งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี Singburi Primary Educational Service Area Office.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี Singburi Primary Educational Service Area Office."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี Singburi Primary Educational Service Area Office

2  ก่อนไปใหม่...ต้องดูเก่าให้ชัด  งบปี 2558 1. เร่งรัดการเบิกจ่าย 2. ตรวจสอบ กำกับ งานโครงการฯ 3. สรุปและรายงานผล

3 ผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

4 1.นโยบาย 13 ข้อ 2.วิสัยทัศน์ “ การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและ มาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย ” 3.พันธกิจ 3 ข้อ 4.เป้าประสงค์ 6 ข้อ 5.ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น 6.จุดเน้น 3 ส่วน 7.ตัวชี้วัด 9 ตัวหลัก นโยบาย สพฐ. ปีงบ 2559

5 การเตรียมแผนปีงบประมาณ 2559 1.วิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงานงบปี 2558 2.ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย Super board ของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. อย่างละเอียด 3.นำข้อ 1 และ 2 มาสร้างความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนการสอนและ การบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 (16 พฤษภาคม 2558 – 15 พฤษภาคม 2559) 4.จัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปีให้แล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม 2558

6 การเตรียมแผนปีงบประมาณ 2559 (ต่อ) 5. ดำเนินการวิธีงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง 5.1 งบลงทุน ดำเนินการในเดือนตุลาคม 2558 5.2 งบอื่น ๆ ตามมาตรการที่กำหนด 6. กำกับ ติดตาม แก้ปัญหาและรายงานผลทุกระยะ

7 แม้สับสนคับข้องหมองใจจิต แม้สับสนคับข้องหมองใจจิตแม้ชีวิตคับข้องต้องขวากหนามแม้เหน็ดเหนื่อยใจกายทุกวันยามแม้นต้องหามก็ต้องสู้เพื่อแผ่นดิน


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี Singburi Primary Educational Service Area Office.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google