งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Web Editor การสร้างเว็บไซต์ด้วย Web Editor โดย ครูจิรภัทร คำภาจันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างเว็บไซต์ด้วย Web Editor การสร้างเว็บไซต์ด้วย Web Editor โดย ครูจิรภัทร คำภาจันทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การสร้างเว็บไซต์ด้วย Web Editor การสร้างเว็บไซต์ด้วย Web Editor โดย ครูจิรภัทร คำภาจันทร์

3 การสร้างเว็บไซต์ด้วย Web Editor การสร้างเว็บไซต์ด้วย Web Editor

4 คำอธิบายรายวิชา คำอธิบายรายวิชา ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์  การสร้างเว็บไซต์  การใช้งาน โปรแกรม  เช่น  เป็นต้น  การสร้างและจัดการข้อความ  การ แทรกและจัดการภาพกราฟิก  การแทรกและจัดการวิดีโอ  การสร้างตาราง  การจัดการเฟรม การเชื่อมโยง อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์  การใช้งาน  เช่น  เป็นต้น  ปฏิบัติการสร้างและจัดการข้อความ  การ  แทรกและจัดการ ภาพกราฟิก  การ  แทรกและจัดการวิดีโอ  การสร้างตาราง  การจัดการเฟรม  การเชื่อมโยง และสร้างสรรค์พัฒนาชิ้นงานด้านเว็บไซต์ได้อย่างน้อย  ชิ้นงาน เพื่อให้เห็นคุณค่าของการทำงานเกี่ยวกับเว็บไซต์  สามารถนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  และประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่ เหมาะสมในการทำงานเกี่ยวกับงานด้านเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต

5 ผลการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 1. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ 2. มีความรู้ปฏิบัติการสร้างและจัดการข้อความ 3. มีความรู้การใช้และจัดการรูปภาพ 4. มีความรู้ปฏิบัติการใช้และจัดการวิดีโอ 5. มีความรู้ปฏิบัติการสร้างตาราง 6. มีความรู้ปฏิบัติการจัดการเฟรม 7. มีความรู้ปฏิบัติการสร้างการเชื่อมโยง 8. มีความรู้ปฏิบัติสร้างสรรค์พัฒนาชิ้นงานด้วยเว็บไซต์

6 การสร้างเว็บไซต์ด้วย Adobe Dreamweaver การสร้างเว็บไซต์ด้วย Adobe Dreamweaver


ดาวน์โหลด ppt การสร้างเว็บไซต์ด้วย Web Editor การสร้างเว็บไซต์ด้วย Web Editor โดย ครูจิรภัทร คำภาจันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google