งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates โด ย นางสาวสุรา ภรณ์ คงผล มาตรฐานการบันทึกผลงาน ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ งานวิจัยเกษตรไทย และระบบ ห้องสมุดดิจิทัลเกษตรไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates โด ย นางสาวสุรา ภรณ์ คงผล มาตรฐานการบันทึกผลงาน ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ งานวิจัยเกษตรไทย และระบบ ห้องสมุดดิจิทัลเกษตรไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates โด ย นางสาวสุรา ภรณ์ คงผล มาตรฐานการบันทึกผลงาน ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ งานวิจัยเกษตรไทย และระบบ ห้องสมุดดิจิทัลเกษตรไทย มาตรฐานการบันทึกผลงาน ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ งานวิจัยเกษตรไทย และระบบ ห้องสมุดดิจิทัลเกษตรไทย 1 ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

2 Powerpoint Templates Page 2  เป็นระบบจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศ ที่เป็นผลงานวิจัยของหน่วยงานเครือข่าย ความร่วมมือ  เจ้าของผลงานจะเป็นผู้นำข้อมูลเข้าระบบ และอนุญาตสิทธิในการ เผยแพร่ข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะด้วย ตนเอง  พัฒนาขึ้นโดยการประยุกต์ใช้ โปรแกรม DSpace ซึ่งเป็น ซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส (Open Source Software) ระบบเครือข่ายสารสนเทศ งานวิจัยเกษตรไทย http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet

3 Powerpoint Templates Page 3  เป็นระบบจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศ ที่เป็นหนังสือและบทความ รู้ด้าน การเกษตรของหน่วยงานเครือข่ายความ ร่วมมือ  เจ้าของผลงานจะเป็นผู้นำข้อมูลเข้าระบบ และอนุญาตสิทธิในการ เผยแพร่ข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะด้วย ตนเอง  พัฒนาขึ้นโดยการประยุกต์ใช้ โปรแกรม DSpace ซึ่งเป็น ซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส (Open Source Software) ระบบห้องสมุดดิจิทัล เกษตรไทย http://anchan.lib.ku.ac.th/a glib

4 Powerpoint Templates Page 4 จุดเด่นของระบบ  ซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส  มีผู้ใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วโลก  โครงสร้างข้อมูลเป็น มาตรฐานสากล  สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างระบบ  มีขั้นตอนกระบวนการนำเข้า ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ  มีเสถียรภาพสูงในการจัดเก็บ ไฟล์ข้อมูลดิจิทัล

5 Powerpoint Templates Page 5 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลใน ระบบ DSpace Submitter : ผู้นำ เข้าข้อมูล Reviewer : ผู้คัด กรองข้อมูล Metadata Editor : ผู้ ตรวจสอบข้อมูล ส่งข้อมูลคืน

6 Powerpoint Templates Page 6 Submitter : ผู้นำเข้า ข้อมูล  ต้องใส่ข้อมูลตามรูปแบบข้อตกลงที่ กำหนด (International Information System for the Agricultural Sciences and Technology (AGRIS))  เป็นข้อมูลที่เผยแพร่ได้ในรูปแบบของ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  ผู้ป้อนข้อมูลหรือนำข้อมูลเข้าระบบซึ่ง นำเข้าได้เฉพาะกลุ่มข้อมูลที่ตนเอง ได้รับสิทธิ์  สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้ายังไม่ได้รับ การอนุมัติจากผู้คัดกรอง

7 Powerpoint Templates Page 7 Log in โดยกด My DSpace Submitter : ผู้นำเข้า ข้อมูล  การ log in เข้าระบบเพื่อ บันทึกข้อมูล

8 Powerpoint Templates Page 8  การลงรายการ บรรณานุกรม Submitter : ผู้นำเข้า ข้อมูล

9 Powerpoint Templates Page 9 Submitter : ผู้นำเข้า ข้อมูล การอัพ โหลดไฟล์ 1.PDF, MS Office 2. ชื่อไฟล์ เป็น En 3. ไม่มี ช่องว่าง 4. ไม่เกิน 50 Mb 5. มากกว่า 1 ไฟล์ได้ เช่น KC48010 001

10 Powerpoint Templates Page 10  ข้อตกลงการอนุญาต เผยแพร่ข้อมูล Submitter : ผู้นำเข้า ข้อมูล

11 Powerpoint Templates Page 11  ข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อย แล้ว Submitter : ผู้นำเข้า ข้อมูล

12 Powerpoint Templates Page 12 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลใน ระบบ DSpace Submitter : ผู้นำ เข้าข้อมูล Reviewer : ผู้คัด กรองข้อมูล Metadata Editor : ผู้ ตรวจสอบข้อมูล ส่งข้อมูลคืน

13 Powerpoint Templates Page 13 Reviewer : ผู้คัดกรอง ข้อมูล  กรณีที่รับข้อมูลได้รับอนุมัติ ข้อมูลรายการ นั้นจะถูกส่งต่อไปผู้ตรวจสอบและแก้ไข ข้อมูล  ทำหน้าที่คัดกรองข้อมูลว่าควรอนุญาตให้ เผยแพร่ในกลุ่มข้อมูลนั้นหรือไม่ได้และคัด กรองได้เฉพาะกลุ่มข้อมูลที่ตนเองได้รับ สิทธิ์  เมื่อเลือกรับงานแล้ว รายการข้อมูลนั้นจะ เข้ามาอยู่ในงานของผู้คัดกรองทันที  กรณีที่ข้อมูลไม่ได้รับอนุมัติ ผู้คัดกรอง สามารถระบุเหตุผล และส่งข้อมูลรายการ นั้นกลับไปยังผู้นำเข้าข้อมูลได้

14 Powerpoint Templates Page 14 Reviewer : ผู้คัดกรอง ข้อมูล  หน้าที่ของผู้ คัดกรอง 2. Reject ไม่ยอมรับข้อมูลเพื่อเผยแพร่ใน Community/Collection 1. Accept ยอมรับข้อมูลเพื่อเผยแพร่ใน Community/Collection  ไม่อนุญาตให้เผยแพร่เลย  ข้อมูลไม่สมบูรณ์ รายการ บรรณานุกรมไม่ครบถ้วน หรือใส่ fulltext ผิดเรื่อง

15 Powerpoint Templates Page 15 Reviewer : ผู้คัดกรอง ข้อมูล  Reviewer จะได้รับ E-mail จากระบบ แจ้งให้เข้ามาตรวจสอบข้อมูล

16 Powerpoint Templates Page 16  รายละเอียดของข้อมูลที่มีการ submit เข้าระบบ Check Submission ชื่อ เรื่อง collec tion Take Task submi tter Reviewer : ผู้คัดกรอง ข้อมูล

17 Powerpoint Templates Page 17 รายละเอีย ด ของ ข้อมูล หลังจาก reviewer กดรับงาน Reviewer : ผู้คัดกรอง ข้อมูล

18 Powerpoint Templates Page 18 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลใน ระบบ DSpace Submitter : ผู้นำ เข้าข้อมูล Reviewer : ผู้คัด กรองข้อมูล Metadata Editor : ผู้ ตรวจสอบข้อมูล ส่งข้อมูลคืน

19 Powerpoint Templates Page 19 Metadata editor : ผู้ ตรวจสอบข้อมูล  ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะกลุ่ม ข้อมูลที่ตนเองได้รับสิทธิ์  เมื่อเลือกรับงานแล้ว รายการข้อมูลนั้น จะเข้ามาอยู่ในงานของ ผู้ตรวจสอบทันที  หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบและแก้ไข ข้อมูล ระบบจะบันทึกข้อมูลและจัดเก็บ แฟ้มข้อมูล เพื่อเผยแพร่และให้บริการใน ระบบคลังข้อมูล  ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ตรง ตามมาตรฐานของคลังข้อมูลนั้น ๆ

20 Powerpoint Templates Page 20 Metadata editor : ผู้ ตรวจสอบข้อมูล  Metadata editor จะได้รับ E-mail จาก ระบบแจ้งให้เข้ามาตรวจสอบข้อมูล

21 Powerpoint Templates Page 21 Metadata editor : ผู้ ตรวจสอบข้อมูล  รายละเอียดของข้อมูลที่มีการ submit เข้าระบบ Final Edit of Submission ชื่อ เรื่อง collecti on Take Task submit ter

22 Powerpoint Templates Page 22 Metadata editor : ผู้ ตรวจสอบข้อมูล รายละเอีย ด ของ ข้อมูล หลังจาก editor กดรับงาน

23 Powerpoint Templates Page 23 http://anchan.lib.ku.ac.th /agnet เครือข่ายสารสนเทศงานวิจัย เกษตรไทย การบันทึกข้อมูลในระบบ http://anchan.lib.ku.ac.th /aglib ห้องสมุดดิจิทัลเกษตรไทย http://anchan.lib.ku.ac.th:8080/training/

24 Powerpoint Templates Page 24 http://anchan.lib.ku.ac.th :8080/training/ ระบบทดสอบ การบันทึกข้อมูลในระบบ http://anchan.lib.ku.ac.th:8080/training/


ดาวน์โหลด ppt Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates โด ย นางสาวสุรา ภรณ์ คงผล มาตรฐานการบันทึกผลงาน ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ งานวิจัยเกษตรไทย และระบบ ห้องสมุดดิจิทัลเกษตรไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google