งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมการสอนปรับพื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 23-29 เมษายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมการสอนปรับพื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 23-29 เมษายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมการสอนปรับพื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 23-29 เมษายน 2553

3 จุดประสงค์ของ บทเรียน 1. นักเรียนมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ เบื้องต้นในการพูดทักทาย การกล่าวลา การกล่าวขอบคุณ และการ ตอบรับการกล่าวขอบคุณ 2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องชนิดของ คำ 3. เขียนคำนามเอกพจน์พหูพจน์ง่าย ๆ ได้ 4. นักเรียนแต่งประโยคภาษาอังกฤษง่าย ๆ ได้ 5. นักเรียนแนะนำตนเองเบื้องต้นได้ 6. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ภาษาอังกฤษ

4 เนื้อหาสาระ ฯ 1.Greeting ทักทาย and Saying goodbye การกล่าวลา Thanking การกล่าวขอบคุณ และการ ตอบรับ 2. Part of speech ชนิดของคำ 3. Singular and plural noun 4. Sentences ประโยค 5. Introduce yourself แนะนำตัวเอง

5 Greeting ทักทายกันก่อนค่ะ Good morning. สวัสดีตอนเช้า Good afternoon. สวัสดีตอนบ่าย Good evening. สวัสดีตอนเย็น Hello. สวัสดี Hi. สวัสดี How are you? คุณสบายดีใหม Very well, thank you สบายดีค่ะ ขอบคุณ Fine, thank you, and you? สบายดีค่ะขอบคุณแล้วคุณสบายดีไหม Nice to meet you. ยินดีที่ได้พบคุณ Glad to see you. Glad to see you, too.

6 Saying Goodbye การกล่าวลาค่ะ Good-bye. ลาก่อน Goodnight. ราตรีสวัสดิ์ See you. แล้วพบกัน See you again. แล้วพบกันอีกครั้ง See you later. แล้วพบกันอีก See you tomorrow. แล้วพบกันวันพรุ่งนี้

7 Thanking การกล่าวขอบคุณ Thanks ขอบคุณ Thank you. ขอบคุณ Thank you very much. ขอบคุณมาก Thanks a lot. ขอบคุณมาก Many thanks. ขอบคุณมาก

8 การกล่าวตอบคำขอบคุณ You’re welcome. ไม่เป็นไรค่ะ You’re quite welcome. ไม่เป็นไรค่ะ Don’t mention it. อย่ากล่าวถึงมันเลย Not at all. ไม่เป็นไรค่ะ

9 Stress and intonation Excuse me. ขอโทษค่ะ I’m sorry. ฉันเสียใจ I’m very sorry. ฉันเสียใจมาก I beg your pardon. ขอประทานโทษค่ะ Pardon. ขอโทษค่ะ ให้นักเรียนฝึกออกเสียงคำต่อไปนี้

10 Good morning, Jane. How are you? Practice 1 Good morning, Seiko. I’m fine. And how are you? Very well, thank you. Nice to see you. Nice to see you, too.

11 Excuse me. Where is the toilet? Thank you very much. Over there. You’re welcome.

12 ให้นักเรียน จับคู่ คำ Greeting ทักทายและกล่าวลา 1.Good morning. 2.Good bye. 3.How are you? 4.Nice to meet you. 5.Good afternoon. 6.Nice to meet you too. a. ยินดีที่ได้พบ คุณ b. สวัสดีตอน บ่าย c. ยินดีที่ได้พบ เช่นกัน d. ลาก่อน e. สวัสดีตอนเช้า f. สบายดีใหม

13 Introduce yourself ให้นักเรียนแนะนำตนเอง Good morning/ afternoon. My name’s……….. You can call me …………(nickname). I’m glad to meet you. Thank you.

14 Using texts A My name is _______. I live in London in a _______ house. It has four bedrooms. It also has a ______ garden. I live with my mum, dad and my sister. She is ____ years old and I am twelve. B My name is Tom. I live in _______ in a big house. It has ______ bedrooms. It also has a large garden. I live with ____________. She is ten years old and I am ______.

15 Part of speech ส่วนแห่งคำพูดหรือ ชนิดของคำพูด Part of speech แบ่งออกเป็น 8 ชนิด 1.Noun = คำนาม 2.Pronoun = สรรพนาม 3.Verb = กริยา 4.Adverb = คำวิเศษณ์ ( หรือ กริยาวิเศษณ์ ) 5.Adjective = คำคุณศัพท์ 6.Preposition = บุรพบท 7.Conjunction = สันธาน 8.Interjection = อุทาน

16 Noun = นาม แปลว่า “ ชื่อ ” ได้แก่ ” คำที่เราใช้เรียกชื่อคน, สัตว์, สิ่งของ, สถานที่, คุณสมบัติหรือคุณค่าต่าง ๆ เช่น คน : Pancake, Dan, Bie สัตว์ : cat, monkey, bird, dog สิ่งของ : desk, chair, car, bike, computer สถานที่ : office, school, hotel, house คุณสมบัติหรือคุณค่า : truth, goodness

17 Pronoun = สรรพนาม หมายถึง “ คำที่ใช้แทน noun หรือพูดง่าย ๆ ก็คือใช้แทนชื่อ คน, สัตว์, สิ่งของ, สถานที่ หรือคุณค่าต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาแล้วนั้น ทั้งนี้เพื่อต้องการมิให้พูดหรือเอ่ยถึงชื่อคน, สัตว์, ฯลฯ เป็นต้น นั้นซ้ำ ๆ ซาก ๆ อันจะเป็นเหตุทำให้การฟัง ไม่ไพเราะ ” Pronoun ได้แก่คำเหล่านี้ I, We, He, She, It, They, Who, These, Each, one เป็นต้น

18 Verb = กริยาหมายถึง “ คำหรือกลุ่มคำที่เป็นการ แสดงออกของประธาน หรือแสดงภาวะของประธาน ได้แก่ is, have, do, read, wash, will have been seen For example. She is reading now. หล่อนกำลังอ่านหนังสือขณะนี้

19 adverb = กริยาวิเศษณ์ หมายถึง คำที่ไปทำหน้าที่ขยาย verb, ขยาย adjective, และ ขยาย adverb ด้วยกันเองก็ได้ เพื่อให้เนื้อความของประโยคนั้น ๆ ชัดเจนยิ่งขึ้น ได้แก่ well( ดี ), slowly( อย่างช้า ) hard, ( ลำบาก, หนัก ), soon ( ในไม่ช้า ) เป็นต้น For example: She walked slowly to that dog. หล่อนเดินอย่างช้า ๆ ไปที่สุนัขตัวนั้น

20 adjective = แปลว่า คุณศัพท์ ได้แก่ “ คำหรือกลุ่มคำที่ช่วยทำให้ noun หรือ Pronoun มีความหมายมากขึ้นหรือชัดเจนขึ้น เช่น Tall boy ( เด็กผู้ชายตัวสูง ) expensive shirt ( เสื้อเชิ๊ตราคาเพง ) I want to have a beautiful girlfriend. ( ฉันต้องการมีแฟนสวย )

21 Preposition = คำบุรพบท หมายถึง คำที่ใช้เชื่อม Noun และ Pronoun เข้ากับคำอื่น ๆ ที่อยู่ในประโยค ทั้งนี้เพื่อให้ใจความของประโยค กลมกลืนสละสลวยขึ้น ได้แก่ in, on, at, by from, toward into, etc. เช่น Jane is in the office. We are from England by plane. That boy is next to the tiger. The book is on the table.

22 Conjunction แปลว่า “ สันธาน ” คือ “ คำที่ใช้เชื่อมคำต่อคำ (words), วลี (phrases), หรือประโยค (clauses) ต่าง ๆ ให้เชื่อโยงซึ่งกันและกัน ” ได้แก่ and, or, but, nor, since, although, while เช่น He plays but I learn. ( เขาเล่นแต่ฉันเรียน ) Interjection แปลว่า “ อุทาน ” คือ “ คำที่เราพูดออกมาด้วยอารมณ์ หรือความรู้สึกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาจากจิตใจ ซึ่งจะอุทานออกมาเป็นคำเดียวก็ได้ หรือเป็นประโยคก็ได้ ” เช่น Ah! Nonsense! ( เหลวไหลน่า ) “What a sad thing it is! ( มันเป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจแท้ ๆ )

23 Conjunction แปลว่า “ สันธาน ” คือ “ คำที่ใช้เชื่อมคำต่อคำ (words), วลี (phrases), หรือประโยค (clauses) ต่าง ๆ ให้เชื่อโยงซึ่งกันและกัน ” ได้แก่ and, or, but, nor, since, although, while, because เช่น He plays but I learn. ( เขาเล่นแต่ฉันเรียน ) Judy and Jack are swimming. ( ฉันกับแจ๊คกำลังว่ายน้ำ )

24 นักเรียนออกเสียงคำศัพท์ต่อไปนี้และ เลือกเขียนลงช่องให้ถูกต้องในกรอบ ถัดไปค่ะ father, drive, teacher’ tea, green, hot dog, are, car, nurse, son, soup, eat, bus driver, has, study, dentist, student, sister, salad, buy, he, actor, write, letter, her, make, pizza, is, my, fried rice, policeman, have, daughter, you, do, egg, good, sandwich, drink, we, omelet, hot, delicious, aunt, cake, parents, food, brother, mother, bake, sweet, candy, cousin, they, coffee, she, friend, seller, his, chocolate, long, dress,uncle, beautiful, lovely, cat, hair กิจกรรม ที่ 1

25 จงแยกคำศัพท์ให้ถูกกลุ่มตามชนิดของคำนาม family words ………….. …………… ……………. …………….. food words ………….. …………… ……………. …………….. occupations ………….. …………… ……………. …………….. common nouns ………….. …………… ……………. …………….. ใบงานที่ 1

26 จงแยกคำศัพท์ให้ถูกกลุ่มตามชนิดของคำนาม family words father, son,. daughter, sister, aunt, parents,. cousin,. uncle, mother. brother food words tea, coffee, hot dog, soup, salad, pizza, egg fried rice omelet, ham, cake, sandwich occupations teacher, nurse, bus driver dentist, student policeman, actor seller common nouns letter car friend food dress hair เฉลยใบงานที่ 1

27 จงแยกคำศัพท์ให้ถูกกลุ่มตามชนิดของคำสรรพนาม คำคุณศัพท์และคำกริยา Pronouns ………….. …………… ……………. …………….. Adjectives ………….. …………… ……………. …………….. verbs ………….. …………… ……………. …………….. ใบงาน ที่ 2

28 จงแยกคำศัพท์ให้ถูกกลุ่มตามชนิดของคำสรรพนาม คำคุณศัพท์และคำกริยา Pronouns her, my you we he they she his Adjectives green hot good delicious sweet chocolate beautiful lovely long verbs drive, are, write, eat, has, study, buy, make, is, have, do drink bake เฉลย ใบงานที่ 2

29 Singular and plural ( อกพจน์ และ พหูพจน์ ) คำนามที่มีเพียงสิ่งเดียวเรียกนามเอกพจน์ เช่น Cat หรือ a cat, sister หรือ a sister เป็นต้น คำนามที่สามารถนับได้เป็น 1, 2, 3.... เรียก นามพหูพจน์ เช่น A cat เป็น cats, หรือ 3 cats ก็ได้ A sister เป็น 2 sisters A sandwich เป็น 5 sandwiches เป็นต้น Note: การทำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ทำได้โดยการเติม s หรือ es เข้าท้ายคำนามนับได้ หรือเปลี่ยนรูปไปเลย เช่น man เป็น men

30 แบ่งกลุ่มละ 5- 6 คนบอกเขียนรูปคำนามที่ได้ศึกษาจาก ใบงานที่ 1 ทำให้เป็นนามพหูพจน์ Singular เอกพจน์................................................................. Plural พหูพจน์................................................................. Plural พหูพจน์................................................................. Singular เอกพจน์................................................................. กิจกรรม ที่ 3

31 แบ่งกลุ่มละ 5- 6 คนบอกเขียนรูปคำนามที่ได้ศึกษาจาก ใบงานที่ 1 ทำให้เป็นนามพหูพจน์ ( คำตอบอาจแตกต่างกัน ) Singular เอกพจน์ father brother student actor seller teacher dentist Plural พหูพจน์ sandwiches dresses buses policemen women Singular เอกพจน์ sandwich dress bus policeman woman เฉลยกิจกรรม ที่ 2 Plural พหูพจน์ fathers brothers students actors sellers teachers dentists

32 1. ให้นักเรียนทำกิจกรรรมโดยออกมา เขียนคำศัพท์จากคำที่ได้ศึกษาจากใบงาน ที่ 1 และใบงานที่ 2 ให้นักเรียนแต่ง ประโยคจากคำศัพท์ชนิดต่าง ๆ ที่นักเรียน เขียนบนกระดาน 2. นักเรียนอาจใช้คำศัพท์ที่นักเรียน เขียนเองและแต่งประโยคมาส่งคุณครูใน วันต่อไปนะคะ อย่างน้อย 5 ประโยค heispoliceman she hasbeautiful hair policemanHeis. beautiful hair. hasShe a กิจกรรม ที่ 3

33 เฉลย กิจกรรมที่ 3 ตรวจจากผลงาน นักเรียนที่ทำส่ง ให้นักเรียนทำแบบประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมการสอนปรับพื้นฐาน

34 Join the correct circles together. man children aunt uncle old student little parents young woman teacher big กิจกรรม ที่ 4

35 อ่านประโยคเหล่านี้และทำความเข้าใจค่ะ What’s your name? My name’s …………. What’s your address? It’s 60/8 Saengchooto Rd. T. Wangsala, Tamaung, Kanchanaburi.

36 อ่านประโยคเหล่านี้และทำความเข้าใจค่ะ I’m twelve years old. What’s your sister’s name? Her name is June. How old are you? How old is your sister? She’s twelve years old.

37 Choose the correct item for the picture. a. water b.coffee c.lemonade d.juice 1 a. water b.coffee c.lemonade d.juice 2 กิจกรรม ที่ 5

38 Choose the correct item for the picture. a. water b.coffee c.lemonade d.milk a. water b.tea c.lemonade d.grapefruit 4 3 กิจกรรม ที่ 5

39 a.hamburger b.cake c.pizza d.donuts a.coffee b.cake c.breakfast d.ham a.hamburger b.cake c.pizza d.hotdog 5 6 7

40 a.pie b.chips c.pizza d.cake a.corn b.cake c.Ice cream d. cream a.lemon b.orange c.melon d.pomelo 8 9 10

41 a.gardener b.farmer c.painter d.carpenter a.teacher b.actress c.student d.writer a.painter b.driver c.doctor d.teacher 11 12 13

42 a.nurse b.housewife c.seller d. secretary a.teacher b.housewife c.nurse d.dentist 14 15

43 1. black gold shirt white 2. watch good tent sleeping bag 3. beautiful nice lovely ugly 4. eyes hair aunt ears 5. bike soccer ball pet tennis ball What’s different in each line? Circle the word. กิจกรรม ที่ 6

44 6. shoes skirt socks shorts 7. notebook pen school bag table 8. dinner cookie candy pie 9. bus horse car bike 10. letter stamp pen desk

45 Write the words in the correct order. old / you? / How/ are How old are you? 1. twelve / old./ years/ I’m 2. students./ Mike / Sue / are / and กิจกรรม ที่ 7

46 3. the / It’s / six / bus. / number 4. spell / you / “ ส้ม ”/ English? / do / How/ in 5. telephone / is / What / number?/ your 6. from? / Where / Pat / is กิจกรรมที่ 7 ต่อ

47 What is it? Choose a word from the boxes. Sugar 2. It is black. The teacher writes on it. 3. It is white. You put it in your tea. 1.It is a red circle in the sky. You cannot see it at night. bananasunflourblackboardflowers sun blackboard Sugar กิจกรรม ที่ 8

48 What is it? Choose a word from the boxes. Sugar 4. It is long and yellow. You eat it. 5. It is white. You can make bread with it. 6. There are many different colours. They have a nice smell. bananasunflourblackboardflowers banana flour flowers กิจกรรม ที่ 8

49 English is not a monster don’t afraid of it. ภาษาอังกฤษไม่ใช่สัตว์ประหลาด ไม่มีอะไรน่ากลัวเลย


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมการสอนปรับพื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 23-29 เมษายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google