งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Information Systems Project Management MIT-M Chiangmai University Project Scheduling Project Implementation ครั้งที่ 4 วันที่ 6 มีนาคม 2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Information Systems Project Management MIT-M Chiangmai University Project Scheduling Project Implementation ครั้งที่ 4 วันที่ 6 มีนาคม 2559."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Information Systems Project Management MIT-M Chiangmai University Project Scheduling Project Implementation ครั้งที่ 4 วันที่ 6 มีนาคม 2559

2 วันนี้ไปวัดมาหรือยัง ไปวัดก่อนมีทุกข์ ให้พระนำตอนมี ชีวิตอยู่ ทำงานหนักตอนมี เวลาก่อนสอบ วันนี้ก็บอกไม่มีเวลาไปวัด ไปวัดตอนมีทุกข์ ให้พระนำตอนไม่มีชีวิต ขอพระช่วยตอนหมดเวลา

3 ประกาศสั่งงานวันที่ 28 กพ 2559 ส่งงานกลุ่มภายใน 24 น. คืนวันที่ 4 มีนาคม 2559 วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม จะอภิปรายผลงานของ กลุ่มเรื่องการทำ Work Breakdown Structure การคาดคะเนทรัพยากรของงาน เวลา งบประมาณ คน การจัดทำ Network Diagram หรือ Gantt chart ผลที่ได้ของแต่ละกลุ่ม และ ผลการประเมินความคืบหน้าของงาน การทำ รายงานการประชุม และการประเมินผลการ ทำงานของกลุ่มและสมาชิกในกลุ่มเป็นรายคน

4 คราวที่แล้ว คราวที่แล้ว ได้สรุปภาพรวมของ PMBOK แล้วให้ไป ทำงานต่อล่วงหน้ามาแล้วให้ อาจารย์สมนึกมาเป็น Mentor ช่วยให้คำแนะนำปรึกษาใน การจัดทำงานโครงการ กลุ่ม ได้บทเรียนรู้อะไรบ้าง อภิปรายในหัวข้อต่อไปนี้ 1. ปัญหาอุปสรรคการทำงาน 2. ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากอาจารย์สมนึก 3. ความก้าวหน้าของงานกลุ่ม ก่อนและหลัง ได้เรียนรู้ หรือปรับปรุงอะไรไปบ้าง 4. ได้ Output ของงานหรือยัง บูรณาการกันได้ไหม

5 หัวข้อ 1.Project Proposal (Logic chart), Project Charter, Work Breakdown Structure (WBS) Project Estimation Project Status report ประเมินผลการทำงานของ Project Team 2.Project Scheduling 3.Project Implementation

6 Project Planning, Scheduling, and Controlling Project Planning 1. Setting goals 2. Defining the project 3. Tying needs into timed project activities 4. Organizing the team Project Scheduling 1. Tying resources to specific activities 2. Relating activities to each other 3. Updating and revising on a regular basis Time/cost estimates Budgets Engineering diagrams Cash flow charts Material availability details CPM/PERT Gantt charts Milestone charts Cash flow schedules Project Controlling 1. Monitoring resources, costs, quality, and budgets 2. Revising and changing plans 3. Shifting resources to meet demands Reports budgets delayed activities slack activities Before Project During Project

7 IS/IT project, Project Life cycle, Framework of Project management

8 Project Management Project Planning Project Implementation Project Control Quality Cost Time Scope Performance Project Planning project identification project charter project proposal Project Scheduling Opportunities Problems ObjectivesScopeguideline Method Gantt chart Activities Results KPI Quality /time /cost Goals CSF Targets Scope WBS Sub/Level of Work Allocate Time budget Responsibilities Milestone Network diagram PERT/CPM Gantt chart Project Implementation Project Control Evaluate/Monitor Risk Avoid Transfer Share Retain

9 Project Charter Template

10 การเขียนข้อเสนอโครงการ 1. หลักการ เหตุผล ที่มาของโครงการ เป้าประสงค์ เป้าหมาย 3 เป้าหมาย 1 เป้าหมาย 2

11 ขอบเขตงาน อาหารปลอดภัย ผู้เชี่ยวชาญ เกษตรกร วิจัย ค้นคว้า มาตรฐานความ ปลอดภัย คัดเลือก หาวิทยากร อบรม คัดเลือก สร้างเกณฑ์ ตรวจสอบ ประเมิน ตัวอาหาร นำร่อง สร้าง เครือข่าย WBS

12 ขอบเขตงานโครงการอาหาร ปลอดภัย เป้าประสงค์ อาหารปลอดภัย วิจัย ค้นคว้า ผู้เชี่ยวชาญเกษตรกรเกณฑ์มาตรฐาน ระดับ 1 ระดับ 2 คัดเลือกหาวิทยากร สร้าง เครือข่าย ตัวอาหาร นำร่อง ตั้งกรรมการ ระดับ 3 WBS

13 ขอบเขตงานโครงการอาหาร ปลอดภัย วิจัย ค้นคว้า ผู้เชี่ยวชาญเกษตรกรเกณฑ์มาตรฐาน ระดับ 1 ระดับ 2 คัดเลือกหาวิทยากร สร้าง เครือข่าย ตัวอาหาร นำร่อง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ นาย ก. 2 อาทิตย์ 2,000 บาท

14 แผนดำเนินงาน เวลา เดือนที่กิจกรรม วิจัยค้นคว้า สร้างผู้เชี่ยวชาญ กำหนดเกณฑ์ อบรมเกษตรกร คัดเลือก หาวิทยากร สร้างเครือข่าย Mile stone 1 Report

15 PERT and CPM PERT: Program Evaluation and Review Technique CPM: Critical Path Method Graphically displays project activities Estimates how long the project will take Indicates most critical activities Show where delays will not affect project

16 The Network Diagram Network (precedence) diagram – diagram of project activities that shows sequential relationships by the use of arrows and nodes. Activity-on-arrow (AOA) – a network diagram convention in which arrows designate activities. Activity-on-node (AON) – a network diagram convention in which nodes designate activities. Activities – steps in the project that consume resources and/or time. Events – the starting and finishing of activities, designated by nodes in the AOA convention.

17 The Network Diagram (cont’d) Path – Sequence of activities that leads from the starting node to the finishing node Critical path – The longest path; determines expected project duration Critical activities – Activities on the critical path Slack – Allowable slippage for path; the difference the length of path and the length of critical path

18 โครงการออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด สินค้า สั่งสินค้า บรรจุสินค้า ส่งสินค้าให้ ผู้จัดจำหน่าย บรรจุภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ติดตั้งเครื่อง บรรจุภัณฑ์ การขาย จัดตั้งสำนักงานขาย จ้างพนักงานขาย อบรมพนักงานขาย การจัดจำหน่าย เลือกผู้จัดจำหน่าย จำหน่ายให้แก่ ผู้จัดจำหน่าย โฆษณา เลือกบริษัท โฆษณา วางแผนโฆษณา รณรงค์การ โฆษณา

19 โครงการออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด สั่งสินค้าบรรจุสินค้าส่งสินค้าให้ผู้จัด จำหน่าย ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ติดตั้งเครื่องบรรจุภัณฑ์ จัดตั้งสำนักงานขายจ้างพนักงานขาย อบรมพนักงานขาย เลือกผู้จัดจำหน่ายจำหน่ายให้แก่ ผู้จัดจำหน่าย เลือกบริษัทโฆษณาวางแผนโฆษณา รณรงค์ การโฆษณา

20 โครงการออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด สั่งสินค้า บรรจุสินค้าส่งสินค้าให้ ผู้จัดจำหน่าย ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ติดตั้งเครื่องบรรจุภัณฑ์ จัดตั้งสำนักงานขาย จ้างพนักงานขาย อบรม พนักงานขาย เลือกผู้จัดจำหน่ายจำหน่ายให้แก่ ผู้จัดจำหน่าย เลือกบริษัทโฆษณาวางแผนโฆษณา รณรงค์การโฆษณา 1 2 3 4 5 6 7 89 11 12

21 โครงการออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด สั่งสินค้า บรรจุสินค้าส่งสินค้าให้ ผู้จัดจำหน่าย ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ติดตั้งเครื่องบรรจุภัณฑ์ จัดตั้งสำนักงานขาย จ้างพนักงานขาย อบรม พนักงานขาย เลือกผู้จัดจำหน่ายจำหน่ายให้แก่ ผู้จัดจำหน่าย เลือกบริษัทโฆษณาวางแผนโฆษณา รณรงค์การโฆษณา 1 2 3 4 5 6 7 89 11 12 2,7 6,6 13,17 23,23 29,29 17,17 8,15 10,10 12,1922,29 0,0 2 10 1313 6 66 6 4 7 2 4 9

22 Microsoft Project เครื่องมือช่วยบริหารโครงการ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Microsoft ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้ งาน – ง่ายต่อการควบคุมและติดตามกิจกรรมทั้งหมด ของโครงการ – ง่ายต่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกิจกรรม – มีรายงานให้ – เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ชุด Microsoft Office

23

24 Microsoft Project – task list

25 Microsoft Project – task info.

26 Microsoft Project -- Tracking

27 Microsoft Project – Completion Guide

28 มอบหมายงาน ค้นคว้าเดี่ยวในกรอบหัวข้อ Project Monitoring &control, Project assessment, Closed Project งานกลุ่ม ให้ไปปรับและทำต่อให้จบ สรุปการปิด โครงการ ส่งภายใน คืนวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 ไม่เกิน 24 น.


ดาวน์โหลด ppt Information Systems Project Management MIT-M Chiangmai University Project Scheduling Project Implementation ครั้งที่ 4 วันที่ 6 มีนาคม 2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google