งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นที่ 1 และ 2 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) มีนโยบายให้ การรับรองเป็นระดับขั้นการพัฒนา เพื่อส่งเสริมให้สถานพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นที่ 1 และ 2 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) มีนโยบายให้ การรับรองเป็นระดับขั้นการพัฒนา เพื่อส่งเสริมให้สถานพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นที่ 1 และ 2 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) มีนโยบายให้ การรับรองเป็นระดับขั้นการพัฒนา เพื่อส่งเสริมให้สถานพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตาม บริบทขององค์กร และดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามทิศทางของ มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริ ราชสมบัติครบ 60 ปี ภาพที่บรรจุบนหน้า web ค่ะ

2 ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาและ การอนุมัติรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นที่ 1 และ 2 ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาและการอนุมัติรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้นที่ 1 และ 2 ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาและการอนุมัติรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้นที่ 1 และ 2 Download แนบ file ตาม link ภาพที่บรรจุบนหน้า web ค่ะ

3 Timeline และขั้นตอนการขอรับรองคุณภาพ คุณภาพสถานพยาบาล ขั้นที่ 1 และ 2 และ Download ภาพที่บรรจุบนหน้า web ค่ะ

4 แนวทางการจัดส่งเอกสารเพื่อ ขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้นที่ 1 และ 2 ใส่ข้อความตามนี้ Download เอกสาร - หนังสือแสดงเจตจำนงขอรับเยี่ยมประเมินระดับขั้นการพัฒนา -Hospital Profile ( ฉบับทั่วไป )Hospital Profile ( ฉบับทั่วไป )

5 Knowledge for Learning Stepwise to HA คู่มือการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้นที่ 1-2 สำหรับสถานพยาบาล (Download) Power point 12 กิจกรรมทบทวน (Download) Animation 12 กิจกรรมทบทวน (Download) Power point Overall Scoring (Download) Power point Step 2 Essential (Download) แบบประเมินตนเอง 12 กิจกรรมทบทวน (Download) (Download) Overall Scoring Enquiry Guide (Download) เครื่องมือคุณภาพ Step 2 Essential (Download) เอกสาร download กำลังปรับปรุง และขออนุมัติเผยแพร่ จะส่งให้อีกครั้ง ค่ะ

6 ทำเนียบที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ (Quality Coach HAI) ภาพ และ Profile ที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพแต่ละคน กำลังอยู่ในขั้น ดำเนินการรวบรวม จะส่งให้อีกครั้ง


ดาวน์โหลด ppt การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นที่ 1 และ 2 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) มีนโยบายให้ การรับรองเป็นระดับขั้นการพัฒนา เพื่อส่งเสริมให้สถานพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google