17,470 32 94 02899 รพ.สต.บ้านโนนมาลัย หมู่ที่ 04 ตำบลหินเหล็กไฟ คูเมือง 10,768 20 0.19 95 02970 รพ.สต.บ้านเขาคอก หมู่ที่ 01 ตำบลเขาคอก ประโคนชัย 8,922 17 97 02918 รพ.สต.บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 01 ตำบลห้วยสำราญ กระสัง 13,888 27 02949 รพ.สต.โคกหญ้าคา หมู่ที่ 06 ตำบลยายแย้มวัฒนา 10,457 23 0.22 102 03033 รพ.สต.บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 07 ตำบลบ้านคู นาโพธิ์ 12,407 29 0.23 103 02942 รพ.สต.บ้านสระขุด หมู่ที่ 01 ตำบลทุ่งกระเต็น 7,184 0.24

13 อันดับคุณภาพข้อมูล OP/PP Individual Data ระดับหน่วยบริการ TOP 1000 (4)
Data Quality Ranking อันดับคุณภาพข้อมูล OP/PP Individual Data ระดับหน่วยบริการ TOP 1000 (4) ลำดับ หน่วยบริการ อำเภอ ส่งทั้งหมด ผ่าน ไม่ผ่าน %ผ่าน CID %CID Not Match 106 03007 รพ.สต.บ้านนาศรีนวล หมู่ที่ 07 ตำบลบุโพธิ์ ลำปลายมาศ 8,379 100 21 0.25 122 02906 รพ.สต.บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 03 ตำบลลำดวน กระสัง 10,406 42 0.4 123 03075 รพ.สต.บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 03 ตำบลลำนางรอง โนนดินแดง 3,684 15 0.41 125 02993 รพ.สต.บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลแสลงพัน 11,267 48 0.43 128 02895 รพ.สต.บ้านโจด หมู่ที่ 13 ตำบลปะเคียบ คูเมือง 12,710 58 0.46 129 02975 รพ.สต.บ้านโคกสัมพันธ์ หมู่ที่ 02 ตำบลประทัดบุ ประโคนชัย 9,854 46 0.47 130 02951 สอ.บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 04 ตำบลหนองแวง ละหานทราย 3,465 17 0.49 132 02992 รพ.สต.บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 03 ตำบลหนองคู 10,134 51 0.5 134 02968 รพ.สต.บ้านพิณทอง หมู่ที่ 13 ตำบลไพศาล 10,099 0.51 136 03048 รพ.สต.บ้านป่าชัน หมู่ที่ 03 ตำบลป่าชัน พลับพลาชัย 9,544 0.53 140 02888 รพ.สต.บ้านสวายสอ หมู่ที่ 01 ตำบลบัวทอง เมืองบุรีรัมย์ 12,709 85 0.67 151 02919 รพ.สต.บ้านกันทรารมย์ หมู่ที่ 02 ตำบลกันทรารมย์ 17,715 163 0.92 155 03031 รพ.สต.บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ 14 ตำบลหูทำนบ ปะคำ 10,219 1.29 181 77670 ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์สาขา 3 (วัดอิสาณ) 34,163 34,161 2 99.99 275 0.8 183 02929 รพ.สต.บ้านสิงห์ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านสิงห์ นางรอง 14,008 14,007 1 66 185 03060 รพ.สต.บ้านดงบัง หมู่ที่ 03 ตำบลดงอีจาน โนนสุวรรณ 13,794 13,793 7 0.05

14 อันดับคุณภาพข้อมูล OP/PP Individual Data ระดับหน่วยบริการ TOP 1000 (5)
Data Quality Ranking อันดับคุณภาพข้อมูล OP/PP Individual Data ระดับหน่วยบริการ TOP 1000 (5) ลำดับ หน่วยบริการ อำเภอ ส่งทั้งหมด ผ่าน ไม่ผ่าน %ผ่าน CID %CID Not Match 188 03020 รพ.สต.บ้านมะพริก หมู่ที่ 12 ตำบลสะแก สตึก 13,192 13,191 1 99.99 22 0.17 190 03030 รพ.สต.บ้านหูทำนบ หมู่ที่ 12 ตำบลหูทำนบ ปะคำ 12,895 12,894 18 0.14 191 02997 รพ.สต.บ้านหนองผะองค์ หมู่ที่ 04 ตำบลหนองกะทิง ลำปลายมาศ 12,721 12,720 35 0.28 192 03018 รพ.สต.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลชุมแสง 12,685 12,684 3 0.02 194 02938 รพ.สต.บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 04 ตำบลเมืองไผ่ หนองกี่ 12,538 12,537 0.01 195 03046 รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น หมู่ที่ 03 ตำบลโคกขมิ้น พลับพลาชัย 12,533 12,532 32 0.26 196 03008 รพ.สต.บ้านหนองโดน หมู่ที่ 02 ตำบลหนองโดน 12,446 12,445 50 0.4 197 03029 รพ.สต.บ้านเทพพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโคกมะม่วง 24,844 24,842 2 29 0.12 198 02982 รพ.สต.บ้านละหานทรายใหม่ หมู่ที่ 03 ตำบลหินลาด บ้านกรวด 12,350 12,349 199 02989 รพ.สต.บ้านแวง หมู่ที่ 01 ตำบลบ้านแวง พุทไธสง 12,267 12,266 9 0.07 202 03084 รพ.สต.บ้านดอนไม้ไฟ หมู่ที่ 07 ตำบลตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ 11,285 11,284 6 0.05 203 03028 รพ.สต.บ้านปลื้มใต้ หมู่ที่ 20 ตำบลโคกมะม่วง 11,231 11,230 5 0.04 205 13839 รพ.สต.บ้านยางโป่งสะเดา หมู่ที่ 01 ตำบลตาจง ละหานทราย 11,000 10,999 57 0.52 206 03059 รพ.สต.โคกรัก หมู่ที่ 07 ตำบลโกรกแก้ว โนนสุวรรณ 10,921 10,920 95 0.87 207 02897 รพ.สต.บ้านโนนยานาง หมู่ที่ 11 ตำบลพรสำราญ คูเมือง 10,823 10,822 24 0.22 208 02933 รพ.สต.บ้านหัวถนน หมู่ที่ 01 ตำบลหัวถนน นางรอง 10,691 10,690 0.03

15 อันดับคุณภาพข้อมูล OP/PP Individual Data ระดับหน่วยบริการ TOP 1000 (6)
Data Quality Ranking อันดับคุณภาพข้อมูล OP/PP Individual Data ระดับหน่วยบริการ TOP 1000 (6) ลำดับ หน่วยบริการ อำเภอ ส่งทั้งหมด ผ่าน ไม่ผ่าน %ผ่าน CID %CID Not Match 209 77671 ศสช.โรงพยาบาลบุรีรัมย์ สาขา1(สหชัชวาล) เมืองบุรีรัมย์ 32,045 32,042 3 99.99 292 0.91 212 03012 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 02 ตำบลหนองใหญ่ สตึก 21,026 21,024 2 27 0.13 214 02915 รพ.สต.บ้านไม้แดง หมู่ที่ 03 ตำบลชุมแสง กระสัง 10,232 10,231 1 18 0.18 215 02908 รพ.สต.บ้านจอม หมู่ที่ 07 ตำบลสองชั้น 10,128 10,127 17 0.17 218 03004 รพ.สต.บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 07 ตำบลโคกล่าม ลำปลายมาศ 9,901 9,900 7 0.07 227 13843 รพ.สต.บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 04 ตำบลทะเมนชัย 9,559 9,558 59 0.62 233 22126 รพ.สต.บุไร่อ้อย หมู่ที่ 06 ตำบลเจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ 8,760 8,759 33 0.38 235 02999 รพ.สต.บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 01 ตำบลโคกกลาง 8,714 8,713 12 0.14 239 02911 รพ.สต.บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ 17 ตำบลหนองเต็ง 16,825 16,823 0.01 240 02974 รพ.สต.บ้านโคกรัง หมู่ที่ 03 ตำบลโคกตูม ประโคนชัย 8,385 8,384 241 02927 รพ.สต.บ้านหนองไทร หมู่ที่ 01 ตำบลหนองไทร นางรอง 16,735 16,733 0.04 242 02913 รพ.สต.บ้านเมืองไผ่ หมู่ที่ 01 ตำบลเมืองไผ่ 8,228 8,227 20 0.24 243 02934 รพ.สต.บ้านชุมแสง หมู่ที่ 02 ตำบลทุ่งแสงทอง 8,214 8,213 0.02 245 03055 รพ.สต.บ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 01 ตำบลโคกเหล็ก ห้วยราช 16,111 16,109 14 0.09 251 03074 รพ.สต.บ้านลำนางรอง หมู่ที่ 02 ตำบลลำนางรอง โนนดินแดง 15,652 15,650 0.21 252 03049 รพ.สต.บ้านสำโรง หมู่ที่ 01 ตำบลสำโรง พลับพลาชัย 15,589 15,587 23 0.15

16 อันดับคุณภาพข้อมูล OP/PP Individual Data ระดับหน่วยบริการ TOP 1000 (7)
Data Quality Ranking อันดับคุณภาพข้อมูล OP/PP Individual Data ระดับหน่วยบริการ TOP 1000 (7) ลำดับ หน่วยบริการ อำเภอ ส่งทั้งหมด ผ่าน ไม่ผ่าน %ผ่าน CID %CID Not Match 257 15090 รพ.สต.บ้านกระสัง หมู่ที่ 12 ตำบลกระสัง เมืองบุรีรัมย์ 14,769 14,767 2 99.99 48 0.33 259 12409 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 44,111 44,105 6 89 0.2 264 03000 รพ.สต.บ้านว่านพัฒนา หมู่ที่ 05 ตำบลโคกสะอาด ลำปลายมาศ 21,227 21,224 3 124 0.58 271 02964 รพ.สต.บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 08 ตำบลปังกู ประโคนชัย 13,889 13,887 13 0.09 272 02943 รพ.สต.บ้านลุงขี้หนู หมู่ที่ 01 ตำบลท่าโพธิ์ชัย หนองกี่ 6,896 6,895 1 12 0.17 275 02902 รพ.สต.บ้านกรูด หมู่ที่ 12 ตำบลตูมใหญ่ คูเมือง 13,641 13,639 9 0.07 276 02916 รพ.สต.บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 04 ตำบลชุมแสง กระสัง 6,790 6,789 53 0.78 279 02988 รพ.สต.บ้านแฮด หมู่ที่ 05 ตำบลบ้านเป้า พุทไธสง 13,412 13,410 15 0.11 282 03001 รพ.สต.บ้านหนองครก หมู่ที่ 02 ตำบลเมืองแฝก 19,754 19,751 99.98 39 283 02875 รพ.สต.บ้านหนองโพรง หมู่ที่ 05 ตำบลอิสาณ 32,825 32,820 5 85 0.26 284 02941 รพ.สต.บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 09 ตำบลโคกสว่าง 12,994 12,992 0.02 291 03088 รพ.สต.ยายแย้ม หมู่ที่ 11 ตำบลยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ 12,827 12,825 60 0.47 292 03070 รพ.สต.บ้านหนองเยือง หมู่ที่ 02 ตำบลหนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์ 6,411 6,410 51 0.8 294 03053 รพ.สต.บ้านตะโก หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านตะโก ห้วยราช 6,367 6,366 0.24 299 02946 รพ.สต.บ้านตาจง หมู่ที่ 05 ตำบลตาจง ละหานทราย 24,925 24,921 4 44 0.18 302 02894 รพ.สต.บ้านปะเคียบ หมู่ที่ 16 ตำบลปะเคียบ 12,084 12,082 0.05

17 อันดับคุณภาพข้อมูล OP/PP Individual Data ระดับหน่วยบริการ TOP 1000 (8)
Data Quality Ranking อันดับคุณภาพข้อมูล OP/PP Individual Data ระดับหน่วยบริการ TOP 1000 (8) ลำดับ หน่วยบริการ อำเภอ ส่งทั้งหมด ผ่าน ไม่ผ่าน %ผ่าน CID %CID Not Match 306 02912 รพ.สต.บ้านหว้าใต้ หมู่ที่ 09 ตำบลหนองเต็ง กระสัง 11,886 11,884 2 99.98 47 0.4 310 02957 รพ.สต.โคกว่าน หมู่ที่ 03 ตำบลโคกว่าน ละหานทราย 11,648 11,646 6 0.05 314 03054 รพ.สต.บ้านสนวน หมู่ที่ 03 ตำบลสนวน ห้วยราช 11,553 11,551 0.02 315 03058 รพ.สต.บ้านทุ่งจังหัน หมู่ที่ 02 ตำบลทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ 11,506 11,504 44 0.38 317 03025 รพ.สต.บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 01 ตำบลไทยเจริญ ปะคำ 11,502 12 0.1 318 02996 รพ.สต.บ้านตลาดโพธิ์ หมู่ที่ 01 ตำบลตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ 11,458 11,456 7 0.06 323 13847 รพ.สต.บ้านหนองการะโก หมู่ที่ 07 ตำบลแคนดง แคนดง 5,630 5,629 1 0.11 326 03042 รพ.สต.บ้านปราสาททอง หมู่ที่ 09 ตำบลเมืองฝ้าย หนองหงส์ 16,771 16,768 3 31 0.18 332 03051 รพ.สต.บ้านใหม่ หมู่ที่ 04 ตำบลสามแวง 10,960 10,958 4 0.04 333 03056 รพ.สต.บ้านเมืองโพธิ์ หมู่ที่ 03 ตำบลเมืองโพธิ์ 10,896 10,894 20 336 03086 รพ.สต.บ้านถาวร หมู่ที่ 01 ตำบลถาวร เฉลิมพระเกียรติ 10,828 10,826 150 1.39 337 02962 รพ.สต.บ้านจระเข้มาก หมู่ที่ 01 ตำบลจรเข้มาก ประโคนชัย 10,785 10,783 9 0.08 339 02944 รพ.สต.บ้านโคกสูง-คูขาด หมู่ที่ 02 ตำบลโคกสูง หนองกี่ 10,730 10,728 23 0.21 345 02966 รพ.สต.บ้านตลุงเก่า หมู่ที่ 03 ตำบลโคกม้า 10,297 10,295 45 0.44 346 02922 รพ.สต.บ้านเขว้า หมู่ที่ 17 ตำบลสะเดา นางรอง 10,249 10,247 5 351 02984 รพ.สต.บ้านสายโท 5 ใต้ หมู่ที่ 03 ตำบลจันทบเพชร บ้านกรวด 15,182 15,179

18 อันดับคุณภาพข้อมูล OP/PP Individual Data ระดับหน่วยบริการ TOP 1000 (9)
Data Quality Ranking อันดับคุณภาพข้อมูล OP/PP Individual Data ระดับหน่วยบริการ TOP 1000 (9) ลำดับ หน่วยบริการ อำเภอ ส่งทั้งหมด ผ่าน ไม่ผ่าน %ผ่าน CID %CID Not Match 353 02939 รพ.สต.บ้านดอนอะราง หมู่ที่ 10 ตำบลดอนอะราง หนองกี่ 20,106 20,102 4 99.98 15 0.07 354 02960 รพ.สต.บ้านไทร หมู่ที่ 03 ตำบลบ้านไทร ประโคนชัย 14,957 14,954 3 309 2.07 358 02958 รพ.สต.บ้านหนองหมี หมู่ที่ 07 ตำบลโคกว่าน ละหานทราย 4,908 4,907 1 360 03015 รพ.สต.บ้านป่าหนาม หมู่ที่ 13 ตำบลดงพลอง แคนดง 14,683 14,680 8 0.05 366 02930 รพ.สต.บ้านโคกแร่ หมู่ที่ 14 ตำบลลำไทรโยง นางรอง 9,644 9,642 2 5 367 02893 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่ที่ 03 ตำบลเมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ 14,423 14,420 371 03026 รพ.สต.บ้านโคกลอย หมู่ที่ 10 ตำบลไทยเจริญ ปะคำ 9,565 9,563 373 03073 รพ.สต.บ้านหนองกก หมู่ที่ 01 ตำบลส้มป่อย โนนดินแดง 9,543 9,541 20 0.21 379 03085 รพ.สต.บ้านโคกตาหึงพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลอีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ 9,215 9,213 119 1.29 395 02969 รพ.สต.บ้านตะโกตาพิ หมู่ที่ 01 ตำบลตะโกตาพิ 8,773 8,771 0.23 398 03043 รพ.สต.บ้านหนองโคลน หมู่ที่ 04 ตำบลสระทอง หนองหงส์ 12,968 12,965 23 0.18 399 03016 รพ.สต.บ้านนาลาว หมู่ที่ 05 ตำบลดอนมนต์ สตึก 12,955 12,952 33 0.25 402 03011 รพ.สต.บ้านเมืองแก หมู่ที่ 15 ตำบลเมืองแก 17,164 17,160 0.02 404 02881 รพ.สต.บ้านยาง หมู่ที่ 04 ตำบลบ้านยาง 25,721 25,715 6 36 0.14 406 03017 รพ.สต.บ้านชุมแสง หมู่ที่ 02 ตำบลชุมแสง 12,737 12,734 411 02935 รพ.สต.หนองโสน หมู่ที่ 09 ตำบลหนองโสน 12,592 12,589 13 0.1

19 Data Quality Ranking อันดับคุณภาพข้อมูล OP/PP Individual Data ระดับหน่วยบริการ TOP 1000 (10) ลำดับ หน่วยบริการ อำเภอ ส่งทั้งหมด ผ่าน ไม่ผ่าน %ผ่าน CID %CID Not Match 412 03036 รพ.สต.บ้านหนองแวง หมู่ที่ 02 ตำบลดอนกอก นาโพธิ์ 8,385 8,383 2 99.98 34 0.41 413 02978 รพ.สต.บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 05 ตำบลโนนเจริญ บ้านกรวด 20,875 20,870 5 28 0.13 433 03041 รพ.สต.บ้านเสาเดียว หมู่ที่ 01 ตำบลเสาเดียว หนองหงส์ 15,847 15,843 4 99.97 12 0.08 443 02905 รพ.สต.บ้านลำดวน หมู่ที่ 01 ตำบลลำดวน กระสัง 15,545 15,541 7 0.05 444 02910 รพ.สต.บ้านตะครองใต้ หมู่ที่ 03 ตำบลสูงเนิน 11,651 11,648 3 239 2.05 451 02900 รพ.สต.บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 13 ตำบลหินเหล็กไฟ คูเมือง 11,506 11,503 11 0.1 454 03037 รพ.สต.บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ 06 ตำบลห้วยหิน 7,622 7,620 59 0.77 457 02981 รพ.สต.บ้านสายโท 12 หมู่ที่ 07 ตำบลสายตะกู 7,588 7,586 0.09 469 13844 รพ.สต.บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 08 ตำบลผไทรินทร์ ลำปลายมาศ 7,269 7,267 19 0.26 477 02994 รพ.สต.บ้านแสลงพัน หมู่ที่ 07 ตำบลแสลงพัน 7,102 7,100 23 0.32 478 03044 รพ.สต.บ้านจันดุม หมู่ที่ 02 ตำบลจันดุม พลับพลาชัย 10,632 10,629 494 03038 รพ.สต.บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 07 ตำบลห้วยหิน 16,789 16,784 18 0.11 519 02940 รพ.สต.บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลดอนอะราง หนองกี่ 6,347 6,345 521 02998 รพ.สต.บ้านโกรกประดู่ หมู่ที่ 06 ตำบลโคกกลาง 9,472 9,469 0.19 532 03032 รพ.สต.บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลนาโพธิ์ 12,458 12,454 9 0.07 554 03078 รพ.สต.บ้านมะขามป้อม หมู่ที่ 11 ตำบลปราสาท บ้านด่าน 8,964 8,961 0.02

20 Data Quality Ranking อันดับคุณภาพข้อมูล OP/PP Individual Data ระดับหน่วยบริการ TOP 1000 (11) ลำดับ หน่วยบริการ อำเภอ ส่งทั้งหมด ผ่าน ไม่ผ่าน %ผ่าน CID %CID Not Match 556 02987 รพ.สต.บ้านคลองม่วง หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านจาน พุทไธสง 14,899 14,894 5 99.97 61 0.41 579 02959 รพ.สต.บ้านแสลงโทน หมู่ที่ 03 ตำบลแสลงโทน ประโคนชัย 11,305 11,301 4 99.96 0.04 580 02956 รพ.สต.บ้านหนองกราด หมู่ที่ 06 ตำบลหนองตะครอง ละหานทราย 5,648 5,646 2 1 0.02 583 02877 รพ.สต.บ้านบัว หมู่ที่ 01 ตำบลบ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ 19,661 19,654 7 6 0.03 585 02909 รพ.สต.บ้านสูงเนิน หมู่ที่ 01 ตำบลสูงเนิน กระสัง 8,417 8,414 3 0.06 593 02926 รพ.สต.บ้านผักหวาน หมู่ที่ 05 ตำบลถนนหัก นางรอง 11,062 11,058 628 03087 รพ.สต.บ้านบุตาพวง หมู่ที่ 06 ตำบลถาวร เฉลิมพระเกียรติ 5,198 5,196 12 0.23 655 13841 รพ.สต.หงอนไก่ หมู่ที่ 03 ตำบลหนองแวง 9,794 9,790 33 0.34 661 03027 รพ.สต.บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 01 ตำบลหนองบัว ปะคำ 14,371 14,365 16 0.11 665 02986 รพ.สต.บ้านม่วงใต้ หมู่ที่ 08 ตำบลมะเฟือง 7,148 7,145 8 688 02898 รพ.สต.บ้านหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 01 ตำบลหินเหล็กไฟ คูเมือง 16,050 16,043 26 0.16 695 02923 รพ.สต.บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 02 ตำบลชุมแสง 11,334 11,329 60 0.53 741 10217 รพ.สต.บ้านสายตรี 4 หมู่ที่ 06 ตำบลบึงเจริญ บ้านกรวด 8,454 8,450 99.95 27 0.32 753 02953 รพ.สต.บ้านศรีทายาท หมู่ที่ 08 ตำบลหนองแวง 6,164 6,161 49 0.79 759 02947 รพ.สต.บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ 01 ตำบลสำโรงใหม่ 10,174 10,169 22 0.22 771 02955 รพ.สต.บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 04 ตำบลหนองตะครอง 12,027 12,021 56 0.47

21 Data Quality Ranking อันดับคุณภาพข้อมูล OP/PP Individual Data ระดับหน่วยบริการ TOP 1000 (12) ลำดับ หน่วยบริการ อำเภอ ส่งทั้งหมด ผ่าน ไม่ผ่าน %ผ่าน CID %CID Not Match 798 02892 รพ.สต.บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 08 ตำบลกลันทา เมืองบุรีรัมย์ 11,661 11,655 6 99.95 77 0.66 810 15224 รพ.สต.บ้านหนองบัว หมู่ที่ 09 ตำบลดอนกอก นาโพธิ์ 7,609 7,605 4 11 0.14 811 02976 รพ.สต.บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 05 ตำบลสี่เหลี่ยม ประโคนชัย 11,408 11,402 15 0.13 831 14275 รพ.สต.บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 03 ตำบลหนองกง นางรอง 7,264 7,260 99.94 13 0.18 848 03063 รพ.สต.บ้านหนองตาเปล่ง หมู่ที่ 06 ตำบลช่อผกา ชำนิ 14,216 14,208 8 39 0.27 866 02921 รพ.สต.บ้านหนองกก หมู่ที่ 09 ตำบลสะเดา 13,964 13,956 131 0.94 871 02948 รพ.สต.บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรงใหม่ ละหานทราย 6,912 6,908 53 0.77 878 02931 รพ.สต.บ้านโคกยาง หมู่ที่ 10 ตำบลทรัพย์พระยา 17,111 17,101 10 16 0.09 881 02972 รพ.สต.บ้านหนองบอน หมู่ที่ 01 ตำบลหนองบอน 13,577 13,569 35 0.26 884 03072 รพ.สต.ซับคะนึง หมู่ที่ 14 ตำบลโนนดินแดง โนนดินแดง 5,059 5,056 3 12 0.24 890 02876 รพ.สต.บ้านหัววัว หมู่ที่ 04 ตำบลเสม็ด 26,686 26,670 41 0.15 897 02880 รพ.สต.บ้านสวายจีก หมู่ที่ 01 ตำบลสวายจีก 23,178 23,164 14 0.06 927 02985 รพ.สต.บ้านหลัก หมู่ที่ 01 ตำบลเขาดินเหนือ บ้านกรวด 9,489 9,483 0.16 933 23920 รพ.สต.โนนดินแดง หมู่ที่ 07 ตำบลโนนดินแดง 4,716 4,713 33 0.7 938 02979 รพ.สต.บ้านหนองไม้งาม หมู่ที่ 09 ตำบลหนองไม้งาม 18,795 18,783 192 1.02 990 03065 รพ.สต.บ้านโคกสนวน หมู่ที่ 01 ตำบลโคกสนวน 11,722 11,714 99.93 30 999 03023 รพ.สต.บ้านกระสัง หมู่ที่ 01 ตำบลกระสัง สตึก 13,094 13,085 9 0.05

22 Data Quality Ranking หน่วยบริการ จังหวัดบุรีรัมย์ ติดอันดับ TOP 10 จำนวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.57 หน่วยบริการ จังหวัดบุรีรัมย์ ติดอันดับ TOP 100 จำนวน 46 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.11 หน่วยบริการ จังหวัดบุรีรัมย์ ติดอันดับ TOP 1000 จำนวน 193 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75.98

23 Data Quality Under Surveillance

24 ผลการส่งแฟ้ม DEATH ปี 2556

25 ความสัมพันธ์ของคนตายกับบริการโรคเรื้อรัง (Chronic) ที่ควรปรับปรุง

26 แฟ้ม Chronic ที่เสียชีวิต ที่ควรปรับปรุง รายอำเภอ

27 การให้บริการ EPI ในผู้เสียชีวิต

28 การให้บริการ EPI ในผู้เสียชีวิต รายอำเภอ

29 การให้บริการคัดกรองโรคเรื้อรังในผู้เสียชีวิต

30 การให้บริการคัดกรองโรคเรื้อรังในผู้เสียชีวิต รายอำเภอ

31 Data Quality Under Pending
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2556 กับปี 2557 รอบเวลาเดียวกัน (ส.ค.-ต.ค.) แฟ้ม NCDSCREEN พบว่า ในปี 2556 มีการคัดกรองคนตาย 611 ราย ในปี 2557 เพิ่มเป็น 896 ราย

32 คุณภาพข้อมูล OP+PP ที่ประมวลผลโดย สปสช.กลาง
02892 รพ.สต.โคกกลาง มีประวัติการส่งข้อมูลในเดือน 1156 แต่ไม่มีผลการตรวจสอบข้อมูล

33 คุณภาพข้อมูล OP ที่ประมวลผลโดย สปสช.กลาง
สาเหตุ เดือน 8/56 รพ.ค่ายฯ ERROR 100% OP9205 : ข้อมูลวันที่รับบริการ(DATE_SERV) ไม่อยู่ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม มิถุนายน 2557 OP9230 : ข้อมูลการวินิจฉัยโรคไม่ถูกต้องจากผลการตรวจสอบการวินิจฉัยโรคที่เป็น Principle diagnosis เดือน 9/56 รพ.ละหานทราย ERROR OP %

34 คุณภาพข้อมูล PP ที่ประมวลผลโดย สปสช.กลาง
สาเหตุ เดือน 7/56 PP รพ. ERROR 58.20% รพ.ค่ายฯ ERROR 87.69% , รพ.พุทไธสง ERROR 46.04% , รพ.สตึก ERROR 41.82%, รพ.นาโพธิ์ ERROR 38.51% เดือน 10/56 รพ.ทุกแห่งมี chronic error 42.24% NCDSCREEN error 25.06% , person error 49.61%

35 ระบบงานช่วยตรวจสอบผลการส่งข้อมูลและการจัดการข้อมูล จังหวัดบุรีรัมย์
เว็บไซด์หลักในการเชื่อมต่อกับระบบงานที่เกี่ยวข้อง : เว็บไซด์ตรวจสอบข้อมูล OP/PP บุรีรัมย์ : เว็บไซด์ตรวจสอบข้อมูลงานแพทย์แผนไทย : เว็บไซด์ตรวจสอบการรับ-ส่งข้อมูลเข้า Data Center : เว็บไซด์ตรวจสอบรายงานจาก Data Center : เว็บไซด์ตรวจสอบผลงานตามตัวชี้วัดกระทรวง จังหวัด QOF P4PP Dental จังหวัดบุรีรัมย์ : เว็บไซด์ตรวจสอบผลงานระดับเขต :

36 เว็บไซด์ตรวจสอบข้อมูล OP/PP บุรีรัมย์ : http://203.157.162.18/opbro/

37 เมนู : การตรวจสอบสถานะคนตายในบัญชี 1
เว็บไซด์ตรวจสอบข้อมูล OP/PP บุรีรัมย์ : เมนู : การตรวจสอบสถานะคนตายในบัญชี 1

38 เมนู : การตรวจสอบสถานะคนตายในบัญชี 1
เว็บไซด์ตรวจสอบข้อมูล OP/PP บุรีรัมย์ : เมนู : การตรวจสอบสถานะคนตายในบัญชี 1

39 เมนู : การตรวจสอบสถานะคนตายในบัญชี 1
เว็บไซด์ตรวจสอบข้อมูล OP/PP บุรีรัมย์ : เมนู : การตรวจสอบสถานะคนตายในบัญชี 1

40 เมนู : การตรวจสอบสถานะคนตายในบัญชี 1
เว็บไซด์ตรวจสอบข้อมูล OP/PP บุรีรัมย์ : เมนู : การตรวจสอบสถานะคนตายในบัญชี 1 เมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการส่ง synchronize ข้อมูลเข้า datacenter และต่อไปควรมีการสำรวจข้อมูลคนตายโดย อสม.ทุกเดือนและปรับปรุงข้อมูลทุกเดือน และสุดท้ายควรมีการบันทึกข้อมูลตามการให้บริการจริง ปัญหาการเอาคนตายไปรับบริการจะไม่เกิดขึ้นต่อไป

41 เมนู : ข้อมูล PERSON ที่ซ้ำซ้อนในบัญชี 1
เว็บไซด์ตรวจสอบข้อมูล OP/PP บุรีรัมย์ : เมนู : ข้อมูล PERSON ที่ซ้ำซ้อนในบัญชี 1 สาเหตุ เนื่องจาก มีประชากรที่มีสถานะ การอยู่อาศัย 1,3 ซ้ำซ้อนกัน ทั้งหมด 57,876 ราย รวมทั้งสิ้น 118,729 รายการ ทำให้จำนวนประชากรเกินไปจากจำนวนที่มีอยู่ตามทะเบียนราษฎร์

42 เมนู : ข้อมูล PERSON ที่ซ้ำซ้อนในบัญชี 1
เว็บไซด์ตรวจสอบข้อมูล OP/PP บุรีรัมย์ : เมนู : ข้อมูล PERSON ที่ซ้ำซ้อนในบัญชี 1

43 เมนู : ข้อมูล PERSON ที่ซ้ำซ้อนในบัญชี 1
เว็บไซด์ตรวจสอบข้อมูล OP/PP บุรีรัมย์ : เมนู : ข้อมูล PERSON ที่ซ้ำซ้อนในบัญชี 1 เมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการส่ง synchronize ข้อมูลเข้า datacenter และต่อไปควรมีการสำรวจข้อมูลประชากร ปีละหนึ่งครั้ง เพื่อปรับปรุงสถานะ การอยู่อาศัยให้ถูกต้องตามความจริงต่อไป

44 อบทั้งหมด อบผ่าน ผ่านร้อยละ อบไม่ผ่าน 37,919 34,442 90.83 3,477
เว็บไซด์ตรวจสอบข้อมูลงานแพทย์แผนไทย : ผลงานการให้บริการแพทย์แผนไทย ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2556 ข้อมูลจากฐานข้อมูล 21 แฟ้ม ณ วันที่ :57:36 นวดทั้งหมด นวดนอกสถานพยาบาล นวดผ่าน ผ่านร้อยละ นวดไม่ผ่าน 111,429 725 107,153 96.16 3,551 ประคบทั้งหมด ประคบนอกสถานพยาบาล ประคบผ่าน ผ่านร้อยละ ประคบไม่ผ่าน 96,120 675 94,278 98.08 1,167 อบทั้งหมด อบผ่าน ผ่านร้อยละ อบไม่ผ่าน 37,919 34,442 90.83 3,477

45 การแก้ไข เพิ่มเติม ข้อมูลผู้ให้บริการแพทย์แผนไทย
เว็บไซด์ตรวจสอบข้อมูลงานแพทย์แผนไทย : 1 การแก้ไข เพิ่มเติม ข้อมูลผู้ให้บริการแพทย์แผนไทย 2 3 4

46 ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วเลือก save เพื่อบันทึก
5 ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วเลือก save เพื่อบันทึก

47 เว็บไซด์ตรวจสอบผลงานตามตัวชี้วัดกระทรวง จังหวัด QOF P4PP Dental จังหวัดบุรีรัมย์ :

48 รายการตัวชี้วัด QOF 27 ตัว (9/16) 284,536,795 บาท ตัวชี้วัดด้านที่ 1
(1000 คะแนน) 284,536,795 บาท ตัวชี้วัดด้านที่ 1 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (400 คะแนน) 11 ตัว ตัวชี้วัดกลาง 3 ตัว ตัวชี้วัดพื้นที่ 8 ตัว ตัวชี้วัดด้านที่ 2 การจัดบริการปฐมภูมิ (300 คะแนน) 7 ตัว ตัวชี้วัดกลาง 4 ตัว ตัวชี้วัดพื้นที่ 3 ตัว ตัวชี้วัดด้านที่ 3 การพัฒนาองค์กร (200 คะแนน) 5 ตัว ตัวชี้วัดกลาง 2 ตัว ตัวชี้วัดพื้นที่ 3 ตัว ตัวชี้วัดด้านที่ 4 ตอบสนองปัญหาพื้นที่ (100 คะแนน) 4 ตัว ตัวชี้วัดพื้นที่ 4 ตัว

49 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ตัวชี้วัดด้านที่ 1 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ข้อ ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล ผู้ประมวลผล 1.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ OP/PP (21 แฟ้ม) สปสช.กลาง 1.2 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 1.3 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี ปี ภายใน 5 ปี Pap Registry 1.4 ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ สปสช. เขต+IT เขต 1.5 ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีนโรคหัด 1.6 ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน DPT5

50 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ตัวชี้วัดด้านที่ 1 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ข้อ ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล ผู้ประมวลผล 1.7 ร้อยละของเด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก OP/PP (21 แฟ้ม)/ 43 แฟ้ม สปสช. เขต+IT เขต 1.8 ร้อยละของเด็กประถม 1 ได้รับการตรวจช่องปาก 1.9 ร้อยละของเด็กนักเรียนชั้น ป.6 ได้รับวัคซีน dT OP/PP (21 แฟ้ม) 1.10 ร้อยละของประชาชนตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 1.11 ร้อยละของประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

51 ตัวชี้วัดด้านที่ 2 การจัดบริการปฐมภูมิ
ข้อ ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล ผู้ประมวลผล 2.1 อัตราส่วน OP ปฐมภูมิ/รพ. OP/PP (21 แฟ้ม) สปสช.กลาง 2.2 อัตราการรับเข้าโรงพยาบาลจากโรคหืด IP e-claim OP/PP OPAE 2.3 อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น 2.4 อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง 2.5 อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มี HbA1C<7% สปสช. เขต+IT เขต 2.6 อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจจอประสาทตาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 2.7 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ <140/90 mmHg เพิ่มขึ้น

52 ตัวชี้วัดด้านที่ 3 การพัฒนาองค์กร
ข้อ ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล ผู้ประมวลผล 3.1 ร้อยละประชาชนมีหมอใกล้บ้านใกล้ใจดูแล DataCenter สปสช. สปสช.กลาง 3.2 ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิผ่านเกณฑ์การขึ้นทะเบียน (แบบไม่มีเงื่อนไข) 3.3 DHS มีการจัดระบบสนับสนุนการจัดบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ ประกอบด้วยระบบยาและเวชภัณฑ์ IC LAB ระบบข้อมูล ระบบการให้คำปรึกษา Self Assessment สปสช.เขต 3.4 DHS มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว อย่างน้อย 1 คน survey 3.5 ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (NP) ปฏิบัติงานประจำอย่างน้อยแห่งละ 1 คน

53 ตัวชี้วัดด้านที่ 4 ตอบสนองปัญหาพื้นที่
ข้อ ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล ผู้ประมวลผล 4.1 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับบริการใส่ฟันเทียม E-claim/ Identdata สปสช. เขต+IT เขต 4.2 ร้อยละของการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะใน 2 โรคเป้าหมาย (URI,AGE) OP/PP (21 แฟ้ม) 4.3 ร้อยละของประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง Blinding Cataract Datacenter สสจ. 4.4 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนด้านการตรวจเท้า

54 สรุปแหล่งที่มาของข้อมูล
ลำดับ แหล่งข้อมูล จำนวน สปสช.ประมวล เขตประมวล 1 OP/PP (21 แฟ้ม) 14 3 11 2 IP E-claim Pap registry 4 Data Center สปสช. 5 Data Center สสจ. 6 Self Assessment 7 Survey 8 Identdata 9 OP/PP (21 แฟ้ม)/43 แฟ้ม รวม 27 18 Dataset ที่ต้องประมวล 17

55 ตัวชี้วัด QOF จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย
ลำดับ เป้าหมาย ข้อ ชื่อตัวชี้วัด 1 E:Education 1.8 ร้อยละของเด็กประถม 1 ได้รับการตรวจช่องปาก 1.9 ร้อยละของเด็กนักเรียนชั้น ป.6 ได้รับวัคซีน dT 2 C:Child 1.5 ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีนโรคหัด 1.6 ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน DPT5 1.7 ร้อยละของเด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 3 A:ANC 1.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 1.2 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 1.4 ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ 4 N:NCD 1.10 ร้อยละของประชาชนตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 2.5 อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มี HbA1C<7% 2.6 อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจจอประสาทตาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 2.7 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ <140/90 mmHg เพิ่มขึ้น 4.4 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนด้านการตรวจเท้า 5 O:Older 1.11 ร้อยละของประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 4.3 ร้อยละของประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง Blinding Cataract 6 OP : OPD 2.1 อัตราส่วน OP ปฐมภูมิ/รพ. 4.2 ร้อยละของการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะใน 2 โรคเป้าหมาย (URI,AGE)

56 ตัวชี้วัด คตค. จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายและแหล่งข้อมูล
ลำดับ เป้าหมาย ข้อ ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล 1 W:Working 1.1 หญิงวัยเจริญพันธ์อายุ ปีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสะสม ครอบคลุม ร้อยละ 70 Papregistry 1.2 อัตราการคลอดในมารดาอายุ15–19 ปี ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิงอายุ ปีพันคน DataCenter 2 E:Education 2.1 เด็กนักเรียน ป.6 ได้รับวัคซีน dT >=90 2.2 เด็กนักเรียนชั้น ป1 ได้รับการช่องปากและบันทึกข้อมูล (≥85) 2.3 ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดและไม่กลับไปเสพซ้ำ ร้อยละ 80 รายงาน (บสต.5) 3 C:Child 3.1 เด็กอายุ5ปี ที่ได้รับวัคซีนDTP5 >=90 3.2 เด็ก0-3ปีได้รับฟลูออไรด์ >=50 3.3 เด็ก0-5ปี ได้รับการประเมินพัฒนาการ >=85 3.4 เด็ก0-3ปีได้รับการตรวจประเมินสุขภาพช่องปากพร้อมแผนสุขภาพรายคน >= 75 3.5 ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพดี >=70 รายงาน

57 ตัวชี้วัด คตค. จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายและแหล่งข้อมูล
ลำดับ เป้าหมาย ข้อ ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล 4 A:ANC 4.1 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ DataCenter 4.2 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง คุณภาพ 5 N:NCD 5.1 ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมความดันโลหิตสูงได้ น้อยกว่า 140/90 มม.ปรอท >=40 5.2 ผู้ป่วยเบาหวานมีระดับน้ำตาลสะสม HbA1Cน้อยกว่า 7 ≥35 5.3 สัดส่วนการรักษาผู้ป่วยที่ รพ.สต. : รพช./รพท.=40:60 5.4 ร้อยละประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง >=90 5.5 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงเบาหวาน ความดันโลหิตสูงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม3อ 2ส >=50 5.6 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ (เยี่ยมบ้าน)≥80 5.7 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ ควรได้รับการเยี่ยมบ้าน ไม่น้อยกว่า 80

58 ตัวชี้วัด คตค. จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายและแหล่งข้อมูล
ลำดับ เป้าหมาย ข้อ ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล 6 D:Disability 6.1 คนพิการได้รับการเยี่ยมและฟื้นฟูสภาพ >=80 DataCenter 6.2 ร้อยละของผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ >=90 รายงาน 7 O:Older 7.1 ผู้สูงอายุที่ติดบ้านและติดเตียงได้รับการเยี่ยมและฟื้นฟูสภาพ >=80 7.2 ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองโรคต้อกระจก >=70 8 Participant 8.1 ร้อยละ80ของชมชุน/หมู่บ้านมีค่าHI ไม่เกิน 10 8.2 รพ.สต./ศสม. จัดการเป็นธุระส่งผู้ป่วยและหญิงตั้งครรภ์ไปโรงพยาบาลแบบญาติมิตร ราย/เดือน) 8.3 ทีม นสค. สอน อสม.และปรึกษาการทำงานแบบมีส่วนร่วม 8.4 ทีม นสค.ประชุมสรุปงานเป็นทีมเป็นประจำ 8.5 นสค. นำปัญหาปรึกษาแพทย์ที่ปรึกษาเป็นประจำ 8.6 ทีม นสค. ปรับข้อมูลสภาวะสุขภาพประชาชนที่ดูแล (ความถี่ ครั้ง/สัปดาห์) 8.7 ทีม นสค.มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสุขภาพร่วมกับ อปท. (ครั้ง/เดือน)

59 เว็บไซด์ตรวจสอบผลงานตามตัวชี้วัดกระทรวง จังหวัด QOF P4PP Dental จังหวัดบุรีรัมย์ : ยังไม่แล้วเสร็จ ยังไม่แล้วเสร็จ

60 เว็บไซด์ตรวจสอบผลงานตามตัวชี้วัดกระทรวง จังหวัด QOF P4PP Dental จังหวัดบุรีรัมย์ :

61 เว็บไซด์ตรวจสอบผลงานตามตัวชี้วัดกระทรวง จังหวัด QOF P4PP Dental จังหวัดบุรีรัมย์ : ยังไม่แล้วเสร็จ

62 ผลงานเปรียบเทียบระดับเขตนครชัยบุรินทร์

63 เว็บไซด์ตรวจสอบผลงานระดับเขต : http://r9health.org
ติดตามรายละเอียด ในวันที่ 4,5 ของการอบรมเพื่อตรวจสอบและ upload Fact Sheet

64 สรุปความสำคัญของข้อมูลและการจัดการข้อมูล
1. ความสำคัญของการจัดการข้อมูล - ทำให้ข้อมูลมีคุณภาพ (ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา) - สามารถนำไปใช้ประกอบการวัดความก้าวหน้าของงานและจัดสรรเงินตามผลงานได้อย่างมั่นใจ 2. ความสำคัญของข้อมูลที่มีคุณภาพ - วัดความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตัวชี้วัดกระทรวง จังหวัด QOF P4PP Dental - เป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับการจัดสรรเงินตามผลงาน ได้แก่ QOF, P4PP, Dental, OP/PP Individual Record

65 ขอบคุณ และ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักจัดการข้อมูล” กลุ่มอำเภอโซน 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google