งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

QCC-58-24. ผศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา (อ.อ้น) อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวธนัญญา สดใส (บี) 561512063 ประธานกลุ่ม นางสาวณัฏฐ์ชนินท์ ชีวานุตระ (อิ๊บ) 561512039.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "QCC-58-24. ผศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา (อ.อ้น) อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวธนัญญา สดใส (บี) 561512063 ประธานกลุ่ม นางสาวณัฏฐ์ชนินท์ ชีวานุตระ (อิ๊บ) 561512039."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 QCC-58-24

2 ผศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา (อ.อ้น) อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวธนัญญา สดใส (บี) 561512063 ประธานกลุ่ม นางสาวณัฏฐ์ชนินท์ ชีวานุตระ (อิ๊บ) 561512039 สมาชิก นางสาวณัฐฐินันท์ บุญศิริ (ไข่มุก) 561512042 สมาชิก นางสาวณัฐณิชา โมหา (เฟิร์น) 561512043 สมาชิก นายปุณยวัช อินทนนท์ (หนุ่ม) 561512088 สมาชิก นางสาวศศิธร เรืองเดชสุวรรณ (ฟลุ๊ค) 561512133 สมาชิก นางสาวสกาวเดือน ณ เมธา (อัน) 561512143 เลขานุการ นางสาวทัศพร จันทนานุวัฒน์กุล (พี่ไหม) เจ้าหน้าที่หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ที่ปรึกษา นางสาวศุภลักษณ์ วันปั๋น (พี่ฝ้าย) เจ้าหน้าที่หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ที่ปรึกษา

3 ลำดับ ปัญหา คะแนน ความ เป็นไปได้ ความ รุนแรง ความถี่รวม 1. ปัญหาการรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรมเพื่อทำรายงานการประเมิน ตนเอง (SAR) 344 48 2. ปัญหาการตามเอกสาร/ข้อมูลของ หน่วยงาน QA (หน่วยงานส่งข้อมูล ไม่ตรงตามเวลา) 14312 3. บุคลากรไม่เข้าใจในระบบการ ทำงานการใช้งาน PDCA 32212 1

4 >> การประชุมระดมสมองเพื่อร่วมกัน คัดเลือกปัญหา ร่วมกับพี่ๆ หน่วยประกันคุณภาพ การศึกษา

5 การรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมของหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ขอข้อมูลเพิ่มเติม ไปยังหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ให้ส่งทาง e-mail ขอข้อมูลเพิ่มเติม ไปยังหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ให้ส่งทาง e-mail หน่วยงาน อื่นๆ หน่วยงาน QA หน่วยงาน QA ภาควิชา ระบบ PDCA เก่า ระบบ PDCA เก่า -ข้อมูลโครงการไม่ ครบถ้วน -ไม่มีข้อมูลสรุปผล ประเมินโครงการ เช่นผล ประเมินความพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ -ข้อมูลโครงการไม่ ครบถ้วน -ไม่มีข้อมูลสรุปผล ประเมินโครงการ เช่นผล ประเมินความพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ เก่าใหม่ หน่วยงาน QA หน่วยงาน QA ระบบใหม่ e-Project ระบบใหม่ e-Project 1 ชม. 1 สัปดาห์ 5 นาที 2 ภาควิชา หน่วยงาน อื่นๆ -มีข้อมูลโครงการครบถ้วน -สามารถแนบไฟล์สรุปผล ประเมินโครงการ -หน่วยงานต่างๆสามารถดึง ข้อมูลผลประเมินฯ จาก ระบบได้ เป้าหมาย

6 6.1 วัน 5.8 วัน

7 หน่วยงาน/ภาควิชาระยะเวลาร่างโครงการ/ กรอกข้อมูล (ชั่วโมง) (P) ระยะเวลาสรุปผลการจัดทำ โครงการ (ชั่วโมง) (A) ภาควิชาบัญชี13 ภาควิชาการเงินและการธนาคาร13 ภาควิชาการจัดการ28 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา0.53 หน่วยวิจัย23 หน่วยทำนุบำรุง/ศิลปะและวัฒนธรรม1.5 หน่วยงานนโยบายแผน31 ศูนย์ MIC22 หน่วยพัฒนาคุณภาพ0.53 หน่วยงานบริการการศึกษาฯ ป.ตรี32 หน่วยงานบริการการศึกษาฯ ป.โท22 หน่วยงานบริการการศึกษาฯ ป.เอก0.25 ค่าเฉลี่ย1.562.65 เป้าหมาย15 นาที

8 7 step of QC story สิงหาคม 58กันยายน 58ตุลาคม 58 พฤศจิกายน 58 1234123412341234 1.การค้นหา/คัดเลือกปัญหา หัวข้อ 2.การสำรวจสภาพปัจจุบัน และตั้งเป้าหมาย 3.การวางแผนกิจกรรม 4.การวิเคราะห์สาเหตุของ ปัญหา 5.การกำหนดมาตรการแก้ไข และการปฏิบัติ 6.การตรวจสอบผล 7.การกำหนดมาตรฐาน ปฏิบัติงาน 8.นำเสนอผลงานในวัน QCC Day = Plan = Actual

9 ผู้บริหารที่พิจารณา โครงการ ผู้จัดทำโครงการ คณบดี ขั้นตอนการทำงาน ระบบ PDCA

10 ตารางแสดงความถี่สาเหตุของปัญหา

11 แผนภูมิ Pareto

12 ระบบ PDCA เก่า >> ระบบe-Project ใหม่ 5 ศึกษาดูงาน+นำระบบต้นแบบ e-Project ของคณะวิทยาศาสตร์มาปรับใช้

13 >>จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบการเขียนโครงการของภาควิชาและหน่วยงานเพื่อทดสอบ ระบบ e-Project รวมทั้งให้ข้อมูลความต้องการและข้อเสนอแนะ (requirement) อื่นๆ ในการ ปรับปรุงและพัฒนาระบบต่อไป เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 – 15.00 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 2

14

15 การรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมของหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ขอข้อมูลเพิ่มเติม ไปยังหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ให้ส่งทาง e-mail ขอข้อมูลเพิ่มเติม ไปยังหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ให้ส่งทาง e-mail หน่วยงาน อื่นๆ หน่วยงาน QA หน่วยงาน QA ภาควิชา ระบบ PDCA เก่า ระบบ PDCA เก่า -ข้อมูลโครงการไม่ ครบถ้วน -ไม่มีข้อมูลสรุปผล ประเมินโครงการ เช่นผล ประเมินความพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ -ข้อมูลโครงการไม่ ครบถ้วน -ไม่มีข้อมูลสรุปผล ประเมินโครงการ เช่นผล ประเมินความพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ เก่าใหม่ หน่วยงาน QA หน่วยงาน QA ระบบใหม่ e-Project ระบบใหม่ e-Project 1 ชม. 1 สัปดาห์ 5 นาที ภาควิชา หน่วยงาน อื่นๆ -มีข้อมูลโครงการครบถ้วน -สามารถแนบไฟล์สรุปผล ประเมินโครงการ -หน่วยงานต่างๆสามารถดึง ข้อมูลผลประเมินฯ จาก ระบบได้ เป้าหมาย 6

16 6 หน่วยงาน/ภาควิชา ระยะเวลาร่างโครงการ/กรอก ข้อมูล (นาที) (P) ระยะเวลาการสรุปผลการจัดทำ โครงการ (นาที) (A) ภาควิชาบัญชี105 ภาควิชาการเงินและการธนาคาร30 ภาควิชาการจัดการ101 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา52 หน่วยวิจัย30 หน่วยทำนุบำรุง/ศิลปะและวัฒนธรรม12 หน่วยงานนโยบายและแผน15 ศูนย์ MIC 23 หน่วยพัฒนาคุณภาพ52 หน่วยงานบริการการศึกษาฯ ป. ตรี51 หน่วยงานบริการการศึกษาฯ ป. โท530 หน่วยงานบริการการศึกษาฯ ป. เอก52 ค่าเฉลี่ย10.30 นาที10.2 นาที เป้าหมาย15 นาที

17 >>ทำเอกสารแนวทางเขียนโครงการผ่านระบบ e-Project

18 เปรียบเทียบรูปแบบรายงานโครงการที่พิมพ์ออกมา ระหว่างระบบ PDCA เก่า กับ ระบบ e-Project ใหม่

19 Cost Saving ของต้นทุนกระดาษ จำนวน โครงการ/ปี จำนวนกระดาษที่ ใช้แต่ละโครงการ (รวมที่ปริ้นเสีย) (แผ่น) ต้นทุน กระดาษต่อ แผ่น (บาท) จำนวน กระดาษที่ใช้ เมื่อนำระบบ เก่ามาใช้ ต้นทุน กระดาษ ระบบเดิม (บาท/ปี) จำนวน กระดาษที่ใช้ เมื่อนำระบบ ใหม่มาใช้ ต้นทุน กระดาษ ระบบใหม่ (บาท/ปี) ต้นทุนที่ ประหยัด ได้ (บาท/ปี) 10060.2060012010020100 เงินเดือนเฉลี่ย (บาท/ต่อปี/ คน) เงินเดือน เฉลี่ย (บาท/นาที) ระยะเวลาที่ประหยัดได้ ในการกรอกข้อมูล โครงการ (นาที/เดือน) ระยะเวลาที่ประหยัดได้ การสรุปผลการจัดทำ โครงการ (นาที/เดือน) จำนวนเงินที่ ประหยัดได้ (บาท/เดือน) จำนวนเงินที่ ประหยัดได้ (บาท/ปี) 28,113.453.35106.70140.80828.3439,940.11 เงินเดือนเฉลี่ยต่อ (บาท/ปี/คน) เงินเดือนเฉลี่ย (บาท/นาที) ระยะเวลาที่ประหยัดได้ในการรวบรวม ผลประเมิน (นาที) จำนวนเงินที่ประหยัด ได้ (บาท/ปี) 26,0003.102,1556,680.50 เงินเดือนเฉลี่ยต่อ (บาท/ปี/คน) เงินเดือนเฉลี่ย (บาท/นาที) ระยะเวลาที่ประหยัดได้ในการรวบรวม ผลประเมิน (นาที) จำนวนเงินที่ประหยัด ได้ (บาท/ปี) 28,113.453.352,1557,219.25 Cost saving ของผู้ปฏิบัติงาน Cost saving ของผู้ใช้ข้อมูลผลประเมิน (หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา) Cost saving ของผู้ใช้ข้อมูลผลประเมิน (หน่วยงานอื่นๆอื่น) 23,939.86 บาท/ปี

20 1.ลดต้นทุนกระดาษที่ใช่ในการเสนอโครงการ 2.ลดการทำงานซ้ำซ้อนของบุคลลากร 3.แบบฟอร์มในการเสนอโครงการมีรูปแบบที่ เป็นมาตรฐาน 4.บุคลากรมีความพึงพอใจในการใช้ระบบใหม่ 5.ระบบสามารถพัฒนาและใช้ได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 1.ลดต้นทุนกระดาษที่ใช่ในการเสนอโครงการ 2.ลดการทำงานซ้ำซ้อนของบุคลลากร 3.แบบฟอร์มในการเสนอโครงการมีรูปแบบที่ เป็นมาตรฐาน 4.บุคลากรมีความพึงพอใจในการใช้ระบบใหม่ 5.ระบบสามารถพัฒนาและใช้ได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ช่วยลดระยะเวลาใน การรวบรวมข้อมูลการ จัดโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยประกัน คุณภาพการศึกษาและ หน่วยงานอื่นๆ 1.ปัญหาในการสำรวจข้อมูล 2.ปัญหาในการติดต่อสื่อสาร 3.ปัญหาภาระงานอื่นของ สมาชิกในกลุ่ม 1.ปัญหาในการสำรวจข้อมูล 2.ปัญหาในการติดต่อสื่อสาร 3.ปัญหาภาระงานอื่นของ สมาชิกในกลุ่ม คณะสามารถนำระบบe- projectไปพัฒนาต่อให้ เข้ากับระบบงานของ คณะและผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารสามารถติดตามและดูว่า โครงการใดสอดคล้องกับพันธกิจ/ กลยุทธ์ของคณะข้อใด


ดาวน์โหลด ppt QCC-58-24. ผศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา (อ.อ้น) อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวธนัญญา สดใส (บี) 561512063 ประธานกลุ่ม นางสาวณัฏฐ์ชนินท์ ชีวานุตระ (อิ๊บ) 561512039.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google