งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ประชุมปรึกษาหารือครูแนะแนวทั้งหมด 2. ประชุมรองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย หัวหน้ากลุ่ม สาระระ หัวหน้างาน และครูแนะแนวทุกคน ของ โรงเรียนศรียาภัย 3. กำหนดโรงเรียนมัธยมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ประชุมปรึกษาหารือครูแนะแนวทั้งหมด 2. ประชุมรองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย หัวหน้ากลุ่ม สาระระ หัวหน้างาน และครูแนะแนวทุกคน ของ โรงเรียนศรียาภัย 3. กำหนดโรงเรียนมัธยมศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6 1. ประชุมปรึกษาหารือครูแนะแนวทั้งหมด 2. ประชุมรองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย หัวหน้ากลุ่ม สาระระ หัวหน้างาน และครูแนะแนวทุกคน ของ โรงเรียนศรียาภัย 3. กำหนดโรงเรียนมัธยมศึกษา และจำนวนคน แต่ละโรงที่จะเข้ารับการอบรม 4. ประชุมโรงเรียนเครือข่ายมัธยมศึกษา 5. ขออนุมัติโครงการ 6. ทำแผนปฏิบัติการของศูนย์แนะแนวต้นแบบฯ ตามนโยบาย สพฐ. 7. จัดอบรมครูแนะแนวทั้งหมดทั้งจังหวัดสุราษฎร์ ธานี และ ชุมพร 7. 8. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานแนะแนวให้กับครูทุกคน 1. ประชุมปรึกษาหารือครูแนะแนวทั้งหมด 2. ประชุมรองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย หัวหน้ากลุ่ม สาระระ หัวหน้างาน และครูแนะแนวทุกคน ของ โรงเรียนศรียาภัย 3. กำหนดโรงเรียนมัธยมศึกษา และจำนวนคน แต่ละโรงที่จะเข้ารับการอบรม 4. ประชุมโรงเรียนเครือข่ายมัธยมศึกษา 5. ขออนุมัติโครงการ 6. ทำแผนปฏิบัติการของศูนย์แนะแนวต้นแบบฯ ตามนโยบาย สพฐ. 7. จัดอบรมครูแนะแนวทั้งหมดทั้งจังหวัดสุราษฎร์ ธานี และ ชุมพร 7. 8. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานแนะแนวให้กับครูทุกคน

7 9. เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการแนะแนวของสถานศึกษา 10. เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนกิจกรรมนักเรียน YC 11. เป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับสถานศึกษาอื่นๆ 12. สนับสนุนให้มีกลุ่มชมรม / ภาคีเครือข่ายการแนะแนว 13. ติดตามผลการอบรมครูแนะแนวในจังหวัด ที่เข้ารับการอบรม หรือจัดประชุม 14. จัดทำเว็บไซต์ศูนย์แนะแนวต้นแบบฯเพื่อการประชาสัมพันธ์ 15. จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

8

9 ปี 2556 1. ได้สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางการแนะแนว 2. ได้ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีความรู้ ความ เข้าใจ มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมทางการแนะ แนว 3. มีแผนปฏิบัติการของศูนย์แนะแนวต้นแบบฯตาม นโยบาย สพฐ./ กระทรวงศึกษาธิการ / แผยุทธศาสตร์ การแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. ครูแนะแนวทุกคน และผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน 10 โรง ทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี และชุมพร จำนวน 100 คน ผ่านการอบรม ปี 2556 1. ได้สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางการแนะแนว 2. ได้ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีความรู้ ความ เข้าใจ มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมทางการแนะ แนว 3. มีแผนปฏิบัติการของศูนย์แนะแนวต้นแบบฯตาม นโยบาย สพฐ./ กระทรวงศึกษาธิการ / แผยุทธศาสตร์ การแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. ครูแนะแนวทุกคน และผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน 10 โรง ทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี และชุมพร จำนวน 100 คน ผ่านการอบรม

10 5. มีคู่มือปฏิบัติงานแนะแนวให้กับครูแนะแนว โรงเรียนศรียาภัยทุกคน 6. ศูนย์แนะแนวต้นแบบมีเว็บไซต์เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ 7. มีศูนย์กลางประสานงานด้านการจัดกิจกรรม แนะแนวและบริการ ทางการแนะแนวให้กับสถานศึกษาอื่นๆในเขต พื้นที่การศึกษา 8. เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนกิจกรรมนักเรียน YC 9. ได้แหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาดูงาน ด้านการ แนะแนว ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 5. มีคู่มือปฏิบัติงานแนะแนวให้กับครูแนะแนว โรงเรียนศรียาภัยทุกคน 6. ศูนย์แนะแนวต้นแบบมีเว็บไซต์เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ 7. มีศูนย์กลางประสานงานด้านการจัดกิจกรรม แนะแนวและบริการ ทางการแนะแนวให้กับสถานศึกษาอื่นๆในเขต พื้นที่การศึกษา 8. เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนกิจกรรมนักเรียน YC 9. ได้แหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาดูงาน ด้านการ แนะแนว ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

11

12

13

14

15

16

17

18

19 ปี 2557 1. จัดทำโครงการ การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์แนะแนวต้นแบบ ประจำเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อขออนุมัติงบประมาณ 2. ประสานงานกับ สพม. เขต 11 เพื่อดำเนินการจัด อบรมครูแนะแนว จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร 3. จัดทำโครงการเยี่ยมเยือนเครือข่าย ปี 2557 1. จัดทำโครงการ การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์แนะแนวต้นแบบ ประจำเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อขออนุมัติงบประมาณ 2. ประสานงานกับ สพม. เขต 11 เพื่อดำเนินการจัด อบรมครูแนะแนว จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร 3. จัดทำโครงการเยี่ยมเยือนเครือข่าย

20 1. ผู้บริหารและ รองผู้อำนวยการทุกฝ่ายให้ ความรู้ เห็นสำคัญ สนใจ ติดตาม และให้ขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน 2. ทีมงานให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ 3. ได้รับการติดตาม ดูแล จาก สพม. เขต 11 เป็นอย่างดี 4. นักเรียนที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือด้วยดี

21 1. บุคลกรขาดความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี 2. ครูแนะแนวมีภาระงานมาก 3. งบประมาณไม่เพียงพอ 1. บุคลกรขาดความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี 2. ครูแนะแนวมีภาระงานมาก 3. งบประมาณไม่เพียงพอ

22 1. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี มาประจำศูนย์ 2. จัดอบรมครูแนะแนวทุกคนในแต่ละ ศูนย์ฯทุกศูนย์ฯบ่อยๆ เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 3. จัดทำโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับใช้ บริหารจัดการ ให้กับศูนย์ฯทุกศูนย์ 1. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี มาประจำศูนย์ 2. จัดอบรมครูแนะแนวทุกคนในแต่ละ ศูนย์ฯทุกศูนย์ฯบ่อยๆ เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 3. จัดทำโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับใช้ บริหารจัดการ ให้กับศูนย์ฯทุกศูนย์

23 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt 1. ประชุมปรึกษาหารือครูแนะแนวทั้งหมด 2. ประชุมรองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย หัวหน้ากลุ่ม สาระระ หัวหน้างาน และครูแนะแนวทุกคน ของ โรงเรียนศรียาภัย 3. กำหนดโรงเรียนมัธยมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google