งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำธร สุทธิรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำธร สุทธิรัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำธร สุทธิรัตน์ http://www2.thepmk.ac.th/thepmk2/?q=node/15

2 เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน  การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี (Learning about Technology)  การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี (Learning by Technology)  การเรียนรู้กับเทคโนโลยี (Learning with Technology)

3 แนวคิดในการใช้เทคโนโลยี ช่วยการเรียนรู้  ใช้พัฒนากระบวนการทางปัญญา การรับรู้สิ่งเร้า จัดกลุ่มเป็นความคิดรวบยอด เชื่อมโยงเป็นกฎเกณฑ์ หรือหลักการ นำกฎเกณฑ์หรือหลักการไปประยุกต์ใช้ สรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่  ใช้พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา การหาความรู้เพื่อแก้ปัญหา (Problem based learning)

4 การใช้สื่อเทคโนโลยี  ขึ้นอยู่กับครูผู้สอน ว่าจะนำไปประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และ ลักษณะเฉพาะของวิชา หรือกลุ่มสาระการ เรียนรู้นั้นๆ ที่สำคัญจุดสุดท้ายของการนำสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการ สอน จะต้องมีการประเมินผลประสิทธิภาพการ ใช้สื่อนั้นๆที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน อย่างไร

5 การใช้สื่อเทคโนโลยี  สื่อสารสนเทศไม่ใช่ตัวแทนครูผู้สอนร้อย เปอร์เซ็นต์ ครูจะต้องมีจิตวิญญาณความเป็น ครูจะต้องให้ความรู้คู่ธรรมแก่ผู้เรียนเสมอ เพื่อ จะได้มีพลเมืองของประเทศชาติที่มีคุณภาพ ต่อไป

6 เทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญใน การศึกษา  ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI  ระบบสื่อประสม วิดีโอ คอมเฟอเรนซ์ Multimedia Video Conferense  อินเทอร์เน็ต  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ E-Libraly  การเรียนรู้ออนไลน์ E-Learning  สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  สื่อวีดิทัศน์ VCD DVD  World Wide Web, Email, web board  Chat, ICQ, Conference  Social Media - Line, Facebook, Youtube

7 ปัจจุบัน  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI  VCD DVD  Web-based Learning  E-book  Video Teleconference  Video on demand  Web blog

8 แผนที่ระบบอินเทอร์เน็ตในประเทศ ไทย ก. ย. 2015

9 อนาคต  Social Media Facebook Line Youtube Online application & Online service

10 Website  http://www.dlit.ac.th  https://sites.google.com/site/sornor8  http://www.trueplookpanya.com  http://www.emaha.info  http://oho.ipst.ac.th/learning-media  http://www.dlf.ac.th/


ดาวน์โหลด ppt กำธร สุทธิรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google