งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุป การประชุม คณะกรรมการ RUN (eRUN) 11 ม. ค. 59 Jasmine.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุป การประชุม คณะกรรมการ RUN (eRUN) 11 ม. ค. 59 Jasmine."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุป การประชุม คณะกรรมการ RUN (eRUN) 11 ม. ค. 59 Jasmine

2 สรุปประเด็นที่ วช. ให้มหาวิทยาลัย เจ้าภาพดำเนินการ กำหนดองค์ประกอบและหน้าที่ คณะกรรมการพิจารณาโครงการ (Steering Committee) กำหนดองค์ประกอบและหน้าที่ คณะกรรมการทำงานของ คลัสเตอร์ การบริหารเงินบริหารโครงการฯ ( ๑๐ %) – ๔ % ไปที่ RUN – ๖ % ไปที่มหาวิทยาลัยที่เป็นประธานคลัส เตอร์และให้แบ่งไปตามมหาวิทยาลัยที่มี ส่วนร่วมตามสัดส่วน

3 ประเด็นอื่นๆ เสนอ Industrial Rrobotic Cluster และ Digital Innovation Cluster เพิ่มจาก 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ของรัฐบาล เตรียมข้อมูลสำหรับการไปเจรจาความ ร่วมมือกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ การจัดประชุม eRUN : กำหนดประชุม ทุก 3 เดือน

4 ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่ …………………/2559 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัย 1 ประธาน RUN ประธานกรรมการ 2-7 รองอธิการบดี 6 มหาวิทยาลัย หรือผู้แทนกรรมการ 8-10 ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐ - ภาคเอกชน กรรมการ 11 ผู้แทน วช. กรรมการ 12 ผอ. สถาบัน / หรือเทียบเท่า ( ม. เดียวกับประธาน ) กรรมการและเลขานุการ 1. Precision Medicine 1 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มม. ประธานคณะทำงาน 2 RM ( ม. เดียวกับข้อ 1) ประธานคลัสเตอร์ 3-8 ตัวแทน 6 มหาวิทยาลัย คณะทำงาน 9. ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐ - เอกชน ( อย่างน้อย 1 คน ) คณะทำงาน 10. ผู้ใช้ประโยชน์ ( อย่างน้อย 1 คน ) คณะทำงาน 11. ผอ. สถาบัน / เทียบเท่า คณะทำงานและเลขานุการ 2. Haze Free Thaila nd 3. 4. 5. 6. หน้าที่ คณะกรรมการ 1. กำกับ ติดตาม ประเมินผล 2 กลั่นกรองและ ให้ข้อเสนอแนะ โครงการวิจัย หน้าที่ คณะทำงาน 1. พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 2. ติดตาม ประเมินผลการวิจัยให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่กำหนด 3. พิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแผนดำเนินงาน 4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

5

6

7

8


ดาวน์โหลด ppt สรุป การประชุม คณะกรรมการ RUN (eRUN) 11 ม. ค. 59 Jasmine.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google