งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
อาจารย์ ดร.ชลายุทธ์ ครุฑเมือง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

2 ลักษณะของครูวิทยาศาสตร์
ชอบค้นคว้า ชอบสังเกต ชอบ (ช่วยกันหา.).

3 เวลาสอน ครูวิทยาศาสตร์เตรียมตัวอย่างไร
ทฤษฎีการเรียนรู้ Behaviorism Cognitivism Constructivism Social Cognitive Humanism ความเชื่อในการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

4 เนื้อหา ฯลฯ วัดและประเมินผล K P A กิจกรรมการเรียนรู้ Sciences Biology
Chemistry Biology Physics Computer พฤติกรรมนิยม มนุษยนิยม สังคมปัญญานิยม กิจกรรมการเรียนรู้ Project Based Learning Problem Based Learning Brain Based Learning Meaningful Learning Cooperative Learning ฯลฯ ปัญญานิยม สร้างสรรค์นิยม ง่ายไปยาก รูปธรรมไปนามธรรม เรียนรู้อย่างมีความหมาย เนื้อหา วัดและประเมินผล K P A เจริญเติบโต งอกงาม มีจิตวิทยาศาสตร์ รักเรียนรู้ สืบค้น เสาะแสวงหาความรู้

5 การเตรียมครูวิทยาศาสตร์
เตรียมตนเอง เตรียมนักเรียน เตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ เตรียมสื่อ แหล่งการเรียนรู้ เตรียมเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ เตรียมเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ เตรียมห้องเรียน ฯลฯ

6 การเตรียมตนเอง บุคลิกภาพ ลักษณะที่แสดงออก การพูดจา
บุคลิกภาพ ลักษณะที่แสดงออก การพูดจา การแต่งกาย ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะความสามารถ ความมุ่งมั่น ฯลฯ

7 เด็กนักเรียน รู้ได้โดย บุคลิกภาพ การสังเกต การแต่งกาย
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โฮมรูม ระเบียนสะสม สังคมมิติ สอบถาม สัมภาษณ์ บุคลิกภาพ การแต่งกาย ความเชื่อมั่นใน ตนเอง การแสดงออก ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะความสามารถ

8 การเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้
ท้าทาย น่าสนใจ ง่าย ๆ แต่มีความหมาย นักเรียนชอบ ครูสบายในการ สอน ได้ผลตรงตามจุดประสงค์ คุ้มค่า คุ้มเวลา ฯลฯ รู้วิธีสอน ศาสตร์การสอน เลือกใช้ ประเมิน ยึดถือเป็นรูปแบบ

9 เตรียมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบสำรวจ ฯลฯ เครื่องมือ วิธีการ เกณฑ์ การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ การสำรวจ ฯลฯ โรงเรียนกวดวิชากำหนดเอง

10 การสอนของครูวิทยาศาสตร์
สอนให้เด็กรู้ เข้าใจ + มีทักษะความสามารถ + มีจิตวิทยาศาสตร์ +……………………. เลือกวิธีสอนที่ตนเองถนัด (แต่ต้องมีการเปลี่ยนบ้าง) เลือกวิธีสอนที่สอดคล้องกับเด็กกวดวิชา

11 การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ Inquiry Cycle
Engagement กระตุ้น Exploration สืบค้น เสาะหา Explanation อธิบาย สร้างองค์ความรู้ Elaboration ขยายองค์ความรู้ Evaluation ประเมินผลการเรียนรู้

12 การสอนแบบ 5 STEP 1 การตั้งคำถาม 2 แสวงหาข้อมูล สารสนเทศ 3 สร้างองค์ความรู้ 4 สื่อสาร 5 ตอบแทนสู่สังคม

13 การสอนแบบสะเต็มศึกษา STEM EDUCATION
การบูรณาการข้ามสาระวิชา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์

14 การสอนแบบ Trip RIP 3 R 3 I 3 P

15 กระบวนการ Trip RIP ประกอบด้วยกระบวนการใหญ่ ๆ 3 กระบวนการ คือ
1. กระบวนการ Regulating 2. กระบวนการ Investigating 3. กระบวนการ Producing

16 Trip = การเดินทางที่ต้องมีการวางแผน
Trip = three R I P Participating Processing Presenting Recalling Relating Refining Inquiring Interacting Interpreting

17 Trip = three R I P Participating Recalling Processing Relating
Presenting Recalling Relating Refining Inquiring Interacting Interpreting

18 การปรับความรู้ความเข้าใจ การแสวงหาความรู้ใหม่
Recalling Relating Refining reflection reflection การแสวงหาความรู้ใหม่ Inquiring Interacting Interpreting reflection reflection การสร้างองค์ความรู้ Participating Processing Presenting reflection

19 เรามาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Trip RIP กันเถอะ
ให้คุณครูลองเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องใดก็ได้ตามที่ตนเองสนใจ


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google