งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Road Map กรมคุมประพฤติ Road Map กรมคุมประพฤติ การพัฒนาพฤตินิสัยในระบบงาน คุมประพฤติแบบบูรณาการ การพัฒนาพฤตินิสัยในระบบงาน คุมประพฤติแบบบูรณาการ ชุมชนมีกลไกในการดูแลแก้ไขฟื้นฟู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Road Map กรมคุมประพฤติ Road Map กรมคุมประพฤติ การพัฒนาพฤตินิสัยในระบบงาน คุมประพฤติแบบบูรณาการ การพัฒนาพฤตินิสัยในระบบงาน คุมประพฤติแบบบูรณาการ ชุมชนมีกลไกในการดูแลแก้ไขฟื้นฟู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Road Map กรมคุมประพฤติ Road Map กรมคุมประพฤติ การพัฒนาพฤตินิสัยในระบบงาน คุมประพฤติแบบบูรณาการ การพัฒนาพฤตินิสัยในระบบงาน คุมประพฤติแบบบูรณาการ ชุมชนมีกลไกในการดูแลแก้ไขฟื้นฟู ผู้กระทำผิดและติดตามหลังพ้น การคุมประพฤติ ชุมชนมีกลไกในการดูแลแก้ไขฟื้นฟู ผู้กระทำผิดและติดตามหลังพ้น การคุมประพฤติ ไม่กระทำผิดซ้ำ ชุมชนมีส่วนร่วม ผู้กระทำผิดได้รับการปรับพฤตินิสัย เพื่อไม่ให้กระทำผิดซ้ำ

2 Roadmap : งานสืบเสาะและพินิจ เม.ย. – มิ.ย. 58 ก.ค. - ก.ย.58 ต.ค. 58 - มี.ค 59 ศาลมีความ เชื่อมั่นและ ผู้กระทำผิด ได้รับการ ปฏิบัติอย่าง มีมาตรฐาน - สัมมนาศาล - จัดทำแนวทางการสืบเสาะ ตามข้อกำหนดโตเกียวและ ข้อกำหนดกรุงเทพฯ  จัดทำแนวทางการสืบเสาะตาม ปอ.56 ใหม่  เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ทบทวน มาตรฐาน  เสนอออกคำแนะนำจาก ประธานศาลฎีกา  ปรับปรุงคู่มือตุลาการ เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ ปีงบประมาณ 58ปีงบประมาณ 59 ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 อบรมพนักงาน คุมประพฤติ

3 Roadmap : พัฒนาอาสาสมัครคุมประพฤติ (อ.ส.ค.) ให้มีครบทุกตำบล - จัดอบรมให้มี อ.ส.ค.ทุกตำบล เพิ่ม 5,978 คน (รวม มี อสค. ทั้งหมด 20,543 คน) - แก้ไขปรับปรุงระเบียบฯ ผลักดันให้การดำเนินงาน อ.ส.ค. บรรจุในแผน แม่บทการบริหารกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ - ศึกษาแนวทางการสนับสนุนภารกิจของสมาคม อ.ส.ค. 30 มี.ค. 58 - ก.ค 58 - ประสานระดับกรม จังหวัด พื้นที่ และจัดทำโครงสร้าง อสค.ระดับ ตำบล เพื่อสนับสนุนภารกิจ กระทรวง - จัดทำกระบวนงาน - เสนอเป็น มติ ครม.เพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน ส.ค. – ก.ย.58 ต.ค. 58 – มี.ค. 59 เป็นต้นไป อาสาสมัคร ยุติธรรม สามารถ ปฏิบัติงาน แบบบูรณาการ เพื่ออำนวย ความยุติธรรม แก่ประชาชน อย่างทั่วถึง - อาสาสมัครคุมประพฤติ มีบทบาทตามภารกิจของ กรม และกระทรวง ยุติธรรม - ปรับปรุงและจัดทำฐาน ข้อมูลของอาสาสมัคร ปีงบประมาณ 58 ปีงบประมาณ 59 ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ขยายบทบาท

4 Roadmap : โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ต.ค. 58 - ม.ค. 59 ก.พ. - มี.ค. 59 เป็นต้นไป - จัดวางระบบและกลไก การสร้างงาน สร้างอาชีพ (การทำแผนร่วมกับภาคีทั้ง หน่วยงานราชการและเอกชนในพื้นที่/ การทดสอบความถนัด/การส่งฝึก อาชีพ/การศีกษา/การประกอบอาชีพ) - กำหนดเป็นเงื่อนไขในทางกฏหมายให้ มีการบังคับใช้จริง - ดำเนินการขอตกลงกับ กรมสรรพากรในการใช้ มาตรการทางภาษีเพื่อสร้าง แรงจูงใจ ให้ผู้ประกอบการจ้าง ผู้กระทำผิดเข้าทำงาน ผู้กระทำผิด มีอาชีพ สามารถ พึ่งพา ตนเองได้ ก.ค. – ต.ค. 58 เม.ย. - มิ.ย. 58 - ส่งเสริมและสนับสนุนการ ประกอบอาชีพอิสระ (SMEs) - สนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จากการสร้างงาน สร้างอาชีพของ ผู้กระทำผิด - ผลักดันให้ผู้กระทำผิดได้รับการจ้าง งานในสถานประกอบการรายใหญ่ เช่น ซีพีออลล์ /ไทวัสดุ /บริษัท เอเชีย เซเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ เป็นต้น ปีงบประมาณ 58 ปีงบประมาณ 59 ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558

5 Roadmap : การนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด มิ.ย. - ก.ค. 58ส.ค. - ก.ย. 58ต.ค.58 - มี.ค. 59 มีการใช้เครื่องมือ ติดตามตัว อิเล็กทรอนิกส์ เป็น ทางเลือกในการ ปฏิบัติต่อผู้กระทำ ผิดแทนการลงโทษ จำคุก - ดำเนินโครงการนำเครื่องมือติดตาม ตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด ในระบบงานคุมประพฤติ ในพื้นที่ รับผิดชอบของสำนักงานคุมประพฤติ จำนวน 27 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร และในภูมิภาค จำนวน 22 แห่ง - ขอรับการสนับสนุนงบกลาง เพื่อดำเนินการในปี พ.ศ. 2559 - ขยายผลการใช้เครื่องมือ ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้า ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ) เม.ย. - พ.ค. 58 ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ปีงบประมาณ 58 ปีงบประมาณ 59 - ทบทวนและปรับปรุงการ ใช้เครื่องมือติดตามตัว อิเล็กทรอนิกส์ - เตรียมความพร้อมในการ ดำเนินการปี พ.ศ. 2559 เพื่อขยายผลการใช้ฯ - ทบทวนและปรับปรุงการ ใช้เครื่องมือติดตามตัว อิเล็กทรอนิกส์ - เตรียมความพร้อมในการ ดำเนินการปี พ.ศ. 2559 เพื่อขยายผลการใช้ฯ

6 Roadmap : การขับเคลื่อนการดำเนินงานบ้านสงเคราะห์คุมประพฤติ (บ้านกึ่งวิถีเพื่อการสงเคราะห์) เดิม กรมคุมประพฤติ มีบ้านสงเคราะห์ ในรูปแบบของ บ้านกึ่งวิถีเพื่อ การสงเคราะห์ 8 แห่งใน 6 จังหวัดทั่ว ประเทศ มีบ้านกึ่งวิถี เป็นมาตรการ ในการปฏิบัติ ต่อผู้กระทำ ผิดแทนการ ลงโทษจำคุก เม.ย. - มิ.ย 58ก.ค. - ก.ย. 58ต.ค. 58 - มี.ค. 59 - ศึกษาและทบทวนการ ดำเนินงานบ้านกึ่งวิถีเดิมเพื่อ พัฒนารูปแบบของบ้านคุม ประพฤติ (Probation House) - รับรองบ้านกึ่งวิถีของเอกชน (บ้านเธอ) 1 แห่ง - ศึกษาและทบทวนการ ดำเนินงานบ้านกึ่งวิถีเดิมเพื่อ พัฒนารูปแบบของบ้านคุม ประพฤติ (Probation House) - รับรองบ้านกึ่งวิถีของเอกชน (บ้านเธอ) 1 แห่ง ขยายผลการ ดำเนินงานอย่างน้อย 4 แห่ง -ยกร่าง กฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ปีงบประมาณ 58 ปีงบประมาณ 59 - ประสานงานเพื่อทำ ข้อตกลงกับองค์การ เอกชน/กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องที่ประสงค์เป็น ภาคีร่วมดำเนินการ

7 Roadmap : การทำงานบริการสังคม ก.ค. - ก.ย. 58ต.ค. 58 เป็นต้นไป มีรูปแบบการทำงาน บริการสังคมเป็น ทางเลือก ในการปฏิบัติต่อ ผู้กระทำผิดแทนการ ลงโทษจำคุก มีรูปแบบการทำงาน บริการสังคมเป็น ทางเลือก ในการปฏิบัติต่อ ผู้กระทำผิดแทนการ ลงโทษจำคุก - ศึกษาและจัดทำแนวทางการ นำมาตรการการทำงานบริการ สังคมมาใช้เป็นมาตรการลงโทษ ระดับกลาง - ยกร่างระเบียบการนำมาตรการการทำงานบริการ สังคมมาใช้เป็นมาตรการลงโทษระดับกลาง - นำรูปแบบการทำงานบริการสังคมที่เป็นมาตรการ ลงโทษระดับกลางมาใช้ - การติดตามประเมินผล ปีงบประมาณ 58 ปีงบประมาณ 59 ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558

8 Roadmap : การบูรณาการโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดของกระทรวง ยุติธรรมตามแนวทางโครงการกำลังใจและโครงการ TO BE NUMBER ONE ส.ค. 58 - มีโปรแกรมร่วมในการแก้ไข ฟื้นฟูผู้กระทำผิด ของทั้ง 3 กรม - มีระบบการส่งต่อข้อมูล ผู้กระทำผิดสู่การดูแลต่อเนื่อง โดยชุมชน เม.ย. – มิ.ย. 58 ก.ค. 58 ก.ย. 58 - ต.ค. 58 ผู้กระทำ ผิดได้รับ การดูแล อย่าง ต่อเนื่อง มีระเบียบกระทรวง ยุติธรรมเพื่อรองรับ การบูรณาการและ ส่งต่อข้อมูลในการ กลุ่มพัฒนาพฤตินิสัย ปีงบประมาณ 58 ปีงบประมาณ 59 ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 การสังเคราะห์สิ่งที่ใช้ ร่วมกันได้/สิ่งที่ต่างกัน/ สิ่งที่ต้องทำเพิ่ม ทั้ง 3 กรม สนับสนุนให้นำ โปรแกรมที่ได้ไปใช้สู่งาน ประจำ และมีการดูแล ต่อเนื่องโดยชุมชน วิเคราะห์ กระบวนการแก้ไข ฟื้นฟูฯ ของทั้ง 3 กรม

9 Roadmap : การพัฒนามาตรฐานการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในระบบบังคับบำบัดแบบควบคุมตัว - จัดทำหลักสูตร มาตรฐานและ พัฒนาบุคลากร - การตรวจ ประเมินคุณภาพ สถานฟื้นฟูฯ - จัดทำหลักสูตร มาตรฐานและ พัฒนาบุคลากร - การตรวจ ประเมินคุณภาพ สถานฟื้นฟูฯ เม.ย. – มิ.ย. 58 สถานที่เพื่อ การฟื้นฟูฯ สามารถ ดำเนินการ ฟื้นฟูฯ ได้ อย่างมี คุณภาพ ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ต.ต. 58 การติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานของสถานที่ฟื้นฟู ก.ค –ก.ย. 58 - การพัฒนาศักยภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ โดยใช้กลไกการจัดอบรม การนิเทศและติดตาม ประเมินผล โดยสำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่ จากส่วนกลาง และศูนย์ฟื้นฟูฯ ลาดหลุมแก้ว - บูรณาการทีมสหวิชาชีพในพื้นที่ เข้ามามีส่วน ร่วมในการฟื้นฟูฯ - เสนอเป็น มติ ครม. เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด - การพัฒนาศักยภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ โดยใช้กลไกการจัดอบรม การนิเทศและติดตาม ประเมินผล โดยสำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่ จากส่วนกลาง และศูนย์ฟื้นฟูฯ ลาดหลุมแก้ว - บูรณาการทีมสหวิชาชีพในพื้นที่ เข้ามามีส่วน ร่วมในการฟื้นฟูฯ - เสนอเป็น มติ ครม. เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด

10 Roadmap : การจัดทำประมวลกฎหมายยาเสพติดในส่วนของการบำบัดฟื้นฟูตาม พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ พ.ศ. 2545 เม.ย. 58 พ.ค. 58 มิ.ย. 58ก.ค. 58 มีประมวล กฎหมาย ยาเสพติด ฉบับสมบูรณ์ - จัดทำ Focus group ครั้งที่ 1 กับสำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำร่างประมวล กฎหมายยาเสพติดภาคการบำบัด ฟื้นฟูฯ (ตามพ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ 2545) - จัดทำ Focus group ครั้งที่ 2 กับสำนักงาน ป.ป.ส. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ จัดทำร่างประมวลกฎหมายยา เสพติดภาคการบำบัดฟื้นฟูฯ (ตามพ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ 2545) - สำนักงาน ป.ป.ส. นำเสนอ ประมวลกฎหมายยาเสพติด ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ยุติธรรม ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 - จัดทำ Focus group ครั้งที่ 3 กับสำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำร่างประมวล กฎหมายยาเสพติดภาคการบำบัด ฟื้นฟูฯ (ตามพ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ 2545)


ดาวน์โหลด ppt Road Map กรมคุมประพฤติ Road Map กรมคุมประพฤติ การพัฒนาพฤตินิสัยในระบบงาน คุมประพฤติแบบบูรณาการ การพัฒนาพฤตินิสัยในระบบงาน คุมประพฤติแบบบูรณาการ ชุมชนมีกลไกในการดูแลแก้ไขฟื้นฟู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google