งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการเตรียมความ พร้อม 23-24 กพ 59 1.เตรียมการนำเสนอผลงาน (power point) - สรุปผลงานปี 58 -ผลงาน 4 ด. ปี 59 (ตค.58-มค.59) 2.เตรียมแฟ้มงานตามตัวชี้วัดแต่ละงาน/กลุ่มงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการเตรียมความ พร้อม 23-24 กพ 59 1.เตรียมการนำเสนอผลงาน (power point) - สรุปผลงานปี 58 -ผลงาน 4 ด. ปี 59 (ตค.58-มค.59) 2.เตรียมแฟ้มงานตามตัวชี้วัดแต่ละงาน/กลุ่มงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการเตรียมความ พร้อม 23-24 กพ 59 1.เตรียมการนำเสนอผลงาน (power point) - สรุปผลงานปี 58 -ผลงาน 4 ด. ปี 59 (ตค.58-มค.59) 2.เตรียมแฟ้มงานตามตัวชี้วัดแต่ละงาน/กลุ่มงาน (จัดวางเตรียมความพร้อม รับการตรวจสอบจากทีมนิเทศ) cup-รพ.สต. 3.ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องเตรียมองค์ความรู้ ตอบข้อซักถาม ลปรร.กับผู้นิเทศ 4.ระดับ รพ.สต.เตรียมชุมชน (DHF/FCT คุณภาพ/มบ./ต.จัดการสขภาพ) HWP/5 ส./ภูมิสถาปัตย์/ลดโลกร้อน ทุกแห่ง เตรียม

2 1.ข้อมูลผลงานปี 58 และผลงานปี 59 รอบ 4ด. ตค58 - มค59 ***ด้านระบาดวิทยาข้อมูล update ล่าสุด 2.แผนงาน/โครงการปี 59 ที่จะดำเนินการ 3.ปัจจัยความสำเร็จ/ปัญหาอุปสรรค(ส่วนที่ตกเกณฑ์,ไม่มีผลงาน) ข้อเสนอแนะ+++ รพ.สต./CUP เตรียม ppt.เสนอ 26 กพ.ประมาณนี้ *** สรุปให้ไม่เกิน 1-2 สไลด์ /KPI ครับ เพราะเวลาเสนอจำกัด

3 แผนการเตรียมความพร้อมรับนิเทศ 26 กพ.59 17-22 กพ.59 ผู้รับผิดชอบ/พื้นที่ รพ./รพ.สต. จัดทำรายละเอียดข้อมูล/ตัวชี้วัด ยืนยันข้อมูล รพ.สต.รพ.&CUP&HDC(สสจ.ยส.) 23-24 กพ.59 จัดทำแฟ้มงาน/ไฟล์นำเสนอข้อมูลให้แล้วเสร็จ 24 กพ.59 (บ่าย)ส่งมอบไฟล์ ppt.ผู้นำเสนอ ประธาน คปสอ.(ผอ.รพ.ป่าติ้ว) และผอ.รพ.สต. 17 กพ.59 ประชุมผู้เกี่ยวข้องระดับ cup เพื่อเตรียมความพร้อมรับนิเทศ ณ ห้องประชุม สสอ.ป่าติ้ว (สสอ./รพ./รพ.สต.) 26 กพ.59 พร้อมรับนิเทศงานอย่างมีประสิทธิภาพ 25 กพ.59 เก็บตก(ถ้ามี)

4 เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 KPI : ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสมวัย ปีงบประมาณ 2558 ที่มา : ระบบคลังข้อมูล Data center ณ 31 พ. ค. 58 ตัวอย่างการนำเสนอ สามารถแก้ไข ปรับปรุงได้เลย

5 เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 KPI : ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสมวัย ปีงบประมาณ 2558 ที่มา : ระบบคลังข้อมูล Data center ณ 31 พ. ค. 58 1. ดับเบิ้ลคลิ๊กที่แกน chart วิธีแก้ไขสำหรับมือใหม่ครับ ท่านที่เก่งอยู่แล้วผ่านได้

6 2. เลือกแก้ไขข้อมูลใน excel

7 3. จัดการแก้ไข / ปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงได้เลย 4. ขอเขตที่จะให้เสนอใน chart คลิ้กลากเพิ่ม ลดตรงมุมสีน้ำเงินได้เลย 5. เสร็จแล้วปิดหน้า excel เลย จะไม่มีหน้าบันทึก แต่จะบันทึกอัติโนมัติแล้ว

8 เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 KPI : ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสมวัย ปีงบประมาณ 2558 ที่มา : ระบบคลังข้อมูล Data center ณ 31 พ. ค. 58 6. เสร็จเรียบร้อย copy ไปทำ KPI อื่นๆได้ครับ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการเตรียมความ พร้อม 23-24 กพ 59 1.เตรียมการนำเสนอผลงาน (power point) - สรุปผลงานปี 58 -ผลงาน 4 ด. ปี 59 (ตค.58-มค.59) 2.เตรียมแฟ้มงานตามตัวชี้วัดแต่ละงาน/กลุ่มงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google