งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำหลักสูตร พัฒนาหัวหน้างาน เพื่อรองรับประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำหลักสูตร พัฒนาหัวหน้างาน เพื่อรองรับประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำหลักสูตร พัฒนาหัวหน้างาน เพื่อรองรับประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน

2 บทบาทของหัวหน้า งาน เจ้าของ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ การบริการ การผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ พนักงาน ผลกำไร หัวหน้างาน

3 บทบาทของหัวหน้างาน ( พิจารณาตามโครงสร้าง ) ผู้บริหาร ระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง หัวหน้างาน พนักงาน

4 หน้าที่ของหัวหน้า งาน หน้าที่ต่อครอบครัว 1 2 3 4 หน้าที่ต่อตนเอง หน้าที่ต่อการงาน หน้าที่ต่อผู้เกี่ยวข้อง ต่อ

5 หน้าที่ต่อครอบครัว บิดา หรือ มารดา สามี หรือ ภรรยา บุตร หรือ ธิดา ญาติ หรือ พี่น้อง กลุ่มเพื่อน ของตัวเอง กลุ่ม เพื่อนของสามี หรือ ภรรยา ต่อ

6 หน้าที่ต่อตนเอง นิสัยดั้งเดิม และ นิสัยปัจจุบัน พฤติกรรมการแสดงออก การปฏิบัติต่อตนเอง หรือ บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือ ความชำนาญ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ต่อ

7 หน้าที่ต่อการงาน การแสดงบทบาทของหัวหน้า การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ของหัวหน้า ความรับผิดชอบต่อ งานในหน้าที่ ต่อ

8 หน้าที่ต่อผู้เกี่ยวข้อง เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง และ ระดับกลาง เพื่อนร่วมงาน หรือ หัวหน้างาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ พนักงาน ลูกค้า หรือ ผู้ มาขอใช้บริการ

9 หน้าที่ตามปกติของ หัวหน้างาน 1. หน้าที่ในการจัดเตรียมงาน ทำความเข้าใจเมื่อได้รับ คำสั่ง วางแผนการปฏิบัติงาน จัดเตรียมคน เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ตรวจสอบความ พร้อม ต่อ

10 หน้าที่ตามปกติของ หัวหน้างาน 2. หน้าที่ในการดำเนินงาน จัดคนลงตามแผนงาน รักษาวินัย รักษาเวลา ใช้พื้นที่ปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิผล ควบคุมคุณภาพ งาน เวลา และ วัสดุ ตรวจสอบ มาตรฐานการปฏิบัติ แก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น ต่อ

11 หน้าที่ตามปกติของ หัวหน้างาน 3. หน้าที่ อื่น ๆ สังเกตสิ่งผิดปกติ ความ ล่าช้า การขาดตอน ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ และทางเดินของงาน สอนงาน หรือ ฝึกงานให้พนักงาน รักษาความ ร่วมมือ ความสามัคคี แก้ไข ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

12 ความรับผิดชอบของ หัวหน้างาน ผู้บริหารระดับสูง นโยบาย หัวหน้างาน ควบคุมกำกับดูแลพนักงาน การผลิต หรือ การบริการความปลอดภัยในการทำงาน สวัสดิการ ขวัญกำลังใจการดูแลรักษาเครื่องจักรเครื่องมือ การฝึกอบรม หรือ การสอนงานระเบียบ วินัย

13 ทักษะที่จำเป็นสำหรับ หัวหน้างาน ทักษะทางวิชาการ ทักษะการอยู่ร่วมกับ มนุษย์ ทักษะทางด้าน ความคิดและวิสัยทัศน์ วิชาการ การอยู่ร่วมกับมนุษย์ ความคิด วิสัยทัศน์ ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น

14 ความรู้ความสามารถ ของหัวหน้างาน ความรู้เกี่ยวกับงาน ความสามารถในการเป็น ผู้นำ ความสามารถในการ สั่งงาน และ สอนงาน ความสามารถในการ ปรับปรุงงาน ความสามารถใน การป้องกันอุบัติเหตุ

15 ความรู้ความสามารถ เพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ภาษาอังกฤษ ประเพณี / วัฒนธรรม เทคนิคในการบริหาร และ เทคโนโลยีสมัยใหม่


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำหลักสูตร พัฒนาหัวหน้างาน เพื่อรองรับประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google