งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการปฏิบัติงานของ กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหาร การจัดการสหกรณ์ ประจำเดือน มกราคม 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการปฏิบัติงานของ กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหาร การจัดการสหกรณ์ ประจำเดือน มกราคม 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการปฏิบัติงานของ กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหาร การจัดการสหกรณ์ ประจำเดือน มกราคม 2558

2 กิจกรรม / งบประมาณหน่วย นับ แผน ผลงาน สะสม 1. การบริหารเงินทุนนอก งบประมาณเพื่อให้กู้ 1.1 จำนวนสหกรณ์ที่ขอรับการ สนับสนุน แห่ง 211 1.2 เบิกจ่ายเงินกู้ โครงการปกติล้าน บาท 45,000, 000 5,000,0 00 1.3 เบิกจ่ายเงินกู้โครงการ พิเศษ 4 แห่ง ล้าน บาท 9,700,0 00 0 1. สก. ชุมชนตำบลหนองกุง จำกัด ล้าน บาท 1,200,0 00 0 2. สก. หนองหวาย จำกัดล้าน บาท 1,000,0 00 0 3. สก. ชุมแพ จำกัดล้าน บาท 2,500,0 00 0 4. สก. โคนมกระนวนสามัคคี จำกัด ล้าน บาท 5,000,0 00 0 2. ติดตามการใช้เงินกู้ตาม วัตถุประสงค์ 2.1 จำนวนสัญญาที่ได้รับการ ติดตาม สัญญา 213 งบประมาณบาท 169,10018,216 การบริหารเงินนอก งบประมาณ ( กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ) การบริหารเงินนอก งบประมาณ ( กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ) ผู้รับผิดชอบ : นายณรงค์ คง มั่น, นางอุบล คงมั่น

3 กิจกรรม / งบประมาณหน่วย นับ แผน ผลงาน สะสม 3. การเร่งรัดหนี้ 3.1 จำนวนสัญญาลูกหนี้ ปกติที่เร่งรัดหนี้ สัญญา 213 3.2 จำนวนต้นเงินกู้ลูกหนี้ ปกติที่ได้รับชำระแล้ว ล้าน บาท 49,249,0 00 4,550,00 0 4. ติดตามหนี้ดำเนินคดีแห่ง 192 4.1 จำนวนเงินต้นเงินที่ได้รับ ชำระ บาท 37,937,3 86.62 2,565,86 1.74 การบริหารเงินนอก งบประมาณ ( กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ) การบริหารเงินนอก งบประมาณ ( กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ) ผู้รับผิดชอบ : นายณรงค์ คง มั่น, นางอุบล คงมั่น

4 กิจกรรม / งบประมาณหน่ว ยนับ แผน วันครบ กำหนด ชำระ ผลงา น สะสม 4.2 สหกรณ์ที่ได้รับความ ช่วยเหลือด้านเงินทุนภายใต้ โครงการเงินกู้ เพื่อปรับ โครงสร้างหนี้ ASPL แห่ง 4 4.2.1 สกก. น้ำพอง ( ลานตาก 3,200 ตรม.) บาท 63,00 0 21 กย. 59 0 4.2.2 สกก. พระยืน ( ลานตาก 2,600 ตรม. ฉาง 500 ตัน ) บาท 157,4 72 13 มิย 59 0 4.2.3 สกก. เพื่อเกษตรกรไทย ( ลานตาก 1,600 ตรม. ไซโล 2 ชุด ขนาด 250 ตัน ) อยู่ ระหว่างขอหมายบังคับคดี / สืบทรัพย์ ล้าน บาท 4.326 5 30 มีค 58 ( ต้อง บังคับ คดี ) 0 การบริหารเงินนอก งบประมาณ ( กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ) การบริหารเงินนอก งบประมาณ ( กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ) ผู้รับผิดชอบ : นายณรงค์ คง มั่น, นางอุบล คงมั่น

5 การติดตามหนี้ค้างชำระ กองทุน พัฒนาสหกรณ์.

6 การติดตามหนี้ค้างชำระ กองทุน พัฒนาสหกรณ์ ( ต่อ )

7 กิจกรรม / งบประมาณ หน่ว ยนับ แผน ผลงาน สะสม 1. จัดทำ Action plan ติดตามการชำระหนี้ ครั้ง 11 2. เบิกจ่ายเงินให้ สถาบันเกษตรกร แห่ง 19 3. สมาชิกได้รับเงิน ชดเชยดอกเบี้ย ราย 8,0795,969 4. เบิกจ่ายเงินให้ สถาบันเกษตรกร บาท 15,761,172.27 10,899,12 8.43 ได้แจ้งโอนเงินคืนที่ เหลือกลับกรมฯ บาท 4,862,043. 84 - โครงการพักหนี้ เกษตรกรรายย่อยฯ ( เบิกปีที่ 3) ตัวชี้วัด : 1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย ร้อยละ 80 2. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน ชดเชยดอกเบี้ย ร้อยละ 97 ตัวชี้วัด : 1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย ร้อยละ 80 2. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน ชดเชยดอกเบี้ย ร้อยละ 97 ผู้รับผิดชอบ : นายณรงค์ คงมั่น, นางนัฐชา เลาหวณิช ** กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดึงเงินกลับไปกองคลังเรียบร้อย แล้ว

8 กิจกรรม / งบประมาณหน่วย นับ แผ น ผลงาน สะสม 1. จัดทำ Action plan ติดตาม การชำระหนี้ ครั้ง 11 2. กำหนดสหกรณ์เป้าหมาย - สหกรณ์บริการขอนแก่น จำกัด - สหกรณ์เคหสถานขอนแก่น ร่วมพัฒนา จำกัด แห่ง 22 3. จัดอบรมการจัดทำแผนกล ยุทธ์ ราย 22 4. เบิกจ่ายเงินงบประมาณบาท 41,7 00 40,100 5. รายงานผลการปฏิบัติงานครั้ง 92 การจัดทำแผนกล ยุทธ์ ของสหกรณ์บริการ การจัดทำแผนกล ยุทธ์ ของสหกรณ์บริการ ตัวชี้วัด : 1. สหกรณ์บริการได้รับการ แนะนำส่งเสริมการดำเนินงาน ร้อยละ 80 2. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายและกิจกรรมหลักและเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 97 ตัวชี้วัด : 1. สหกรณ์บริการได้รับการ แนะนำส่งเสริมการดำเนินงาน ร้อยละ 80 2. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายและกิจกรรมหลักและเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 97 ผู้รับผิดชอบ : นายณรงค์ คงมั่น, นางนัฐชา เลาหวณิช

9 กิจกรรม / งบประมาณหน่วย นับ แผน ผลงาน สะสม 1. จัดทำ Action plan ติดตามการชำระหนี้ ครั้ง 11 2. ปล่อยเงินกู้หนี้ปกติ ( ณ 30 ก. ย. 58) แห่ง -- 3. ต้นเงินกู้คงเหลือ ( ณ 30 ก. ย. 58)/ รับชำระหนี้ บาท 7,060,0 00 - 4. จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ ได้รับชำระ แห่ง 27- 5. รายงานผลการปฏิบัติงานครั้ง 12- หมายเหตุ ครบกำหนดชำระ เดือน เมษายน 1 แห่ง เดือน กรกฎาคม 26 แห่ง กิจกรรม ติดตามเร่งรัดหนี้ เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อ พัฒนากลุ่มเกษตรกร ตัวชี้วัด : กลุ่มเกษตรกรสามารถส่ง ชำระหนี้คืนได้ตามกำหนด ร้อยละ 98 ผู้รับผิดชอบ : นายณรงค์ คงมั่น, นางสุคนธ์ทิพย์ โพธิ์หล้า

10 กิจกรรม ติดตามหนี้ค้าง ชำระเงินทุนอื่น ( ยกเว้น กพส.) กิจกรรม ติดตามหนี้ค้าง ชำระเงินทุนอื่น ( ยกเว้น กพส.) ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนลูกหนี้ค้างชำระเงินทุนอื่นมีการ เปลี่ยนแปลงสถานะหนี้ในการดำเนินคดีและการบังคับคดี ร้อยละ 60 ผู้รับผิดชอบ : นายณรงค์ คงมั่น, นางสุคนธ์ทิพย์ โพธิ์หล้า นางสาว กาญจนาภรณ์ จัตุรโพธิ์ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,000 บาท : ยอดเบิกจ่าย 0 บาท คิดเป็น 0%

11 กองทุนสงเคราะห์ฯ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อ ช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดหาปุ๋ย ปีเพาะปลูก 2544

12 กองทุนสงเคราะห์ฯ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อ ช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดหาปุ๋ย ปีเพาะปลูก 2546/47

13 กองทุนสงเคราะห์ฯ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อ พัฒนากลุ่มเกษตรกร 13

14 กองทุนรวมฯ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรใน การจัดหาปุ๋ย ปีเพาะปลูก 2546/47 กิจกรรม ติดตามเร่งรัดหนี้ เงินกองทุนรวมฯ ผู้รับผิดชอบ : นายณรงค์ คงมั่น, น. ส. กาญจนาภรณ์ จัตรุโพธิ์

15 กองทุนรวมฯ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรในการจัดหาปุ๋ย ปีเพาะปลูก 2544

16 กองทุนรวมฯ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรในการจัดหาปุ๋ย ปีเพาะปลูก 2542

17 กองทุนสงเคราะห์ฯ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหา ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร


ดาวน์โหลด ppt ผลการปฏิบัติงานของ กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหาร การจัดการสหกรณ์ ประจำเดือน มกราคม 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google