งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทพ สุริยา ( เทพสุริยา ) ( เทพสุริยา ) ส่วนราชการที่รับผิดชอบ ภารกิจการจัดการศึกษาของ อปท. อบจ. เทศบาลอบต. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทพ สุริยา ( เทพสุริยา ) ( เทพสุริยา ) ส่วนราชการที่รับผิดชอบ ภารกิจการจัดการศึกษาของ อปท. อบจ. เทศบาลอบต. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทพ สุริยา ( เทพสุริยา ) ( เทพสุริยา ) ส่วนราชการที่รับผิดชอบ ภารกิจการจัดการศึกษาของ อปท. อบจ. เทศบาลอบต. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม 7 กองการศึกษา 6 ส่วนการศึกษ า ศาสนา และวัฒนธรรม 6 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม 8 กองการศึกษา 7/8 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 7 สำนักการศึกษา 9

2 การถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการศึกษา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทพ สุริยา ( เทพสุริยา ) การถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการศึกษา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1. พ. ร. บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ( ฉบับที 2) พ. ศ. 2549 มาตรา 30, 32, 33 2. แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2545 3. พ. ร. บ. การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 4. พ. ร. บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศธ. พ. ศ. 2546 5. กฎ ศธ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของ อปท. พ. ศ.2547 (29 ก. ย. 47) 6. กฎ ศธ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของ อปท. ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2549 (29 ก. ย.47) 7. ประกาศ ศธ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ตัวชี้วัดและระดับคุณภาพในการประเมิน ความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ อปท.(29 ก. ย.47) 8. ประกาศ ศธ. เรื่อง วิธีการและเงื่อนไขการแสดงถึงความสมัครใจให้โอนสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานไปสังกัด อปท. พ. ศ. 2549 (13 ม. ค. 49)

4 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทพ สุริยา ( เทพสุริยา ) กฎหมายการบริหารงานบุคคล ข้าราชการ พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น

5 กฎหมายการบริหารงานบุคคล ข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการ ศึกษาท้องถิ่น 1. พ. ร. บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น พ. ศ. 2542 1.1 มาตรฐานกลาง กถ. 1.2 มาตรฐานทั่วไป ก. จ. / ก. ท. / ก. อบต. 1.3 ประกาศ ก. จ. จ. / ก. ท. จ. / ก. อบต. จังหวัด 3. พ. ร. บ. ระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ. ศ. 2547 3.1 กฎ ก. ค. ศ. 3.2 หลักเกณฑ์ ก. ค. ศ. 2. พ. ร. บ. สภาครูและบุคลากรทางการ ศึกษา พ. ศ. 2546 2.1 ระเบียบคุรุสภา 2.2 ข้อบังคับคุรุสภา 4. พ. ร. บ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน ประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ. ศ. 2547

6 การบริหารงานบุคคล ในสถานศึกษาที่ถ่ายโอนมาสังกัด อปท.

7 การมอบอำนาจการบริหารงานบุคคล ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาถ่ายโอน มาสังกัด อปท. 1. การวางแผนอัตรากำลัง 2. การสรรหาพนักงานจ้างใน สังกัด สถ. 3. การเลื่อนวิทยฐานะ 4. การเลื่อนขั้นเงินเดือน 5. การย้าย / การโอน 6. การสั่งไปช่วยราชการ. 7. การลาศึกษาต่อ 8. การลาไปราชการ 9. การลา 10. การดำเนินการทางวินัย ช่วย ราชการ

8 ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานครูและ บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น

9 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทพ สุริยา ( เทพสุริยา ) ( เทพสุริยา ) ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการ ศึกษาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานครูฯ ประเภท ข้าราชการ / พนักงานครูฯ 1. สายงานการสอน 1.1 ครูผู้ช่วย 1.2 ครู - ครูชำนาญการ - ครูชำนาญการพิเศษ - ครูเชี่ยวชาญ - ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 2. สายงานบริหารสถานศึกษา 2.1 ผอ. สถานศึกษา - ผอ. ชำนาญการ - ผอ. ชำนาญการพิเศษ - ผอ. เชี่ยวชาญ - ผอ. เชี่ยวชาญพิเศษ 2.2 รอง ผอ. สถานศึกษา - รอง ผอ. ชำนาญการ - รอง ผอ. ชำนาญการพิเศษ - รอง ผอ. เชี่ยวชาญ 1. สายงานนิเทศการศึกษา 1.1 ศึกษานิเทศก์ - ศน. ชำนาญการ - ศน. ชำนาญการพิเศษ - ศน. เชี่ยวชาญ - ศน. เชี่ยวชาญพิเศษ 2. สายงานบริหารการศึกษา 2.1 นบศ. 6 2.2 หัวหน้าฝ่าย 7( นบศ.7) 2.3 ผอ. กศ.7( นบศ.7) 2.4 ผอ. กศ.8 / รอง ผอ. สน.8 ( นบศ.8) 2.5 ผอ. สน. กศ.9 ( นบศ.9) ประเภท บุคลากรทางศึกษา 3. สายงานการศึกษานอกระบบฯ 3.1 สันทนาการ 3–7 3.2 นักวิชาการศึกษา 3–7 3.3 นักวิชาการวัฒนธรรม 3-7 3.4 บรรณารักษ์ 3-7 3.5 จพง. ศูนย์เยาวชน 2-6 3.6 จพง. ห้องสมุด 2-6 3.7 จนท. ศูนย์เยาวชน 1-5 3.8 จนท. ห้องสมุด 1-5 เงินวิทยฯ เงินเดือน 1 มี. ค.50 ทดสอบ 35 อัตรา บ. เงิน เดือน 1.3 หน. ศพด. 1.4 ครู ผดด.

10 ( เทพสุริยา ) หน. ศพด. ผดด. ครูผู้ช่วย หน. ศพด. ครู ผดด. ผู้ช่วย หน. ศพด. ผู้ช่วย ครู ผดด. พนักงานจ้างทั่วไป


ดาวน์โหลด ppt กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทพ สุริยา ( เทพสุริยา ) ( เทพสุริยา ) ส่วนราชการที่รับผิดชอบ ภารกิจการจัดการศึกษาของ อปท. อบจ. เทศบาลอบต. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google