งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบฐานข้อมูลบริการวิชาการ ของสำนักงานบริการวิชาการ ระเบียบพัฒนาวิชาการ พ. ศ.2551 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล บริการวิชาการ – สะดวก รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบฐานข้อมูลบริการวิชาการ ของสำนักงานบริการวิชาการ ระเบียบพัฒนาวิชาการ พ. ศ.2551 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล บริการวิชาการ – สะดวก รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบฐานข้อมูลบริการวิชาการ ของสำนักงานบริการวิชาการ ระเบียบพัฒนาวิชาการ พ. ศ.2551 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล บริการวิชาการ – สะดวก รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน – เตือนการทำตามระเบียบ – ตามขั้นตอนการนำเสนอ – รองรับ e-office ในอนาคต

2 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย แบบฟอร์มต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ แบบ มก. พว.01 ขออนุมัติดำเนิน โครงการพัฒนาวิชาการ แบบ มก. พว.02 ขอสรุปประเด็นใน สัญญา และ / หรือ เปลี่ยนแปลงรายการใน มก. พว.01 แบบ มก. พว.03 ขออนุมัติปิดโครงการ พัฒนาวิชาการแบบ แบบ มก. พว.04 ขออนุมัติขยายเวลา ดำเนินโครงการพัฒนา วิชาการ

3 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ พัฒนาวิชาการ

4 1. เข้า website ของ สำนักงานบริการวิชาการ http://kuservice.ku.ac.th

5 2. เลือกคำสั่ง ระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ

6 3. ใส่ชื่อ Account และ Password ของ หัวหน้าโครงการ ตัวอย่าง abcd@ku.ac.thabcd@ku.ac.th abcd

7 4. ให้เลือกคำสั่ง “ งานพัฒนาวิชาการภายใต้ระเบียบ พัฒนาวิชาการ พ. ศ.2547” เมื่อท่านต้องการทำเรื่องเกี่ยวกับโครงการพัฒนา วิชาการ

8 25/09/598 5. มีเมนูหลักดังนี้ 1. หน้าหลัก 2. สืบค้นข้อมูล 3. คำขออนุมัติตามแบบ 4. สรุปรายงาน โครงการพัฒนาวิชาการ 3421

9 6. เลือกเมนูคำสั่ง คำขออนุมัติตามแบบ หน้าจอจะปรากฏ รายการให้ท่านเลือกที่จะดำเนินการ คือ - แบบ มก. พว.01 ขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ - แบบ มก. พว.02 ขอสรุปประเด็นในสัญญา และ / หรือ เปลี่ยนแปลง รายการใน มก. พว.01 - แบบ มก. พว.03 ขออนุมัติปิดโครงการพัฒนาวิชาการ - แบบ มก. พว.04 ขออนุมัติขยายเวลาดำเนินโครงการพัฒนา วิชาการ

10 - หากท่านได้กรอกโครงการพัฒนาวิชาการที่ท่านได้ดำเนินการ มาแล้วจะปรากฏรายชื่อโครงการ ต่างๆ ที่ท่านดำเนินการ - เมื่อท่านต้องการจะกรอกเพิ่มข้อมูลโครงการพัฒนาวิชาการ ให้คลิกที่รูปดินสอบนกระดาษ

11 เมื่อหน้าจอปรากฏหน้าตามรูป ซึ่งมีให้เลือก 2 รายการ ให้เลือก คือ งบประมาณดำเนินการ งบประมาณไม่เกินสองล้านบาท งบประมาณเกินสองล้านบาท 1 2 คลิกหน้า ถัดไป

12 กรอกรายละเอียดของโครงการพัฒนาวิชาการตาม ขั้นตอนที่ระบุ

13 เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วไปที่ 1 เลือก -> พิมพ์แบบฟอร์มและส่งเรื่องพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนไม่ผ่าน ระบบเครือข่าย ( เดินด้วยเอกสาร ) 2. บันทึกแบบฟอร์ม 2 1

14 1. ดำเนิกการกดพิมพ์แบบมกพว.01 2. ดำเนินการกดพิมพ์บันทึกข้อความ เพื่อจักได้ดำเนินการนำเอกสารไปดำเนินการขออนุมัติตามลำดับชั้น ต่อไป 1 2

15 1. จะบอกสถานะ ว่ายังไม่ยื่นพิจารณาอนุมัติ 2. หากมีการแก้ไขไปที่ กด เพื่อดำเนินการต่อไป 1 2

16 หากไม่มีการแก้ไขหรือแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กด ส่งเรื่องพิจารณา

17 1. จะบอกสถานะว่าส่งเรื่องพิจาณา 2. กดไปที่ เพื่อส่งไปสำนักงานบริการวิชาการ 1 2 2

18 ดำเนินการกดส่งไปยังสำนักงานบริการวิชาการ

19 1. สถานะโครงการ จะเปลี่ยนเป็น อยู่ระหว่างการพิจารณา / อนุมัติ ( สำนักงาน บริการวิชาการ 2. สถานะโครงการ จะเปลี่ยนเป็น อยู่ระหว่างการพิจารณา / อนุมัติ ( สำนักงาน บริการวิชาการ )

20 ระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ ของงานบริการวิชาการ จักมีการปรับปรุงเพื่อการใช้งานให้ คล่องมากยิ่งขึ้น ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ระบบฐานข้อมูลบริการวิชาการ ของสำนักงานบริการวิชาการ ระเบียบพัฒนาวิชาการ พ. ศ.2551 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล บริการวิชาการ – สะดวก รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google