งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีงานในความรับผิดชอบ จำนวน ๓ งาน ได้แก่ - งานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป - งานพัสดุ - งานการเงินและบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีงานในความรับผิดชอบ จำนวน ๓ งาน ได้แก่ - งานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป - งานพัสดุ - งานการเงินและบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีงานในความรับผิดชอบ จำนวน ๓ งาน ได้แก่ - งานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป - งานพัสดุ - งานการเงินและบัญชี

2 งานสารบรรณ - รับ - ส่งหนังสือ - การจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายตอบแทน ใบอนุโมธนาบัตร - เอกสารลับ - การทำลายหนังสือราชการ - โครงการสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อที่อยู่อาศัย รถ จักรยานยนต์ฯ - การขอพระราชทานเพลิงศพ - การไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวแพทย์ ทันแพทย์ และเภสัชกร

3 - การจัดทำประกันภัยภาคบังคับ - การออกแบบ เขียนแบบ ด้านโยธา ควบคุมงานก่อสร้าง - เกี่ยวกับที่ดิน ที่ราชพัสดุ ที่ สาธารณประโยชน์ ป่าสงวนฯ - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - การตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปี - การขอติดตั้งเครื่องปรับอากาศ - ใบเสร็จรับเงิน

4 - เงินเดือน ค่าจ้าง - การเบิกเงินงบประมาณ เช่น ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง - เงินสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาฯ - เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ - เงินช่วยพิเศษทำศพ - บัญชีตามระบบเกณฑ์คงค้าง - การนำเงินส่งรายได้แผ่นดิน - เงินทดรองราชการ

5 - ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๔ รายการ - สิ่งก่อสร้างที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๙ รายการ

6 เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ๑๒ ๓๔ - ภาพรวม ๓๐๕๒ ๗๓๙๖ - รายจ่ายประจำ ๓๓ ๕๕ ๗๖๙๘ - รายจ่ายงบลงทุน ๑๙ ๔๐ ๖๑ ๘๗ ผลการเบิกจ่าย ( รวม ) - ๑. ๒๘ ( เบิก ๒๘. ๗๒ % ) ประจำ ๒๘. ๒๔ ( เบิก ๖๑. ๒๔ %) ลงทุน - ๑๐. ๑๖ ( เบิก ๘. ๘๘ %)

7 - การทำสัญญาแบบปรับราคาได้ - แนบท้ายสัญญาจ้าง เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงาน สูตรและ วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ - ผู้รับจ้าง ขอเงินเพิ่มเป็นหน้าที่ เรียกร้องภายใน ๙๐ วัน นับส่งงานงวดสุดท้าย - ส่งคำขอไปยังสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข - ส่งสำนักงบประมาณ

8 - หน่วยงานจะต้องตรวจ เพิ่มหรือลด เมื่อทราบดัชนี ราคาวัสดุของ เดือนที่ส่งมอบงานที่แน่นอนแล้ว ลดลงจากดัชนี ในเดือนที่เปิด ซอง - ก่อนเบิกจ่ายเงินค่าจ้างทุกครั้ง - ตรวจสอบแล้ว มากกว่า ๔ % ( เฉพาะส่วนที่เกิน ๔ % ) - จะต้องหักค่างานออกจากงวดนั้น ๆ

9 - คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ หนังสือที่ กค ( กวพ ) ๐๔๒๑. ๓ / ว ๕๐๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ - แจ้งแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ( ฉบับที่ ๒๑ ) พ. ศ. ๒๕๕๘

10 ๑. สัญญาค้ำประกันที่ลงนามนับแต่ได้รับหนังสือนี้ ใช้ ตามตัวอย่าง ๒. สัญญาค้ำประกันที่ทำไว้ก่อนตามหนังสือที่ กค ( กวพ ) ๐๔๒๑. ๓ / ว ๕๐ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หน่วยงาน แจ้งคู่สัญญาทราบและให้นำสัญญาค้ำประกันฉบับ ที่มี เงื่อนไขตามที่กำหนดใหม่ มาวางแทนฉบับเดิม ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือจากหน่วยงาน ๓. ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน จำนวน ๑๐ แบบ

11 ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔ / ว ๖๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ปรับปรุงจำแนก ประเภทรายจ่าย - ค่าวัสดุ - ค่าครุภัณฑ์ - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้เริ่มใช้สำหรับปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ. ศ. ๒๕๕๙เป็นต้นไป

12 เดิม - ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวรที่มี ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกิน ๕, ๐๐๐ บาท ใหม่ - ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่ สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา อันสั้น

13 ร้อยละของหน่วยงานใน คปสอ. ได้รับการ ตรวจสอบภายในปีละ ๑ ครั้ง ( ร้อยละ ๑๐๐ )

14 คือ การให้ความเชื่อมั่นและการให้ คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อ คุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร การ ตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้วย การประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ กระบวนการบริหารความเสี่ยงการควบคุมและกำกับ ดูแลอย่างเป็นระบบ

15 ผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน มี ๔ ขั้นตอน - การวางแผนการตรวจสอบ - การปฏิบัติงานตรวจสอบ - การรายงานผลการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ - การติดตามผลการตรวจสอบ กิบ

16 ผลลัพธ์ที่ต้องการ ๓ เดือน - มีรายงานการติดตามแก้ไขการ ปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะจากประเด็นการ ตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - มีแผนการตรวจสอบภายในปี ๒๕๕๙ ๖ เดือน - ตรวจสอบภายในตามแผนและ สรุปผลภาพรวม จังหวัด รอบ ๖ เดือนภายใน ๑๕ เม. ย. ๕๙

17 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีงานในความรับผิดชอบ จำนวน ๓ งาน ได้แก่ - งานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป - งานพัสดุ - งานการเงินและบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google