งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้การเรียนแบบมุ่งปฏิบัติงาน เพื่อ ส่งเสริมความสามารถในการพูด และการ เขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นายสุชาติ กองกูล วิทยาลัยเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้การเรียนแบบมุ่งปฏิบัติงาน เพื่อ ส่งเสริมความสามารถในการพูด และการ เขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นายสุชาติ กองกูล วิทยาลัยเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้การเรียนแบบมุ่งปฏิบัติงาน เพื่อ ส่งเสริมความสามารถในการพูด และการ เขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นายสุชาติ กองกูล วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่ The Use of Task-Based Learning to Promote English Speaking and Writing Abilities of The Second Year Diploma Student

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ส่งเสริม ให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกทักษะทางภาษาใน สถานการณ์จริง เพื่อการเตรียมความพร้อมสู้กับการ ทำงานในอนาคต คือการเรียนรู้แบบมุ่งปฏิบัติงาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ และเรียนรู้ภาษาในสถานการณ์จริงจากการ ปฏิบัติงาน โดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการ ปฏิบัติงาน และเน้นความหมายในการสื่อสาร มากกว่ารูปแบบทางภาษา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะใช้รูปแบบการเรียนแบบ มุ่งปฏิบัติงาน ซึ่งเน้นกระบวนการปฏิบัติงานอย่างมี ระบบตามสถานการณ์จริง โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างปฏิบัติงาน เพื่อ ส่งเสริมความสามารถด้านการพูดและการเขียน ภาษาอังกฤษของผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง

3 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา การเรียนรู้แบบมุ่งปฏิบัติงาน (Task-Based Learning ) การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะด้านการ พูดและการเขียนภาษาอังกฤษที่ในสถานประกอบการ การมอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติผ่านการใช้ ภาษาอังกฤษนั้น ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนรูปแบบ ภาษาเพื่อเตรียมพร้อมก่อนปฏิบัติงาน เน้น ความหมายในการสื่อสารมากกว่าความถูกต้องตาม โครงสร้างทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

4 วัตถุประ สงค์ - เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ ของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนแบบมุ่งปฏิบัติงาน - เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียน ภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนแบบมุ่ง ปฏิบัติงาน

5 แนวคิด ทฤษฏี การเรียนรู้แบบมุ่งปฏิบัติงาน (Task-Based Learning ) ขั้นตอนการเรียนแบบ มุ่งปฏิบัติงาน. ขั้นก่อนปฏิบัติงาน (Pre-Task) คือขั้นตอนที่ผู้สอน บอกวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนผู้สอนเสนอ หัวข้อ สอนคำศัพท์และโครงสร้างเพื่อเตรียมความ พร้อมทางภาษาให้แก่ผู้เรียนที่จะนำมาใช้ในการ ปฏิบัติภาระงาน - ขั้นปฏิบัติงาน (Task Cycle) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียน ปฏิบัติงานและได้ใช้ภาษาในการ ปฏิบัติงานพร้อมทั้งวางแผน ทบทวนความรู้ เรียงลำดับ เนื้อหา และวิธีในการนำเสนอผลงานตามสภาพที่คล้าย สถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน - ขั้นมุ่งเน้นภาษา (Language Focus) เป็นขั้นตอนที่ ผู้สอนและผู้เรียนร่วมอภิปรายถึงงานที่ได้ปฏิบัติ ผู้เรียนได้ชี้แจงปัญหา อุปสรรค และแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติงาน อีกทั้งผู้เรียนวิเคราะห์ รูปแบบภาษาที่ผิดพลาด แก้ไขโครงสร้างทางภาษา ที่ใช้ในการปฏิบัติให้ถูกต้อง

6 กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 ปี การศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เชียงใหม่ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ( ทค. 5103) จำนวน 35 คน ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนแบบมุ่งปฏิบัติงาน ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถด้านการพูด การเขียนภาษาอังกฤษ

7 ขั้นตอนการทดลองและการ เก็บรวบรวมข้อมูล 1. วัดความสามารถทางการพูดและการเขียน ภาษาอังกฤษก่อนการทดลอง 2. ดำเนินการทดลองตามแผนการสอน 3. วัดความสามารถด้านการพูดและการเขียน ภาษาอังกฤษหลังการทดลอง

8 สรุป ผลการวิจัย การ ทดสอบ นักศึก ษา คะแน นเต็ม S.D.dftsig ก่อนทำ การเรียน การสอน 35208.712.25 34 25.3 3.000 หลังการ ทำการ เรียนการ สอน 352010.1 7 1.48

9 สรุป ผลการวิจัย การ ทดสอบ นักศึก ษา คะแน นเต็ม S.D.dftsig ก่อนทำ การเรียน การสอน 35208.001.57 34.85.523 หลังการ ทำการ เรียนการ สอน 352010.9 4 1.66

10 อภิปรายผล การศึกษา การเรียนโดยใช้การเรียนแบบมุ่งปฏิบัติงาน ช่วยให้ ผู้เรียนมีความทางการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ สูง 1. การจัดการเรียนการสอบแบบมุ่งปฏิบัติงาน มีขั้นตอน หรือวงจรการเรียนที่ค่อนข้างชัดเจน มีการประเมินการ เรียนรู้และกิจกรรมที่ชัดเจน 2. การเรียนแบบมุ่งปฏิบัติงาน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ ภาษาจากการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง มีการ เรียนรู้อย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน 3. การเรียนการสอนแบบกิจกรรมมุ่งปฏิบัติงาน เน้น ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งเป็นวิธีที่กำหนดขอบเขตการ สอนและการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นผู้กระทำเองมากที่สุด 4. การเรียนแบบมุ่งปฏิบัติงานทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานที่เน้นสภาพความเป็น จริง


ดาวน์โหลด ppt การใช้การเรียนแบบมุ่งปฏิบัติงาน เพื่อ ส่งเสริมความสามารถในการพูด และการ เขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นายสุชาติ กองกูล วิทยาลัยเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google