งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบรรยาย “ การพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ” วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมพิพิธสมบัติ ชั้น 6 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบรรยาย “ การพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ” วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมพิพิธสมบัติ ชั้น 6 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบรรยาย “ การพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ” วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมพิพิธสมบัติ ชั้น 6 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดย นางวิไลวรรณ ทัพวงศ์ ศรี หัวหน้าสำนักงาน รัฐมนตรี

2 ภารกิจเกี่ยวกับความร่วมมือการค้า และการลงทุน  ส่งเสริมการขยายตลาดการค้าระหว่าง ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  สร้างความร่วมมือทางการค้า ภายใต้ กรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาค อาทิ ACMECS, IMT-GT, GMS เป็น ต้น  ส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทย กับประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่ส่วน ภูมิภาค

3 กิจกรรม เข้าร่วมประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือทาง เศรษฐกิจ ต่างๆ ได้แก่ IMT-GT, GMS, ACMECS จัดคณะผู้แทนการค้าการลงทุนไปเยือนประเทศ เพื่อนบ้าน จัดทำ Business Matching สร้าง ความสัมพันธ์ทางการค้า รวมทั้งเชิญ ผู้ประกอบการจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาศึกษา ดูงานในประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการการค้าชายแดน และ การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อหารือระหว่าง ภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งการค้า ชายแดนและการค้าผ่านแดน การลงพื้นที่ชายแดนเพื่อประชุมร่วมกับภาครัฐ และเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาการค้าร่วมกันใน พื้นที่

4 กิจกรรม ( ต่อ ) การจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้าน การตลาดและประชาสัมพันธ์เขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ - เพื่อเชิญชวนนักลงทุนทั้งชาวไทยและ ชาวต่างชาติมาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ การจัดงาน Open House เขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ - เป็นการเปิดบ้าน ( เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ ) ให้นักลงทุนได้ไปเยี่ยมเยือนและ ซักถามในปัญหาข้อสงสัย การจัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โครงการใหม่ล่าสุด ซึ่งได้ดำเนินการครั้ง แรกเมื่อปี 2558 คือโครงการ YEN-D

5 โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทย กับประเทศเพื่อนบ้าน Young Entrepreneur Network Development Program (YEN-D Program) วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับประเทศ เพื่อนบ้าน  เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการทำธุรกิจระหว่าง กันอย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทำ ธุรกิจการค้าและการลงทุนในตลาด ต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศเพื่อน บ้าน  เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ด้านความรู้ทางธุรกิจและ ขยายโอกาสทางการค้าระหว่างกัน

6 เป้าหมาย ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของ ไทยและประเทศเพื่อนบ้าน อายุไม่เกิน 45 ปี ดำเนินธุรกิจประสบ ความสำเร็จมีศักยภาพใน การเข้าสู่ตลาดประเทศ โดยเฉพาะเพื่อนบ้าน ตอนบน (CLMV)

7 ผลผลิตของโครงการ ได้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ ผ่านการอบรมตามโครงการ ไม่น้อยกว่า 220 คน ใน จำนวน 4 รุ่น และไม่น้อยกว่า 55 คน ในแต่ละรุ่น ต้องเป็นเจ้าของกิจการ หรือ ทายาทเจ้าของกิจการเท่านั้น

8 การดำเนินโครงการ YEN-D โดยวิธีจัดจ้างสถาบันการศึกษาที่มี ศักยภาพด้านบุคลากร และความพร้อม ด้านต่างๆ ทั้งด้าน - การกำหนดหลักสูตร - การจัดหาวิทยากร - การศึกษาดูงาน - การจัดเลี้ยงระหว่างอบรม - รับผิดชอบค่าเดินทางและค่าที่พัก ในระหว่างของ YEN-D จากเพื่อนบ้าน

9 แผนงานฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่าย ผู้ประกอบการไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน วันหัวข้อการฝึกอบรม วันที่ 1 ลงทะเบียนเข้าที่พัก วันที่ 2 พิธีเปิดการฝึกอบรม สถานการณ์เศรษฐกิจของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ประกอบการไทยและประเทศเพื่อน บ้าน Welcome Dinner พิธีเปิดการฝึกอบรม วันที่ 3 การพัฒนาแผนการทำธุรกิจ นวัตกรรม ธุรกิจระหว่างประเทศ คุณลักษณะของเจ้าของกิจการ Cooking Class and Dinner วันที่ 4 เยี่ยมชมบริษัทที่ประสบผลสำเร็จในการประกอบธุรกิจอย่าง น้อย 2 บริษัท Dinner Cruise วันที่ 5 Digital Start Up การเงินสำหรับเจ้าของกิจการ อบรมวิชาการ วันที่ 6 ทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม (Cultural Visit) วันที่ 7 สรุปการฝึกอบรม และพิธีเปิดการฝึกอบรม

10 “ ทำไมเลือกทำ โครงการ YEN-D กับประเทศ ClMV”

11 ตารางแสดงรายได้เฉลี่ยต่อหัวของ ประชากรของประเทศต่างๆ ( เหรียญ สหรัฐ / หัว / ปี )

12 ลักษณะพิเศษของ ประเทศ CLMV รสนิยม - ชอบสินค้าไทย - ภาพยนตร์ และดารา นักร้องไทย วัฒนธรรมใกล้เคียงกัน

13 “ หารือกับ ผู้ประกอบการ หรือไม่ ?” เพราะเป็นการพัฒนา ผู้ประกอบการ “Feed Back จาก ผู้ประกอบการ เป็นอย่างไร ” เปรียบเทียบกับโครงการ อื่นๆ ที่เคยทำมาเป็น อย่างไร ?

14 ผลการดำเนินงานเป็น อย่างไร - มีการจัดคณะเดินทางไปขยาย ตลาดระหว่างกัน - ซื้อขายและร่วมลงทุนระหว่างกัน - ร่วมงานทุกครั้งที่มีคณะ YEN-D จากไทยไปเยือน -YEN-D เพื่อนบ้านมาเยือนไทย - มีสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้น

15 ปี 2559 -YEN-D Reunion -YEN-D Season 2 - ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไป แล้วเมื่อกลางเดือน กรกฎาคมนี้ จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การบรรยาย “ การพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ” วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมพิพิธสมบัติ ชั้น 6 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google