งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

305171 Computer Programming การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ สัปดาห์ที่ 1 แนะนำรายวิชาการเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "305171 Computer Programming การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ สัปดาห์ที่ 1 แนะนำรายวิชาการเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 305171 Computer Programming การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ สัปดาห์ที่ 1 แนะนำรายวิชาการเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

2 Lecturer Lecturer : อ. ณรงค์ชัย มุ่งแฝง กลาง Office : อาคาร ICT ห้อง ICT 1443 Email : narongchai.mo@up.ac.th URL: www.ict.up.ac.th/narongchai.mo Office Hours : Mon. 13:00 – 16:00 Wend. 13:00 – 16:00

3 Outline Course Description 1 p p 2 Assessment 3 Corse Outline 4 Regulations 5 Objectives

4 Course Description หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การทำงาน ร่วมกันของฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ การ ประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การสั่งงานคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาโปรแกรม การสร้างตัวแปร การใช้งานเครื่องหมาย การเขียนคำสั่งควบคุม ตัวแปรชนิดพิเศษ ( อาร์เรย์ และพอยน์เตอร์ ) การกำหนด โครงสร้างข้อมูล และการสร้างฟังก์ชัน

5 objectives เข้าใจองค์ประกอบ และการทำงานของ ระบบคอมพิวเตอร์ รู้จักโครงสร้างภาษา และคำสั่งต่างๆ ของ ภาษาซี เพื่อให้สามารถ นำมาเขียนเป็น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ สามารถเขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ ทำงานตามที่กำหนดได้ สามารถประมวลผลลัพธ์ของโปรแกรมตาม คำสั่งที่กำหนดให้ได้ สามารถหาข้อผิดพลาด และแก้ไขโปรแกรม ที่กำหนดให้ถูกต้อง สามารถศึกษาและพัฒนาทักษะด้านการ เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยภาษาซี และ ภาษาอื่นๆ ได้ด้วยตนเอง

6 Assessment (1) เกณฑ์การประเมิน – อิงเกณฑ์ 80 - 100A 75 - 79B+ 70 – 74B 65 – 70C+ 60 – 64C 55 – 59D+ 50 – 54D 00 – 49F หมายเหตุ – เกณฑ์คะแนนที่กำหนดนั้น อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

7 Assessment (2) สอบย่อย 2 ครั้ง 20%  ทุจริตครั้งใดครั้งหนึ่งติด F ทันที คะแนนเข้าห้องและคะแนนส่งงานในคาบ เรียน 20 %  กรณีขาดเรียนโดยไม่มีใบลาลดคะแนน ครั้งละ 2% สอบกลางภาค 30%  ทุจริตครั้งใดครั้งหนึ่งติด F ทันที สอบปลายภาค 30%  ทุจริตครั้งใดครั้งหนึ่งติด F ทันที

8 Crouse Outline (1) 1. การทำงานของคอมพิวเตอร์ 2. การพัฒนาและออกแบบโปรแกรม 3. การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น  โครงสร้าง  ตัวแปร  ตัวกระทำ  การรับค่า / แสดงผล 4. คำสั่งควบคุมการทำงาน ( เงื่อนไข / วนซ้ำ )

9 Crouse Outline (2) 5. ตัวแปรแถวลำดับ 6. ตัวแปรแบบโครงสร้าง 7. ตัวแปรแบบพอยต์เตอร์ 8. ฟังก์ชั่น 9. ความรู้เพิ่มเติมในการโปรแกรมภาษาซี ( การเขียนโปรแกรมและการแก้ไขปัญหา ทางวิศวกรรม )

10 Schedule (1) ครั้ ง หัวข้อวันที่ 1 แนะนำรายวิชาการเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 31 ต. ค. 55 2 การเขียนโปรแกรมภาษาซี เบื้องต้น  Flowchart Diagram  การใช้ Turbo C  ตัวแปรและชนิดของข้อมูล  การตั้งชื่อและการประกาศตัว แปร 07 พ. ย. 55

11 Schedule (2) ครั้ ง หัวข้อวันที่ 5 เครื่องหมายและการดำเนินการ ในภาษาซี  เครื่องหมายในการคำนวณ  เครื่องหมายในการ เปรียบเทียบ  เครื่องหมายทางตรรกศาสตร์  ลำดับขั้นของเครื่องหมายใน การคำนวณ 14 พ. ย. 55 4 การรับค่าและการแสดงผล  การแสดงผลออกหน้าจอ  การจัดรูปแบบของการ แสดงผล  การรับข้อมูลเข้า 21 พ. ย. 54

12 Schedule (3) ครั้ ง หัวข้อวันที่ 5 คำสั่งควบคุมการทำงานแบบ เงื่อนไข  if  if - else  If – else – if  Nested if 28 พ. ย. 55 6 คำสั่งควบคุมการทำงานแบบ เงื่อนไขและคำสั่งควบคุมการ ทำงานแบบวนซ้ำ  switch  while, do-while, for 05 ธ. ค. 55

13 Schedule (4) ครั้ ง หัวข้อวันที่ 7 สอบย่อยครั้งที่ 112 ธ. ค. 55 8 สอบกลางภาค 22 ธ. ค. 55 9 ตัวแปรแถวลำดับ 26 ธ. ค. 55 10 การอ้างอิงตำแหน่งตัวแปร ( พอยต์เตอร์ ) 09 ม. ค. 55 11 ฟังก์ชั่น และการใช้งาน (1) 16 ม. ค. 55 12 ฟังก์ชั่น และการใช้งาน (2) 23 ม. ค. 55 1313 ตัวแปรโครงสร้าง 30 ม. ค. 55

14 Schedule (5) ครั้ ง หัวข้อวันที่ 14 การประยุกต์การเขียน โปรแกรมเพื่อแก้ไขปัญหาทาง วิศวกรรม 29 ม. ค. 55 1515 สอบย่อยครั้งที่ 2 06 ก. พ. 55 1616 สอบปลายภาค 22 ก. พ. 55

15 Regulations (1) ตรวจสอบวันเวลาเข้าห้องปฏิบัติการให้ ถูกต้อง แต่งกายให้เรียบร้อยถูกระเบียบสถาบันฯ ไม่นำอาหารเครื่องดื่มเข้าห้องปฏิบัติการ เอกสารประกอบการเรียนให้จัดเตรียมมา ทุกครั้งในระหว่างการเรียนแต่ละสัปดาห์ โดยรับได้จากเว็บไซต์รายวิชา ให้นักศึกษาทำการทดลองตามเอกสารด้วย ตนเอง หากไม่เข้าใจให้ถามอาจารย์และ ผู้ช่วยสอนประจำห้อง ห้ามใช้คอมพิวเตอร์กระทำการอื่นที่ไม่เกี่ยว ของกับบทเรียน เช่น เล่นเกมส์ เล่น อินเตอร์เน็ต ดูคลิปลับ และอื่นๆ

16 Regulations (2) ในกรณีการลาป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์ แนบพร้อมใบลา ในกรณีลากิจอนุญาตเฉพาะการทำกิจกรรม ในฐานะตัวแทนสถาบันเท่านั้น การลาป่วย และลากิจ ต้องแจ้งอาจารย์ ผู้สอนเท่านั้น ลาป่วยต้องส่งเอกสารภายใน 7 วัน ( นับตั้งแต่วันลา ) ลากิจต้องส่งเอกสารล่วงหน้า 7 วัน

17 Regulations (3) การคิดคะแนนในการเข้าห้องปฏิบัติการ 1 ครั้งประกอบด้วยคะแนนเข้าห้องปฏิบัติการ 0.5 คะแนน นักศึกษาจะได้คะแนนจากการเข้า ห้องปฏิบัติการไม่เกินเวลา 15 นาที ถ้าเข้า หลังจาก 15 นาที จะไม่ได้คะแนน คะแนนการส่งโปรแกรมในห้องปฏิบัติการ 0.5 คะแนน นักศึกษาจะได้คะแนนจากการส่ง โปรแกรมให้อาจารย์และผู้ช่วยสอนใน ห้องปฏิบัติการตรวจภายในเวลาชั่วโมงทำ ปฏิบัติครั้งต่อครั้ง โดยโจทย์จะมาจากเอกสาร การทดลอง ที่เจ้าหน้าที่จะกำหนดให้นักศึกษา ทำภายในแต่ละห้อง ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1 ข้อ

18 Regulations (4) การทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้ โปรแกรมที่ได้เรียนในห้องเรียนเป็น เครื่องมือสำคัญในการเขียนโปรแกรมเพื่อ ส่งงาน งานที่ได้รับมอบหมาย  ต้องทำด้วยตัวเองเท่านั้น ห้ามคัดลอกจาก เพื่อนหรือรุ่นพี่  ในกรณีที่คัดลอก ให้เอาคะแนนที่ตรวจ มาหารจำนวนคนทั้งหมด  ตรวจสอบชื่อ รหัสนักศึกษาให้เรียบร้อย ก่อนส่งงาน  ส่งงานให้ตรงเวลาเท่านั้น  ไฟล์งานมีไวรัสหรือก่อความเสียหายเป็น สิ่งต้องห้าม

19 Regulations (5) บ้านพัก และ โทรศัพท์มือถืออาจารย์ เป็น สิ่งต้องห้าม ยกเว้นตัวแทนของรายวิชา การ ทุจริต ต่อการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ( สอบย่อย หรือ Midterm หรือ Final ติด F อัตโนมัติ ) การส่งข้อสอบกระดาษเปล่า หรือทำ ข้อสอบน้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ (F อัตโนมัติ ) เวลาเข้าเรียนไม่ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ หมด สิทธิ์สอบทุกกรณีและติด F อัตโนมัติ

20 Books(1)

21 Books(2)

22 Books(3)


ดาวน์โหลด ppt 305171 Computer Programming การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ สัปดาห์ที่ 1 แนะนำรายวิชาการเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google