งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานธุรการ ให้บริการผู้บริหาร ครู และบุคลากร เกี่ยวกับงานธุรการและ เอกสารสำคัญ บริการที่มีคุณภาพ ตอบสนองด้วยความเป็น มิตร รวดเร็ว มักจะเกิดปัญหาและอุปสรรคต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานธุรการ ให้บริการผู้บริหาร ครู และบุคลากร เกี่ยวกับงานธุรการและ เอกสารสำคัญ บริการที่มีคุณภาพ ตอบสนองด้วยความเป็น มิตร รวดเร็ว มักจะเกิดปัญหาและอุปสรรคต่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 งานธุรการ ให้บริการผู้บริหาร ครู และบุคลากร เกี่ยวกับงานธุรการและ เอกสารสำคัญ บริการที่มีคุณภาพ ตอบสนองด้วยความเป็น มิตร รวดเร็ว มักจะเกิดปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อันเกิดมาจากการบริการทาง กายภาพระหว่างบุคลากรกับ ผู้ใช้บริการ ทำให้ผู้ใช้บริการเกิด ความรู้สึกไม่พึงพอใจ

3 ข้อมูลทั่วไปของ ผู้ใช้บริการ เพศ อายุการทำงาน ตำแหน่ง ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการ ที่มีต่อการบริการของ งานธุรการ 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ มีต่อการบริการของงานธุรการ ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 2. มีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา คุณภาพการบริการของงานธุรการ ให้มี ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

4 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ การบริการของงานธุรการ ฝ่ายบริหาร วิทยาลัย เทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง สำหรับประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นอาจารย์ และ บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ปี การศึกษา 2557 จำนวน 45 คน ซึ่งได้มาจากการเลือก กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง

5 เครื่องมือในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่องานธุรการ วิทยาลัย เทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ โดยลักษณะของ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศ อายุการทำงาน และตำแหน่งงาน ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากร เป็น แบบสอบถามของคำถาม ในการวัดสเกลทัศนคติ แบ่ง ออกเป็น 5 ระดับ *** ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity ) โดยใช้เทคนิค IOC พิจารณาความเหมาะสมของคำถามที่สร้างขึ้นและภาษาที่ใช้สร้าง คำถาม ได้ค่า IOC = 1 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปโดยใช้สูตร สัมประสิทธิ์แอลฟ่า ของครอนบาค ผลการหาค่าความเชื่อมั่นของการวิจัยครั้งนี้ซึ่งได้ค่า เท่ากับ.84

6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. ค่าร้อยละ (Percentage) 2. ค่าเฉลี่ย (Mean : μ) 3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : σ )

7 ด้านค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจ ขั้นตอนการให้บริการ 4.460.45 มาก บุคลากรที่ให้บริการ 4.390.43 มาก สิ่งอำนวยความสะดวก 4.380.38 มาก รวม 4.410.42 มาก สรุปผลการวิจัย ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ในงานธุรการของผู้ใช้บริการในภาพรวม จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในงานธุรการ ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( ค่าเฉลี่ย 4.41 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความ พึงพอใจในด้าน ขั้นตอนการให้บริการมากที่สุด ( ค่าเฉลี่ย 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45) ด้านบุคลากรที่ให้บริการ ( ค่าเฉลี่ย 4.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43) และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ( ค่าเฉลี่ย 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38) ตามลำดับ

8 จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจใน งานธุรการในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( ค่าเฉลี่ย 4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42) เมื่อพิจารณาเป็นราย ด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในด้าน ขั้นตอน การให้บริการมากที่สุด ( ค่าเฉลี่ย 4.46 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 0.45) ด้านบุคลากรที่ให้บริการ ( ค่าเฉลี่ย 4.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43) และด้านสิ่งอำนวยความ สะดวก ( ค่าเฉลี่ย 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38) ตามลำดับ ทั้งนี้งานธุรการได้นำแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตาม ระเบียบของวิทยาลัยฯ และตามระเบียบงานสารบรรณ เกี่ยวกับหนังสือ หลักฐานสำคัญทางราชการ รวมถึง ปรับปรุงการให้บริการด้วยความกระตือรือร้น ให้บริการที่ เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ตรวจสอบและปฏิบัติด้าน เอกสารหลักฐานสำคัญตามขั้นตอน กระบวนการทุกต้อง เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด (** งานทะเบียนและ ประมวลผล **)

9 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย ควรมีการจัดระบบ - ส่งข่าวสารและประสานงานกับ หน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อให้ข่าวสาร ทันสมัยและเป็นปัจจุบันและการส่งข่าวสารของวิทยาลัยฯ ต้องตรงไปตรงมาและเป็นไปในทางบวก ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เรียนชุมชนทราบและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมให้การบริหารงานธุรการของ วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการเชียงใหม่ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

10 ถึงแม้งานธุรการจะไม่ใช่งานหลักของการดำเนินงาน ในสถาบันการศึกษา แต่ในทางปฏิบัติงานธุรการเป็น ศูนย์กลางของการประสานและสนับสนุนทุกด้าน ทั้งด้าน วิชาการ กิจกรรม การบริการ และการปกครอง ช่วยให้ ทุกฝ่ายสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ งาน ธุรการเปรียบเสมือนแขนขาของการบริหาร และสนับสนุน งานฝ่ายต่าง ๆ ได้หลายทางและช่วยให้ทุกงาน ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทบาทของงาน ธุรการจึงเป็นลักษณะให้มีบริการช่วยให้งานสะดวก รวดเร็วเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้

11

12

13


ดาวน์โหลด ppt งานธุรการ ให้บริการผู้บริหาร ครู และบุคลากร เกี่ยวกับงานธุรการและ เอกสารสำคัญ บริการที่มีคุณภาพ ตอบสนองด้วยความเป็น มิตร รวดเร็ว มักจะเกิดปัญหาและอุปสรรคต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google