งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

|| สินเชื่อส่วนบุคคล KK Personal Loan Version 1.0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "|| สินเชื่อส่วนบุคคล KK Personal Loan Version 1.0."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 || สินเชื่อส่วนบุคคล KK Personal Loan Version 1.0

2 || KK Personal Loan

3 || Agenda  ข้อมูลผลิตภัณฑ์  เกณฑ์การพิจารณา  เอกสาร  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  Q & A

4 || ข้อมูลผลิตภัณฑ์

5 || Version 1.0KK Personal Loan ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ เกณฑ์การ พิจารณา เอกสาร ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน Q & A ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ลักษณะทั่วไป สินเชื่ออเนกประสงค์ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน วงเงิน 20,000 - 1,000,000บาท แต่ไม่เกิน5เท่าของรายได้ อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 13.99% ต่อปี ผ่อนง่ายๆ สบายๆ 12 - 60 งวด อนุมัติรับเงินเข้าบัญชี

6 || Version 1.0KK Personal Loan ข้อมูลผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้าและคุณสมบัติเบื้องต้น ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ เกณฑ์การ พิจารณา เอกสาร ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน Q & A พนักงานประจำ  ผู้มีรายได้จากเงินเดือนประจำหมายรวมถึง ข้าราขการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  อายุ 20 ปีขึ้นไป (รวมระยะเวลากู้แล้วไม่เกิน 60 ปี)  อายุงาน >= 4 เดือน และผ่านระยะเวลาทดลองงาน หรือ อายุงานที่ทำงานเดิมล่าสุด >= 1 ปี  รายได้รวม >= 20,000 บาท เจ้าของกิจการ  เจ้าของกิจการ ที่จดทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพาณิชย์ หรือเอกสารอื่นๆ ที่ที่ออกโดยราชการ  อายุ 20 ปีขึ้นไป (รวมระยะเวลากู้แล้วไม่เกิน 65 ปี)  จดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนพาณิชย์ อายุกิจการ >= 3 ปี  รายได้รวม >= 30,000 บาท

7 || Version 1.0KK Personal Loan ข้อมูลผลิตภัณฑ์ อัตราดอกเบี้ย ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ เกณฑ์การ พิจารณา เอกสาร ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน Q & A

8 || Version 1.0KK Personal Loan ข้อมูลผลิตภัณฑ์ รายละเอียดอื่นๆ ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ เกณฑ์การ พิจารณา เอกสาร ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน Q & A

9 || Version 1.0KK Personal Loan ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ช่องทางรับชำระ ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ เกณฑ์การ พิจารณา เอกสาร ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน Q & A ลูกค้าสามารถนำการ์ดชำระเงินไปติดต่อชำระเงินที่ตัวแทนธนาคาร ได้ดังนี้ ชำระเป็นเงินสด ชำระที่ธนาคาร ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคาร ชำระโดยใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ ชำระผ่านระบบ Internet * ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการตามอัตราที่ตัวแทนธนาคารกำหนด

10 || Version 1.0KK Personal Loan ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ใบปลิว ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ เกณฑ์การ พิจารณา เอกสาร ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน Q & A

11 || Version 1.0KK Personal Loan ข้อมูลผลิตภัณฑ์ Welcome Pack ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ เกณฑ์การ พิจารณา เอกสาร ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน Q & A

12 || Version 1.0KK Personal Loan ข้อมูลผลิตภัณฑ์ Welcome Pack ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ เกณฑ์การ พิจารณา เอกสาร ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน Q & A

13 || Version 1.0KK Personal Loan ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ใบเสร็จรับเงิน ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ เกณฑ์การ พิจารณา เอกสาร ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน Q & A

14 || เกณฑ์การพิจารณา

15 || Version 1.0KK Personal Loan เกณฑ์การพิจารณา คุณสมบัติเบื้องต้น ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ เกณฑ์การ พิจารณา เอกสาร ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน Q & A เกณฑ์รายละเอียด 1.กลุ่มอาชีพ พนักงานที่มีรายได้ประจำจากเงินเดือน เจ้าของกิจการ ที่จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลหรือที่มีทะเบียนพาณิชย์ หรือเอกสารอื่นๆที่สามารถพิสูจน์ได้ที่ ออกจากทางราชการ 2.อายุ1)พนักงานประจำ : อายุ 20 ปีขึ้นไป (รวมระยะเวลากู้แล้วไม่เกิน 60 ปี) 2)เจ้าของกิจการ : อายุ 20 ปีขึ้นไป (รวมระยะเวลากู้แล้วไม่เกิน 65 ปี) 3.ที่อยู่ผู้สมัครประเทศไทย ยกเว้นจังหวัดยะลา, ปัตตานี และ นราธิวาส 4.อายุงานหรือ อายุกิจการ พนักงานที่มีรายได้ประจำจากเงินเดือน ขั้นต่ำ 4 เดือน และผ่านระยะเวลาทดลองงาน* เจ้าของกิจการ จดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนพาณิชย์ อายุกิจการ >= 3 ปี * หมายเหตุ กรณีพนักงานประจำ มีอายุงานไม่ครบ 4 เดือน จะต้องมีระยะเวลาการทำงานที่เดิมล่าสุด >= 1 ปี

16 || Version 1.0KK Personal Loan เกณฑ์การพิจารณา คุณสมบัติเบื้องต้น ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ เกณฑ์การ พิจารณา เอกสาร ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน Q & A เกณฑ์รายละเอียด 5.กลุ่มลูกค้าที่พึง ระวังในการพิจารณา สินเชื่อ นายกรัฐมนตรี, คณะรัฐมนตรีคู่สมรสของนายกรัฐมนตรี และ คณะรัฐมนตรีตลอดจนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, สมาชิกวุฒิสภา และ สมาชิกสภานิติบัญญัติที่มีการตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะกิจ (ต้องอนุมัติโดยฝ่ายวิเคราะห์และตรวจสอบลูกค้าบุคคล และนำเสนอโดยหัวหน้าฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อ รายย่อย) 6. กลุ่มลูกค้าที่ไม่ รับพิจารณาสินเชื่อ 1.เป็นบุคคลที่ถูกฟ้องร้อง/มีหนี้สินล้นพ้นตัว, บุคคลล้มละลาย*, ไร้หรือเสมือนไร้ความสามารถ 2.ลูกค้าที่ไม่มีประวัติใน NCB หรือมีประวัติNCB น้อยกว่า 6 เดือน 3.ลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มอาชีพต่อไปนี้ 3.1) Negative professionalเช่น ทหาร ตำรวจ (ยกเว้นแพทย์ หรือ พยาบาล) ทนายความ และผู้ที่ทำงานใน สถานบันเทิง คาราโอเกะ พนักงานชั่วคราว 3.2) Low rank positionเช่น พนักงานเก็บเงิน พนักงานยกกระเป๋า พนักงานเสริฟ พนักงานส่งเอกสาร แม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานขับรถ พนักงานประจำที่มีรายได้ขี้นอยู่กับค่า commission เป็นหลักและ ไม่มีรายได้หลัก, โฟร์แมน, พนักงานนวด และ พนักงานที่รับทำเคลมประกัน หมายเหตุ ไม่รับพิจารณาอาชีพพนักงานรายวัน (สำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้น) 3.3) เจ้าของกิจการ ที่เป็นแผงลอยที่ไม่มีสัญญาเช่า กรรมการ/ผู้บริหารและคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของธนาคารเกียรตินาคินและบริษัทในเครือ * หมายเหตุ ยกเว้นในกรณีหลุดพ้นจากคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ล้มละลาย และมีสถาบันอื่นให้สินเชื่อ โดยผ่อนชำระดีมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

17 || Version 1.0KK Personal Loan เกณฑ์การพิจารณา คุณสมบัติทางการเงิน ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ เกณฑ์การ พิจารณา เอกสาร ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน Q & A เกณฑ์รายละเอียด 1.รายได้ขั้นต่ำ1) พนักงานที่มีรายได้ประจำจากเงินเดือน รายได้หลัก > 10,000 บาท / เดือน รายได้รวม > 20,000 บาท / เดือน 2) เจ้าของกิจการ รายได้รวม > 30,000 บาท / เดือน 2.ภาระหนี้ต่อ รายได้ (DBR) DBR สูงสุดไม่เกิน 85% ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม Product Program ที่ประกาศโดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตสินเชื่อรายย่อย โดย DBR= (ค่างวดสินเชื่อที่ขอสมัคร + ภาระหนี้ใน NCB + ภาระหนี้สวัสดิการ)/ รายได้

18 || Version 1.0KK Personal Loan เกณฑ์การพิจารณา เกณฑ์การพิจารณารายได้ รายได้รวมทั้งหมด = รายได้หลัก + รายได้อื่นๆ + โบนัส รายได้หลัก = รายได้หลัก + รายได้หลักอื่นๆ พนักงานที่มีรายได้ประจำ ประเภทรายได้คำจำกัดความเงื่อนไข 1.รายได้หลักรายได้ที่แสดงบนสลิปเงินเดือน หรือ จดหมายรับรอง เงินเดือน 2.รายได้หลักอื่นๆรายได้ที่ผู้สมัครได้เป็นจำนวนเท่ากันทุกเดือน ซึ่งพิสูจน์ ได้จากการการตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่HR หรือ เอกสาร ที่มาแสดงเพิ่มเติม เช่น ค่ารถ, ค่าน้ำมัน, ค่ากันดาร, ค่า ตำแหน่ง, ค่าอาหาร, ค่าคนขับรถ, ค่าครองชีพ, ค่า ตำแหน่งProfessional, ค่ามือถือ / ค่าสาธรณูปโภค, ค่า เช่าบ้าน 3.เงิน Bonusโบนัสที่แสดงบนเอกสารรายได้ สลิปเงินเดือน หรือ Bank Statement เฉลี่ย 12 เดือน หรือสามารถพิสูจน์ได้ว่ามี การจ่ายมากกว่า 1 ครั้งต่อปี 4.รายได้อื่นๆรายได้ที่ผู้สมัครได้รับแต่ไม่เท่ากันทุกเดือน หรือได้ตาม จริง เช่น ค่า Commission, ค่าล่วงเวลา, ค่าเดินทาง, ค่า service charge หรือ อื่นๆ แสดงเอกสารสลิปเงินเดือน 6 เดือน ย้อนหลัง หรือ Bank Statement อย่าง น้อย 6 เดือนโดยคำนวณเป็นรายได้เฉลี่ย รายเดือน * หมายเหตุ รายได้ที่เข้าและออกเลย (Corresponding Income), รายได้ซึ่งได้รับเป็นทีม (Rewards / Incentive / Bonus, Cash Advance and Refund Tax) ไม่ต้องนำมาคำนวณรายได้ โดยทางผู้วิเคราะห์สินเชื่อจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล กรณีรายได้ในหนังสือรับรองมากกว่าใน Statement ถ้าต่างกันตั้งแต่ 20% ขึ้นไปให้ใช้รายได้ที่แสดงใน statement 6 เดือนย้อนหลังในการ คำนวณรายได้ ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ เกณฑ์การ พิจารณา เอกสาร ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน Q & A

19 || Version 1.0KK Personal Loan เกณฑ์การพิจารณา เกณฑ์การพิจารณารายได้ เจ้าของกิจการ เอกสารการพิจารณาเงื่อนไข Bank Statement คำนวณ Average เฉลี่ยรายเดือน คูณด้วย สัดส่วนกำไรตามประเภท ธุรกิจ (Business Margin) 1.Bank Statement ย้อนหลัง ขั้นต่ำ 6 เดือน และสูงสุด 1 บัญชี 2.การคำนวณรายได้ตาม Statement พิจารณาจากการเดินบัญชีฝั่งขาเข้า รายการที่ไม่นำมาพิจารณาเป็นรายได้มีดังต่อไปนี้ เงินเข้า-ออกจำนวนเท่ากันภายในระยะเวลา 3 วัน เงินเข้า-ออกจำนวนใกล้เคียงกัน (Different <5%ของยอดเงิน) ภายใน ระยะเวลา 3 วัน รายการเงินเข้าที่เกิดจากการกู้ยืมเงินเช่นเงินกู้, P/N เป็นต้น กรณีมีรายการเงินเข้าเป็นจำนวนเงินที่สูงเกินกว่าการเดินบัญชีปกติของผู้ กู้ ต้องตรวจสอบว่าเป็นเงินเข้าจากอะไรหากไม่ใช่เงินจากรายได้ปกติไม่ นำมาคำนวณเป็นรายได้เช่นรายได้จากการขายทรัพย์สิน รายการเช็คคืน 3.กรณี Statement เป็นชื่อเจ้าของบัญชีร่วม หรือชื่อบัญชีมากกว่า 1 ท่าน (รวมลูกค้า) ให้คิดรายได้ตามสัดส่วน เช่น บัญชีร่วม 2 ท่าน คิด 50%, 3 ท่าน คิด 33.33% เป็นต้น ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ เกณฑ์การ พิจารณา เอกสาร ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน Q & A

20 || การผลิต Margin อุตสาหกรรมเหมืองแร่ 5% โรงสี, ค้าข้าว 20% โรงงานน้ำดื่ม โรงน้ำแข็ง, เอเย่นต์ น้ำแข็ง 20% ผลิตอาหารสัตว์ 20% โรงงานผลิตสิ่งทอ - เครื่องแต่งกาย 20% โรงพิมพ์, กระดาษ 20% โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ / พลาสติก 15% โรงงานผลิตเครื่องสำอางค์ 20% โรงกลึง - หล่อ เครื่องเหล็ก 10% การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง 15% การผลิตเฟอร์นิเจอร์ 20% เครื่องจักรกลต่างๆ, อิเลคโทรนิค 15% การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ 15% การขายปลีก Margin ดีลเลอร์รถยนต์ / จักรยานยนต์ และ อุปกรณ์ 20% ร้านขายของชำ / สะดวกซื้อ / มินิมาร์ท 30% ขายอาหารสด / อาหารแห้ง / วัตถุดิบใน การปรุงอาหาร 20% ขายเหล้า / บุหรี่ 15% ปั๊มน้ำมัน, คลังน้ำมัน 5% จำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กโทร นิค 10% อุปกรณ์ - วัสดุก่อสร้าง, อุปกรณ์ไฟฟ้า 12% เฟอร์นิเจอร์, เครื่องใช้ในบ้าน, แก๊ส 20% ร้านขายเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องสำอางค์ 30% ร้านทอง, เพชร, เครื่องประดับ 20% ขายของเก่า 30% ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆ ซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในทื่อื่น 15% การบริการ Margin อู่ซ่อมรถยนต์ และคาร์แคร์ 20% กิจการขนส่ง 20% โรงแรมและรีสอร์ท 30% บ้านให้เช่า, หอพัก 40% ที่ดินให้เช่า 70% ร้านขายอาหาร - เครื่องดื่ม 30% สถานบันเทิง 30% นักร้อง นักแสดง ศิลปิน 50% แลกเปลี่ยน - โอนเงินตราต่างประเทศ 10% ทนายความ, สำนักงานบัญชี 25% โฆษณา 20% รับจ้างออกแบบบ้าน 20% กิจการรถเช่า / อู่แท็กซี่ 30% รับจ้างขับรถ / แท๊กซี่ / รถสาธารณะ 20% สำนักจัดหางาน 15% กิจการนำเที่ยว 15% ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย ซาลอน 30% โรงพยาบาลเอกชน, คลีนิค, ร้านยา, ส่งยา, ทำฟัน 25% การซักรีด ย้อมผ้า 20% กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 18% การขายส่ง Margin ขายส่งผัก, ผลไม้, ดอกไม้ 15% เอเย่นต์เหล้า, บุหรี่ 4% เอเย่นต์น้ำอัดลม 15% การขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์ โทรคมนาคม 2% การขายส่งสินค้าทั่วไป 10% การก่อสร้าง Margin รับเหมาก่อสร้าง / บ้านจัดสรร / ที่ดิน 15% หมวดธุรกิจอื่นๆ Margin ธุรกิจอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้น 12% Version 1.0KK Personal Loan เกณฑ์การพิจารณา Business Margin ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ เกณฑ์การ พิจารณา เอกสาร ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน Q & A

21 || Version 1.0KK Personal Loan เกณฑ์การพิจารณา ตัวอย่างการคำนวณรายได้ ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ เกณฑ์การ พิจารณา เอกสาร ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน Q & A

22 || เอกสาร

23 || Version 1.0KK Personal Loan เอกสาร เอกสารประกอบการสมัคร ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ เกณฑ์การ พิจารณา เอกสาร ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน Q & A

24 || Version 1.0KK Personal Loan เอกสาร เอกสารประกอบการสมัคร ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ เกณฑ์การ พิจารณา เอกสาร ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน Q & A ประเภท บริษัท เอดสารเพื่อประเมินรายได้Bank Statement Top-tier/ Well known อ้างอิงเอกสารรายได้หลักข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ สลิบเงินเดือนแบบคาร์บอนภายใน 2 เดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ หรือ ภงด 90, 91 ของปีล่าสุด สลิบเงินเดือนแบบไม่ใช่คาร์บอน / Internetภายใน 2 เดือนล่าสุด หนังสือรับรองรายได้ ยื่นในกรณีที่ต้องการแสดง รายได้อื้นๆ เพิ่มเติม โดยต้อง ยื่น Bank statement 6 เดือน ล่าสุด และสูงสุดไม่เกิน 1 บัญชี Otherอ้างอิงเอกสารรายได้หลักข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ สลิบเงินเดือนแบบคาร์บอนภายใน 2 เดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ หรือ ภงด 90, 91 ของปีล่าสุด สลิบเงินเดือนแบบไม่ใช่คาร์บอน / Internetภายใน 2 เดือนล่าสุด หนังสือรับรองรายได้ ต้องยื่น Bank statement 6 เดือนล่าสุด และสูงสุดไม่เกิน 1 บัญชี เอดสารเพื่อประเมินรายได้ เจ้าของ กิจการ Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (ยื่นได้ 1 บัญชี) พนักงานที่มีรายได้ประจำ เจ้าของกิจการ * หมายเหตุ Bank Statement ที่ยื่นจะต้องมีข้อมูล update ล่าสุด ไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ เช่น ข้อมูลล่าสุดใน statement เป็นข้อมูลเดือนสิงหาคม จะสามารถใช้เพื่อกระบวนการอนุมัติสินเชื่อไม่เกินเดือนตุลาคม ( วันที่ได้รับการอนุมัติ )

25 || Version 1.0KK Personal Loan เอกสาร ใบสมัคร ใบสมัครมี 3 ส่วน ได้แก่  ส่วนที่ 1: หนังสือให้การยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (NCB) ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ เกณฑ์การ พิจารณา เอกสาร ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน Q & A

26 || Version 1.0KK Personal Loan เอกสาร ใบสมัคร  ส่วนที่ 2: สัญญาสินเชื่อบุคคลม แบบฟอร์มใบคำขอสินเชื่อบุคคล และใบคำขอสมัครประกัน ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ เกณฑ์การ พิจารณา เอกสาร ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน Q & A

27 || Version 1.0KK Personal Loan เอกสาร ใบสมัคร  ส่วนที่ 3: ข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญา และข้อมูลการสมัครสินเชื่อบุคคล (มอบให้ลูกค้า) ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ เกณฑ์การ พิจารณา เอกสาร ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน Q & A

28 || Version 1.0KK Personal Loan เอกสาร หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูล NCB ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ เกณฑ์การ พิจารณา เอกสาร ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน Q & A

29 || Version 1.0KK Personal Loan เอกสาร ใบสมัคร ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ เกณฑ์การ พิจารณา เอกสาร ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน Q & A

30 || Version 1.0KK Personal Loan เอกสาร ใบสมัคร ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ เกณฑ์การ พิจารณา เอกสาร ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน Q & A

31 || Version 1.0KK Personal Loan เอกสาร ใบสมัครประกัน PLC-PLG ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ เกณฑ์การ พิจารณา เอกสาร ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน Q & A

32 ||  สำเนาเอกสารต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง  สำเนาเอกสารต้องชัดเจน ไม่ซีดจางหรือเข้มดำ  ลงนามในเอกสารใบสมัครให้ครบถ้วนทุกจุด ( 3 + 1 จุด)  กรณีข้อมูลในใบสมัครมีการเขียนผิด เขียนย้ำ ต้องให้ลูกค้าเซ็นกำกับทุกจุด  ห้ามใช้ปากกาลบคำผิดโดยเด็ดขาด Version 1.0KK Personal Loan เอกสาร ข้อควรระวัง ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ เกณฑ์การ พิจารณา เอกสาร ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน Q & A

33 || ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

34 || Version 1.0KK Personal Loan ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยรวม T Sales รวบรวมใบสมัคร T+1 ส่งถึงธนาคาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้น T+2 COC Key–in ในระบบ FMS CA พิจารณาสินเชื่อ T+3 Sales แจ้งผลการอนุมัติและยืนยันการโอนเงิน Operation ทำการโอนเงิน ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ เกณฑ์การ พิจารณา เอกสาร ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน Q & A หมายเหตุ : กรณีลูกค้าเป็นเจ้าของกิจการจะมีการเพิ่มวันทำงานสำหรับ การตรวจสอบภาคสนาม Site Verification อีก 2 วันทุกกรณี

35 || Version 1.0KK Personal Loan ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รอบการโอนเงิน ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ เกณฑ์การ พิจารณา เอกสาร ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน Q & A  ธนาคารดังต่อไปนี้ สามารถโอนเงินให้ลูกค้าภายในวัน โดย Sales จะต้องยืนยันวงเงินกับลูกค้าก่อน 15.00 น.  ธนาคารอื่นๆ ลูกค้าได้จะได้รับเงินในวันทำการถัดไป

36 || Q & A

37 || Thank you www.kiatnakin.co.th


ดาวน์โหลด ppt || สินเชื่อส่วนบุคคล KK Personal Loan Version 1.0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google