งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารโครงการ (project management) ผู้บริหารโครงการและทีมงาน พ. อ. หญิง อโณมา คงตะแบก กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารโครงการ (project management) ผู้บริหารโครงการและทีมงาน พ. อ. หญิง อโณมา คงตะแบก กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารโครงการ (project management) ผู้บริหารโครงการและทีมงาน พ. อ. หญิง อโณมา คงตะแบก กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

2 คำถามที่ควรตอบได้ การบริหารโครงการ แตกต่างจากการ บริหารงานประจำ ดังนั้นการบริหารใน โครงการควรใช้ รูปแบบการบริหาร อย่างใด อธิบายอย่าง ละเอียดพร้อม ยกตัวอย่างประกอบ

3 ปัจจัยการบริหาร man money matherial method ma n obje ctive

4 โครงก าร การออกแบบ โครงการ การวางแผน โครงการ การควบคุม การประเมินผล ตอบสนอง ความต้องการ ของ สาธารณชน

5 Elton Mayo- howthorne studies กลุ่ม ทดลอ ง กลุ่ม ควบคุ ม เปลี่ยนแปลง ระดับแสง สว่างภายใน ห้อง ให้ระดับแสง สว่างภายใน ห้องคงที่ ผลผลิ ต เพิ่มขึ้ น

6 Elton Mayo- howthorne studies กลุ่ม ทดลอ ง กลุ่ม ควบคุ ม การพักทาน กาแฟ มีการพูดคุย เป็นกลุ่ม ผลผลิ ต เพิ่มขึ้ น ทำงานปกติ

7 หมายความว่าอย่างไรนะ ใครอธิบายได้

8 การวินิจฉัย ล่วงหน้า การปฏิบัติงาน ขึ้นกับพนักงาน แต่ละคน ความอ่อนล้า เป็นปัจจัยหลักที่ ส่งผลกระทบต่อ ผลผลิต การบริหารเป็น ตัวกำหนด มาตรฐานการ ผลิต การค้นพบ กลุ่มเป็นปัจจัย สำคัญในการ ปฏิบัติงานของ พนักงาน การรับรู้ถึง ความสำคัญของ งานมีผลต่อ ผลผลิตโดยตรง วัฒนธรรม องค์การเป็น ตัวกำหนด มาตรฐานการผลิต

9 ความต้องการ ทางกายภาพ ความ ปลอดภัย ความต้องการ ทางสังคม ความเคารพ นับถือ ความ ต้องกา ร ประจัก ษ์ตน รู้ไหมผมต้องการอะไร Abraham H.Maslow

10 Herberg - ปัจจัยกระตุ้น และ ปัจจัยสุขภาพ Motivator - Hygiene Factor Theory ปัจจัยสุขวิทยา เงินเดือน ความสัมพันธ์กับเพื่อน ร่วมงาน เงื่อนไขการทำงาน ชีวิตส่วนตัว ความมั่นคง นโยบายขององค์การ ปัจจัยกระตุ้น ความสำเร็จ การยอมรับ การทำงานได้ด้วย ตนเอง ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า การเติบโต

11 Mcgregor - theory X theory Y Theory Y งานเป็นส่วนหนึ่งใน ชีวิตมนุษย์ * มนุษย์สามารถที่จะ บริหารและควบคุม ตนเองเพื่อไปให้ถึง เป้าหมายที่ตั้งไว้ มนุษย์สามารถที่จะ เรียนรู้ และยอมรับ รวมทั้งมีความ รับผิดชอบ มนุษย์สามารถ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ ด้วยตนเอง

12 ปัญหาพฤติกรรมมนุษย์ที่มีผลต่อ การจัดการ - ความขัดแย้งในการบริหาร โครงการ - เกิดความล่าช้าในการดำเนิน โครงการ - ต้นทุนเพิ่มขึ้น - ทำให้โครงการที่ต้องพึ่งพิง ความสำเร็จของโครงการดังกล่าว ต้องล่าช้าไปด้วย ถ้าโครงการท่านมีบุคลากรที่ ไม่มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ท่านคิดว่าจะเกิดผลอย่างไรต่อ การดำเนินงาน

13 ประสิทธิภาพของมนุษย์ในการ จัดการ - ลดต้นทุนโครงการ - โครงการเสร็จก่อนกำหนด - ประชาชนได้รับผลประโยชน์ ก่อนกำหนด - การใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพ

14

15 การสร้างทีมงาน ทำความเข้าใจกับ ทีมงาน เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์โครงการ ประยุกต์ใช้ทักษะของ สมาชิกในการทำงาน ที่ได้รับมอบหมาย พัฒนาความรู้สึกของ ทีมงาน ความรู้สึกที่เป็น เอกภาพและความ ภาคภูมิใจ

16 ความขัดแย้งในโครงการ คุณจะทำอย่างไร ถ้าภายใน โครงการมีความ ขัดแย้ง หลีกเลี่ยงหรือถอน ตัว การแข่งขันหรือการ ใช้อำนาจ การอำนวยความ สะดวก การประนีประนอม การร่วมมือกัน การ เผชิญหน้า หรือการ แก้ปัญหา

17 คุณลักษณะของผู้บริหารโครงการ มีความสื่อสัตย์และมีคุณธรรม เข้าใจในปัญหาของบุคคล เข้าใจในเทคโนโลยีของโครงการ มีความสามารถใสการจัดการ รู้ทั้งเรื่อง หลักการบริหารและหลักการสื่อสาร มีความพร้อมและรวดเร็ว มีความสามารถรอบตัว มีพลังและมีความมั่นคง มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความสามารถในการประเมินความ เสี่ยงและความไม่แน่นอน

18 วงจรชีวิตโครงการ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารโครงการ (project management) ผู้บริหารโครงการและทีมงาน พ. อ. หญิง อโณมา คงตะแบก กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google