งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัด ที่ ๑. ๕ ร้อยละของจำนวนวัดที่มีข้อมูล รายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่ กำหนด ตัวชี้วัด ที่ ๑. ๕ ร้อยละของจำนวนวัดที่มีข้อมูล รายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัด ที่ ๑. ๕ ร้อยละของจำนวนวัดที่มีข้อมูล รายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่ กำหนด ตัวชี้วัด ที่ ๑. ๕ ร้อยละของจำนวนวัดที่มีข้อมูล รายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัด ที่ ๑. ๕ ร้อยละของจำนวนวัดที่มีข้อมูล รายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่ กำหนด ตัวชี้วัด ที่ ๑. ๕ ร้อยละของจำนวนวัดที่มีข้อมูล รายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่ กำหนด ส่วนกองทุนศาสนสมบัติ สำนักงานศาสนสมบัติ ส่วนกองทุนศาสนสมบัติ สำนักงานศาสนสมบัติ

2 คำชี้แจงประกอบการจัดทำตัวชี้วัด ประจำปี 2559 ตัวชี้วัด จำนวนวัดที่มีการรายงานทาง การเงินตามมาตรฐานที่ กำหนด คำชี้แจงประกอบการจัดทำตัวชี้วัด ประจำปี 2559 ตัวชี้วัด จำนวนวัดที่มีการรายงานทาง การเงินตามมาตรฐานที่ กำหนด สำหรับจังหวัด - แบบสรุปรายชื่อวัดที่จังหวัดส่งรายงาน ทางการเงินของวัด ( ชุดที่ 1) สำหรับวัด - แบบสรุปบัญชีรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2559 ( ชุดที่ 2) แผนจำนวนวัดที่ส่งรายงานทางการเงิน ฯ - จะต้องเป็นวัดที่ได้รายงานไว้ในปี 2551-2558 รวมอยู่ด้วย สำหรับจังหวัด - แบบสรุปรายชื่อวัดที่จังหวัดส่งรายงาน ทางการเงินของวัด ( ชุดที่ 1) สำหรับวัด - แบบสรุปบัญชีรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2559 ( ชุดที่ 2) แผนจำนวนวัดที่ส่งรายงานทางการเงิน ฯ - จะต้องเป็นวัดที่ได้รายงานไว้ในปี 2551-2558 รวมอยู่ด้วย

3 ( ชุดที่ 1) สำหรับจังหวัด แบบสรุปรายชื่อวัดที่ส่งรายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่กำหนด ประจำปี 2559 จังหวัด...................................... ลำดั บ ชื่อวัดอำเภอ ข้อมูลบัญชีวัดที่จัดส่ง หมาย เหตุ 2551- 2554 255 52556 255 7 255 8 255 9 1 สำหรับช่องนี้ต้องเป็นวัดที่ ได้รายงานไว้ ในปี 2551-2558 √ 2 √√√√√√ 3 √√√√√ 4 √√√√ 5 √√√ 6 √√ 7 √

4 สรุปบัญชีรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 วัด............................................. วัน เดือน ปี รายการรับ จำนว น รวม เงิน วัน เดือน ปี รายการจ่าย จำนว น รวม เงิน เงิน ต. ค. 581 ยอดยกมา ต. ค. 58 31 รวมรายรับ รวมรายจ่าย รวมทั้งสิ้น ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2559 รวมทั้งสิ้น

5 สรุปบัญชีรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2559 วัด............................................. วัน เดือน ปี รายการรับ จำนวน รวม เงิน วัน เดือน ปี รายการจ่าย จำนวนรวมเงิน เงิน ต. ค 581 ยอดยกมา xx ต. ค 581 ค่าโทรศัพท์ xx ต. ค. 5831 รับเงินบริจาค xx ต. ค. 5825 ค่าน้ำ - ค่าไฟ xx พ. ย. 585 รับเงินกัณฑ์ เทศน์ xx พ. ย. 5827 ซื้อวัสดุ xx พ. ย. 5810 รับเงินผ้าป่า สามัคคี xx พ. ย. 5828 ค่าแรงคนงาน xx ธ. ค. 5828 ขายดอกไม้ธูป เทียน xx ธ. ค. 5825 ค่าน้ำ - ค่าไฟ xx ม. ค. 5915 รับเงินบริจาค xx ม. ค. 5931 ค่าโทรศัพท์ xx ก. พ. 5931 รับเงินงานบวช สามเณร xx ก. พ. 5931 ค่าน้ำมันรถยนต์ xx ก. ย. 59 30 รับเงินบริจาค xx ก. ย. 59 30 ซื้อวัสดุ xx รวมรายรับ xx รวม รายจ่าย xx รวมทั้งสิ้น xxxxx ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2559 xx รวมทั้งสิ้น xxxxx


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัด ที่ ๑. ๕ ร้อยละของจำนวนวัดที่มีข้อมูล รายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่ กำหนด ตัวชี้วัด ที่ ๑. ๕ ร้อยละของจำนวนวัดที่มีข้อมูล รายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google