งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปกิจกรรมการบริหารจัดการวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ ปี 2559 รวินท์นิภา ภักดี กลุ่มงานควบคุมโรค รวินท์นิภา ภักดี กลุ่มงานควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปกิจกรรมการบริหารจัดการวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ ปี 2559 รวินท์นิภา ภักดี กลุ่มงานควบคุมโรค รวินท์นิภา ภักดี กลุ่มงานควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปกิจกรรมการบริหารจัดการวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ ปี 2559 รวินท์นิภา ภักดี กลุ่มงานควบคุมโรค รวินท์นิภา ภักดี กลุ่มงานควบคุมโรค

2 กรอบเวลากิจกรรม 15 มีนาคม 2559 รวบรวม - ส่งกลุ่มเป้าหมาย ให้สปสช. ภายใน 25 เมษายน 2559 จัดส่งวัคซีนรอบ 1 single dose(19.35%) 29 เมษายน 2559 สสจ. ส่งหนังสือเวียน จัดสรรวัคซีน / บริหารวัคซีน 30 เมษายน 2559 จ่ายงบประมาณสนับสนุน ทั้งหมด หน่วยบริการประจำแห่งละ 15,000 บาท หน่วยบริการจัดทำแผนการ ให้บริการ 2 พฤษภาคม 2559 ชุมชี้แจง ประชุมชี้แจงจัดสรรวัคซีน / บริหารวัคซีน กำหนดเวลา

3 กรอบเวลากิจกรรม ภายใน 11 พฤษภาคม 2559 จัดส่งวัคซีนรอบ 2 Multiple dose (48.39%) ภายใน 13 มิถุนายน 2559 จัดส่งวัคซีนรอบ 3 single dose(32.26%) ติดตามผลการ ดำเนินงาน เมษายน – พฤษภาคม 2559 นิเทศติดตาม ก่อน ดำเนินงาน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2559 นิเทศติดตาม นิเทศติดตาม ระหว่าง ดำเนินงาน สิงหาคม 2559 นิเทศติดตาม หลัง ดำเนินงาน กำหนดเวลา

4 กรอบเวลากิจกรรม 1 พฤษภาคม –31 กรกฎาคม 2559 รณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1 พฤษภาคม –30 มิถุนายน 2559 เร่งรัดการดำเนินงาน 2 เดือนแรก บันทึกผ่าน 43 แฟ้ม / รหัสวัคซีน ส่งออก 815 หน่วยบริการรัฐนอกสังกัด / เอกชน บันทึกข้อมูล โปรมแกรม โครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ของสปสช 1 – 31 กรกฎาคม 2559 ช่วงเก็บตก 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2559 ประเมินผลรายเดือน นำเข้าที่ประชุม ผู้บริหารทุกเดือน 31 สิงหาคม 2559 ผลการดำเนินงานร้อยละ 95 ของ วัคซีนที่ได้รับจัดสรร สรุปผลการดำเนินงาน กำหนดเป้าหมายปี ถัดไป รวบรวมข้อมูล ประชาชนกลุ่มเสี่ยง / บุคลากรกลุ่มเสี่ยง กำหนดเวลา

5 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt สรุปกิจกรรมการบริหารจัดการวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ ปี 2559 รวินท์นิภา ภักดี กลุ่มงานควบคุมโรค รวินท์นิภา ภักดี กลุ่มงานควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google