งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาอาจารย์ในระบบ มหาวิทยาลัยของรัฐแคลิฟอร์เนีย (California State University System) โดย ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ กาญ จนกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การประชุมเชิงปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาอาจารย์ในระบบ มหาวิทยาลัยของรัฐแคลิฟอร์เนีย (California State University System) โดย ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ กาญ จนกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การประชุมเชิงปฏิบัติการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาอาจารย์ในระบบ มหาวิทยาลัยของรัฐแคลิฟอร์เนีย (California State University System) โดย ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ กาญ จนกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 9 กรกฎาคม 2558

2 QS in 2014-2015 World University Ranking TOP 10 : มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก ของโลก ( ที่มา : QS World University Ranking) อันดับที่มหาวิทยาลัย คะแนน 1. Massachusetts Institute of Technology (MIT)(USA) 100 2. University of Cambridge (UK) 99.4 2. Imperial College London (UK) 99.4 4. Harvard University (USA) 99.3 5. University of Oxford (UK) 99.2 5. University College London (UK) 99.2

3 QS in 2014-2015 World University Ranking TOP 10 : มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก ของโลก ( ที่มา : QS World University Ranking) อันดับที่มหาวิทยาลัย คะแนน 7. Stanford University (USA) 98.3 8. CalTech (USA) 97.1 9. Princeton University (USA) 96.6 10. Yale University (USA) 96.5 ในจำนวนนี้มหาวิทยาลัย อเมริกัน 6 แห่ง อยู่รัฐ California 2 แห่งได้แก่ 1. Stanford University(7) 2. California Institute of Technology (CalTech) (8)

4 #1.USA University ติด Top10 = 6 แห่ง ได้แก่ MIT (1), Harvard(4), Stanford(7), CalTech(8) Princeton(9), Yale(10) #2. UK University ติด Top10 = 4 แห่ง ได้แก่ Cambridge(2) Imperial London(2) Oxford(5), University College London (5)

5 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ของ มหาวิทยาลัยในรัฐ California ติดอันดับ TOP 100 จำนวน 6 แห่งได้แก่ อันดับที่ 7Stanford U. อันดับที่ 8 CalTech อันดับที่ 27 UC Berkeley (UCB) อันดับที่ 37UC Los Angeles(UCLA) อันดับที่ 59UC Sandi ego(UCSD) อันดับที่ 95UC Davis(UCD)

6 มหาวิทยาลัย Top 50 ของโลก มีอยู่ใน ASIA ติด TOP100 มหาวิทยาลัยจำนวน 17 แห่ง ได้แก่ อันดับที่ 22 National University of Singapore (NUS) (SIN) อันดับที่ 28 The University of Hong Kong (UHK) (HK) อันดับที่ 31 The University of Tokyo (UOT) (JAP) อันดับที่ 31 Seoul National University (SNU) (KOR) อันดับที่ 36 Kyoto University (KU)(JAP) อันดับที่ 39 Nanyang Techno + SCI University (NTU) (SIN) อันดับที่ 40 The Hong Kong University of Techno (HKUT)(HK) อันดับที่ 46 The Chinese University of HongKong(CUHK)(HK) อันดับที่ 47 Tsinghua University (TU)(CHN)

7 มหาวิทยาลัย Top 50 ของโลก มีอยู่ใน ASIA ติด TOP100 มหาวิทยาลัยจำนวน 17 แห่งได้แก่ อันดับที่ 52 Kaist (Korea Advanced Institute of Science and Technology) (Korea) อันดับที่ 52 OSAKA University (Japan) อันดับที่ 57 PEKING University (China) อันดับที่ 68 Tokyo University TECHNO (JAPAN) อันดับที่ 71Fudan University (China) อันดับที่ 71 TOHOKU University (JAPAN) อันดับที่ 76 National Taiwan University (TAIWAN) อันดับที่ 86 Pohang University SCI+TECH (KOREA)

8 Eastern Region: IVY LEAGUE 1. Harvard University 2. YALE University 3. Princeton University 4. Columbia University 5. Cornell University 6. Dartmouth University 7. Brown University 8. University of Penn USA University: Combined Academic and Sport Conference

9 Western Region: Pacific 12 1.UC. Berkeley 7. University of Washington 2. UCLA 8. Washington State U. 3. Stanford University 9. University of Arizona 4.USC 10. Arizona State University 5.University of Oregon 11. University of Colorado 6.Oregon State University 12. University of Utah USA University Combined Academic and Sport Conference

10 Midwest Region: BIG 10 1.University of Michigan 6. Northwestern U. 2.Michigan State University 7. Ohio State University 3.Indiana University 8. U. of Iowa 4.Purdue University 9. U. of Wisconsin 5.University of Illinois10. U. of Minnesota USA University: Combined Academic and Sport Conference

11 มลรัฐ California จัดระบบ การศึกษาในระดับอุดมศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ระบบ ดังนี้ 1.University of California System ประกอบด้วย 9 Campuses. 2. California State Universities System ประกอบด้วย 33 Campuses. 3. Community or City Colleges System ประกอบด้วย 100 Campuses.

12 การประเมินความสามารถ และประสิทธิถาพของ คณาจารย์ + ฝ่ายบริหาร California State University San Bernardino คณาจารย์ผู้สอน (FAM 6524) 1. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา และรักษา คุณภาพของอาจารย์ให้มีคุณภาพ ได้แก่ พัฒนาสติปัญญา และการตื่นตัวทาง วิชาชีพ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิ์ภาพ 2. เป้าหมายของการประเมิน เพื่อสร้างความ มั่นใจ + ส่งเสริม และปกป้องคณาจารย์

13 การประเมินความสามารถ และประสิทธิถาพของ คณาจารย์ + ฝ่ายบริหาร California State University San Bernardino คณาจารย์ผู้สอน (FAM 6524) 3. กระบวนการประเมิน - การออกแบบเครื่องมือประเมิน - ประสิทธิ์ภาพการสอน - สร้างแนวทาง การพัฒนาอาจารย์ และบุคคลากร เพื่อความเจริญเติบโตใน วิชาชีพ

14 การประเมินความสามารถ และประสิทธิถาพของ คณาจารย์ + ฝ่ายบริหาร California State University San Bernardino คณาจารย์ผู้สอน (FAM 6524) 4. การประเมิน 2 ประเภทได้แก่ - การประเมิน ความสามารถ (Performance Review) - ประเมินตามช่วงเวลา (Periodic Evolution)

15 การแต่งตั้งคณะกรรมการในการ ประเมิน ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการ ประเมินระดับภาควิชา 2. คณะกรรมการ ประเมินอาจารย์บางเวลา ( ชั่วคราว ) 3. คณะกรรมการ ประเมินระดับคณะ 4. คณะกรรมการ ประเมินระดับมหาวิทยาลัย

16 ผู้มีส่วนร่วมในการทบทวน ความสามารถ (Performance Review) 1.Faculty Members 2.Department Chairs 3.Department Evaluation Committee 4.College Evaluation Committee 5.College Dean 6.University Evaluation Committee 7.President or Designee

17 การประเมิน Periodic Evaluation การดำเนินการ ดังนี้ 1. กลุ่ม Temporary Full-Time Faculty 2. กลุ่ม Temporary Part-Time Faculty 3.Schedule for Period Evaluation 4.First, Third, Fifth, Year Probationary Faculty 5.Tenured Faculty

18 Evaluation Scale 1.Above Expectation 2.Meet Expectation 3.Bellow Expectation 4.Well Below Expectation

19 Criteria + Rating System Meet 1.Expectation in the Area of the Teaching 2.Expectation Research's 3.Expectation Scholarly Creative Contributions University 4. University and Community Service

20 Expectation for Tenure and Promotion “AssocProfessor”+ Full Professor 1.2-4 Publications in Blind Peer Reviewed in Academic / Professional Journals with Quality, Significance and Authorhip

21 Assoc.Prof.+ Professor (Cont) 2. Research and Scholarship 2.1 Presentations at Regional National or International Meeting 2.2 Submission of Grant Proposal 2.3 Provision of Professional Oppornities for Students Author shop on Conference Presentation and Publications

22 Assoc.Prof.+ Professor (Cont) 3. General Scholarly Activities: 3.1 Editorial Work in Conference, and Grant Proposal 3.2 Professional Organizations: Mentor or Service as Research Consultant 3.3 Continuing Education

23 สรุปและข้อเสนอแนะ

24


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาอาจารย์ในระบบ มหาวิทยาลัยของรัฐแคลิฟอร์เนีย (California State University System) โดย ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ กาญ จนกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การประชุมเชิงปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google